31992L0084Euroopa Liidu Teataja L 316 , 31/10/1992 Lk 0029 - 0031
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0108
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0108


Nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ,

19. oktoober 1992,

alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

direktiiviga 92/12/EMÜ [4] on kehtestatud aktsiisiga maksustatavate toodete üldist korraldust puudutavad sätted;

direktiiviga 92/83/EMÜ [5] on kehtestatud alkoholile ja alkohoolsetele jookide aktsiisimaksu struktuuri ühtlustamist käsitlevad sätted;

liikmesriigid peaksid alates 1. jaanuarist 1993 kohaldama nendele toodetele aktsiisimaksu alammäära, et siseturg hakkaks toimima nimetatud kuupäevast;

etanooli maksustamisel on kõige asjakohasem võtta aluseks puhta alkoholi sisaldus;

veinide ja vahesaaduste maksustamisel on kõige asjakohasem võtta aluseks valmistoote alkoholisisaldus;

vahuveini tarbimistavad erinevad veini omadest; seetõttu võib liikmesriikidel lubada nendele toodetele erinevaid tollimaksumäärasid kohaldada;

õlle maksustamisviisid on liikmesriigiti erinevad ja nimetatud erinevusi võib lubada ka edaspidi, kehtestades eelkõige maksu alammäära, mis on seotud toote algvirde tihedusega ja alkoholisisaldusega;

teatavatel liikmesriikidel võiks lubada aktsiisimaksu vähendatud määra kohaldada toodetele, mida tarbitakse nende riikide teatavates piirkondades;

käesoleva direktiiviga ettenähtud määrad tuleb komisjoni aruande alusel korrapäraselt läbi vaadata, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid;

tuleks luua süsteem, mille abil saaks eküüdes väljendatud summad riigi vääringuks ümber arvestada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid kohaldavad aktsiisimaksu alammäärasid vastavalt käesoleva direktiiviga kehtestatud eeskirjadele hiljemalt 1. jaanuarist 1993.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis käsitletakse järgmisi tooteid:

- alkohol ja alkohoolsed joogid,

- vahetooted,

- vein,

- õlu,

nagu on määratletud direktiivis 92/83/EMÜ.

Artikkel 3

1. Alkoholi ja artiklites 4, 5 ja 6 nimetamata alkohoolsetes jookides sisalduva alkoholi aktsiisimaksu alammäär on alates 1. jaanuarist 1993 550 eküüd puhta alkoholi hektoliitri kohta.

Liikmesriigid, kes kohaldavad alkoholile ja alkohoolsetele jookidele väiksemat tollimaksumäära kui 1000 eküüd puhta alkoholi hektoliitri kohta, ei või oma siseriiklikku määra vähendada. Peale selle ei või liikmesriigid, kes kohaldavad kõnealustele toodetele suuremat tollimaksumäära kui 1000 eküüd puhta alkoholi hektoliitri kohta, vähendada oma siseriiklikku määra allapoole 1000 eküü.

2. Taani Kuningriik võib siiski säilitada oma olemasolevat alkoholi ja muudes toodetes sisalduva alkoholi maksustamise süsteemi kuni 30. juunini 1996, tingimusel et selle süsteemi kohaldamine ei too ühelgi juhul kaasa madalama maksu kohaldamist kui see, mis tuleneb artikli 1 kohaldamisest vastavalt direktiiviga 92/83/EMÜ kehtestatud eeskirjadele.

3. Itaalia Vabariik võib siiski säilitada oma olemasolevat alkoholi ja muudes toodetes sisalduva alkoholi maksustamise süsteemi, millega on ette nähtud mõnede alkoholiliikide vähendatud aktsiisimäärad, kuni 30. juunini 1996, tingimusel et selle süsteemi kohaldamine ei too ühelgi juhul kaasa madalama maksu kohaldamist kui see, mis tuleneb artikli 1 kohaldamisest vastavalt direktiiviga 92/83/EMÜ kehtestatud eeskirjadele.

Artikkel 4

Vahesaaduste aktsiisimaksu alammäär on alates 1. jaanuarist 1993 45 eküüd toote hektoliitri kohta.

Artikkel 5

Veini aktsiisimaksu alammäär on alates 1. jaanuarist 1993:

- veinil 0 eküüdja

- vahuveinil 0 eküüd

toote hektoliitri kohta.

Artikkel 6

Õlle aktsiisimaksu alammäär on alates 1. jaanuarist 1993:

- 0,748 eküüd lõpptoote hektoliitri ja Plato kraadi kohta või

- 1,87 eküüd lõpptoote hektoliitri ja alkoholisisalduse kohta.

Artikkel 7

1. Kreeka Vabariik võib kohaldada vähendatud aktsiisimäära etanoolile, mida tarbitakse Lesbose, Chíose, Samose, Dodekaneeside ja Küklaadide piirkonnas ja järgmistel Egeuse saartel: Thásos, Põhja-Sporaadid, Samothráki ja Skyros.

Vähendatud maksumäär, mis võib langeda alla alammäära, ei tohi langeda etanooli ühtsetest riiklikest määradest üle 50 % allapoole.

2. Itaalia Vabariik võib jätkata 1. jaanuaril 1992 kehtestatud erandite ja vähendatud, alammäärast väiksemate maksumäärade kohaldamist Gorizia ja Valle d'Aosta piirkondades tarbitava alkoholi ja alkohoolsete jookide suhtes.

3. Portugali Vabariik võib Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades jätkata vähendatud aktsiismäärade kohaldamist, mis ei lange riiklikest maksumääradest üle 50 % allapoole, järgmiste toodete suhtes:

a) Madeiral

- määruse (EMÜ) nr 4252/88 artiklis 15 määratletud täielikult piirkondlikest viinamarjasortidest saadud vein,

- määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 1 lõike 4 punktis a määratletud rumm, millel on nimetatud määruse artikli 5 lõikes 3 ja II lisa punktis 1 sätestatud geograafilised omadused,

- subtroopilistest puuviljadest valmistatud liköörid, mida on rikastatud suhkruroost destilleeritud alkohoolse joogiga ja millel on määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 5 lõike 3 punktis b kirjeldatud omadused;

b) Assooridel

- määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 1 lõike 4 punktis r kirjeldatud liköörid, mis on valmistatud kannatuslille viljast ja ananassist,

- destilleeritud alkohoolne jook, mis on valmistatud veinist või viinamarjade pressimisjääkidest ja millel on määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 1 lõike 4 punktides d ja f määratletud omadused.

Artikkel 8

Nõukogu vaatab esimest korda hiljemalt 31. detsembriks 1994 ja pärast seda iga kahe aasta järel komisjoni aruande alusel ning vajaduse korral komisjoni ettepanekul läbi käesolevas direktiivis sätestatud aktsiisimaksu määrad ning võtab pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ühehäälselt vastu vajalikud meetmed. Komisjoni aruandes ja nõukogus läbivaatamisel võetakse arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, eri liiki alkohoolsete jookide vahelist konkurentsi, aktsiisimaksu määrade tegelikku väärtust ning asutamislepingu üldeesmärke.

Artikkel 9

1. Eküü ümberarvestuskurss, mida kasutatakse teatavate aktsiisimaksude arvutamiseks riigi vääringus, määratakse kindlaks kord aastas. Kasutatakse oktoobri esimesel tööpäeval kehtivaid Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud kursse ja need jõustuvad järgmise kalendriaasta 1. jaanuaril.

2. Liikmesriigid võivad lõikes 1 sätestatud iga-aastase kohandamise ajal kehtivad aktsiisimaksumäärad muutmata jätta, kui eküüdes väljendatud aktsiisimaksusummade ümberarvutamisel suurenevad aktsiisimaksud riigi vääringus alla 5 % või vähem kui 5 eküü võrra, võttes arvesse nimetatud kahest näitajast madalama.

Artikkel 10

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 1992. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 19. oktoober 1992.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Cope

[1] EÜT C 12, 18.1.1990, lk 12.

[2] EÜT C 94, 13.4.1992, lk 46.

[3] EÜT C 225, 10.9.1991, lk 54.

[4] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

[5] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

--------------------------------------------------