31989L0459Official Journal L 226 , 03/08/1989 P. 0004 - 0004
Finnish special edition: Chapter 7 Volume 3 P. 0181
Swedish special edition: Chapter 7 Volume 3 P. 0181


NÕUKOGU DIREKTIIV,

18. juuli 1989,

teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste rehvimustri sügavust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(89/459/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

nõukogu võttis koos liikmesriikide valitsuste esindajatega 19. detsembril 1984. aastal vastu resolutsiooni liiklusohutuse kohta,4 milles palus komisjonil esitada nõukogule asjakohased ettepanekud selles valdkonnas;

rehvimustri minimaalse sügavuse eeskirjad kuuluvad ühenduses liiklusohutuse aastaks kuulutatud 1986. aasta eesmärkide ja tööde hulka, kuigi see on eraldiseisev ja konkreetne probleem;

Euroopa Parlament võttis 18. veebruaril 1986 vastu resolutsiooni komisjoni programmi "Liiklusohutuse aasta 1986" kohta,5 milles nähti ette, et rehvimustri sügavust käsitlevad ühenduse sätted tuleb vastu võtta võimalikult kiiresti;

seda laadi sätted peavad tagama liiklusohutuse kõrge taseme;

rehvimustri minimaalset sügavust reguleerivad siseriiklikud sätted on liikmesriigiti erinevad ning need erinevused tekitavad eri liikmesriikide territooriumidel autosid kasutavatele sõidukijuhtidele liikluseeskirjade täitmisega seotud probleeme;

kõnealuste eeskirjade ühtlustamine võimaldab sõidukite vaba liikumist ja üksikisikute reisimist liikmesriikide vahel ning aitab kõrvaldada kaubandustõkkeid ja konkurentsi moonutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ (mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta,6 viimati muudetud direktiiviga 87/403/EMÜ)7 I lisas määratletud M1-, N1-, O1- ja O2-kategooria sõidukite rehvimustri peasoonte sügavus pealispinnal oleks sõidukite maanteel ettenähtud kogu kasutusea jooksul vähemalt 1,6 mm.

Peasooned - laiad sooned rehvimustri pinna keskosas, mis katab umbes kolm neljandikku rehvimustri pealispinna laiusest.

Artikkel 2

Liikmesriigid võivad pärast komisjoniga konsulteerimist käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta sätted või kehtestada erisätted seoses sõidukitega, mis pakuvad ajaloolist huvi ning on algselt varustatud kas pneumaatiliste või muude rehvidega, mille sügavus uutena oli alla 1,6 mm, kui kõnealuste rehvidega varustatud sõidukeid kasutatakse eritingimustes ning mitte kunagi või väga harva üldkasutatavatel teedel.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad pärast komisjoniga konsulteerimist vastu ja avaldavad enne 1. jaanuari 1991 õigusnormid, mida on vaja käesoleva direktiivi täitmiseks enne 1. jaanuari 1992. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiivi rakendamiseks nende poolt vastu võetud õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuli 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

R. DUMAS

1 EÜT C 279, 17.10.1987, lk 5.

2 EÜT C 47, 27.2.1989, lk 185.

3 EÜT C 80, 28.3.1988, lk 22.

4 EÜT C 341, 21.12.1984, lk 1.

5 EÜT C 68, 24.3.1986, lk 35.

6 EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

7 EÜT L 220, 8.8.1987, lk 44.