31989D0382Official Journal L 181 , 28/06/1989 P. 0047 - 0047
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 19 P. 0021
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 19 P. 0021


NÕUKOGU OTSUS,

19. juuni 1989,

millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee

(89/382/EMÜ, Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni esitatud otsuse eelnõu,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,1

ning arvestades, et:

nõukogu 19. juuni 1989. aasta resolutsiooniga (esmatähtsate meetmete rakendamise kohta statistilise teabe valdkonnas: Euroopa ühenduste statistikaprogramm (1989-1992))2 rõhutati üldise ja ühtse statistikaprogrammi vajadust, et toetada Euroopa ühenduste eesmärke;

statistikaprogrammi rakendamine nõuab ühenduse vajadustele vastavate otsuste tegemist, eelistuste kindlakstegemist ja menetluste kehtestamist, et suurendada liikmesriikide ja komisjoni vahelist tihedat koostööd;

sellise koostöö teostamiseks tuleks luua komitee, kelle ülesandeks on komisjoni abistamine Euroopa ühenduste statistikaprogrammide rakendamisel;

on soovitatav, et selline koostöö hõlmaks kõiki Euroopa ühenduste statistikaprogrammis sisalduvaid valdkondi,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga asutatakse statistikaprogrammi komitee (edaspidi "komitee"), kuhu kuuluvad liikmesriikide statistikaasutuste esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja (Euroopa Ühenduste Statistikaameti peadirektor).

Artikkel 2

Komitee abistab komisjoni mitmeaastaste statistikaprogrammide üldises kooskõlastamises, tagamaks, et võetavad meetmed oleksid kooskõlas siseriiklike statistikaprogrammide raames otsustatud meetmetega.

Artikkel 3

Komisjon konsulteerib komiteega järgmiste küsimuste puhul:

a) meetmed, mida ta kavatseb võtta, et saavutada mitmeaastastes statistikaprogrammides osutatud eesmärke, ning nende saavutamise vahendid ja ajakava;

b) mitmeaastaste statistikaprogrammide areng;

c) kõik muud küsimused, eelkõige metodoloogilised küsimused, mis on tekkinud statistikaprogrammide kehtestamisel või rakendamisel ja mille on esitanud esimees kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel.

Artikkel 4

Lisaks sellele täidab komitee kooskõlas otsusega 87/373/EMÜ3ülesandeid, mis on talle pandud statistikavaldkonnaga seotud nõukogu otsustega vastavalt nendes sätestatud menetlusele.

Artikkel 5

Komitee koostab igal aastal aruande, mis sisaldab ülevaadet statistilisest töödest, mille eest ta vastutab. Komisjon edastab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 6

Komitee võtab vastu oma töökorra.

Luxembourg, 19. juuni 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

C. SOLCHAGA CATALAN

1 EÜT C 158, 26.6.1989.

2 EÜT C 161, 28.6.1989, lk 1.

3 EÜT L 197, 18.7.1987, lk 33.