31990L0119Euroopa Liidu Teataja L 071 , 17/03/1990 Lk 0036 - 0036
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 32 Lk 0084
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 32 Lk 0084


Nõukogu direktiiv,

5. märts 1990,

tõuaretuses kasutatavate ristandsigade kohta

(90/119/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1988. aasta direktiivi 88/661/EMÜ tõupuhaste aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta, [1] eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades, et:

direktiivi 88/661/EMÜ eesmärk on eelkõige liberaliseerida järk-järgult ühendusesisest ristandsigadega kauplemist; sel eesmärgil on vaja täiendavalt ühtlustada kõnealuste loomade heakskiitmist tõuaretuseks;

tõuaretuseks heakskiitmist käsitlevad sätted on seotud loomade ning nende sperma, munarakkude ja embrüotega;

sellega seoses on vaja välistada see, et siseriiklikud õigusnormid, mis käsitlevad ristandsigade ja nende sperma, munarakkude ja embrüote heakskiitmist tõuaretuseks, keelaksid, piiraksid või takistaksid ühendusesisest kaubavahetust loomuliku ja kunstliku seemenduse või munarakkude või embrüote võtmise puhul;

ristandemiste ja -kultide, nende sperma, munarakkude või embrüote suhtes ei tohiks seoses tõuaretusega kohaldada mingeid keelde, piiranguid või takistusi;

sättega, mille kohaselt spermat, munarakke ja embrüoid võivad käsitseda üksnes ametlikult heakskiidetud töötajad, saadakse vajalikud garantiid soovitud lõppeesmärgi saavutamiseks;

Hispaania ja Portugali praeguste eritingimuste tõttu on kõnealustele liikmesriikidele vaja käesoleva direktiivi rakendamiseks ette näha pikem ajavahemik,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Ilma, et see piiraks veterinaareeskirjade kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et ei keelata, piirata ega takistata:

- ristandemiste heakskiitmist tõuaretuseks,

- ristandkultide heakskiitmist loomulikuks seemendamiseks,

- selliste ristandkultide heakskiitmist kunstlikuks seemendamiseks, kelle liini on testitud jõudluse kontrolliks ja aretusväärtuse hindamiseks,

- kolmandas taandes viidatud loomade sperma kasutamist,

- ristandkultide või nende sperma kasutamise heakskiitmist koguses, mida on vaja nende jõudluse kontrolli ja aretusväärtuse hindamise testide tegemiseks,

- ristandemiste munarakkude ja embrüote kasutamist.

Artikkel 2

Piiramata veterinaareeskirjade kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et turustamiseks ettenähtud spermat, munarakke ja embrüoid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse ametlikult tunnustatud keskuses või ametlikult tunnustatud töötajate poolt.

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 1991. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik saavad käesoleva direktiivi rakendamiseks täiendavalt kaks aastat.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. märts 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Walsh

[1] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36.

--------------------------------------------------