31990R3943Official Journal L 379 , 31/12/1990 P. 0045 - 0059
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0031
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0031


NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 3943/90,

19. detsember 1990,

Antarktika vete elusressursside kaitsekonventsiooni XXIV artikli kohaselt loodud vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi kohaldamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EMÜ) nr 170/83 25. jaanuarist 1983, millega kehtestati ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamissüsteem[1] ja mida on muudetud Hispaania ja Portugali ühinemisaktiga, eriti selle artiklit 11,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

Antarktika vete elusressursside kaitsekonventsiooni kiitis nõukogu heaks oma otsusega 81/691/EMÜ[2];

konventsiooni XXIV artiklis on ette nähtud vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi loomine, et kaasa aidata konventsiooni eesmärgi saavutamisele ja tagada selle sätetest kinnipidamine;

kooskõlas nimetatud artikliga peab süsteem muuhulgas sisaldama konventsiooni lepinguosaliste poolt ametisse nimetatud vaatlejate ja inspektorite pardaletuleku ja inspekteerimise korda; see peab sisaldama ka lipuriigi vastutusele võtmise korda ja sanktsioone pardaletuleku ja inspekteerimise tulemusena saadud tõendite alusel;

Antarktika vete elusressursside kaitsekomisjon (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) on nõuetekohaselt vastu võtnud vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi; nüüd tuleb sätestada selle süsteemi kohaldamine ühenduses;

on asjakohane laiendada ühenduse laevade inspekteerimist konventsioonialal nõnda, et see hõlmaks ka ühenduse kalavarude kontroll- ja kaitseabinõudest kinnipidamist;

konventsioonialal kalastuse jälgimise huvides on vaja, et liikmesriigid teeksid süsteemi ja muude ühenduse asjakohaste meetmete kohaldamisel koostööd nii üksteisega kui ka komisjoniga;

vaatlus- ja inspekteerimissüsteem ei muuda nõukogu 23. juuli 1987. aasta teatavate kalastuse kontrollabinõude kehtestamist käsitleva määruse (EMÜ) nr 2241/87[3] artiklist 1 tulenevat liikmesriikide kohustust inspekteerida ja kontrollida konventsioonialal kalastuse ja sellega seotud töödega tegelenud ühenduse laevu; määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 3483/88[4];

süsteem kuulub uuesti läbivaatamisele ja seetõttu tuleks sätestada, kuidas CCAMLRi poolt mitmepoolselt kokku lepitud muudatused vastu võetakse, samuti süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühenduses kohaldatakse Antarktika vete elusressursside kaitsekonventsiooni alusel kehtestatud vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi (edaspidi "süsteem").

Süsteemi sätted on toodud lisas.

Artikkel 2

1. Komisjon nimetab süsteemi raames ametisse ühenduse vaatlejad või inspektorid. Vaatlejaid või inspektoreid võib nimetada komisjon või liikmesriik ja neid võib panna igale liikmesriigi laevale või kokkuleppel teise lepinguosalisega viimase laevale, mis tegeleb või hakkab tegelema vaatlus- või inspekteerimisülesannetega või teadusliku uurimistööga konventsioonialal. Inspektorid ja vaatlejad võivad teha vaatlus- ja inspekteerimistöid laevadel, mis tegelevad konventsioonialal mere elusressursside püügiga või kalavarusid käsitlevate uurimistöödega.

2. Lisaks süsteemist tulenevatele ülesannetele inspekteerivad ühenduse inspektorid konventsioonialal olevaid ühenduse laevu, mille suhtes süsteemi kohaldatakse, selles suhtes, kuidas nad järgivad kõiki muid nende laevade kohta kehtivaid kalavarudega seotud ühenduse kaitse- ja kontrollmeetmeid.

Artikkel 3

Liikmesriigid teevad süsteemi kohaldamisel üksteisega ja komisjoniga koostööd.

Artikkel 4

Üksikasjalised eeskirjad käesoleva määruse rakendamiseks võetakse vajaduse korral vastu kooskõlas määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud menetlusega.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VIZZINI

LISA

ANTARKTIKA VETE ELUSRESSURSSIDE KAITSEKOMISJONI

VAATLUS- JA INSPEKTEERIMISSÜSTEEM

Märkused:

1. Antarktika vete elusressursside kaitsekomisjoni (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) poolt vastuvõetud vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi alljärgnevas kirjelduses on sõna "komisjon" selguse mõttes asendatud lühendiga "CCAMLR".

2. Vaatlus- ja inspekteerimissüsteemi kirjeldusele on lisatud Antarktika vete elusressursside kaitsekomisjoni poolt heakskiidetud inspektsioonilaevade vimpel, inspekteerimisakti vorm ja inspektori tõend.

VAATLUS- JA INSPEKTEERIMISSÜSTEEM

I. Iga CCAMLRi liige võib ametisse nimetada konventsiooni XXIV artiklis nimetatud vaatlejaid ja inspektoreid.

a) Ametisse nimetatud vaatlejad ja inspektorid peavad vaadeldavat ja inspekteeritavat kalapüüki ja teaduslikku uurimistööd ning konventsiooni sätteid ja nende alusel vastu võetud meetmeid hästi tundma.

b) CCAMLRi liikmed tõendavad dokumentaalselt iga ametisse nimetatava vaatleja ja inspektori kvalifikatsiooni.

c) Vaatlejad ja inspektorid on neid ametisse nimetanud lepinguosalise riigi kodanikud ning kuuluvad vaatlus- ja inspekteerimistöid tehes üksnes selle lepinguosalise riigi jurisdiktsiooni alla.

d) Vaatlejad ja inspektorid peavad laevadel töötades suutma suhelda nende laevade lipuriikide keeles.

e) Vaatlejatel ja inspektoritel on selliste laevade pardal laevaohvitseri staatus.

f) Ametisse nimetatud vaatlejate ja inspektorite nimed edastatakse CCAMLRile igal aastal 1. maiks. Nimetamine kehtib järgmise aasta 1. juulini.

II. CCAMLR peab oma liikmete poolt ametisse nimetatud tõendiga varustatud vaatlejate ja inspektorite registrit.

a) CCAMLR edastab vaatlejate ja inspektorite registri kõikidele lepinguosalistele igal aastal 31. maiks.

III. Selleks et kindlaks teha, kas konventsiooniga kehtestatud meetmeid järgitakse, on CCAMLRi liikmete poolt ametisse nimetatud vaatlejatel ja inspektoritel õigus teha konventsioonialal vaatlus- ja inspekteerimistöid mere elusressursside teadusliku uurimise või püügiga tegelevatel laevadel.

a) Ametisse nimetatud vaatlejad ja inspektorid võivad vaatlust ja inspekteerimist teostada neid ametisse nimetanud riikide laevadel.

b) Laevad, mille pardal on vaatlejad või inspektorid, on varustatud CCAMLRi poolt heakskiidetud erilise lipu või vimpliga näitamaks, et pardal olevad vaatlejad või inspektorid täidavad käesoleva süsteemiga kooskõlas olevaid vaatlus- ja inspekteerimisülesandeid.

c) Selliseid vaatlejaid ja inspektoreid võib panna laevadele ka nõnda, et vaatlejate ja inspektorite laevaletulek ja laevalt lahkumine toimub neid ametisse nimetanud riigi ja lipuriigi vahel kokkulepitud graafiku alusel.

IV. Iga lepinguosaline annab CCAMLRile igal aastal 1. maiks nimekirja oma lipu all sõitvatest laevadest, mis ühe aasta jooksul alates 1. juulist kavatsevad konventsioonialal mere elusressursse püüda. Nimekirjas on järgmised andmed:

- laeva nimi,

- laeva lipuriigi asjaomaste asutuste poolt registreeritud kutsung,

- laeva kodusadam ja riiklik kuuluvus,

- laeva omanik või prahtija,

- märge selle kohta, et laeva kapten on teadlik meetmetest, mis kehtivad alal või aladel, kus laev hakkab konventsioonialal mere elusressursse püüdma.

a) CCAMLR edastab igal aastal 31. maiks kõikidele lepinguosalistele selliste laevade koondnimekirja. Nimekirjas on ka CCAMLRi viienda istungjärgu aruande punkti 60 alusel koostatud alaliste uurimislaevade registris olevad uurimislaevad.

b) Niipea kui võimalik, teatab iga lepinguosaline CCAMLRile ka oma lipu all sõitvatest laevadest, mis jooksva kalastushooaja jooksul sellele nimekirjale lisatakse või sellest kustutatakse. CCAMLR edastab selle teabe viivitamata teistele lepinguosalistele.

V. a) Kui mere elusressursside püügi või nende teadusliku uurimise eesmärgil konventsioonialal viibiv laev saab rahvusvahelises signalisatsioonikoodis antud vastava signaali laevalt, mille pardal on vaatleja või inspektor (seda näitab III lõike punktis b nimetatud lipp või vimpel), peab ta kas peatuma või tegutsema vastavalt vajadusele, et aidata vaatlejat või inspektorit kiiresti ja ohutult laeva toimetada, välja arvatud siis, kui laeval on käsil aktiivne püügioperatsioon, mispuhul ta teeb seda niipea kui võimalik.

b) Vaatleja või inspektori, kellel võivad kaasas olla asjaomased abid, lubab kapten laeva pardale.

VI. Vaatlejatel ja inspektoritel on volitused vaadelda ja inspekteerida saaki, võrke ja muid püügivahendeid, aga ka püüki ja teaduslikku uurimistööd ning oma ülesannete täitmiseks peavad nad vajalikul määral pääsema püüki ja asukohaandmeid kajastavate dokumentide ja aruannete juurde.

a) Igale vaatlejale ja inspektorile annab teda ametisse nimetanud riik välja CCAMLRi poolt heakskiidetud või kehtestatud vormis tõendi, mis näitab, et vaatleja või inspektor on nimetatud ametisse, et teostada käesoleva süsteemiga kooskõlas olevaid vaatlusi ja inspekteerimist.

b) Laevale tulles esitab vaatleja või inspektor punktis a kirjeldatud dokumendi.

c) Vaatlemisel ja inspekteerimisel püütakse laeva võimalikult vähem segada ja häirida. Küsitlustel piirdutakse sellega, et tehakse kindlaks, kuidas asjaomase lipuriigi suhtes kehtivatest CCAMLRi meetmetest kinni peetakse.

d) Vaatlejad ja inspektorid võivad vajaduse korral pildistada, et dokumenteerida CCAMLRi kehtivate meetmete väidetavad rikkumist. Fotod tehakse kahes eksemplaris, üks neist lisatakse kooskõlas VIII lõikega laeva kaptenile väidetavate rikkumiste kohta antavale teatisele.

e) Vaatlejad ja inspektorid kinnitavad CCAMLRi poolt heakskiidetud märgise igale võrgule või muule püügivahendile, mille kasutamine on ilmselt olnud vastuolus kehtivate kaitseabinõudega, ning kannab selle fakti VIII punktis viidatud aruannetesse ja teatisele.

f) Laeva kapten osutab vaatlejatele ja inspektoritele asjakohast abi nende ülesannete täitmisel, võimaldades vajaduse korral kasutada ka sidevahendeid.

VII. Kui laev keeldub peatumast või muul viisil vaatleja või inspektori pardale toimetamisele kaasa aitamast või kui laeva kapten või meeskond takistab vaatleja või inspektori volitustekohast tegevust, koostab asjaomane vaatleja või inspektor üksikasjalise aruande, mis sisaldab asjaolude täieliku kirjelduse, ning esitab aruande teda ametisse nimetanud riigile edasiandmiseks kooskõlas VIII ja IX lõike sätetega.

a) Vaatleja või inspektori takistamist või oma ülesandeid täitva vaatleja või inspektori esitatud mõistlike nõuete eiramist käsitab lipuriik nii, nagu oleks vaatleja või inspektor selle riigi vaatleja või inspektor.

b) Lipuriik annab käesoleva lõike alusel võetud meetmetest aru vastavalt X lõikele.

VIII. Vaatlejad ja inspektorid koostavad oma vaatlus- ja inspekteerimistöödest üksikasjalise aruande. Aruanded esitatakse CCAMLRi liikmele, kes neid ametisse nimetas; need omakorda annavad aru CCAMLRile.

a) Enne vaadeldud või inspekteeritud laevalt lahkumist annab vaatleja või inspektor laeva kaptenile inspekteerimisakti ja kirjaliku teatise CCAMLRi kehtivate meetmete väidetava rikkumise kohta ning võimaldab kaptenil anda kirjaliku seletuse.

b) Laeva kapten annab teatisele allkirja, kinnitamaks, et on selle kätte saanud ja et tal on olnud võimalus seletusi anda.

IX. VIII lõikes nimetatud aruanded esitatakse lipuriigile ja lipuriigil võimaldatakse nende kohta seletusi anda, enne kui CCAMLR neid arutama hakkab.

X. Kui nende sätetega kooskõlas tehtud vaatlus- ja inspekteerimistööde tulemusena on ilmnenud tõendeid konventsiooni alusel vastuvõetud meetmete rikkumise kohta, astub lipuriik samme, et asjaosalist vastutusele võtta ja vajaduse korral sanktsioone rakendada. Lipuriik annab selliste vastutusele võtmiste ja sanktsioonide kohta aru CCAMLRile.

1. LISA

CCAMLRi VAATLUS- JA INSPEKTEERIMISSÜSTEEMI

VIMPEL

KOLLANE SININE

90 cm

SININE KOLLANE

200 cm

2. LISA

ANTARKTIKA VETE ELUSRESSURSSIDE KAITSEKOMISJON

INSPEKTEERIMISAKT

(Inspektor: palun kasutada trükitähti)

Märkus inspekteeritava laeva kapteni jaoks

CCAMLRi inspektor esitab pardale tulles oma CCAMLRi tõendi. Seepeale on tal õigus inspekteerida ja mõõta kõiki püügivalmis püügivahendeid töötekil või selle läheduses, saaki tekkidel ja/või nende all ning kõiki asjakohaseid dokumente. Sellise inspekteerimisega kontrollitakse, kas te järgite CCAMLRi meetmeid, mille kohta teie riik pole vastuväiteid esitanud ja, olenemata sellistest vastuväidetest, inspekteeritakse logiraamatu kandeid ja kalapüügipäevikuid konventsiooniala kohta ning pardal olevat saaki. Inspektoril on volitused uurida ja pildistada laeva varustust, saaki ning logiraamatut või muud asjakohast dokumenti. Inspektor ei palu teil võrke pardale hiivata. Ta võib siiski jääda laevale niikauaks, kuni võrk pardale hiivatakse.

VOLITATUD INSPEKTOR(id)

1. Nimi (nimed):.

Ametisse nimetanud riik:. .

2. Selle laeva nimi ja pardatähis, kus inspektor asub:.......................... .

INSPEKTEERITAVA LAEVA ANDMED

3. Registreerimisriik ja -sadam:

4. Laeva nimi ja registreerimisnumber:

5. Laeva tüüp (kala-, uurimislaev):

6. Kapteni nimi:

7. Omaniku nimi ja aadress:. ..

8. Inspekteeriva laeva kapteni poolt kell .GMT määratud asukoht: Laiuskraad:.Pikkuskraad:

a) Asukoha määramiseks kasutatud seadmed: ..

9. Inspekteeritava laeva kapteni poolt kell GMT määratud asukoht: Laiuskraad:.Pikkuskraad:

a) Asukoha määramiseks kasutatud seadmed: .

INSPEKTEERIMISE ALUSTAMISE JA LÕPETAMISE KUUPÄEV JA KELLAAEG

10. Kuupäev: Pardale saabumise aeg:.......GMT; Lahkumise aeg........GMT

TÖÖTEKIL VÕI TÖÖTEKI LÄHEDUSES OLEVAD INSPEKTEERITUD PÜÜGIVAHENDID

11.

1. võrk 2. võrk 3. võrk

Võrgu tüüp (pelaagiline või põhjatraalnoot)

Võrgu materjal

Ühekordne või topeltniit

Võrgu hulk (märjalt mõõdetud) traalitekil või selle läheduses

Inspekteeritud võrgumanuste tüüp ................................................

Märkused

MÕÕDETUD VÕRGUSILMA SUURUS MILLIMEETRITES

12.

Võrk nr................................ Mõõdetava võrgu asukoht (vees).

(töötekil).

Võrgu seisund (rakendus):.

(kuiv/märg):.

Esmane mõõtmine vastavalt kaitsemeetmele 4/V (artikkel 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

___mm kokku 20 võrgusilma kohta + 20 mõõtmist = ___keskmine võrgusilma suurus

40 lisamõõtmist vastavalt kaitsemeetmele 4/V (artikkel 6):

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

___mm kokku 60 võrgusilma kohta + 60 mõõtmist = ___keskmine võrgusilma suurus

Kui kapten vaidlustab esialgse 60 võrgusilma mõõtmise, mõõdetakse veel 20 silma, kasutades raskust või dünamomeetrit vastavalt kaitsemeetmele 4/V (artikli 6 lõige 2). See mõõtmine loetakse lõplikuks.

Lõplik mõõtmine vaidluse korral, kaitsemeede 4/V (artikli 6 lõige 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

___mm kokku 20 võrgusilma kohta + 20 mõõtmist = ___keskmine võrgusilma suurus

PARDAL OLEVA KALA INSPEKTEERIMISE TULEMUSED

13. VÕIMALUSE KORRAL VIIMASEL PUKSEERIMISEL VAADELDUD KALA INSPEKTEERIMISE TULEMUSED

Tonne kokku 3-alfa kood Püütud liigid Protsent kogupüügist Tagasiheidetud osa protsentides

Kogusaak:

Märkige saagi täiskaal (st. töötlemata kaal).

14. Pardal oleva saagi inspekteerimise tulemused:

Kalaliik koos 3-alfa koodiga Tonne (inspektori hinnangul)

Inspektori märkused selle kohta, kuidas ta koguseid hindas:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Kas järgmised andmed on kantud logiraamatusse või muusse laeva pardal olevasse dokumenti?

Laeva kirjeldus

JAH EI

___ ___ laeva nimi

___ ___ laeva tüüp

___ ___ registreerimisnumber ja -sadam

___ ___ laeva riiklik kuuluvus

___ ___ brutoregistertonnaaž

___ ___ kogupikkus (m)

___ ___ võlli maksimumvõimsus (kW...... p/min juures) või HJ

Püügivahendite kirjeldus

JAH EI

___ ___ traalnooda tüüp (vastavalt FAO nomenklatuurile)

___ ___ traalnooda tüübi koodnumber

___ ___ võrgusilma suurus noodasuus (mm)

___ ___ võrgusilma suurus noodapäras (mm väljavenitatult)

___ ___ võrgusilma suurus nooda keres (mm)

___ ___ võrgu kirjeldus (sh seliste pikkus, niidi jämedus, võrgusilma suurused)

___ ___ püügivahendite kirjeldus (traallauad, kaablid jne, vastavalt vajadusele)

___ ___ veealune akustiline varustus, kajalood (tüübid ja sagedused), hüdrolokaator (tüübid ja sagedused), traalnooda sond (jah/ei)

Informatsioon pukseerimise kohta

JAH EI

___ ___ kuupäev

___ ___ asukoht püügi alguses (kraadides ja minutites)

___ ___ kellaaeg püügi alguses (tundi ja minutit GMT; kui kohaliku aja järgi, siis näidata erinevus GMTst)

___ ___ kellaaeg püügi lõpus (enne pardale hiivamist)

___ ___ põhja sügavus (m)

___ ___ püügisügavus (ainult pelaagilise traalpüügi puhul)

___ ___ traalimissuund (kui kurss selle jooksul muutus, näidata traalimise pikima lõigu suund)

___ ___ pukseerimiskiirus

Keskkond

JAH EI

___ ___ jää esinemine vees

___ ___ pilvisus või ilma tüüp

___ ___ tuule kiirus (sõlmedes) või tuule tugevus (Beauforti skaalas) ja suund

___ ___ veepinna temperatuur

___ ___ õhutemperatuur

Püügipäevik iga pukseerimise kohta

JAH EI

___ ___ kogusaak hinnanguliselt (kg)

___ ___ umbkaudne liigiline koosseis (protsentides kogusaagist)

___ ___ tagasiheidetud saagi hulk ja koosseis

___ ___ vajaduse korral igas suuruses kala kastide arv liikide kaupa

___ ___ kalavastsete olemasolu

Üldiste andmete igapäevane ülesmärkimine

JAH EI

___ ___ kalaluure alustamise kellaaeg

___ ___ kalaluure lõpetamise ja pardalehiivamise alguse kellaaeg

___ ___ kalaluure taasalustamise kellaaeg pärast pardale hiivamist

___ ___ kellaaeg kalaluure lõpetamisel

16. Kas laeva pardal on nähtavale kohale välja pandud CCAMLRi plakatid meres leiduvate jäätmete kohta?

JAH EI

___ ___

17. Kas rahvusvaheline raadiokutsung on püsivalt välja pandud laeva ülatekil ning vasak- ja parempardal?

JAH EI

___ ___

18. Kas on üles märgitud:

(a) piirkonnas kaotatud püügivarustuse kaotamiskuupäev, koht, tüüp ja hulk?

JAH EI

___ ___

(b) laeva poolt piirkonnas operatsioonide käigus juhuslikult leitud kaotsiläinud või äravisatud võrgud, võrguosad, veoköied või muud potentsiaalselt ohtlikud meres leiduvad jäätmed, nende seisund ja hulk?

JAH EI

___ ___

(c) leidmisel meres olnud jäätmetesse takerdunud kalade, lindude, mereimetajate või muude organismide hulk ja seisund?

JAH EI

___ ___

(d) mida on tehtud jäätmetega?

JAH EI

___ ___

(e) pardal olevate võrkude tüüpide ja hulga inventarinimestik?

JAH EI

___ ___

(f) kas kõik võrgud on märgistatud?

JAH EI

___ ___

(g) kalastusoperatsioonide käigus juhuslikult püütud lindude ja mereimetajate arv, liik, vanus, suurus, sugu ja sigimisvõimelisus?

JAH EI

___ ___

19. Kas pardal on surnud või elus linde või mereimetajaid?

JAH EI

___ ___

Märkus inspekteeritava laeva kapteni jaoks:

Sellega inspekteerimine lõpeb, kui ilmset rikkumist ei ole leitud. Kui ilmset rikkumist pole leitud, jätkake punktist 27. Kui ilmne rikkumine on leitud, paneb inspektor rikkumise siia kirja ja lisab oma allkirja. Teie peate andma kaasallkirja, näitamaks, et teile on rikkumisest teatatud. Teie allkiri ei tähenda ilmse rikkumisega nõustumist.

20. Ilmse rikkumise iseloom:.. .

Inspektori allkiri:

Kapteni allkiri:

Kuion leitud ilmne rikkumine, on inspektoril volitused:

1. Uuesti üle vaadata ja pildistada inspekteeritava laeva püügivahendid, saak ja logiraamatud ning muud asjakohased dokumendid;

2. Paluda teil kalastamine lõpetada, kui ilmne rikkumine seisneb:

a) kalastamises keelupiirkonnas või konkreetses piirkonnas keelatud püügivahenditega;

b) varude või liikide püügis pärast kuupäeva, mille kohta tegevsekretär on CCAMLRi liikmetele teatanud, et selliste varude või liikide spetsialiseeritud püük on keelatud.

SELETUSED JA TÄHELEPANEKUD

21. Ilmse rikkumise järel inspekteeritud dokument:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Seletused: (Juhul, kui inspektori hinnang pardal oleva saagi kohta erineb vastavast püügikokkuvõttest logiraamatus, märkida erinevus protsentides)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. Ilmse rikkumisega seotud fotod:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24. Inspektori(te) muud seletused, ütlused ja/või tähelepanekud (ilmsete võrgusilma suuruse rikkumiste korral lisada siia inspektori poolt võrgule kinnitatud märgise tunnusnumber):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25. Teise inspektori või tunnistaja ütlus:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26. Teise inspektori või tunnistaja nimi ja allkiri:................................................................................................................................................................................................

27. Vastutava inspektori allkiri:......................................................................................

28. Kapteni poolse tunnistaja ütlus:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29. Kapteni poolse(te) tunnistaja(te) nimi (nimed) ja allkiri (allkirjad):....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30. Kinnitus aruande kättesaamise kohta:

Mina, allakirjutanu, laeva................................................ kapten, kinnitan käesolevaga, et selle aruande koopia ja fotode teised eksemplarid on minule üle antud märgitud kuupäeval. Minu allkiri ei tähenda nõustumist aruande sisuga selle mis tahes osas.

Kuupäev................................................ Allkiri........................................................

31. Laeva kapteni seletused ja allkiri:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÜKS KOOPIA JÄÄB KAPTENILE, ORIGINAALI JA TEISE KOOPIA JÄTAB INSPEKTOR ENDA KÄTTE, ET NEED NÕUETEKOHASELT EDASI ANDA.

Märkused:

Inspektorid peaksid neile lehekülgedele üles märkima oma seletused inspekteerimise mis tahes aspekti kohta, millest nende arvates tuleks aru anda.

3. LISA

TÕENDI ESIKÜLG

[insert image]

TÕENDI TAGAKÜLG

[insert image]

[1] EÜT L 24, 27.1.1983, lk 1.

[2] EÜT L 252, 5.9.1981, lk 26.

[3] EÜT L 207, 29.7.1987, lk 1.

[4] EÜT L 306, 11.11.1988, lk 2.