31989L0681Euroopa Liidu Teataja L 398 , 30/12/1989 Lk 0027 - 0028
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 19 Lk 0125
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 19 Lk 0125


Nõukogu direktiiv,

21. detsember 1989,

millega muudetakse direktiivi 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta

(89/681/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [1],

koostöös Euroopa Parlamendigam [2],

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

on vaja võtta meetmeid, et siseturu järkjärguline rajamine 31. detsembriks 1992 lõpule viia; kusjuures siseturg moodustab sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

direktiivi 87/402/EMÜ artikkel 12 [4] sätestab nimetatud direktiivi täiendamise sätetega, millega dünaamilise katse protseduuridesse kaasatakse lisaks löögikatsed;

kuna staatiliste katsete kohta on täiendavaid katseid reguleerivad sätted juba kehtestatud, on ka dünaamiliste katsete kohta vajalik kehtestada täiendavaid katseid reguleerivad sätted, mis määratleksid traktori ümbermineku olukorda täpsemini nii, et nimetatud kaks katsemeetodit oleks võimalik muuta teineteisele vastavaks ja kõrvaldada nendevahelised erinevused;

taha paigaldatud konstruktsioonidega teostatud praktilised katsed on nii parameetrite kui arvutuste osas usaldusväärsed ja neid võib läbi viia ka sarnaste ette paigaldatud konstruktsioonidega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 87/402/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Lisa IV-A punkt 1.6 asendatakse järgmisega:

"1.6. Lisakatsed

1.6.1. Kui löögikatse ajal ilmnevad märkimisväärsed praod või rebendid, tuleb vahetult pärast pragusid või rebendeid põhjustanud katset läbi viia teine samasugune löögikatse, mille korral raskuse allalangemiskõrgus on

H′ =

H

10

× 12 + 4a1 + 2a

kusjuures "a" on jäävdeformatsiooni ja löögipunktist mõõdetud elastse deformatsiooni (a = Dp/De) suhtarv.

Lisanduv püsideformatsioon pärast teist lööki ei tohi ületada 30 % esimese löögi püsideformatsioonist.

Lisakatsete läbiviimise võimaldamiseks tuleb kõigi löögikatsete ajal mõõta elastset deformatsiooni.

1.6.2. Kui muljumiskatse ajal ilmnevad märkimisväärsed praod või rebendid, tuleb koheselt pärast katset, mille jooksul praod või rebendid tekkisid, teostada teine sarnane muljumiskatse, kuid jõuga 1,2 Fv."

2. VI lisale lisatakse järgmine punkt:

"7.3. Võimaliku täiendava dünaamilise katse andmete esitamine ja katsetulemused."

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul alates 3. jaanuarist 1990. Liikmesriigid teatavad neist viivitamatult komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

E. Cresson

[1] EÜT C 305, 30.11.1988, lk 7.

[2] EÜT C 120, 16.5.1989, lk 70 jaEÜT C 256, 9.10.1989, lk 76.

[3] EÜT C 102, 24.4.1989, lk 6.

[4] EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1.

--------------------------------------------------