31990L0435Euroopa Liidu Teataja L 225 , 20/08/1990 Lk 0006 - 0009
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0025
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0025


Nõukogu direktiiv,

23. juuli 1990,

eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(90/435/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

eri liikmesriikide äriühingute grupeerimine võib olla vajalik selleks, et luua ühenduse piires analoogilised tingimused siseturu tingimustega, ja selleks et nõnda tagada ühisturu loomine ning selle efektiivne toimimine; niisugust tegevust ei tohiks takistada piirangud, halvemus ega moonutused, mis tulenevad eriti liikmesriikide maksukorraldusest; niisuguse eri liikmesriikide äriühingute grupeerimisega on vaja kehtestada konkurentsi seisukohalt neutraalsed maksustamiseeskirjad, mis võimaldavad äriühingutel kohanduda ühisturu nõuetele, suurendada oma tootlikkust ja parandada rahvusvahelist konkurentsivõimet;

niisuguse grupeerimise tulemusena võivad tekkida emaettevõtjate ja tütarettevõtjate grupid;

eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate vahelisi suhteid reguleerivas maksukorralduses on liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi ning kohaldatavad sätted on üldiselt ebasoodsamad kui need, mida kohaldatakse ühe ja sama liikmesriigi ema- ja tütarettevõtjate suhtes; seetõttu on eri liikmesriikide äriühingute vaheline koostöö ebasoodsamas olukorras võrreldes ühe ja sama liikmesriigi äriühingute vahelise koostööga; niisugune ebasoodus olukord tuleb kõrvaldada, kehtestades äriühingute grupeerimist lihtsustava üldsüsteemi;

olukorras, kus emaettevõtja saab oma ühenduse tõttu tütarettevõtjaga kasumit, peab emaettevõtja riik:

- kas hoiduma sellise kasumi maksustamisest,

- või maksustades sellist kasumit, lubama emaettevõtjal tasutavast maksust maha arvata see osa tütarettevõtja poolt makstud ettevõtte tulumaksust, mis on omistatav nimetatud kasumile;

fiskaalse neutraalsuse tagamiseks tuleb lisaks vabastada kinnipeetavast maksust tütarettevõtja poolt emaettevõtjale jaotatav kasum; eelöeldust hoolimata lubatakse Saksamaa Liitvabariigil ja Kreeka Vabariigil nende äriühingute maksustamise süsteemi eripära tõttu ja Portugali Vabariigil eelarvelistel põhjustel kinnipeetav maks ajutiselt säilitada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Iga liikmesriik kohaldab käesolevat direktiivi:

- kasumi suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud saavad teistes liikmesriikides asuvatelt tütarettevõtjatelt,

- kasumi suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud maksavad tütarettevõtjana teistes liikmesriikides asuvatele äriühingutele.

2. Käesolev direktiiv ei välista pettuste või kuritarvituste vältimiseks vajalike siseriiklike või lepingupõhiste eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis tähendab "liikmesriigi äriühing" iga äriühingut,

a) mis tegutseb käesoleva direktiivi lisas loetletud vormis;

b) mida liikmesriigi maksuseaduste kohaselt loetakse maksustamise mõttes selle riigi residendiks ja mida kolmanda riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu sätete kohaselt ei peeta maksustamise mõttes ühendusevälise riigi residendiks;

c) mis lisaks kuulub ilma valiku- või vabastamisvõimaluseta maksustamisele ühega järgmistest maksudest:

- impôt des sociétésvennootschapsbelasting Belgias,

- selskabsskat Taanis,

- Körperschaftsteuer Saksamaa Liitvabariigis,

- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Kreekas,

- impuesto sobre sociedades Hispaanias,

- impôt sur les sociétés Prantsusmaal,

- corporation tax Iirimaal,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche Itaalias,

- impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgis,

- vennootschapsbelasting Hollandis,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalis,

- corporation tax Ühendkuningriigis,

või muu maksuga, millega võidakse asendada mis tahes eespool nimetatud maks.

Artikkel 3

1. Käesolevas direktiivis:

a) loetakse emaettevõtjaks liikmesriigi mis tahes ühingut, mis vastab artiklis 2 sätestatud tingimustele ning millel on vähemalt 25 %-line osalus teise liikmesriigi samadele tingimustele vastava äriühingu kapitalis;

b) loetakse tütarettevõtjaks äriühingut, mille kapitalis sisaldub punktis a nimetatud osalus.

2. Kaldudes kõrvale lõikest 1, võivad liikmesriigid:

- kahepoolse kokkuleppe alusel asendada kapitalis osalemise kriteeriumi hääleõigusega,

- mitte kohaldada käesolevat direktiivi oma äriühingute suhtes, mis ei säilita neile emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul, või nende oma äriühingute suhtes, milles teise liikmesriigi äriühing ei säilita talle emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul.

Artikkel 4

1. Kui emaettevõtja oma ühenduse tõttu tütarettevõtjaga saab sellelt kasumit, siis välja arvatud juhul, kui on tegemist tütarettevõtja likvideerimisega, emaettevõtja riik kas hoidub:

- sellise kasumi maksustamisest või

- maksustab sellise kasumi, kuid lubab emaettevõtjal tasumisele kuuluvast maksusummast maha arvata selle osa tütarettevõtja poolt makstud ettevõtte tulumaksust, mis on omistatav sellele kasumile, ja juhul kui see on kohaldatav, lubab tasumisele kuuluvast maksusummast maha arvata selles liikmesriigis kinnipeetud maksu, mille resident on tütarühing, võttes arvesse artiklis 5 sätestatud erandeid ning piirates mahaarvamist vastava omamaise maksusummaga.

2. Igale liikmesriigile jääb sellegipoolest võimalus mitte lubada emaettevõtja maksustatavast kasumist maha arvata osalusega seotud kulutusi ega tütarettevõtja kasumi jaotamisest tulenevaid kahjumeid. Kui sellisel juhul on osalusega seotud juhtimiskulud määratletud kindla suurusega määrana, et tohi nimetatud kindlaksmääratud summa ületada 5 % tütarettevõtja jaotatavast kasumist.

3. Lõiget 1 kohaldatakse ühise äriühingute maksustamissüsteemi jõustumise kuupäevani.

Nõukogu võtab vastu eeskirjad, mida rakendada pärast esimeses lõigus nimetatud kuupäeva.

Artikkel 5

1. Tütarettevõtja poolt viimase kapitalis vähemalt 25 %-list osalust omavale emaettevõtjale jaotatav kasum on maksust vabastatud.

2. Lõike 1 sätetest sõltumata võib Kreeka Vabariik niikaua, kui ta ei maksusta jaotatud kasumit ettevõtte tulumaksuga, pidada maksu kinni kasumilt, mida jaotatakse teiste liikmesriikide emaettevõtjatele. Samas ei tohi nimetatud kinnipeetava maksu määr ületada kahepoolsetes topeltmaksustamise vältimise lepingutes kokkulepitud määra.

3. Lõike 1 sätetest sõltumata võib Saksamaa Liitvabariik niikaua, kui ta maksustab jaotatud kasumit ettevõtte tulumaksuga, mille määr on vähemalt 11 protsendipunkti võrra madalam kui jaotamata kasumi maksustamisel kasutatav määr, ja hiljemalt kuni 1996. aasta keskpaigani, maksustada tütarettevõtte jaotatavat kasumit 5 %-lise tasakaalustava kinnipeetava maksuga.

4. Lõike 1 sätetest sõltumata võib Portugali Vabariik oma tütarettevõtjate poolt teiste liikmesriikide emaettevõtjatele jaotatavat kasumit maksustada kinnipeetava maksuga kaheksanda aasta lõpuni pärast käesoleva direktiivi kohaldamise algust.

Võttes arvesse Portugali ja liikmesriigi vahel sõlmitud kahepoolseid lepinguid, ei tohi nimetatud kinnipeetava maksu määr kõnealuse perioodi esimese 5 aasta jooksul ületada 15 % ja kolme viimase aasta jooksul 10 %.

Enne kaheksanda aasta möödumist teeb nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt otsuse käesoleva lõike sätete kehtivuse võimaliku pikendamise kohta.

Artikkel 6

Emaettevõtja liikmesriik ei tohi maksustada kinnipeetava maksuga kasumit, mida see äriühing saab tütarettevõtjalt.

Artikkel 7

1. "Kinnipeetav maks" käesolevas direktiivis ei hõlma ettevõtte tulumaksu avansilist makset või ettemaksu (précompte), mis on makstud tütarettevõtja liikmesriigile seoses kasumi jaotamisega tema emaettevõtjale.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta siseriiklike või lepingupõhiste eeskirjade kohaldamist dividendide majandusliku topeltmaksustamise kaotamiseks või selle vähendamiseks, eriti nende sätete kohaldamist, mis käsitlevad dividendide saajate maksu ümberarvutust.

Artikkel 8

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud seadused, määrused ja haldusnormid enne 1. jaanuari 1992. Nad informeerivad sellest viivitamata komisjoni.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate peamiste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. juuli 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Carli

[1] EÜT C 39, 22.3.1969, lk 7, ja 5. juulil 1985. aastal edastatud parandus.

[2] EÜT C 51, 29.4.1970, lk 6.

[3] EÜT C 100, 1.8.1969, lk 7.

--------------------------------------------------

LISA

Ühingute nimekiri, millele on viidatud artikli 2 punktis a

a) Belgia seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "société anonyme""naamloze vennootschap", "société en commandite par actions""commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée""besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", ja eraõiguse alusel tegutsevad avalik-õiguslikud organid;

b) Taani seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "aktieselskab", "anpartsselskab";

c) Saksa seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) Kreeka seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "ανώνυμη εταιρεία";

e) Hispaania seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsibilidad limitada", ja eraõiguse alusel tegutsevad avalik-õiguslikud organid;

f) Prantsuse seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limiteé", ning riiklikud tööstus- ja äriettevõtted ja -ühingud;

g) Iiri seaduste alusel tegutsevad riiklikud ühingud, mille vastutus on piiratud osaluse või tagatisega, eraühingud, mille vastutus on piiratud osaluse või tagatisega, tööstusseltse ja vastastikuse abistamise seltse ning elamuühistuid reguleerivate seaduste alusel registreeritud ühingud;

h) Itaalia seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", ning tööstus- ja äritegevusega tegelevad avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud ühingud;

i) Luksemburgi seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée";

j) Hollandi seaduste alusel tegutsevad ühingud, mida nimetatakse "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) Portugali seaduste kohaselt asutatud äriühingud või tsiviilõiguslikud ühingud, mis tegutsevad kooperatiivselt, ja riiklikud ühingud;

l) Ühendkuningriigi seaduste alusel asutatud äriühingud.

--------------------------------------------------