31991R2092Euroopa Liidu Teataja L 198 , 22/07/1991 Lk 0001 - 0015
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0124
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0124


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2092/91,

24. juuni 1991,

põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2],

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

tarbijate nõudlus mahepõllundustoodete ja mahepõllunduslike toiduainete järele kasvab; kõnealune asjaolu kutsub esile uue põllumajandustoodete turu loomise;

selliste toodete turuhind on kõrgem, sest nende tootmise viis eeldab maa vähem intensiivset kasutamist; seetõttu võib sellist liiki tootmine kaasa aidata ühise põllumajanduspoliitika ümberkujundamisele ning selle kaudu parema tasakaalu saavutamisele põllumajandustoodete pakkumise ja nõudluse vahel, keskkonnakaitsele ning paikkonna säilimisele;

vastuseks kasvavale nõudlusele varustatakse turustatavad põllumajandustooted ja toiduained märgistega, mis teavitavad ostjaid või juhivad nende tähelepanu sellele, et need on toodetud mahepõllunduslikult või sünteetilisi kemikaale kasutamata;

mõnes liikmesriigis on juba vastu võetud selliste märgiste kasutamise eeskirjad ja kontrollimise kord;

ühenduse tootmis-, märgistamis- ja kontrollieeskirjad võimaldavad mahepõllunduse kaitset, sest need tagavad ausad konkurentsitingimused selliste märgistega toodete tootjate vahel ning kõikide tootmis- ja töötlemistasandite suurema selguse ja arusaadavuse, mis tõstab mahepõllundustoodete turu selgepiirilisemalt esile ning suurendab selle kaudu kõnealuste toodete usaldusväärsust tarbija silmis;

mahepõllundusmeetodid moodustavad tootmise eri vormi põllumajandustootjas; järelikult tuleb sätestada, et töödeldud toodete mahepõllundusmeetoditele viitavad märgised sisaldaksid infot kõnealuste meetodite abil saadud koostisosade kohta;

asjakohase korra kehtestamisel tuleb ette näha paindlik menetlus, mis võimaldab teatavaid tehnilisi üksikasju või meetmeid saadud kogemusi arvesse võttes muuta, täiendada või täpsustada; teatava sobiva aja jooksul täiendatakse käesolevat määrust samaväärsete, loomakasvatustoodangut reguleerivate eeskirjadega;

mahepõllundusmeetoditele viitavate märgistega toodete tootjate ja ostjate huvides tuleb sätestada kõige üldisemad põhimõtted, mida toodete varustamisel selliste märgistega peab järgima;

mahepõllundustootmine eeldab olulisi piiranguid väetiste ja pestitsiidide kasutamisel, mille toime võib keskkonda kahjustada või mis tekitavad põllumajandusliku tootmise jääkaineid; seda silmas pidades tuleb kasutada alates käesoleva määruse vastuvõtmisest ühenduses tunnustatud meetodeid kooskõlas käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtiva toimimisjuhendiga; lisaks sellele tuleb tulevikule mõeldes kindlaks määrata põhimõtted, mis reguleerivad sellist liiki põllumajanduslikus tootmises kasutatavate toodete lubamist;

lisaks sellele kasutatakse mahepõllunduses mitmesuguseid viljelusviise ning piiratud kogustes keemiavabu ning vähese lahustuvusega väetisi ja mullaomaduste parandajaid; kõnealuseid viise tuleks täpsustada ning sätestada teatavate keemiavabade toodete kasutamise tingimused;

sätestatud menetlused võimaldavad vajaduse korral täiendada I lisa täpsustatud sätetega, mille abil püütakse vältida teatavate mitte põllumajandusest, vaid muudest allikatest (saastatud keskkond) pärit keemiliste jääkainete esinemist kõnealusel meetodil valmistatud toodetes;

kindlustamaks tootmiseeskirjade täitmist peab tootmine ja turustamine olema kõikidel tasanditel kontrollitav;

kõikide mahepõllunduslikele meetoditele viitava märgistusega toodete tootmise, ettevalmistamise, importimise ja turustamisega seotud ettevõtjate suhtes peab kehtima regulaarne kontrollisüsteem, mis vastab ühenduse miinimumnõuetele ning kus kontrolli teostavad selleks määratud kontrollivad ametiasutused ja/või tegevusloaga ning järelevalve all olevad eraõiguslikud kontrolliasutused; tuleks sätestada, et asjaomaste toodete etikettidel oleks ühenduse kontrollmärgis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Reguleerimisala

Artikkel 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, kui need tooted on varustatud või kui neid kavatsetakse varustada mahepõllundusmeetoditele viitavate märgistega:

a) töötlemata taimekasvatussaadused; samuti loomad ja töötlemata loomakasvatussaadused I ja III lisa alusel nende suhtes kehtestatud tootmispõhimõtete ja eri kontrollieeskirjade ulatuses;

b) põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast koosnevad inimtoiduks mõeldud tooted; pärast punktis a märgitud loomakasvatussaadusi käsitlevate sätete vastuvõtmist ka loomseid koostisosi sisaldavad inimtoiduks mõeldud tooted.

2. Komisjon esitab nii kiiresti kui võimalik, kuid enne 1. juulit 1992 mahepõllunduslikke loomakasvatussaadusi, töötlemata loomakasvatussaadusi ning loomseid koostisosi sisaldavaid inimtoiduks mõeldud tooteid reguleerivaid põhimõtteid ja eri kontrollimeetmeid käsitleva ettepaneku.

Artikkel 2

Käesolevas määruses peetakse toodet mahepõllundusmeetodile viitava märgistusega tooteks juhul, kui märgistamisel, reklaamimisel ja äridokumentides kasutatakse selliste toodete või nende koostisosade märgistamisel igas liikmesriigis kasutusel olevaid märgiseid teatamaks ostjale, et kõnealune toode või selle koostisosad on valmistatud vastavalt artiklites 6 ja 7 ettenähtud tootmiseeskirjadele, ning eelkõige juhul, kui kasutatakse järgmisi tähiseid, välja arvatud siis, kui nendega ei tähistata toiduaines sisalduvaid põllumajandustooteid või kui nendel selgesti puudub seos tootmismeetodiga:

—hispaania keeles: | ecológico, |

—taani keeles: | økologisk, |

—saksa keeles: | ökologisch, |

—kreeka keeles: | βιολογικό, |

—inglise keeles: | organic, |

—prantsuse keeles: | biologique, |

—itaalia keeles: | biologico, |

—hollandi keeles: | biologisch, |

—portugali keeles: | biolόgico. |

Artikkel 3

Käesolevat määrust kohaldatakse ilma, et see piiraks artiklis 1 kindlaksmääratud toodete tootmist, ettevalmistamist, turustamist, märgistamist ja kontrollimist reguleerivate muude ühenduse sätete kohaldamist.

Mõisted

Artikkel 4

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. märgistamine — kõik artiklis 1 piiritletud toodetega kaasnevad või kõnealustele toodetele viitavad sõnad, andmed, kaubamärgid, margitoodete nimed, kujunduselemendid või sümbolid pakendil, dokumentidel, sedelitel, etikettidel, kaelaetikettidel;

2. tootmine — põllumajandustootjas tavapärase etapini valmistatud põllumajandustoodete tootmisega seotud toimingud;

3. ettevalmistamine — põllumajandustoodete töötlemine, säilitamine ja pakendamine;

4. turustamine — toodete hoidmine või esitlemine müügiks, müügiks pakkumine, müük, mis tahes vormis tarnimine või turuleviimine;

5. ettevõtja — füüsiline või juriidiline isik, kes toodab, valmistab ette või impordib artiklis 1 märgitud tooteid kolmandatest riikidest, või kes turustab selliseid tooteid;

6. koostisosad — artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisel kasutatud ained, kaasa arvatud toidulisandid, mis isegi muudetud kujul sisalduvad valmistootes;

7. taimekaitsevahendid — nõukogu 21. septembri 1978. aasta direktiivi 79/117/EMÜ (teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimise ja kasutamise keelamise kohta), [4] viimati muudetud direktiiviga 89/365/EMÜ, [5] artikli 2 lõikes 1 määratletud tooted;

8. detergendid — ained ja preparaadid nõukogu 22. novembri 1973. aasta direktiivi 73/404/EMÜ (detergente käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta), [6] viimati muudetud direktiiviga 86/94/EMÜ, [7] tähenduses, mida kavatsetakse kasutada teatavate artikli 1 lõike 1 punktis a märgitud toodete puhastamiseks.

Märgistamine

Artikkel 5

1. Artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toote märgistamisel ja reklaamimisel võib viidata mahepõllundusmeetodile ainult juhul, kui:

a) märgised väljendavad selgesti seost põllumajandusliku tootmismeetodiga;

b) toode on valmistatud vastavalt artiklites 6 ja 7 ettenähtud eeskirjadele või imporditud kolmandast riigist artiklis 11 sätestatud korras;

c) toote on valmistanud või importinud ettevõtja, kelle suhtes kehtivad artiklites 8 ja 9 ettenähtud kontrollimeetmed.

2. Artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toote märgistamisel ja reklaamimisel võib viidata mahepõllundusmeetodile ainult juhul, kui märgised väljendavad selgesti toote seost põllundusliku tootmismeetodiga ning viitavad põllumajandustootjas valminud kõnealusele põllumajandustootele.

3. Artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toote märgistamisel ja reklaamimisel võib toote müügikirjelduses viidata mahepõllundusmeetodile ainult juhul, kui:

a) kõik toote põllumajanduslikku päritolu koostisosad on vastavalt artiklites 6 ja 7 ettenähtud eeskirjadele valmistatud tooted või kõnealustest toodetest valmistatud tooted või artiklis 11 sätestatud korras kolmandast riigist imporditud tooted;

b) toode sisaldab ainult VI lisa A jaos loetletud mittepõllumajanduslikku päritolu koostisosi;

c) toote või selle koostisosade valmistamisel ei ole kasutatud ioniseerivat kiirgust või VI lisa B jaos loetlemata aineid;

d) toote on valmistanud ettevõtja, kelle suhtes kehtivad artiklites 8 ja 9 ettenähtud kontrollimeetmed.

4. Erandina lõike 3 punktist a võib artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisel kasutada teatavaid lõike 3 punktis a ettenähtud nõuetele mittevastavaid põllumajandusliku päritoluga koostisosi kuni viie protsendi ulatuses valmistoote põllumajandusliku päritoluga koostisosadest, tingimusel et sellised koostisosad on:

- põllumajandusliku päritoluga ning neid ei toodeta ühenduses artiklites 6 ja 7 ettenähtud korras või

- põllumajandusliku päritoluga, kuid nende artiklites 6 ja 7 ettenähtud korras ühenduses toodetav kogus ei ole piisav.

5. Üleminekuaja jooksul, mis lõpeb 1. juulil 1994, võib artikli 1 lõike 1 punktis a või b märgitud toote märgistel ja reklaamis kasutada viiteid ülemineku kohta mahepõllundusmeetodile, kui toode koosneb ühestainsast põllumajandusliku päritoluga koostisosast, tingimusel et:

a) täidetakse täies ulatuses lõike 1 või vastavalt lõike 3 nõudeid, välja arvatud I lisa lõikes 1 märgitud nõuet üleminekuaja pikkuse kohta;

b) üleminekuaeg on kehtinud vähemalt 12 kuud enne lõikust;

c) asjaomased märgised ei anna toote ostjale eksitavat infot seoses kõnealuse toote erinemisega teistest käesoleva määruse nõuetele vastavatest toodetest;

d) kontrolliasutus on nõuetekohaselt kontrollinud punktides a ja b ettenähtud tingimuste täitmist.

6. Artikli 1 lõike 1 punktis b märgitud, lõike 3 punktis a ettenähtud nõuetele mittevastavatest koostisosadest osaliselt valmistatud toote märgistamisel ja reklaamimisel võib mahepõllundusmeetodile viidata juhul, kui:

a) vähemalt 50 % põllumajanduslikku päritolu koostisosadest vastab lõike 3 punktis a ettenähtud nõuetele;

b) toode vastab lõike 3 punktides b, c ja d ettenähtud nõuetele;

c) mahepõllundusmeetodile viitavad märgised:

- esinevad ainult koostisosade loetelus vastavalt direktiivile 79/112/EMÜ, [8] viimati muudetud direktiiviga 89/395/EMÜ [9],

- viitavad selgesti ainult vastavalt artiklites 6 ja 7 märgitud eeskirjadele valmistatud koostisosadele;

d) koostisosad ja nende sisaldus on koostisosade loetelus märgitud kaalu järgi alanevas järjekorras;

e) koostisosade loetelus on koostisosade tähised esitatud sama värvi ja suurusega ning samasuguses kirjas.

7. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib kehtestada artiklis 14 ettenähtud korras.

8. Lõike 3 punktides b ja c ning lõike 4 esimeses ja teises alapunktis nimetatud ainete ja toodete suhtes koostatakse VI lisa piirangutega loetelud artiklis 14 ettenähtud korras.

Kõnealuste koostisosade ja ainete kasutustingimused ning koostisega seotud nõuded võib kindlaks määrata.

Kui liikmesriigi arvates tuleks toode kanda eespool nimetatud loeteludesse või tuleks loetelusid muuta, peab liikmesriik hoolitsema, et loeteludesse kandmise või nende muutmise põhjendusi sisaldav tehniline toimik saadetakse ametlikult teistele liikmesriikidele ja komisjonile, kes esitab selle artiklis 14 märgitud komiteele.

9. Enne 1. juulit 1993 vaatab komisjon käesoleva artikli sätted, eriti lõiked 5 ja 6, uuesti läbi ning esitab vajaduse korral asjakohased ettepanekud nende muutmiseks.

Tootmiseeskirjad

Artikkel 6

1. Mahepõllundusmeetodil tootmine eeldab, et artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamisel:

a) peavad olema täidetud I lisas ettenähtud nõuded ja vajaduse korral nendega seotud üksikasjalikud eeskirjad;

b) taimekaitsevahendite, detergentide, väetiste ja mullaomaduste parandajatena võib kasutada ainult I ja II lisas loetletud ainetest koosnevaid tooteid; neid võib kasutada ainult vastavalt I ja II lisas ettenähtud eritingimustele ning kõnealuse liikmesriigi põllumajanduses üldiselt lubatud koguses vastavalt ühenduse asjakohastele sätetele või ühenduse õigusaktidega kooskõlas olevatele siseriiklikele sätetele.

2. Erandina lõike 1 punktist b võib II lisasse mittekuuluvate toodetega töödeldud, kõnealuse liikmesriigi põllumajanduses üldiselt lubatud seemneid kasutada, kui kõnealuste seemnete kasutajad suudavad kontrolliasutusi rahuldaval viisil tõestada, et kõnealuse liigi vastava sordi töötlemata seemneid ei olnud turult võimalik hankida.

Artikkel 7

1. Tooted, mille kasutamine vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile b ei ole kõnealuse määruse vastuvõtmise kuupäeval lubatud, võib kanda II lisasse juhul, kui täidetakse järgimisi tingimusi:

a) kõnealuseid tooteid kasutatakse taimekahjurite ja -haiguste tõrjeks:

- nende kasutamine on vältimatult vajalik kahjuri või teatava kindla haiguse puhul, mille tõrjumiseks ei ole saada teisi bioloogilisi, maaviljelusega seotud, füüsikalisi ega sordiaretusvahendeid, ja

- nende kasutamise tingimused välistavad igasuguse otsese kokkupuute seemne, taime või taimest valmistatud toodetega; mitmeaastaste taimede puhul on otsekontakt siiski lubatud, kuid see ei tohi toimuda taime söödavate osade (viljade) kasvu ajal, tingimusel et kõnealuste toodete kasutamine ei kutsuks kaudselt esile jääkainete sisaldumist toote söögikõlblikes osades, ja

- nende kasutamisest ei tulene ega nende kaasabil ei suurene ebasoodne või saastav mõju keskkonnale;

b) kõnealuseid tooteid kasutatakse väetamiseks või mullaomaduste parandamiseks:

- nende kasutamine on vältimatult vajalik taimede toitumist või mullaomaduste parandamist käsitlevate eri nõuete seisukohalt, mida ei saa täita I lisas mainitud vahendite abil, ja

- nende kasutamisest ei tulene ega nende kaasabil ei suurene ebasoodne või saastav mõju keskkonnale.

2. Vajaduse korral võib iga II lisas oleva toote kohta esitada järgmised andmed:

- toote üksikasjalik kirjeldus,

- toote kasutamise tingimused ning nõuded toote koostise ja/või lahustuvuse kohta, eelkõige seoses vajadusega tagada minimaalne jääkainesisaldus kõnealuste taimede söödavas osas ning söögikõlblikest taimedest valmistatud toodetes ning võimalikult väike mõju keskkonnale,

- artiklis 1 märgitud toodete kindlad märgistamisnõuded, kui selliste toodete valmistamisel kasutatakse teatavaid II lisas märgitud tooteid.

3. Komisjon võtab artiklis 14 ettenähtud korras vastu II lisa muudatused, mis käsitlevad kas lõikes 1 märgitud toodete lisamist või väljajätmist või lõikes 2 nimetatud tootekirjelduste lisamist või muutmist.

4. Kui liikmesriigi arvates tuleks toode kanda II lisasse või tuleks II lisa muuta, peab liikmesriik hoolitsema, et lisasse kandmise või selle muutmise põhjendusi sisaldav tehniline toimik saadetakse ametlikult teistele liikmesriikidele ja komisjonile, kes esitab selle artiklis 14 märgitud komiteele.

Kontrollisüsteem

Artikkel 8

1. Ettevõtjad, kes toodavad, valmistavad ette või impordivad kolmandatest riikidest artiklis 1 kindlaksmääratud tooteid turustamiseks, peavad:

a) teatama kõnealusest tegevusest selle liikmesriigi pädevale ametiasutusele, kus tegevus toimub; kõnealune teatis sisaldab IV lisas ettenähtud infot;

b) kehtestama oma ettevõttes artiklis 9 märgitud kontrollisüsteemi.

2. Liikmesriigid määravad teatisi vastuvõtva kontrolliva ametiasutuse või eraõigusliku kontrolliasutuse.

Liikmesriigid võivad kõnealuste ettevõtjate tõhusaks kontrollimiseks nõuda mis tahes vajalikku lisainfot.

3. Pädev ametiasutus tagab kontrollisüsteemile allutatud ettevõtjate nimede ja aadresside ajakohastatud loetelu kättesaadavuse asjast huvitatud osapooltele.

Artikkel 9

1. Liikmesriigid loovad ühe või mitme selleks määratud kontrolliva ametiasutuse ja/või tegevusloa saanud eraõigusliku kontrolliasutuse poolt rakendatava kontrollisüsteemi, mis hõlmab artiklis 1 nimetatud tooteid tootvaid või ettevalmistavaid ettevõtjaid.

2. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed kindlustamaks ettevõtjale, kes täidab käesoleva määruse sätteid ning maksab temale määratud osa kontrollimiskuludest, juurdepääsu kontrollisüsteemile.

3. Kontrollisüsteem hõlmab vähemalt III lisas kindlaksmääratud ettevaatusabinõusid ja kontrollimeetmeid.

4. Eraõiguslike kontrolliasutuste poolt kasutatava kontrollisüsteemi rakendamiseks määravad liikmesriigid kontrolliva ametiasutuse, mis vastutab kõnealustele eraõiguslikele kontrolliasutustele tegevusloa andmise ja nende tegevuse kontrollimise eest.

5. Eraõiguslikele kontrolliasutusele tegevusloa andmisel võetakse arvesse järgmist:

a) kontrolliasutuse tavaline kontrollimenetlus koos üksikasjaliku kirjeldusega kontrollimeetmetest ja ettevaatusabinõudest, mida asutus rakendab tema poolt kontrollitavate ettevõtjate suhtes;

b) sanktsioonid, mida asutus kavatseb rakendada avastatud rikkumiste puhul;

c) kvalifitseeritud personal, haldus- ja tehnilised võimalused, kontrollimiskogemus ja usaldusväärsus;

d) kontrolliasutuse erapooletus kontrollitavate ettevõtjate suhtes;

6. Pärast eraõiguslikule kontrolliasutusele tegevusloa andmist pädev ametiasutus:

a) tagab eraõigusliku kontrolliasutuse poolt tehtavate kontrollimiste erapooletuse;

b) kontrollib eraõigusliku kontrolliasutuse poolt tehtavate kontrollimiste tõhusust;

c) hangib infot kõikide avastatud rikkumiste ja kohaldatud sanktsioonide kohta;

d) tühistab eraõigusliku kontrolliasutuse tegevusloa, kui kontrolliasutus ei täida punktide a ja b nõudeid või ei vasta enam lõikes 5 esitatud kriteeriumidele või ei täida lõigete 7–9 nõudeid.

7. Lõikes 1 märgitud kontrolliv ametiasutus ja tegevusloa saanud eraõiguslik kontrolliasutus:

a) tagavad vähemalt III lisas kindlaksmääratud kontrollimeetmete ja ettevaatusabinõude rakendamise nende poolt kontrollitavate ettevõtete suhtes;

b) avalikustavad nende poolt kontrollimiste käigus saadud info ja andmed ainult asjaomase ettevõtte eest vastutavale isikule ja pädevatele riigiasutustele.

8. Tegevusloa saanud eraõiguslikud kontrolliasutused:

a) võimaldavad pädevatele ametiasutustele kontrollimiseks juurdepääsu oma tööruumidele ja rajatistele ning annavad igasugust infot ja abi, mida pädev ametiasutus peab vajalikuks oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevale määrusele;

b) saadavad liikmesriigi pädevale ametiasutusele iga aasta 31. jaanuariks nende poolt kontrollitavate ettevõtjate nimekirja eelmise aasta 31. detsembri seisuga ning esitavad nimetatud pädevale ametiasutusele aastaaruande kokkuvõtte.

9. Lõikes 1 nimetatud kontrolliv ametiasutus ja eraõiguslikud kontrolliasutused:

a) tagavad, et artiklite 5, 6 ja 7 rakendamisel või III lisas nimetatud meetmete võtmisel avastatud rikkumiste puhul võetakse artiklis 2 märgitud mahepõllundusmeetodile viitavad märgised ära kogu asjaomase rikkumisega seotud partiilt või rikkumisest mõjutatud tootmistsükli ajal valmistatud toodangult;

b) keelavad ilmse või pikaajalise mõjuga rikkumise puhul asjaomasel ettevõtjal mahepõllundusmeetodile viitavate märgistega toodete turustamise ajavahemiku jooksul, mille pikkuses tuleb kokku leppida liikmesriigi pädeva ametiasutusega.

10. Artiklis 14 ettenähtud korras võib vastu võtta:

a) lõike 5 nõuete ja lõikes 6 loetletud meetmetega seotud üksikasjalikud eeskirjad;

b) lõike 9 sätete rakendusmeetmed.

Märgistus toodete kontrollisüsteemi nõuetele vastavuse kohta

Artikkel 10

1. V lisas esitatud toodete kontrollisüsteemi nõuetele vastavuse märgist võib artiklis 1 nimetatud toodete märgistamisel kasutada ainult juhul, kui sellised tooted:

a) vastavad nii artikli 5 lõigete 1, 2, 3 ja 4 ning artiklite 6 ja 7 nõuetele kui ka kõikidele kõnealuste artiklite alusel vastuvõetud sätetele;

b) on kogu tootmis- ja ettevalmistusetapi jooksul kuulunud artikli 9 lõikes 3 märgitud kontrollimeetmete alla;

c) on toodetud või ette valmistatud selliste ettevõtjate poolt, kelle ettevõtted kuuluvad artikli 9 lõikes 1 märgitud kontrolliva ametiasutuse või eraõigusliku kontrolliasutuse poolt tehtava kontrolli alla ning kellele kõnealune kontrolliv ametiasutus või kontrolliasutus on andnud õiguse kasutada V lisas esitatud märgist;

d) on pakitud ja transporditud jaemüügikohta kinnises pakendis;

e) on varustatud etiketiga, millele on märgitud eraõigusliku kontrolliasutuse nimi ja vajadusel registreeritud kaubamärk, tootja või töötleja nimi ja aadress ning direktiivi 79/112/EMÜ kehtivuse ajal kõnealuses direktiivis ettenähtud märgised.

2. Etikett või reklaam ei tohi sisaldada viiteid, mis jätab ostjale mulje, et V lisas esitatud märge on parema maitse, suurema toiteväärtuse või enama tervislikkuse tagatis.

3. Artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontrolliv ametiasutus ja eraõiguslikud kontrolliasutused:

a) tagavad, et artiklite 5, 6 ja 7 rakendamisel või III lisas märgitud meetmete võtmisel avastatud rikkumiste puhul võetakse V lisas märgitud märgis ära kogu asjaomase rikkumisega seotud partiilt või rikkumisest mõjutatud tootmistsükli ajal valmistatud toodangult;

b) keelavad ilmse või pikaajalise mõjuga rikkumise puhul asjaomasel ettevõtjal õiguse kasutada V lisas esitatud märgist ajavahemiku jooksul, mille pikkuses tuleb kokku leppida liikmesriigi pädeva ametiasutusega.

4. Eeskirjad V lisas esitatud märgise kasutusõiguse äravõtmise kohta artiklites 5, 6 ja 7 või III lisas ettenähtud nõuete ja meetmete teatavate rikkumiste puhul võidakse vastu võtta artiklis 14 ettenähtud korras.

5. Kui liikmesriik avastab teisest liikmesriigist pärit ning artiklis 2 ja/või V lisas esitatud märgist kandva toote puhul käesoleva määruse rakendamisega seotud rikkumisi, siis teatab ta sellest eraõiguslikule kontrolliasutusele tegevusloa andnud liikmesriigile ja komisjonile.

6. Liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed tõkestamaks artiklis 2 ja/või V lisas esitatud märgise kuritahtlikku kasutamist.

7. Komisjon vaatab enne 1. juulit 1993 uuesti läbi artikli 10, eelkõige V lisas esitatud märgise kohustuslikuks muutmise võimaluse, ning teeb vajaduse korral asjakohased muudatusettepanekud.

Import kolmandatest riikidest

Artikkel 11

1. Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, võib kolmandatest riikidest imporditavaid, artiklis 1 kindlaksmääratud tooteid turustada ainult juhul, kui:

a) need on pärit komisjoni otsuse põhjal artiklis 14 ettenähtud korras koostatavasse loetelusse kantud kolmandast riigist ning on toodetud sellises piirkonnas või tootmisüksuses, mida kontrollib kõnealuse kolmanda riigiga seotud otsuses vajaduse korral kindlaksmääratud kontrolliasutus;

b) kolmanda riigi pädev ametiasutus või kontrolliasutus on väljastanud kontrollsertifikaadi, mis tõendab, et sertifikaadis nimetatud partii:

- on valmistatud artiklites 6 ja 7 ettenähtud eeskirjadega võrdväärsetel eeskirjadel põhinevate tootmismeetodite abil ja

- on kontrollitud lõike 2 punkti b alusel nõuetele vastavaks tunnistatud kontrollisüsteemi abil.

2. Et otsustada, kas kanda teatavate artiklis 1 määratletud toodete puhul kolmas riik vastavalt tema taotlusele lõike 1 punktis a nimetatud loetelusse, võetakse arvesse eelkõige:

a) kolmanda riigi poolt pakutavaid tagatisi artiklites 6 ja 7 ettenähtud eeskirjadega võrdväärsete eeskirjade rakendamise kohta vähemalt ühendusse eksporditavate toodete puhul;

b) kontrollimeetmete tõhusust, mis vähemalt ühendusse eksporditavate toodete puhul peavad olema võrdväärsed artiklites 8 ja 9 nimetatud kontrollimeetmetega, et tagada punktis a märgitud eeskirjade täitmine.

Selliste andmete alusel saab komisjon oma otsuses kindlaks määrata piirkonnad või tootmisüksused, kust toode on pärit, või võrdväärseks peetavad kontrolliasutused.

3. Lõike 1 punktis b nimetatud sertifikaat:

a) peab originaaleksemplarina olema kaubale lisatud kuni esimese kaubasaajani; seejärel peab importija säilitama sertifikaati kontrolliasutusele esitamiseks vähemalt kaks aastat;

b) tuleb koostada üksikasjalike eeskirjade ja näidise järgi, mis tuleb vastu võtta artiklis 14 ettenähtud korras.

4. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib kindlaks määrata artiklis 14 ettenähtud korras.

5. Kolmanda riigi taotluse läbivaatamisel nõuab komisjon kolmandalt riigilt kogu vajaliku info esitamist; samuti võib komisjon määrata eksperdid, volitades neid kohapeal kontrollima tootmiseeskirjade ja kontrollimeetmete tegelikku rakendamist kõnealuses kolmandas riigis.

Vaba liikumine ühenduses

Artikkel 12

Liikmesriigid ei või tootmismeetodi, märgistamise või tootmismeetodi tutvustamisega seotud põhjustel keelata ega piirata artiklis 1 nimetatud toodete turustamist, kui tooted vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Haldussätted ja rakendamine

Artikkel 13

Artiklis 14 ettenähtud korras võib vastu võtta:

- I, II, III, IV ja VI lisa muudatused,

- I ja III lisa üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Artikkel 14

Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

Käesolevas artiklis sätestatud menetluse alustamise korral esitab võetavate meetmete eelnõu komiteele komisjoni esindaja.

Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 15

Iga aasta 1. juuliks teavitavad liikmesriigid komisjoni käesoleva määruse rakendamiseks eelmisel aastal võetud meetmetest ning edastavad eelkõige:

- ettevõtjate loetelu, kes eelmise aasta 31. detsembriks olid esitanud teatise vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile a ning kelle suhtes kehtib artiklis 9 märgitud kontrollisüsteem,

- kontrollakti vastavalt artikli 9 lõikele 6.

Lisaks annavad liikmesriigid komisjonile iga aasta 31. märtsiks infot eelmise aasta 31. detsembriks tegevusloa saanud eraõiguslike kontrolliasutuste loetelu, nende õigusliku ja toimimisstruktuuri, tavalise kontrollimenetluse, sanktsioonide kehtestamise korra ja vajadusel ka nende kaubamärgi kohta.

Komisjon avaldab igal aastal Euroopa Ühenduste Teataja C seerias tegevusloa saanud kontrolliasutuste loetelud, mis on komisjonile edastatud eelmises lõigus ettenähtud tähtaegadeks.

Artikkel 16

1. Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

2. Liikmesriigid rakendavad artikleid 8 ja 9 üheksa kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

3. Artiklit 5, artikli 8 lõiget 1 ja artikli 11 lõiget 1 kohaldatakse 12 kuu pärast peale käesoleva määruse jõustumist.

Artiklis 14 ettenähtud korras võib artikli 11 lõike 1 kohaldamise kuupäeva kolmandatest riikidest eksporditavate toodete suhtes teatava aja võrra edasi lükata, kui vastavalt kolmanda riigi taotlusele alustatud küsimuse läbivaatamine ei ole jõudnud tasandile, mis võimaldaks teha otsuse asjaomase riigi kandmise kohta artikli 11 lõike 1 punktis a sätestatud loetelusse enne esimeses lõigus märgitud aja möödumist.

I lisa lõikes 1 märgitud üleminekuaja nõuete täitmiseks võetakse käesoleva määruse jõustumisele eelnenud ajavahemikku arvesse juhul, kui ettevõtja suudab kontrolliasutusele tõestada, et selle aja jooksul oli tema toodang kooskõlas kehtivate siseriiklike sätetega, või vastas kõnealuste siseriiklike sätete puudumise korral mahepõllunduse rahvusvaheliselt tunnustatud normidele.

4. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist võivad liikmesriigid, erandina artikli 6 lõikest 1, lubada oma territooriumil kasutada II lisas loetlemata aineid sisaldavaid tooteid, mille puhul nende arvates täidetakse artikli 7 lõikes 1 ettenähtud nõudeid.

5. Ajavahemiku jooksul, mis lõpeb kaksteist kuud pärast VI lisa kehtestamist vastavalt artikli 5 lõikele 7, võivad liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike sätetega jätkuvalt lubada kõnealuses VI lisas loetlemata ainete kasutamist.

6. Liikmesriigid informeerivad teisi liikmesriike ja komisjoni ainetest, mida on lubatud kasutada vastavalt lõigetele 4 ja 5.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. juuni 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. Juncker

[1] EÜT C 4, 9.1.1990, lk 4 jaEÜT C 101, 18.4.1991, lk 13.

[2] EÜT C 106, 22.4.1991, lk 27.

[3] EÜT C 182, 23.7.1990, lk 12.

[4] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36.

[5] EÜT L 159, 10.6.1989, lk 58.

[6] EÜT L 347, 17.12.1973, lk 51.

[7] EÜT L 80, 25.3.1986, lk 51.

[8] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1.

[9] EÜT L 186, 30.6.1989, lk 17.

--------------------------------------------------

I LISA

MAHEPÕLLUNDUSTOOTMISE PÕHIMÕTTED ETTEVÕTTES

Taimed ja taimekasvatussaadused

1. Käesolevas lisas esitatud põhimõtteid on tavatingimustes tulnud külvipindadel rakendada vähemalt kahe aasta pikkuse üleminekuaja jooksul enne külvi või mitmeaastaste taimede (välja arvatud rohumaad) puhul vähemalt kolm aastat enne artikli 1 lõike 1 punktis a märgitud toodete esimest lõikust. Kontrollasutus võib pädeva ametiasutuse loal otsustada teatavatel juhtudel pikendada või lühendada kõnealust aega, arvesse võttes külvipinna varasemat kasutamist.

2. Mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust tuleb säilitada või vajadusel suurendada:

a) liblikõieliste, haljasväetiste või süvajuureliste taimede viljelemise abil, kasutades asjakohaseid külvikordi;

b) mulla rikastamise abil kompostitud või kompostimata orgaanilise ainega, mida toodetakse käesolevas määruses ettenähtud eeskirju täitvates põllumajandustootjates. Mahepõllunduslikku loomakasvatustoodangut käsitlevate ühiste tehniliste eeskirjade vastuvõtmiseni võib kasutada loomakasvatuse kõrvalsaadusi, näiteks laudasõnnikut, kui need saadakse põllumajandustootjast, kus peetakse kinni kehtivatest siseriiklikest normidest või nende puudumisel loomakasvatussaaduste mahepõllundustootmise rahvusvaheliselt tunnustatud normidest.

Teisi II lisas nimetatud orgaanilisi või mineraalväetisi võib piiratult kasutada ainult siis, kui külvikordadele allutatud taimede toitainetega varustamine või mullaomaduste parandamine ei ole võimalik esimese lõigu punktides a ja b ettenähtud meetodite abil.

Komposti aktiveerimiseks võib kasutada asjakohaseid mikroorganisme või taimsel alusel preparaate (biodünaamilisi preparaate).

3 Kahjurite, haiguste ja umbrohu vastu võitlemiseks tuleb kasutada järgmisi meetmeid koos:

- asjakohaste liikide ja sortide valik,

- asjakohane külvikordade kasutamine,

- mehhaaniliste viljelusmeetodite kasutamine,

- kahjurite looduslike vaenlaste kaitse nendele soodsate tingimuste loomise abil (näiteks hekid, pesapaigad, looduslike vastaste levitamine),

- umbrohu põletamine.

II lisas nimetatud tooteid võib kasutada üksnes saaki ähvardava otsese ohu korral.

--------------------------------------------------

II LISA

A. VÄETAMISEL JA MULLAOMADUSTE PARANDAMISEL KASUTATAVAD TOOTED

Nimetus | Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused |

Laudasõnnik ja linnusõnnik | – |

Läga või virts | – |

Õled | – |

Turvas | – |

Substraatidest valmistatud kompost seene- ja ussikasvatuses kasutamiseks | – |

Orgaanilistest majapidamisjäätmetest valmistatud kompost | – |

Taimejääkidest valmistatud kompost | – |

Töödeldud loomsed saadused tapamajadest ja kalatööstustest | – |

Toiduaine- ja tekstiilitööstuse orgaanilised kõrvalsaadused | – |

Merevetikad ja merevetikatooted | – |

Saepuru, puukoor ja puidujäätmed | – |

Puutuhk | – |

Looduslik fosfaatmaak | – |

Kaltsineeritud alumiiniumfosfaatmaak | – |

Toomasräbu | – |

Kaaliumkarbonaadimaak | – |

Kaaliumsulfaat | Vajalik kontrolliasutuse luba |

Lubjakivi | – |

Kriit | – |

Magneesiumimaak | – |

Kaltsiumi sisaldav magneesiumimaak | – |

Mõrusool (magneesiumsulfaat) | – |

Kips (kaltsiumsulfaat) | – |

Mikroelemendid (boor, vask, raud, mangaan, molübdeen, tsink) | Vajalik kontrolliasutuse luba |

Väävel | Vajalik kontrolliasutuse luba |

Kivijahu | – |

Savi (bentoniit, perliit) | – |

B. TAIMEKAHJURITE JA TAIMEHAIGUSTE TÕRJEVAHENDID

Nimetus | Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused |

Püretriinide põhjal valmistatud preparaadid, ekstraheeritud Chrysanthemum cinerariaefoliumist, võivad sisaldada sünergisti | |

Derris elliptica põhjal valmistatud preparaadid | |

Quassia amara põhjal valmistatud preparaadid | |

Ryania speciosa põhjal valmistatud preparaadid | |

Taruvaik | |

Kobediatomiit | |

Kivijahu | |

Metaldehüüdi põhjal valmistatud preparaadid, sisaldavad kõrgematele loomaliikidele suunatud repellenti, kasutatakse püünistes | |

Väävel | |

Bordoo vedelik | |

Burgundia vedelik | |

Naatriumsilikaat | |

Naatriumbikarbonaat (sooda) | |

Vedelseep (roheline seep) | |

Feromooni preparaadid | |

Bacillus thuringiensis' e preparaadid | |

Granuloosviiruse preparaadid | |

Taimsed ja loomsed õlid | |

Parafiiniõli | |

C. MUUD TOOTED

--------------------------------------------------

III LISA

MINIMAALSED KONTROLLINÕUDED NING ARTIKLITES 8 JA 9 NIMETATUD KONTROLLISÜSTEEMI ALUSEL ETTENÄHTUD ETTEVAATUSABINÕUD

A. Taimi ja taimekasvatussaadusi tootvad põllumajandustootjad

1. Tootmine peab toimuma üksuses, mille külvipinnad ning tootmis- ja ladustamiskohad on kindlalt eraldatud kõikide selliste üksuste tootmiskohtadest ja ladustamiskohtadest, kus tootmine ei toimu käesolevas määruses ettenähtud eeskirjade kohaselt; töötlemis- ja/või pakendamisosakonnad võivad olla üksuse osad, kui nende tegevus piirdub oma põllumajandustoodete töötlemise ja pakendamisega.

2. Kontrollimeetmete esmakordsel rakendamisel tuleb tootjal ja kontrolliasutusel:

- koostada üksuse täielik kirjeldus, kus esitatakse ladustamis- ja tootmiskohad ning külvipinnad ja vajadusel teatavate töötlemis- ja/või pakendamistoimingute kohad,

- kindlaks määrata kõik konkreetsed meetmed, mida kavatsetakse käesoleva määruse täitmiseks üksuse tasandil võtta.

Kõnealune kirjeldus ja asjakohased meetmed peavad sisalduma kontrollaktis, millel on üksuse vastutava isiku allkiri.

Lisaks peab ettekandest nähtuma:

- artikli 6 lõike 1 punktis b ja artiklis 7 ettenähtud nõuetele mittevastavate toodete asjaomastel külvipindadel kasutamise viimane kuupäev,

- tootja kohustus toimida artiklites 5, 6 ja 7 ettenähtud korra kohaselt ja rikkumiste puhul nõustuda artikli 9 lõikes 9 nimetatud meetmete rakendamisega.

3. Igal aastal peab tootja kontrolliasutuse poolt määratud kuupäevaks esitama kontrolliasutusele oma taimekasvatussaaduste tootmise plaani külvipindade kaupa.

4. Kirjalikud raamatupidamisaruanded ja/või dokumendid tuleb säilitada, et kontrolliasutusel oleks võimalik välja selgitada ostetud toormaterjal, selle päritolu ja kogused ning kasutamine; lisaks tuleb kirjalikud raamatupidamisaruanded ja dokumendid säilitada kõikide müüdud põllumajandussaaduste, nende koguste ja kaubasaajate kohta. Otse lõpptarbijale müüdud kogused registreeritakse päevade kaupa.

5. Artikli 6 lõike 1 punktis b ja artiklis 7 ettenähtud kasutusnõuetele mittevastavate toodete ladustamine üksuses on keelatud.

6. Etteteatamata kontrollkäikudele lisaks peab kontrolliasutus vähemalt kord aastas tegema üksuse täieliku kontrollimise kohapeal. Kontrollimiseks on lubatud võtta proove toodetest, mille kasutamine ei ole käesoleva määruse alusel lubatud. Kõnealused proovid tuleb siiski võtta juhul, kui tekib keelatud toodete kasutamise kahtlus. Iga kontrollkäigu kohta tuleb koostada kontrollakt, millel on üksuse vastutava isiku allkiri.

7. Tootja peab võimaldama kontrolliasutusele kontrollimiseks juurdepääsu nii lao- ja tootmisruumidele ning külvipindadele kui ka raamatupidamisaruannetele ja asjakohastele lisadokumentidele. Tootja peab andma kontrolliasutusele kogu kontrollimiseks vajaliku info.

8. Lõpptarbija jaoks veel pakendamata, artiklis 1 nimetatud tooteid võib transportida teistesse üksustesse ainult asjakohases pakendis või konteineris, mis on suletud viisil, mis ei võimalda selle sisu asendamist teise tootega, ning varustatud etiketiga, millele, piiramata teiste, õigusaktidele vastavate märgiste kasutamist, on märgitud:

- toote valmistamise või ettevalmistamise eest vastutava isiku nimi ja aadress,

- toote nimetus,

- toote kuulumine käesolevas määruses ettenähtud kontrollimeetmete alla.

9. Kui ettevõtjal on samas piirkonnas mitu tootmisüksust, siis peavad piirkonna artiklis 1 nimetamata taimi või taimekasvatussaadusi tootvad üksused samuti kuuluma punkti 2 esimeses lõigus ning punktides 3, 4 ja 5 nimetatud kontrollimenetluste alla. Punktis 1 nimetatud üksuses toodetud taimedega sama sorti taimi ei tohi kõnealustes üksustes toota.

B. Taimekasvatussaaduste ja põhiliselt taimekasvatussaadusi sisaldava toidu töötlemis- ja pakendamisüksused

1. Kontrollimeetmete esmakordsel rakendamisel tuleb tootjal ja kontrolliasutusel:

- esitada üksuse täielik kirjeldus, milles esitatakse põllumajandustoodete töötlemis-, pakendamis- ja ladustamiskohad enne ja pärast põllumajandustoodete suhtes rakendatavaid toiminguid,

- kindlaks määrata kõik konkreetsed meetmed, mida kavatsetakse käesoleva määruse täitmiseks üksuse tasandil võtta.

Kõnealune kirjeldus ja asjakohased meetmed peavad sisalduma kontrollaktis, millel on üksuse vastutava isiku allkiri.

Lisaks peab akt sisaldama ettevõtja kohustust teha toiminguid artiklis 5 ettenähtud viisil ning rikkumiste puhul nõustuda artikli 9 lõikes 9 nimetatud meetmete võtmisega.

2. Säilitada tuleb ettevõtte raamatupidamisdokumendid, mis võimaldavad kontrolliasutusel kindlaks teha:

- üksusesse tarnitud, artiklis 1 nimetatud põllumajandustooted, nende päritolu ja kogused,

- üksusest väljasaadetud, artiklis 1 nimetatud põllumajandustooted, nende kogused ja saaja,

- muu info, nagu üksusesse tarnitud koostisosad, lisandid ning tootmise abivahendid, nende päritolu ja kogused ning töödeldud toodete koostis, mida kontrolliasutus vajab toimingute nõuetekohaseks kontrollimiseks.

3. Kui asjaomases üksuses töödeldakse, pakendatakse ja ladustatakse ka artiklis 1 nimetamata tooteid:

- peavad üksusel olema eraldi kohad artiklis 1 nimetatud toodete ladustamiseks enne ja pärast toiminguid,

- tuleb toiminguid teostada kogu partii valmistamise ajal katkematult ning ajaliselt ja koha poolest lahus artikli 1 alusel reguleeritavate toodete valmistamise samalaadsetest toimingutest.

- tuleb sellistest toimingutest, kui neid ei tehta sageli, eelnevalt teatada kontrolliasutusega kokkulepitud tähtajaks,

- tuleb võtta kõik meetmed, et kindlustada tootepartiide identifitseerimine ning ära hoida nende segiminek toodetega, mille valmistamine ei vasta käesolevas määruses ettenähtud eeskirjadele.

4. Etteteatamata kontrollkäikudele lisaks peab kontrolliasutus vähemalt kord aastas tegema üksuse täieliku kontrollimise kohapeal. Kontrollimiseks on lubatud võtta proove toodetest, mille kasutamine ei ole käesoleva määruse alusel lubatud. Kõnealused proovid tuleb siiski võtta juhul, kui tekib keelatud toodete kasutamise kahtlus. Iga kontrollkäigu kohta tuleb koostada kontrollakt, millel on üksuse vastutava isiku allkiri.

5. Ettevõtja peab võimaldama kontrolliasutusele kontrollimiseks juurdepääsu üksusele, raamatupidamisdokumentidele ja asjakohastele lisadokumentidele. Ettevõtja peab andma kontrolliasutusele kogu kontrollimiseks vajaliku info.

6. Kohaldatakse A jao punktis 8 ettenähtud transpordinõudeid.

--------------------------------------------------

IV LISA

INFO EDASTAMINE VASTAVALT ARTIKLI 8 LÕIKE 1 PUNKTILE A

a) Ettevõtja nimi ja aadress.

b) Tootmistegevuse koht ja vajaduse korral külvipinnad (maakatastri andmed).

c) Tootmistegevuse ja toodete laad.

d) Ettevõtja kohustus toota artiklites 5, 6, 7 ja/või artiklis 11 ettenähtud eeskirjade alusel.

e) Põllumajandustootja puhul kuupäev, millest alates tootja lakkas asjakohastel külvipindadel kasutamast artikli 6 lõike 1 punktis b ja artiklis 7 ettenähtud nõuetele mittevastavaid tooteid.

f) Tegevusloaga kontrolliasutuse nimi, kellele ettevõtja on andnud oma ettevõtte kontrollimise õiguse, kui liikmesriik on andnud kontrollimenetluse tegemise loa sellistele eraõiguslikele kontrolliasutustele.

--------------------------------------------------

V LISA

TOODETE KONTROLLINÕUETELE VASTAVUSE MÄRGISED

Toodete kontrollinõuetele vastavuse märgised peavad olema etiketil kasutatud keeles või keeltes.

ES : Agricultura Biológica — Sistema de control CEE

DK : Økologisk Landbrug — EF Kontrolordning

D : Biologische Agrarwirtschaft — EWG-Kontrollsystem

GR : Βιολογική Γεωργία — Σύστημα Ελέγχου EOK

EN : Organic Farming — EEC Control System

FR : Agriculture biologique — Système de contrôle CEE

I : Agricoltura Biologica — Regime di controllo CEE

NL : Biologische landbouw — EEG-controlesysteem

PT : Agricultura Biológica — Sistema de controlo CEE

--------------------------------------------------

VI LISA

A. Ained, mida on lubatud kasutada mittepõllumajandusliku päritoluga koostisosadena (artikli 5 lõike 3 punkt b):

B. Ained, mida on lubatud kasutada ettevalmistamise ajal (artikli 5 lõike 3 punkt c):

C. Põllumajandusliku päritoluga koostisosad (artikli 5 lõige 4):

--------------------------------------------------