31992D0353Euroopa Liidu Teataja L 192 , 11/07/1992 Lk 0063 - 0065
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 43 Lk 0078
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 43 Lk 0078


Komisjoni otsus,

11. juuni 1992,

milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid

(92/353/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/427/EMÜ ühendusesisese hobuslastega kauplemise zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, [1] eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti a,

ning arvestades, et:

kõikides liikmesriikides peavad või asutavad tõuraamatuid organisatsioonid või ühingud või ametiasutused; seepärast on vaja sätestada nimetatud organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid;

vastavalt direktiivi 90/427/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile a peavad sätestatud kriteeriumid võimaldama tagada tunnustatud organisatsioonide või ühingute vastavuse originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu sätestatud põhimõtetega;

organisatsioon või ühing peab taotlema ametlikku tunnustamist selle liikmesriigi pädevatelt ametiasutustelt, mille territooriumil asub tema peakorter;

kui organisatsioon või ühing vastab teatavatele kriteeriumidele ning on määratlenud oma eesmärgid, peavad teda ametlikult tunnustama liikmesriigi ametiasutused, kellelt on tunnustamist taotletud;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ametliku tunnustuse saamiseks peavad tõuraamatuid pidavad või asutavad organisatsioonid või ühingud esitama avalduse selle liikmesriigi ametiasutustele, mille territooriumil asub nende peakorter.

Artikkel 2

1. Asjaomase liikmesriigi ametiasutused peavad ametlikult tunnustama iga tõuraamatuid pidavat või asutavat organisatsiooni või ühingut, kui see vastab lisas sätestatud tingimustele.

2. Kui liikmesriigis on ühe tõu puhul juba ametlikult tunnustatud üht või mitut organisatsiooni või ühingut, võivad liikmesriigi ametiasutused uue organisatsiooni või ühingu tunnustamisest keelduda:

- kui see ohustab tõu säilimist või kahjustab olemasoleva organisatsiooni või ühingu tegevust või tõuparandus- või selektsiooniprogrammi, või

- kui seda tõugu hobuslast võib kanda sellise tõuraamatu eriosasse, mida peab organisatsioon või ühing, mis iseäranis selle osa puhul järgib lisa punktis 3b originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu sätestatud põhimõtteid.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest ametlikest tunnustamistest või tunnustamisest keeldumiste vaidlustamisest.

4. Kui organisatsiooni või ühingut keeldutakse ametlikult tunnustamast, tuleb organisatsioonile või ühingule edastada kirjalikult keeldumise põhjused.

Artikkel 3

Asjaomase liikmesriigi ametiasutused tühistavad tõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu ametliku tunnustuse, kui kõnealune organisatsioon või ühing ei vasta enam lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuni 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

--------------------------------------------------

LISA

Tõuraamatuid pidav, tõuraamatu osasid asutav ja registreeritud hobuslaste tõuraamatuid asutav organisatsioon või ühing peab ametliku tunnustuse saamiseks:

1. olema juriidiline isik vastavalt selle liikmesriigi kehtivatele õigusaktidele, kus tunnustamist taotletakse;

2. tõendama pädevatele asutustele, et:

a) ta on võimeline tõhusalt töötama;

b) ta vastab vastavalt lisa punktis 3b originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu sätestatud põhimõtetele, kui ta ei ole originaaltõuraamatut pidav organisatsioon või ühing;

c) ta on võimeline tegema vajalikku kontrolli põlvnemise registreerimiseks;

d) tal on piisavalt suur kari tõuparandus- või selektsiooniprogrammi teostamiseks või tõu säilitamiseks, kui see on vajalik;

e) ta saab kasutada tõuparandus-, selektsiooni- või säilitusprogrammi teostamiseks vajalikke andmeid (näiteks jõudluse kohta);

3. omama kindlaid põhimõtted, mis käsitlevad:

a) andmekasutussüsteemi (näiteks jõudluse kohta), mille abil saab hobuslasi hinnata tõuparanduse, selektsiooni ja tõusäilituse eesmärgil;

b) originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu puhul:

- põlvnemise registreerimise süsteemi,

- tõu (või tõugude) või tõuraamatuga hõlmatud populatsiooni omaduste määratlemist,

- hobuslaste identifitseerimissüsteemi,

- selektsioonitöö põhieesmärkide määratlemist,

- tõuraamatu jaotust, kui hobuslaste tõuraamatusse kandmiseks on erinevad tingimused või erinevad menetlused tõuraamatusse kantud hobuslaste klassifitseerimiseks,

- ühte või mitut tõuraamatusse kantud liini, kui see on vajalik;

4. omama protseduurireegleid, milles on sätestatud eelkõige tõuloomapidajate mittediskrimineeriv kohtlemine. Kui ühenduse territooriumil on ühe tõu kohta mitu kogu seda territooriumi hõlmavat organisatsiooni või ühendust, võib organisatsiooni või ühingu protseduurireeglitega näha ette, et kabjaline peab põlvnemistunnistusse kandmiseks olema sündinud antud territooriumil. Seda piirangut ei kohaldata reprodutseerimiseks tehtud kannete suhtes.

--------------------------------------------------