31989D0501Euroopa Liidu Teataja L 247 , 23/08/1989 Lk 0019 - 0020
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 30 Lk 0092
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 30 Lk 0092


Komisjoni otsus,

18. juuli 1989,

milles sätestatakse puhtatõuliste tõusigade tõuraamatuid asutavate või pidavate tõuaretusühingute ja -organisatsioonide tunnustamise ja järelevalve kriteeriumid

(89/501/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1988. aasta direktiivi 88/661/EMÜ tõusigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta [1], eriti selle artikli 6 lõike 1 neljandat taanet,

ning arvestades, et:

kõikides liikmesriikides peavad või asutavad tõuraamatuid tõuaretusühingud, -organisatsioonid või ametialased teenistused; seepärast on vaja sätestada tõuaretusühingute ja -organisatsioonide tunnustamise kriteeriumid;

tõuaretusühing või -organisatsioon peab taotlema ametlikku tunnustamist selle liikmesriigi pädevalt ametiasutuselt, mille territooriumil asub tema peakorter;

kui tõuaretusühing või -organisatsioon vastab teatavatele kriteeriumidele ning on määratlenud oma eesmärgid, peab liikmesriigi ametiasutus, kellelt tunnustamist taotletakse, teda ametlikult tunnustama;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ametliku tunnustuse saamiseks peab tõuraamatuid pidav või asutav tõuaretusühing või -organisatsioon esitama avalduse selle liikmesriigi ametiasutusele, mille territooriumil asub tema peakorter.

Artikkel 2

Asjaomase liikmesriigi ametiasutus peab ametlikult tunnustama igat tõuraamatuid pidavat või asutavat tõuaretusühingut või -organisatsiooni, kui see vastab lisas sätestatud tingimustele.

Kui liikmesriigis on ühe tõu puhul juba ametlikult tunnustatud üht või mitut tõuaretusühingut või -organisatsiooni, võib asjaomase liikmesriigi ametiasutus uue tõuaretusühingu või -organisatsiooni tunnustamisest keelduda, kui see kahjustab tõu säilimist või ohustab olemasoleva ühingu või organisatsiooni zootehnilist programmi. Sel juhul peab liikmesriik teatama tunnustamisest või sellest keeldumisest komisjonile.

Artikkel 3

Asjaomase liikmesriigi ametiasutus tühistab tõuraamatuid pidava tõuaretusühingu või -organisatsiooni ametliku tunnustuse, kui kõnealune tõuaretusühing või -organisatsioon ei täida enam lisas sätestatud tingimusi.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuli 1989

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36.

--------------------------------------------------

LISA

Tõuraamatut pidav või asutav tõuaretusühing või -organisatsioon peab ametlikuks tunnustamiseks:

1. olema juriidiline isik vastavalt selle liikmesriigi kehtivatele õigusnormidele, kus tunnustamist taotletakse;

2. tõendama pädevale ametiasutusele, et:

a) ta on võimeline tõhusalt töötama;

b) ta on võimeline tegema vajalikku kontrolli põlvnemise registreerimiseks;

c) tal on piisavalt suur kari tõuparandusprogrammi teostamiseks või tal on piisavalt suur kari tõu säilitamiseks, kui see on vajalik;

d) ta saab kasutada tõuparandus- või säilitusprogrammi teostamiseks vajalikke eluskarja jõudluse andmeid;

3. omama reeglistikku, mis hõlmab:

a) tõu (või tõugude) omaduste määratlemist;

b) loomade identifitseerimissüsteemi;

c) põlvnemise registreerimise süsteemi;

d) tõuaretuse eesmärkide määratlemist;

e) eluskarja jõudluse andmete kasutamise süsteemi, mis võimaldab hinnata loomade aretusväärtust;

f) tõuraamatu alamjaotust, kui on erinevad tingimused loomade tõuraamatusse kandmiseks või erinevad menetlused tõuraamatusse kantud loomade klassifitseerimiseks;

4. omama põhikirja, milles sätestatakse eriti liikmete vahelise mittediskrimineerimise põhimõte.

--------------------------------------------------