31989L0680Euroopa Liidu Teataja L 398 , 30/12/1989 Lk 0026 - 0026
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 19 Lk 0124
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 19 Lk 0124


Nõukogu direktiiv,

21. detsember 1989,

millega muudetakse direktiivi 77/536/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(89/680/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

on vaja võtta meetmeid, et siseturu järkjärguline rajamine 31. detsembriks 1992 lõpule viia; kusjuures siseturg hõlmab sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

direktiivi 77/536/EMÜ artikkel 9, [4] mida viimati muudeti direktiiviga 87/352/EMÜ, [5] piirab nimetatud direktiivi mõjuala põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite puhul, mille mass on vahemikus 1,5–4,5 tonni; kusjuures käesolevalt sätestatud maksimaalse massi suurendamine 1,5 tonni võrra ei kahjustaks teeohutust ega maismaal läbiviidavate tööde ohutust;

4,5- kuni 6-tonnise massiga traktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone võib käsitleda samamoodi nagu 1,5- kuni 4,5-tonnise massiga traktorite omi ja seega võib neile rakendada samu reegleid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 77/536/EMÜ artikli 9 neljanda taande esimeses reas asendatakse "mass 1,5–4,5 tonni" sõnadega "mass 1,5–6 tonni".

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul alates 3. jaanuarist 1990. Liikmesriigid teatavad neist viivitamatult komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1989.

Nõukogu nimel

eesistuja

E. Cresson

[1] EÜT C 324, 17.12.1988, lk 14.

[2] EÜT C 120, 16.5.1989, lk 17 jaEÜT C 256, 9.10.1989, lk 75.

[3] EÜT C 102, 24.4.1989, lk 8.

[4] EÜT L 220, 29.8.1977, lk 1.

[5] EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43.

--------------------------------------------------