31991L0287Official Journal L 144 , 08/06/1991 P. 0045 - 0046
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0116
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0116


NÕUKOGU DIREKTIIV,

3. juuni 1991,

sagedusriba kohta, mis eraldatakse Euroopa digitaalse juhtmeta telekommunikatsioonisüsteemi (DECT) kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses

(91/287/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

koostöös Euroopa Parlamendiga,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

soovituse 84/549/EMÜ4 kohaselt tuleks telekommunikatsioonivaldkonnas teenused kasutusele võtta ühise kooskõlastatud lähenemise põhjal;

30. juuni 1988. aasta telekommunikatsiooniteenuste ja -seadmete ühisturu arengut käsitlevas resolutsioonis5 kutsub nõukogu üles edendama üleeuroopalisi teenuseid vastavalt turu nõudmistele;

ühenduse majandusarengu huvides tuleks täies ulatuses ära kasutada nüüdisaegsete telekommunikatsioonivõrkude pakutavad võimalused;

kohaldatakse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/336/EMÜ elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta6 ja eelkõige tuleks tähelepanu pöörata kahjulike elektromagnetiliste häirete vältimisele;

praegu ühenduses kasutatavad juhtmeta telefonisüsteemid ja nende töösagedused erinevad üksteisest suurel määral ega pruugi võimaldada kasutada üleeuroopalisi teenuseid ega tõeliselt euroopaliku turuga seonduvaid mastaabisääste;

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI) töötab parajasti välja Euroopa telekommunikatsioonistandardit (ETS) Euroopa digitaalse juhtmeta telekommunikatsioonisüsteemi (DECT) jaoks;

Euroopa telekommunikatsioonistandardi väljatöötamisel tuleb arvesse võtta kasutajate turvalisust ja üleeuroopalise koostalitlusvõime vajadust ning see peab võimaldama neil kasutajatel, kellele pakutakse DECT tehnoloogial põhinevat teenust ühes liikmesriigis, pääseda kõnealusele teenusele vajaduse korral juurde ka kõigis teistes liikmesriikides;

DECTi rakendamine Euroopas annab suurepärase võimaluse luua tõeliselt üleeuroopaline digitaalne juhtmeta telefonisüsteem;

ETSI hinnangu kohaselt vajab DECT suure tihedusega aladel 20 MHz;

Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT) on soovitanud DECTi jaoks Euroopas ühtset sagedusriba 1880-1900 MHz, tunnistades, et olenevalt DECT-süsteemi arengust võib vaja minna lisasagedusspektrit;

1992. aasta ülemaailmseks raadiosideadministratsioonide konverentsiks (WARC) valmistumisel tuleks seda arvesse võtta;

pärast DECTi sagedusriba kindlaksmääramise kuupäeva võivad olemasolevad teenused kõnealusel sagedusribal jätkuda, kui nad ei häiri DECT-süsteeme, mida võib luua vastavalt kaubanduslikele nõudmistele;

nõukogu 3. juuni 1991. aasta soovituse 91/288/EMÜ (DECTi kooskõlastatud kasutuselevõtmise kohta ühenduses)7 rakendamine tagab DECTi rakendamise hiljemalt 31. detsembriks 1992;

nõukogu 29. aprilli 1991. aasta direktiiv 91/263/EMÜ (telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nende seadmete vastavuse vastastikuse tunnustamise kohta)8 võimaldab kiiresti luua DECTi ühised vastavusspetsifikaadid;

DECTi loomine sõltub paiksete tugijaamade ja liikuvate jaamade vaheliseks signaalide edastamiseks ja vastuvõtmiseks vajaliku sagedusriba eraldamisest ja kättesaadavusest;

eri liikmesriikide erinevate sagedusnõudmiste tõttu tuleb siiski olla paindlik; tuleb tagada, et selline paindlikkus ei aeglustaks DECTi tehnoloogia rakendamist ühenduses vastavalt kaubanduslikele nõudmistele;

eespool nimetatud sagedusriba järkjärguline täies ulatuses kättesaadavus on hädavajalik DECTi kasutuselevõtmiseks kogu Euroopas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab Euroopa digitaalne juhtmeta telekommunikatsioonisüsteem (DECT) soovituses 91/288/EMÜ nimetatud Euroopa telekommunikatsioonistandardile (ETS) vastavat digitaalset juhtmeta telekommunikatsioonisüsteemi tehnoloogiat ja sellist tehnoloogiat vahetult kasutavaid üldkasutatavaid ja ka eratelekommunikatsioonisüsteeme.

Artikkel 2

Vastavalt Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi (CEPT) soovitusele T/R 22-02 reserveerivad liikmesriigid sagedusriba 1880-1900 MHz Euroopa digitaalsele juhtmeta telekommunikatsioonisüsteemile (DECT) 1. jaanuariks 1992.

Vastavalt CEPTi soovitusele eelistatakse DECTi samal sagedusalal teistele teenustele ja seda kaitstakse määratud sagedusalal.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 31. detsembriks 1991. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Komisjon esitab nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta hiljemalt 1995. aasta lõpuks.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 3. juuni 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

A. BODRY

1 EÜT C 187, 27.7.1990, lk 5.

2 EÜT C 19, 28.1.1991, lk 97 ja EÜT C 106, 22.4.1991, lk 78.

3 EÜT C 332, 31.12.1990, lk 172.

4 EÜT L 298, 16.11.1984, lk 49.

5 EÜT C 257, 4.10.1988, lk 1.

6 EÜT L 139, 23.5.1989, lk 19.

7 EÜT L 144, 8.6.1991, lk 47.

8 EÜT L 128, 23.5.1991, lk 1.