31992L0090Euroopa Liidu Teataja L 344 , 26/11/1992 Lk 0038 - 0039
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 46 Lk 0042
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 46 Lk 0042


Komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ,

3. november 1992,

millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/93/EMÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse kandumise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 92/10/EMÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõike 7 neljandat taanet ning artikli 6 lõiget 8,

ning arvestades, et:

ühenduse taimetervise korra kohaldamine ühenduses kui sisepiirideta alal eeldab fütosanitaarkontrollide läbiviimist taimeterviseprobleemidega ühenduse toodete puhul enne nende ühenduses liikumist; kõige sobivamad kohad nende kontrollide läbiviimiseks on ametlikku registrisse kantud tootjate tootmiskohad;

pidades silmas nõukogu direktiivis 77/93/EMÜ osutatud kahjulike organismidega nakatamata/saastamata taimede, taimsete saaduste või muude toodete tootmist ning liikmesriikide asjakohast tootmise kontrolli, on vaja kehtestada rohkem eeskirju tootjate või muude isikute kohta, kelle ametlikku registrisse kandmine on vajalik, ning samuti näha ette taimede, taimsete saaduste ning muude toodete suhtes kohaldatavad teatavad üksikasjalikud ja ühtsed kohustused;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid tagavad, et iga direktiivi 77/93/EMÜ artikli 6 lõike 4 kolmanda lõiguga, artikli 6 lõikega 5, artikli 10 lõike 3 teise taandega või artikli 12 lõike 6 teise lõiguga vastavalt hõlmatud tootja, laomajand, lähetuskeskus või muu isik või importija esitab direktiivis 77/93/EMÜ osutatud vastutavatele ametiasutustele taotluse ametlikku registrisse kandmiseks asjakohase registreerimiskorra alusel.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud taotluse laekumisel kannavad nimetatud vastutavad ametiasutused kõnealuse taotluse ametlikku taotluste registrisse ning kontrollivad taotluse vormil esitatud teavet.

3. Kõnealused vastutavad ametiasutused kannavad iga lõikes 1 osutatud tootja, laomajandi, lähetuskeskuse või muu isiku või importija samas lõikes osutatud ametlikku registrisse neid vastavalt identifitseerida võimaldava individuaalse registreerimisnumbri all, kui nimetatud vastutavad ametiasutused on kindlaks teinud, et tootja, laomajand, lähetuskeskus või muu isik või importija on valmis ja võimeline täitma artikli 2 lõikes 2 sätestatud ning artikli 2 lõikes 3 ja artiklis 3 osutatud kohustusi.

4. Juhul kui lõikes 2 osutatud uurimisel leitakse, et artikli 2 lõikes 2 osutatud kohustusi ei täideta, ei kanna nimetatud vastutavad ametiasutused tootjat, laomajandit, lähetuskeskust või muud isikut või importijat lõikes 1 osutatud ametlikku registrisse seni, kuni lõiget 3 ei kohaldata.

5. Liikmesriik tagab, et nimekirja muudetakse või uuendatakse, kui lõikes 1 osutatud tootja, laomajand, lähetuskeskus või muu isik või importija otsustab lisaks algselt registreeritud tegevusele või selle asemel tegeleda muu tegevusega.

6. Liikmesriigid tagavad, et nimetatud vastutavad ametiasutused võtavad vajalikud meetmed, kui artikli 2 lõikes 2 ning vajadusel artikli 2 lõikes 3 ja artiklis 3 osutatud kohustusi ei täideta.

7. Kõigi lõike 6 alusel võetud meetmete kohaldamine peatatakse, kui tehakse kindlaks, et tootja, laomajand, lähetuskeskus või muu isik või importija järgib tõenäoliselt edaspidi käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 1 osutatud registreerimiskorra alusel kohaldatakse iga asjaomase tootja, laomajandi, lähetuskeskuse või muu isiku või importija suhtes lõikes 2 sätestatud kohustusi, ilma et see piiraks artikli 3 lõikes 3 osutatud kohustuste kohaldamist.

2. Ilma et see piiraks direktiivis 77/93/EMÜ juba sätestatud kohustuste kohaldamist, on lõikes 1 osutatud kohustused järgmised:

a) pidada ajakohastatud plaani tööruumide kohta, kus artikli 1 lõikes 1 osutatud tootjad, laomajandid, lähetuskeskused või muud isikud või importijad taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid kasvatavad, toodavad, ladustavad või muul viisil hoiavad või kasutavad;

b) pidada arvestust, et nimetatud vastutavate ametiasutuste jaoks oleks kättesaadav kogu olemasolev teave taimede, taimsete saaduste või muude toodete kohta,

- mis on ostetud ladustamiseks või istutamiseks kõnealustes rajatistes,

- mida toodetakse, või

- mis on saadetud teistele,

ning säilitada asjaomaseid dokumente vähemalt üks aasta;

c) olla isiklikult kättesaadav või määrata mõne muu taimekasvatuses tehniliselt kogenud ja taimetervise probleeme tundva isiku, et teha koostööd nimetatud vastutavate ametiasutustega;

d) viia läbi visuaalseid vaatlusi vastavalt vajadusele ja sobival ajal eespool nimetatud vastutava ametiasutuste poolt heakskiidetud viisil;

e) võimaldada juurdepääsu eespool nimetatud ametiasutusi esindavatele isikutele, eelkõige kontrolliks ja/või proovivõtuks, punktis b osutatud arvestustele ja nendega seotud dokumentidele;

f) teha igati koosööd eespool nimetatud vastutavate ametiasutustega.

3. Rajatistes taimetervise olukorra hindamise hõlbustamiseks võib kehtestada üldist laadi lisakohustusi; kõnealused lisakohustused jäävad siseriiklike õigusaktide piiresse ning nende puhul võib arvesse võtta tootmise üksikasju ning vajadusel imporditingimusi, eelkõige põllukultuuri tüüpi, ettevõtte asukohta, suurust, juhtimist, koosseisu ning seadmeid.

Artikkel 3

Nimetatud vastutavate ametiasutuste nõudmisel täidab loetellu kantud tootja, laomajand, lähetuskeskus või muu isik või importija erikohustusi rajatiste taimetervise olukorra hindamise või parandamise kohta ja materjali sordiehtsuse tagamise kohta kuni taimepassi kinnitamiseni vastavalt direktiivi 77/93/EMÜ artikli 10 lõikele 2; kõnealused erikohustused võivad sisaldada eriuuringuid, proovide võtmisi, eraldamist, praakimist, töötlemist, hävitamist ja märgistamist (sildistamist) ning muid direktiivi 77/93/EMÜ IV lisa A osa II jao või vajaduse korral IV lisa B osa kohaselt nõutavaid meetmeid.

Artikkel 4

Liikmesriigid tagavad artikli 2 lõikes 2 osutatud kohustuste järgimise, kontrollides korrapäraselt ja vähemalt kord aastas artikli 2 lõike 2 punktis b kirjeldatud registreid ja nendega seotud dokumente.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid nõukogu direktiivi 91/683/EMÜ [3] artikli 3 lõikes 1 määratud kuupäeval. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad meetmetesse või meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata kõikide käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. november 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

[2] EÜT L 70, 17.3.1992, lk 27.

[3] EÜT L 376, 31.12.1991, lk 29.

--------------------------------------------------