31989L0662Euroopa Liidu Teataja L 395 , 30/12/1989 Lk 0013 - 0022
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 31 Lk 0216
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 31 Lk 0216


Nõukogu direktiiv,

11. detsember 1989,

veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega

(89/662/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [1],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2],

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

ühendus võtab siseturu järkjärguliseks väljakujundamiseks kavandatud meetmed vastu ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril 1992;

loomakasvatus- ja loomsete saaduste turu ühise korralduse harmooniline toimimine eeldab veterinaartõkete kaotamist ühendusesisese asjaomaste toodetega kauplemise arendamisel; sellega seoses on põllumajandussaaduste ja -toodete vaba liikumine turgude ühise korralduse oluline osa ja peaks hõlbustama põllumajandustootmise ratsionaalset arengut ja tootmistegurite optimaalset kasutamist;

veterinaaria valdkonnas viiakse praegu inimeste ja loomade tervise kaitsmiseks ettenähtud kontrolle läbi piiril;

lõppeesmärk on tagada veterinaarkontrollide läbiviimine ainult lähetuskohas; selleks tuleb rahva ja loomade tervise kaitsmise põhinõuded ühtlustada;

kuni nimetatud eesmärgi saavutamiseni tuleks siseturu väljakujundamiseks pöörata tähelepanu kontrollidele lähetuskohas ja kontrollide korraldamisele sihtkohas; see lahendus tooks kaasa loobumise veterinaarkontrollidest ühenduse sisepiiridel;

nimetatud lahendus eeldab suuremat usaldust lähteliikmesriigis tehtud veterinaarkontrollide suhtes; lähteriik peab tagama, et sellised veterinaarkontrollid viiakse läbi asjakohasel viisil;

sihtliikmesriigis on võimalik pistelisi veterinaarkontrolle läbi viia sihtkohas; kui siiski eeldatakse tõsist eeskirjade eiramist, on veterinaarkontrolle võimalik läbi viia kaupade teeloleku ajal;

liikmesriigid peavad esitatavas plaanis määratlema viisi, kuidas nad kavatsevad kontrolle läbi viia, ja nimetatud plaanid tuleks heaks kiita ühenduse tasandil;

tuleks sätestada meetmete võtmine, kui veterinaarkontrolli käigus leitakse, et partii ei vasta esitatud tingimustele; kõnesolevas olukorras on võimalik valida kolme lahenduse vahel: esimese eesmärgiks oleks anda võimalus muuta puudulikud dokumendid korrektseks, teise eesmärgiks on vältida episootilise haiguse puhangu korral uusi raskeid ja nakkavaid haigusi või muid põhjusi, mis võivad tõenäoliselt tõsiselt ohustada loomade ja inimeste tervist, kusjuures kolmandat kasutatakse, kui kaubad ei vasta nõuetele, mis on sätestatud muudel kui eespool osutatud põhjustel;

tuleks sätestada kord, mille alusel lahendatakse ettevõttest, tootmiskeskusest või ettevõtjalt pärit partiide puhul tekkida võivad probleemid;

tuleb sätestada kaitsemeetmed; tõhususe tõttu peab selles valdkonnas vastutama eelkõige lähteliikmesriik; komisjon peab suutma kiiresti tegutseda, eelkõige tehes kohapealseid vaatlusi ja võttes vastavalt olukorrale vajalikud meetmed;

tõhususe saavutamiseks peavad käesoleva direktiiviga sätestatud eeskirjad hõlmama kõiki tooteid, mille suhtes kohaldatakse ühendusesisese kaubanduse korral veterinaarnõudeid;

teatavate episootiliste haiguste osas valitsevad liikmesriikides siiski tervishoiualased erinevused ja kuni ühenduse seisukohavõtuni selliste haigustega võitlemise meetodite osas tuleks ühendusesisese elusloomadega kauplemise kontrollimise küsimus mõneks ajaks kõrvale jätta ning lubada dokumentaalset kontrolli transpordi käigus; ühtlustamise praegust taset silmas pidades ja kuni ühenduse eeskirjade vastuvõtmiseni peaksid siiski tooted, mille suhtes ei kohaldata ühtlustatud eeskirju, vastama sihtliikmesriigi nõuetele, tingimusel et need on kooskõlas asutamislepingu artikliga 36;

olemasolevate direktiivide sätteid tuleks kohandada käesolevas direktiivis sätestatud uusi eeskirju silmas pidades;

kõnealused eeskirjad tuleks uuesti läbi vaadata enne 1993. aasta lõppu;

komisjonile tuleks teha ülesandeks võtta vastu käesoleva direktiivi rakendusmeetmed; selleks tuleks kehtestada kord, millega seatakse sisse komisjoni ja liikmesriikide tihe ja tõhus koostöö alalises veterinaarkomitees,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid tagavad, et A lisas loetletud direktiividega või artikliga 14 hõlmatud ning kauplemiseks ettenähtud loomsete saaduste veterinaarkontrolli ei viida enam läbi piiridel, vaid kooskõlas käesoleva direktiiviga, ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) veterinaarkontroll – füüsiline kontroll ja/või haldusformaalsus, mida kohaldatakse artiklis 1 osutatud loomade või toodete suhtes ning mis on ette nähtud otseselt või kaudselt inimeste või loomade tervise kaitsmiseks;

2) kaubandus – liikmesriikidevaheline kaubandus asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 esitatud tähenduses;

3) ettevõte – ettevõtja, mis toodab, ladustab või töötleb artiklis 1 osutatud tooteid;

4) pädev asutus – liikmesriigi keskasutus, mis on pädev sooritama veterinaarkontrolli, või keskasutuse poolt selleks volitatud mis tahes muu asutus;

5) riiklik veterinaararst – liikmesriigi pädeva keskasutuse poolt ametisse määratud veterinaararst.

I PEATÜKK Kontrollid päritolukohas

Artikkel 3

1. Liikmesriigid tagavad, et ainsad kauplemiseks ettenähtud tooted on need, millele osutatakse artiklis 1 ja mis on saadud, kontrollitud, märgistatud ja sildistatud vastavalt ühenduse eeskirjadele kõnesoleva sihtkoha jaoks ja millega kuni seal nimetatud lõppvastuvõtjani on kaasas terviseohutuse sertifikaat, veterinaarsertifikaat või muu ühenduse veterinaareeskirjades sätestatud dokument.

Päritoluettevõtted tagavad pideva enesekontrolliga, et sellised tooted täidavad esimeses lõigus toodud nõudeid.

Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide alusel riiklikule veterinaararstile pandud järelevalvekohustusi, viib pädev asutus läbi korrapäraseid ettevõtete kontrolle veendumaks, et kauplemiseks ettenähtud tooted vastavad ühenduse nõuetele või käesoleva artikli lõikes 3 ja artiklis 14 osutatud juhtudel sihtliikmesriigi nõuetele.

Kui on põhjust kahtlustada, et nõudeid ei ole täidetud, viib pädev asutus läbi vajalikud kontrollimised ja kui kahtlus leiab kinnitust, võtab vastavad meetmed, mis võivad hõlmata loa tühistamist.

2. Kui vedu toimub mitmesse sihtkohta, tuleb tooted rühmitada nii, et partiisid on sihtkohtade arvuga võrdselt. Igale partiile peab olema lisatud eespool nimetatud sertifikaat või dokument.

Kui artiklis 1 osutatud tooted on ette nähtud eksportimiseks kolmandasse riiki, peab vedu jääma tollijärelevalve alla kuni ühenduse territooriumilt lahkumise punktini.

3. Liikmesriigid, kes teostavad valikulist importi teatavatest kolmandatest riikidest, teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele sellise impordi olemasolust.

Kui tooted tuuakse ühenduse territooriumile eespool osutamata liikmesriigi poolt, viib see liikmesriik läbi dokumentaalse kontrolli kaupade päritolu ja sihtkoha kohta vastavalt artikli 6 lõikele 1.

Lihtliikmesriigid ei luba kõnealuste toodete edasisaatmist oma territooriumilt, kui kaubad ei ole ette nähtud viimiseks teise liikmesriiki, mis kasutab samasugust importi.

Artikkel 4

1. Lähteliikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjate poolne veterinaarnõuete täitmine artiklis 1 osutatud toodete kõikides tootmise, ladustamise, turustamise ja transpordi etappides. Eelkõige tagavad nad, et:

- A lisas osutatud direktiividele vastavalt saadud tooteid kontrollitakse veterinaaria küsimustes samamoodi sõltumata sellest, kas nad on ette nähtud ühendusesiseseks kauplemiseks või siseriiklikule turule,

- B lisaga hõlmatud tooteid ei saadeta teise liikmesriigi territooriumile, kui neid ei saa turustada omal territooriumil asutamislepingu artiklis 36 esitatud põhjustel.

2. Lähteliikmesriigid võtavad asjakohased haldus-, õigus- või kriminaalõigusmeetmed füüsiliste või juriidiliste isikute karistamiseks veterinaarõigusaktide rikkumise eest, kui leitakse, et ühenduse eeskirju on rikutud, eelkõige kui avastatakse, et koostatud sertifikaadid või dokumendid ei vasta toodete tegelikule seisundile või et tervishoiumärgistega on varustatud tooted, mis ei vasta nimetatud eeskirjadele.

II PEATÜKK Kontrollimine sihtkohta saabumisel

Artikkel 5

1. Sihtliikmesriigid rakendavad järgmisi meetmeid:

a) pädev asutus võib toodete sihtkohtades mittediskrimineerivate pisteliste veterinaarkontrollidega teha kindlaks artikli 3 nõuete täitmise; samal ajal võib pädev asutus võtta proove.

Lisaks kui transiitliikmesriigi või sihtliikmesriigi pädeval asutusel on teavet, mis lubab kahtlustada nõuete rikkumist, võib kontrollimisi läbi viia ka toodete vedamise ajal nende riikide territooriumil, sealhulgas kontrollimised transpordivahendite osas nõuete täitmise kohta;

b) kui artiklis 1 osutatud ja teisest liikmesriigist pärit tooted on ette nähtud:

- ettevõttele, mis on pandud riikliku veterinaararsti vastutuse alla, peab viimane tagama, et üksnes tooted, mis märgistuse ja kaasasolevate dokumentide osas vastavad artikli 3 lõike 1 nõuetele, või B lisas osutatud toodete korral, millel on kaasas sihtriigi eeskirjades sätestatud dokument, lubatakse sellisesse ettevõttesse,

- partiisid jagavale heakskiidetud vahendajale või mitme filiaaliga ettevõtjale või alalise järelevalve alla mittekuuluvale ettevõttele, peab viimane kontrollima enne partii jagamist või märgistamist, et esimeses taandes osutatud tähised, sertifikaadid või dokumendid on olemas ning teavitama pädevat asutust eeskirjade eiramistest või kõrvalekalletest,

- muudele kaubasaajatele, eelkõige kui osa partiist laaditakse maha veo käigus, peab partiiga olema kaasas artikli 3 lõikele 1 vastavalt esimeses taandes osutatud sertifikaadi originaal.

Teises ja kolmandas taandes osutatud tagatised, mille vastuvõtjad peavad esitama, täpsustatakse pädeva asutusega lõikes 3 sätestatud eelneva registreerimise ajal sõlmitavas lepingus. Pädev asutus viib tagatistele vastavuse tagamiseks läbi pistelisi kontrolle.

2. Kui ühenduse eeskirjadega kehtestatavaid ühenduse norme ei ole kehtestatud ja artiklis 14 sätestatud juhul võib sihtliikmesriik nõuda, võttes asjakohaselt arvesse asutamislepingu üldsätteid, et päritoluettevõte peab kohaldama antud liikmesriigi siseriiklikult kehtivaid norme, ilma et see siiski piiraks artikli 4 kohaldamist. Päritoluliikmesriik tagab, et kõnealune toode vastab nimetatud nõuetele.

3. Ettevõtjad, kellele tarnitakse tooteid muust liikmesriigist või kes jagavad täielikult selliste toodete partii:

a) kuuluvad eelnevale registreerimisele, kui seda taotleb pädev asutus;

b) peavad registrit, milles sellised tarned registreeritakse;

c) peavad teatama, kui pädev asutus seda taotleb, toodete saabumisest muust liikmesriigist ulatuses, mis on vajalik lõikes 1 osutatud kontrollide läbiviimiseks;

b) hoiavad pädeva asutuse määratava vähemalt kuue kuu pikkuse perioodi jooksul alles veterinaarsertifikaadid ja artiklis 3 osutatud dokumendid sellekohase taotluse korral pädevale asutusele esitamiseks.

4. Käesoleva artikli rakendamise üldeeskirjad võetakse vastu artiklis 18 sätestatud korras.

5. Nõukogu vaatab käesoleva artikli uuesti läbi komisjoni aruande alusel, millele on lisatud muutmisettepanekud, kolme aasta jooksul käesoleva direktiivi rakendamisest.

Artikkel 6

1. Liikmesriigid tagavad, et nendes kohtades, mille kaudu tohib tooteid kolmandatest riikidest ühenduse territooriumile tuua, näiteks sadamad, lennujaamad ja piiripunktid kolmandate riikidega, võetakse kontrolli käigus järgmised meetmed:

a) dokumentaalne kontroll viiakse läbi toodete päritolu kohta;

b) toodete importimisel kolmandatest riikidest tuleb need saata tollijärelevalve all kontrollpunktidesse veterinaarkontrollide läbiviimiseks.

A lisas osutatud toodetele ei või läbida tollivormistust enne, kui nimetatud kontrolli käigus on tõestatud nende vastavus ühenduse eeskirjadele.

B lisas osutatud tooted ja tooted, mis on valikulise impordi subjektiks vastavalt artikli 3 lõikele 3 ja mis pärast ühenduse territooriumile toomist saadetakse teise liikmesriigi territooriumile, peavad:

- kas läbima veterinaarkontrolli, mis näitab, et nad vastavad sihtliikmesriigi eeskirjadele,

- või pärast üksnes visuaalset kontrolli, mille eesmärgiks on teha kindlaks, et dokumendid ja tooted ühtivad, minema tollijärelevalve all sihtkohta, kus tuleb läbi viia veterinaarkontrollid;

c) ühendusest pärit toodetele kohaldatakse artiklis 5 sätestatud kontrollikorda.

2. Alates 1. jaanuarist 1993 ja erandina lõikest 1 kohaldatakse regulaarse, kahte ühenduse geograafilist punkti ühendava otseveo käigus veetud toodete suhtes artiklis 5 sätestatud kontrollieeskirju.

Artikkel 7

1. Kui liikmesriigi pädevad asutused tuvastavad partii sihtkohas või veo käigus läbi viidud kontrollimisel:

a) direktiivis 82/894/EMÜ [4], viimati muudetud komisjoni otsusega 89/162/EMÜ [5], nimetatud haiguste tekitajate, zoonoosi või haiguse esinemise või põhjuse, mis võib tõenäoliselt tekitada tõsise ohu loomadele või inimestele, või et tooted tulevad episootilise haiguse nakkusega alalt, lasevad nad, välja arvatud loomatervishoiu küsimuste osas, toodete puhul, mille suhtes rakendatakse üht töötlusviisidest, millele osutatakse direktiivi 80/215/EMÜ [6], viimati muudetud direktiiviga 88/660/EMÜ [7], artiklis 4, partii hävitada või kasutada seda muul ühenduse eeskirjadega sätestatud viisil.

Partii hävitamisega seotud kulud kannab kaubasaatja või tema esindaja.

Sihtliikmesriigi pädevad asutused teavitavad viivitamata teleksi teel teisi liikmesriike ja komisjoni saadud tulemustest, tehtud otsustest ja nende põhjustest.

Kohaldada võib artiklis 9 sätestatud kaitsemeetmeid.

Lisaks võib komisjon liikmesriigi taotlusel ja artiklis 17 sätestatud korras võtta ühenduse õigusaktidega reguleerimata olukordade käsitlemiseks meetmed, mis on vajalikud liikmesriikide poolt kooskõlastatud käsitluse leidmiseks;

b) et kaubad ei vasta ühenduse direktiivides sätestatud tingimustele või direktiividega sätestatud ühenduse normide kohta otsuste puudumisel siseriiklikele normidele, võivad nad, tingimusel et terviseohutuse ja loomatervishoiuga seotud asjaolud seda võimaldavad, lubada kaubasaatjal või tema esindajal valida järgmiste võimaluste vahel:

- kaupade hävitamine, või

- kaupade kasutamise muudel eesmärkidel, sealhulgas nende tagastamine päritoluettevõtte riigi pädeva asutuse loal.

Kui sertifikaadis või dokumentides avastatakse eeskirjade eiramist, tuleb saatjale enne viimase võimaluse kasutamist anda ajapikendust.

2. Komisjon koostab artiklis 18 ettenähtud korras loetelu lõikes 1 osutatud haigusetekitajatest ja haigustest ja käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Artikkel 8

1. Artiklis 7 ettenähtud juhtudel võtab sihtliikmesriigi pädev asutus viivitamatult ühendust lähteliikmesriigi pädeva asutusega. Lähteliikmesriigi pädev asutus võtab kõik vajalikud meetmed ja teavitab sihtliikmesriigi pädevat asutust läbiviidud kontrollidest, tehtud otsustest ja nende tegemise põhjustest.

Kui esimese liikmesriigi ametiasutus leiab, et need meetmed ei ole piisavad, otsivad nende kahe liikmesriigi pädevad asutused koos viise ja vahendeid olukorra parandamiseks; vajaduse korral võidakse teha kohapealseid kontrolle.

Kui artiklis 7 ettenähtud kontrollid tõendavad korduvaid eiramisi, teavitab sihtliikmesriigi pädev asutus sellest komisjoni ja teiste liikmesriikide veterinaarasutusi.

Sihtliikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral või omal algatusel, arvestades leitud rikkumiste laadi, võib komisjon:

- saata kontrollrühma asjaomasesse ettevõttesse, või

- lasta riiklikul veterinaararstil, kelle nimi on komisjoni poolt liikmesriikide soovituste alusel koostatud loetelus ja keda tunnustavad mõlemad pooled, kontrollida fakte asjaomases ettevõttes,

- taotleda pädevalt asutuselt asjaomase ettevõtte toodetest proovide võtmise tihendamist.

Komisjon teavitab liikmesriike tulemustest.

Kui nimetatud meetmed võetakse ettevõtte poolsete korduvate eeskirjade eiramistega toimetulemiseks, nõuab komisjon eelmise lõigu taanete rakendamisel tekkinud kulud sisse asjaomaselt ettevõttelt.

Kuni komisjoni kinnituseni peab lähteliikmesriik sihtliikmesriigi taotlusel tihendama kontrolle kõnesolevast ettevõttest tulevate toodete osas ja kui selleks on tõsised loomatervishoiu või terviseohutusega seonduvad põhjused, peatama loa.

Sihtliikmesriik võib omalt poolt tihendada samast ettevõttest saabuvate toodete kontrollimist.

Kahest asjaomasest liikmesriigist ühe taotluse korral ja kui eeskirjade eiramist kinnitab ekspertarvamus, peab komisjon artiklis 17 sätestatud korras võtma vajalikud meetmed, mis võivad lubada liikmesriikidel vastavast ettevõttest pärit toodete toomise nende territooriumile ajutiselt keelata. Need meetmed tuleb artiklis 17 sätestatud korras võimalikult kiiresti kinnitada või läbi vaadata.

Käesoleva artikli üldised rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 18 sätestatud korras.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikides kehtivate siseriiklike õigusaktidega ettenähtud kaebuse esitamise õigust pädevate asutuste tehtud otsuste suhtes.

Sihtliikmesriigi pädevate asutuste tehtud otsustest ja nende põhjustest teatatakse kaubasaatjale või tema esindajale ja lähteliikmesriigi pädevale asutusele.

Kaubasaatja või tema esindaja taotluse korral edastatakse talle nimetatud otsused ja nende põhjendused kirjalikult koos üksikasjadega sihtliikmesriigi õigusaktide alusel kehtiva edasikaebe- õiguse kohta, samuti sellega seotud menetlusnormide ja tähtaegade kohta.

Vaidluse korral ja ilma et see piiraks eespool nimetatud edasikaebeõigust, võivad kaks asjaomast poolt, kui nad niimoodi kokku lepivad, kuni ühe kuu jooksul esitada siiski vaidlusküsimuse komisjoni koostatud ühenduse ekspertide loetelus olevale eksperdile arvamuse saamiseks; eksperdiga konsulteerimise kulud kannab ühendus.

Ekspert esitab oma arvamuse 72 tunni jooksul. Pooled järgivad eksperdi arvamust, võttes asjakohaselt arvesse ühenduse veterinaaria-alaseid õigusakte.

3. Partii tagastamise, kaupade ladustamise, muuks kasutuseks tarnimise või nende hävitamise kulud kannab kaubasaatja.

III PEATÜKK Üldsätted

Artikkel 9

1. Iga liikmesriik teatab viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile zoonooside, haiguste puhangutest või muudest põhjustest oma territooriumil, mis võivad tõenäoliselt tõsiselt ohustada loomade või inimeste tervist ja mis ei ole direktiivis 82/894/EMÜ osutatud haiguste puhangud.

Päritoluliikmesriigid võtavad viivitamatult ühenduse eeskirjades sätestatud kontrolli- või ettevaatusabinõud, eelkõige määravad eeskirjades ettenähtud puhvervööndid või võtavad vastu muud meetmed, mida nad vajalikuks peavad.

Sihtliikmesriik või transiitliikmesriik, mis artiklis 5 osutatud kontrolli käigus teeb kindlaks esimeses lõigus osutatud haiguste või põhjuste olemasolu, võib vajaduse korral võtta ühenduse eeskirjades ettenähtud ettevaatusabinõud.

Kuni meetmete võtmiseni vastavalt lõikele 4 võib sihtliikmesriik tõsise ohu korral inimeste või loomade tervisele võtta ajutised kaitsemeetmed asjaomaste ettevõtete või episootilise haiguse puhul ühenduse eeskirjades ettenähtud kaitseala osas.

Liikmesriikide võetud meetmetest teatatakse viivitamatult komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud liikmesriigi taotluse korral või komisjoni algatusel võib üks või mitu komisjoni esindajat minna kohe asjaomasesse kohta, et kontrollida koostöös pädevate asutustega võetud meetmeid ning esitada nende meetmete kohta oma arvamus.

3. Kui komisjoni ei ole võetud meetmetest teavitatud või kui komisjon ei käsita neid piisavatena, võib komisjon koostöös asjaomase liikmesriigiga kuni alalise veterinaarkomitee kogunemiseni võtta episootilise haiguse poolt mõjutatud piirkonnast või vastavast ettevõttest pärit toodetega seoses ajutised kaitsemeetmed. Need meetmed esitatakse võimalikult kiiresti alalisele veterinaarkomiteele kinnitamiseks, muutmiseks või tühistamiseks artiklis 17 sätestatud korras.

4. Komisjon vaatab kõikidel juhtudel olukorra võimalikult kiiresti läbi alalises veterinaarkomitees. Komisjon võtab vajalikud meetmed artiklis 17 ettenähtud korras artiklis 1 osutatud toodete kohta ja kui olukord seda nõuab, lähtetoodete või nendest toodetest saadud toodete kohta. Komisjon jälgib olukorda ning sama korda järgides muudab võetud otsuseid või tunnistab need kehtetuks sõltuvalt olukorra arengust.

5. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja eelkõige inimeste tervist tõenäoliselt tõsiselt ohustavate zoonooside või põhjuste loetelu võetakse vastu artiklis 18 sätestatud korras.

Artikkel 10

Iga liikmesriik ja komisjon määravad veterinaarasutuse või -asutused, mis vastutavad veterinaarkontrolli ja koostöö eest teiste liikmesriikide kontrolliasutustega.

Artikkel 11

Liikmesriigid tagavad samuti, et nende veterinaarasutuste ametnikud suudavad vajaduse korral koostöös teiste selleks volitatud asutuste ametnikega eelkõige:

- viia läbi tööruumide, kontorite, laborite, käitiste, transpordivahendite, hoonete ja seadmete, puhastus- ja hooldusvahendite, toodete tootmiseks ja töötlemiseks kasutatavate menetluste ja nimetatud toodete märgistamise ja sildistamise ja esitlusviiside kontrollid,

- viia läbi kontrollid selle kohta, kas personal täidab A lisas osutatud tekstides sätestatud nõudeid,

- võtta proovid toodetelt, mis on ette nähtud ladustamiseks või müügiks, turustamiseks või veoks,

- vaadata läbi dokumente ja arvutimaterjali, mis on seotud lisaks artikli 3 lõike 1 alusel võetavatele meetmetele tehtavate kontrollidega.

Selleks peavad kontrollitavad ettevõtted tegema nendega koostööd, mis on vajalik nimetatud kohustuste täitmiseks.

Artikkel 12

1. Direktiivi 64/433/EMÜ [8], viimati muudetud direktiiviga 88/657/EMÜ [9], artikli 8 lõige 3 ja artiklid 10 ja 11 jäetakse välja.

2. Direktiivi 71/118/EMÜ [10], viimati muudetud direktiiviga 88/657/EMÜ, artikli 5 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 9, 10 ja 11 jäetakse välja.

3. Direktiivis 74/461/EMÜ [11], viimati muudetud direktiiviga 87/489/EMÜ [12]:

i) artikli 5 lõiked 2, 3, 4 ja 5 ja artiklid 6 ja 8 jäetakse välja;

ii) artiklis 8a asendatakse viited artiklile 8 viitega direktiivi 89/662/EMÜ artiklile 9.

4. Direktiivi 77/99/EMÜ [13], viimati muudetud direktiiviga 89/227/EMÜ [14], artikli 7 lõige 3 ja artiklid 12 ja 16 jäetakse välja.

5. Direktiivis 80/215/EMÜ:

i) artikli 5 lõiked 2, 3, 4 ja 5 ja artiklid 6 ja 7 jäetakse välja;

ii) artiklis 7a asendatakse viited artiklile 7 viitega direktiivi 89/662/EMÜ artiklile 9.

6. Direktiivi 85/397/EMÜ [15], muudetud määrusega (EMÜ) 3768/85 [16], artikli 5 lõiked 3 ja 4 ja artiklid 7, 8 ja 12 jäetakse välja.

7. Direktiivi 88/657/EMÜ artikli 10 lõiked 1 ja 3 jäetakse välja.

8. Direktiivi 89/437/EMÜ [17] artiklid 8 ja 9 jäetakse välja.

9. Direktiivi 72/462/EMÜ [18] B lisas lisatakse sertifikaadile järgmine osa: "Esimese kaubasaaja nimi ja aadress".

Artikkel 13

1. Direktiividesse 64/433/EMÜ ja 71/118/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 19

Direktiivis 89/662/EMÜ [19], milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige päritolukohas tehtavate kontrollide, sihtliikmesriigis läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete suhtes."

2. Direktiividesse 72/461/EMÜ ja 80/215/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 15

Direktiivis 89/662/EMÜ [20], milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, sätestatud eeskirju kohal- datakse eelkõige päritolukohas tehtavate kontrollide, sihtliikmesriigis läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete suhtes."

3. Direktiivi 77/99/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 24

Direktiivis 89/662/EMÜ [21], milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige päritolukohas tehtavate kontrollide, sihtliikmesriigis läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete suhtes."

4. Direktiividesse 85/397/EMÜ ja 88/657/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 18

Direktiivis 89/662/EMÜ [22], milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige päritolukohas tehtavate kontrollide, sihtliikmesriigis läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete suhtes."

5. Direktiivi 88/437/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 17

Direktiivis 89/662/EMÜ [23], milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige päritolukohas tehtavate kontrollide, sihtliikmesriigis läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete suhtes."

Artikkel 14

Kuni 31. detsembrini 1992 kohaldatakse B lisas loetletud toodetega kauplemise suhtes kuni ühenduse eeskirjade vastuvõtmiseni käesolevas direktiivis sätestatud kontrollieeskirju, eelkõige artikli 5 lõikes 2 sätestatuid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile enne artiklis 19 sätestatud kuupäeva tingimused ja korra, mida praegu kohaldatakse kauplemisele esimeses lõigus osutatud toodetega.

Nõukogu määrab komisjoni ettepaneku alusel lõpliku korra, mida kohaldatakse kauplemise osas B lisas loetletud toodetega enne 31. detsembrit 1991.

Artikkel 15

Direktiivi 64/432/EMÜ [24] artiklisse 9 lisatakse järgmine punkt:

"2a. Üks või mitu komisjoni esindajat võivad liikmesriigi taotlusel või komisjoni enda initsiatiivil minna kohe asjaomasesse kohta, et kontrollida koostöös pädevate asutustega võetud meetmeid ning esitada nende meetmete kohta oma arvamus."

Artikkel 16

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt kolm kuud enne artikli 19 lõikes 1 sätestatud kuupäeva programmi, milles määratakse kindlaks käesoleva direktiivi eesmärgi täitmiseks võetavad siseriiklikud meetmed, eelkõige kontrollisagedus.

2. Komisjon vaatab läbi liikmesriikide poolt kooskõlas lõikega 1 edastatud programmid.

3. Igal aastal ja esimest korda 1991. aastal adresseerib komisjon liikmesriikidele järgmiseks aastaks soovituse kontrolliprogrammi kohta; alaline veterinaarkomitee avaldab selle soovituse kohta eelnevalt oma arvamuse. Soovitusse võib hiljem teha kohandusi.

Artikkel 17

1. Käesolevas artiklis sätestatud korra kohaldamisel suunab esimees oma algatusel või liikmesriigi nõudmisel küsimuse viivitamata otsusega 68/361/EMÜ [25] asutatud alalisele veterinaarkomiteele (edaspidi "komitee").

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Komitee esitab eelnõu kohta arvamuse kahe päeva jooksul. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse kõnealuses artiklis sätestatud viisil. Esimees ei hääleta.

3. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

4. Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule.

Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud 15 päeva jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu, välja arvatud juhul, kui nõukogu on lihthäälteenamusega olnud kõnealuste meetmete vastu.

Artikkel 18

1. Käesolevas artiklis sätestatud korra kohaldamisel suunab esimees oma algatusel või liikmesriigi nõudmisel küsimuse viivitamata otsusega 68/361/EMÜ asutatud alalisele veterinaarkomiteele (edaspidi "komitee").

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus võetakse vastu asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 komisjoni ettepanekul nõukogu poolt vastuvõtmisele kuuluvate otsuste jaoks sätestatud häälteenamusega. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse kõnealuses artiklis sätestatud viisil. Esimees ei hääleta.

3. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

4. Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule.

Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu, välja arvatud juhul, kui nõukogu on lihthäälteenamusega olnud kõnealuste meetmete vastu.

IV PEATÜKK Ülemineku- ja lõppsätted

Artikkel 19

1. Enne 31. detsembrit 1990 teeb nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse komisjoni ettepaneku põhjal veterinaarkontrollide kohta ühendusesisese elusloomadega kauplemise korral.

Enne esimeses lõigus osutatud kuupäeva teeb nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku alusel otsuse eeskirjade ja üldpõhimõtete kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiiviga hõlmatud kolmandatest riikidest imporditud toodete kontrollimiste suhtes. Enne nimetatud tähtaega määratakse samamoodi välispiiri kontrollpunktid ja nõuded, millele need kontrollpunktid peavad vastama.

2. Enne 31. detsembrit 1992 vaatab nõukogu läbi käesoleva direktiivi sätted komisjoni kogemuste aruande alusel, millele on lisatud asjakohased ettepanekud, ja teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Artikkel 20

Käesolevas direktiivis sätestatud kontrollikorra järkjärguliseks rakendamiseks võivad liikmesriigid kuni 31. detsembrini 1992 erandina artikli 5 lõikest 1:

- säilitada dokumentaalsed kontrollid veo käigus liha ja sellest valmistatud toodete osas suu- ja sõrataudi ja sigade katku kohta ühenduse eeskirjadega sätestatud erinõuete täitmise tagamiseks,

- viia läbi kolmandatest riikidest imporditud ja nende jaoks ettenähtud toodete dokumentide kontrolli veo käigus.

Artikkel 21

Nõukogu määrab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega enne 1. oktoobrit 1992 kindlaks korra, mida kohaldatakse artiklis 20 ettenähtud üleminekusätete kehtivuse lõppemisel.

Artikkel 22

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid kuupäeval, mis määratakse artikli 19 lõike 1 teise lõigu alusel, enne 31. detsembrit 1990 võetavas otsuses, kuid hiljemalt 31. detsembril 1991.

Kreeka Vabariik saab siiski ühe aasta lisaaega direktiivi järgimiseks.

Artikkel 23

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. detsember 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

H. Nallet

[1] EÜT C 225, 31.8.1988, lk 4.

[2] EÜT C 326, 19.12.1988, lk 28.

[3] EÜT L 56, 6.3.1989, lk 7.

[4] EÜT L 378, 31.12.1987, lk 58.

[5] EÜT L 61, 4.3.1989, lk 48.

[6] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 4.

[7] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 35.

[8] EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64.

[9] EÜT L 382, 21.12.1988, lk 3.

[10] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23.

[11] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24.

[12] EÜT L 280, 3.10.1987, lk 28.

[13] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85.

[14] EÜT L 93, 6.4.1989, lk 25.

[15] EÜT L 226, 24.8.1985, lk 13.

[16] EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8.

[17] EÜT L 212, 22.7.1989, lk 87.

[18] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[19] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[20] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[21] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[22] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[23] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[24] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

[25] EÜT L 255, 18.10.1968, lk 23.

--------------------------------------------------

A LISA

Veterinaaria-alased õigusaktid

- Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiv 433/433/EMÜ ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64), viimati muudetud direktiiviga 88/657/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 3),

- nõukogu 15. veebruari 1971. aasta direktiiv 71/118/EMÜ värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23), viimati muudetud direktiiviga 88/657/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 3),

- nõukogu direktiiv 72/461/EMÜ, 12. detsember 1972, värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24), viimati muudetud direktiiviga 87/489/EMÜ (EÜT L 280, 3.10.1987, lk 28),

- nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ, 21. detsember 1976, ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85), viimati muudetud direktiiviga 89/277/EMÜ (EÜT L 93, 6.4.1989, lk 25),

- nõukogu direktiiv 80/215/EMÜ, 22. jaanuar 1980, ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate loomatervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 47, 21.2.1980, lk 4), viimati muudetud direktiiviga 88/660/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 35),

- nõukogu 5. augusti 1985. aasta direktiiv 85/397/EMÜ kuumtöödeldud piima ühendusesisest kaubandust mõjutavate tervishoiu- ja loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT L 226, 24.8.1985, lk 13), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3768/85, 20.12.1985 (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8),

- nõukogu direktiiv 88/657/EMÜ, 14. detsember 1988, milles sätestatakse nõuded hakkliha, alla 100grammistes tükkides liha ja lihavalmististe tootmise ja kaubastamise suhtes (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 3), [1]

- nõukogu 20. juuni 1989. aasta direktiiv 89/437/89 munatoodete tootmist ja turuleviimist mõjutavate hügieeni- ja tervishoiuküsimuste kohta (EÜT L 212, 22.7.1989, lk 87). [2]

[1] Alates 1. jaanuarist 1992.

[2] Alates 1. jaanuarist 1992.

--------------------------------------------------

B LISA

Tooted, mille suhtes ei kohaldata ühtlustamist, kuid millega kauplemise suhtes tuleks läbi viia käesolevas direktiivis ettenähtud kontrolle

Asutamislepingu II lisaga hõlmatud loomsed saadused:

- küüliku- ja ulukiliha,

- piim ja piimatooted,

- inimtoiduks ettenähtud akvakultuuritooted,

- inimtoiduks ettenähtud kalandussaadused,

- inimtoiduks ettenähtud elusad kahepoolmelised limused,

- ulukiliha- ja küülikulihasaadused,

- veri,

- loomarasvarups, sulatamiskõrned ja kõrvalsaadused,

- mesi,

- inimtoiduks ettenähtud teod,

- inimtoiduks ettenähtud konnakoivad.

--------------------------------------------------