31992D0446Euroopa Liidu Teataja L 247 , 27/08/1992 Lk 0010 - 0036
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 11 Lk 0177
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 11 Lk 0177


Komisjoni otsus 92/446/EMÜ,

27. juuli 1992,

veesektorit käsitlevate direktiividega seotud küsimustike kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. mai 1976. aasta direktiivi 76/464/EMÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta, [1] mida on muudetud 23. detsembri 1991. aasta direktiiviga 91/692/EMÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta, [2] ning eriti selle artikli 13 lõiget 1, ja samuti teiste, direktiivi 91/692/EMÜ I lisas osutatud direktiivide asjakohaseid sätteid,

võttes arvesse nõukogu 16. juuni 1975. aasta direktiivi 75/440/EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta, [3] mida on viimati muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ, ja eriti selle artiklit 9a,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiivi 80/778/EMÜ olmevee kvaliteedi kohta, [4] mida on viimati muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ, ja eriti selle artiklit 17a,

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1975. aasta direktiivi 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta, [5] mida on viimati muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ, ja eriti selle artiklit 13,

ning arvestades, et:

liikmesriigid peavad komisjoni koostatud küsimustike või mallide põhjal koostama aruande teatavate ühenduse direktiivide rakendamise kohta; direktiivi 91/692/EMÜ artikli 6 järgi koostab need küsimustikud või mallid komisjon, keda selle juures abistab komitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindajad;

osa käesoleva otsusega ettenähtud meetmeid on kooskõlas nimetatud komitee väljendatud arvamusega ning teiste kohta ei ole komitee arvamust eesistuja määratud tähtaja jooksul esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga on lisas esitatud küsimustikud vastu võetud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuli 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karel Van Miert

[1] EÜT L 129, 18.5.1976, lk 23.

[2] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

[3] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 26.

[4] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11.

[5] EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

MALLIDE LOETELU

Vt komisjoni määrus 95/337/EÜ EÜT L 200, 24.8.1995, lk 1.

--------------------------------------------------