31989L0130Euroopa Liidu Teataja L 049 , 21/02/1989 Lk 0026 - 0028
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 1 Köide 2 Lk 0103
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 1 Köide 2 Lk 0103


Nõukogu direktiiv,

13. veebruar 1989,

rahvamajanduse kogutoodangu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta

(89/130/EMÜ, Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1998. aasta otsust nr 88/376/EMÜ, Euratom ühenduste omavahendite süsteemi kohta, [1] eriti selle artikli 8 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

ühendustele täiendavate omavahendite loomine, mis põhinevad liikmesriikide rahvamajanduse kogutoodangul turuhindades (edaspidi "RKTth"), tekitab vajaduse parandada nimetatud kogumi võrreldavust ja usaldusväärsust;

siseturu väljakujundamine suurendab vajadust rahvusvaheliselt võrreldavate andmete järele RKTth kogumi ja selle komponentide kohta; need andmed on samuti oluline analüütiline vahend majanduspoliitika kooskõlastamiseks;

RKTth andmed peavad olema mõisteliselt ja praktiliselt võrreldavad ning esindama liikmesriikide majandusi;

RKTth saab olla mõisteliselt võrreldav üksnes juhul, kui on järgitud Euroopa integreeritud rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) asjakohaseid määratlusi ja arvepidamise eeskirju;

RKTth praktiline võrreldavus sõltub kasutatavast arvutamismenetlusest ja kättesaadavatest lähteandmetest; RKTth hõlmavuse parandamine eeldab statistikabaaside ja arvutamismenetluste arengut;

Tuleb luua RKTth võrreldavuse ja esindavuse kontrollimise ning hindamise menetlus; sel eesmärgil tuleb luua komitee, mille raames liikmesriigid ja komisjon teevad tihedat koostööd,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I JAOTIS

Rahvamajanduse kogutoodang turuhindades — määratlus

Artikkel 1

RKTth määratletakse kehtivale Euroopa integreeritud rahvamajanduse arvepidamise süsteemile (ESA) vastaval viisil.

RKTth arvutatakse, liites sisemajanduse kogutoodangule turuhindades (SKTth, ESA kood: N1) töötajate töötasu (R 10) ning tulu varalt ja ettevõtlusest (R 40), mis saadakse teistest riikidest, ning lahutades teistesse riikidesse makstavad vastavad summad.

Artikkel 2

SKTth esindab kõnealuses riigis asuva tootmisüksuse tootmistegevuse lõpptulemust. ESA alusel võib SKTth esitada kolmel meetodil:

1. Toodangu meetod

SKTth (N 1) on kaupade ja teenuste toodangu (P 10) ning vahetarbimise (P 20) erinevus pluss toodetelt makstav käibemaks (R 21) ja impordiga seotud maksude summa ilma käibemaksuta (R 29).

2. Väljaminekute meetod

SKTth (N 1) on summa, mis moodustub leibkondade, erasektori kasumitaotluseta institutsioonide ja valitsemissektori lõpptarbimisest (P 30) majandusterritooriumil, kapitali kogumahutusest põhivarasse (P 41), varude muutusest (P 42) ning ekspordi (P 50) ja impordi (P 60) erinevusest.

3. Sissetulekute meetod

SKTth (N 1) on töötajate töötasu (R 10), majandustegevuse koguülejäägi (N 2) ning tootmise ja impordiga seotud maksude (R 20) summa miinus subsiidiumid (R 30).

II JAOTIS

Sätted RKTth arvutamise ja RKTth andmete edastamise meetodi kohta

Artikkel 3

1. Liikmesriigid teevad RKTth kindlaks vastavalt artiklile 1 rahvamajanduse arvepidamise korra raames.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Euroopa Ühenduste Statistikaametile, EÜSA) enne iga aasta 1. oktoobrit rahvamajanduse arvepidamise korra raames vastavalt artiklites 1 ja 2 osutatud ESA määratlustele arvud RKTth kogumi ja selle komponentide kohta. Liikmesriigid esitavad ka teabe, mida on vaja näitamaks, kuidas kogumini on jõutud. Arvud käsitlevad eelnenud aastat ja mis tahes muudatusi eelmistel majandusaastatel.

Artikkel 4

Kooskõlas korraga, mille komisjon (EÜSA) näeb ette pärast konsulteerimist artiklis 6 osutatud komiteega, esitavad liikmesriigid komisjonile järk-järgult ja hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva direktiivi teatavaks tegemist nimekirja RKTth ja selle komponentide arvutamiseks kasutatud menetlustest ja lähteandmetest.

Artikkel 5

Artiklis 3 sätestatud andmeid edastades teatavad liikmesriigid komisjonile (EÜSA) mis tahes muudatustest kasutatud menetlustes ja lähteandmetes.

III JAOTIS

Sätted RKTth arvutamise kontrollimise kohta

Artikkel 6

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjon võtab meetmed vastu ning neid kohaldatakse viivitamata. Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sellisel juhul:

- lükkab komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise edasi tähtaja võrra, mis nähakse ette igas nõukogu vastuvõetud aktis, kuid mis ei tohi mingil juhul olla pikem kui kolm kuud alates kõnealusest teatamisest,

- võib nõukogu eelmises alapunktis osutatud tähtaja jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 7

Artiklis 6 osutatud komitee tutvub käesoleva direktiivi rakendamisega seotud küsimustega, mille on tõstatanud tema eesistuja omal algatusel või liikmesriigi esindaja nõudmisel, pidades eelkõige silmas järgmist:

a) artiklites 1 ja 2 osutatud määratlustele vastavus igal aastal;

b) igal aastal tutvumine artikli 3 alusel edastatud andmetega ning artiklite 4 ja 5 alusel edastatud teabega, mis käsitleb RKTth ja selle komponentide arvutamiseks kasutatavaid lähteandmeid ja menetlusi.

Komitee tegeleb samuti RKTth andmete töötlemisega seotud küsimustega ja RKTth ammendavuse probleemiga.

Vajaduse korral soovitab komitee komisjonile meetmeid RKTth andmete võrreldavamaks ja esindavamaks tegemiseks.

IV JAOTIS

Finantssätted

Artikkel 8

Käesoleva direktiivi rakendamise esimestel aastatel saavad liikmesriigid ühenduselt rahalist toetust RKTth andmete võrreldavuse ja esindavuse parandamise töö jaoks. Sellise toetuse jaoks on vaja 6 miljonit eküüd.

V JAOTIS

Lõppsätted

Artikkel 9

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 12 kuu jooksul selle teatavaks tegemisest. [3]

Artikkel 10

Enne 1991. aasta lõppu esitab komisjon pärast otsuse nr 88/376/EMÜ, Euratom läbivaatamist aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. veebruar 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

C. Solchaga Catalan

[1] EÜT L 185, 15.7.1988. lk 24.

[2] EÜT C 187, 18.7.1988. lk 142.

[3] Käesolev direktiiv tehti liikmesriikidele teatavaks 16. veebruaril 1989.

--------------------------------------------------