31988R1315Euroopa Liidu Teataja L 123 , 17/05/1988 Lk 0002 - 0007
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 6 Lk 0088
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 6 Lk 0088


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1315/88,

3. mai 1988,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta ja määrust (EMÜ) nr 918/83, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 28,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

määruse (EMÜ) nr 2658/87 [4] juurde lisatud koondnomenklatuuri eelsätete II jao C osas sätestatakse, et üksikisikule väikesaadetisena saadetud või reisija isiklikus pagasis sisalduvalt kaubalt tuleb maksta 10 % suurust ühtse määraga väärtuselist tollimaksu, tingimusel et selline import ei ole kaubanduslikku laadi ja et selliste kaupade koguväärtus ei ületa 115 eküüd ühe saadetise või ühe reisija kohta;

vastavalt nimetatud eelsätete II jao C osa 3. alajaole kohaldatakse 10 % suurust ühtse määraga väärtuselist tollimaksu reisija pagasis sisalduva kauba suhtes ainult väärtuse selle osa ulatuses, mis ületab vastavalt määruse (EMÜ) nr 918/83 [5] (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3822/85 [6] artiklitele 45—49 tollimaksuvabalt imporditava koguse; määruse (EMÜ) nr 918/83 artikli 29 lõike 2 kolmanda alapunkti alusel kohaldatakse 10 % suurust ühtse määraga tollimaksu siiski üksikisikule väikesaadetisena saadetava kauba suhtes, kui nimetatud saadetise koguväärtus ületab tollimaksuvabaks impordiks ettenähtud summa, mis on 45 eküüd;

selle eeskirja puuduseks on, et see välistab tollimaksuvabastuse kohaldamise väikesaadetise saaja suhtes, isegi kui saadetise koguväärtus ületab 45 eküüd väikesel määral; olukorra uurimine on osutanud, et reisija isiklikus pagasis sisalduva kauba suhtes kohaldatavate sätetega sarnaste sätete kehtestamine kõnealuses olukorras ei põhjustaks tõsiseid haldusraskusi; seepärast oleks asjakohane muuta nii koondnomenklatuuri eelsätete II jao C osa kui ka määruse (EMÜ) nr 918/83 VII jaotist nii, et oleks võimalik kohaldada tollimaksuvabastust üksikisikule saadetud väikesaadetise suhtes kuni 45 eküü väärtuses ja kohaldada 10 % suurust ühtse määraga tollimaksu ainult seda summat ületava osa suhtes;

sellega seoses tuleks tõsta väärtus, millest alates võib üksikisikule saadetud saadetise suhtes kohaldada 10 % suurust ühtse määraga väärtuselist tollimaksu, 115 eküüst 200 eküüni, nagu komisjon pani ette 16. novembril 1984; [7] õigusselguse huvides tuleks kõik need muudatused teha, muutes koondnomenklatuuri eelsätete II jao C osa ja määruse (EMÜ) nr 918/83 VII jaotist täielikult;

määruse (EMÜ) nr 918/83 artikli 1 lõikes 3 sätestatakse, et Helgolandi saart käsitatakse kolmanda riigina; nõukogu 23. juuli 1984. aasta määruse (EMÜ) nr 2151/84 (ühenduse tolliterritooriumi kohta, [8] viimati muudetud Hispaania ja Portugali ühinemisaktiga) sätetest tuleneb, et kõik ühenduse tolliterritooriumist väljapoole jäävad territooriumid on Helgolandi saarega samas õiguslikus seisundis; seepärast on artikli 1 lõiget 3 vaja muuta;

määruse (EMÜ) nr 918/83 artiklites 137 ja 138 sätestatakse tingimused, mille alusel võivad liikmesriigid kuni ühenduse sätete kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas kohaldada eritollimaksuvabastust meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks kasutatavate instrumentide ja aparaatide impordi suhtes;

nende sätete kohaldamise kogemused ühes liikmesriigis näitavad, et kõnealuste instrumentide ja aparaatide tollimaksuvaba import tingimusel, et samaväärseid instrumente ja aparaate ühenduses ei toodeta, ei avalda ebasoodsat mõju ühenduse majandusele; tollimaksuvabastus annaks aga tõhusa panuse ühenduses elavate inimeste tervist ohustavate tõsiste haiguste avastamisse ja ravimisse; on soovitatav soodustada selliste instrumentide ja aparaatide kinkimist pädevate asutuste tunnustatud ja selleks ettenähtud meditsiiniasutustele; määruse (EMÜ) nr 918/83 artiklitega 137 ja 138 ettenähtud mittekohustuslikud ja ajutised sätted meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks kasutatavate instrumentide ja aparaatide kohta tuleks lõplikult kehtestada kogu ühenduses ning sel eesmärgil tuleks nimetatud artiklid asendada kõnesolevat tollimaksuvabastuse erijuhtumit käsitleva XIVa jaotisega;

määrust (EMÜ) nr 918/83 tuleks täiendada, et võtta arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tehtud töö imporditollimaksuvabastuse kehtestamise nimel ravimite kvaliteedikontrolliks vajalike võrdlusainete suhtes;

tollimaksuvabastuse komitees pärast määruse (EMÜ) nr 918/83 jõustumist tehtud töö on osutanud, et teatava hulga artiklis 136 ettenähtud sätetest võib teatavatel tingimustel muuta lõplikuks või neid ajaliselt piirata või need tühistada; artikleid 133—136 tuleks vastavalt muuta, et kõrvaldada võimalikult ulatuslikult nende reguleerimisalaga seotud ebakindlus ja kõik erinevused määrusega (EMÜ) nr 918/83 kehtestatud ühenduse tollimaksuvabastuse süsteemi kohaldamises;

on soovitatav kasutada määruse (EMÜ) nr 918/83 paljudest muudatustest tulenevat võimalust, et muuta teatavaid teisi sätteid nii, et nende kohaldamine oleks järgitavate eesmärkidega rohkem kooskõlas või tagaks teatavate rahvusvaheliste organisatsioonide raames vastuvõetud sätete järgimise, eriti Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni nõukogu poolt 27. novembril 1985 vastuvõetud otsuse-soovituse järgimise, mis käsitleb rahvusvahelise turismi poliitikat,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud koondnomenklatuuri eelsätete II jao C osa asendatakse järgmise tekstiga:

"C. Ühtne tollimaksumäär

1. 10 % suurust ühtse määraga väärtuselist tollimaksu kohaldatakse kauba suhtes, mis:

- sisaldub ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas saadetises,

- sisaldub reisija isiklikus pagasis,

tingimusel et selline import ei ole kaubanduslikku laadi.

Seda 10 % suurust ühtse määraga tollimaksu kohaldatakse tingimusel, et imporditollimaksuga maksustatava kauba väärtus ei ületa 200 eküüd ühe saadetise või ühe reisija kohta.

Sellist ühtse määraga tollimaksu ei kohaldata gruppi 24 kuuluvate kaupade suhtes, mis sisalduvad saadetises või reisija isiklikus pagasis koguses, mis ületab määruse (EMÜ) nr 918/83 [9] artiklis 31 või 46 sätestatud koguse.

2. Import ei ole kaubanduslikku laadi, kui:

a) ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas saadetises sisalduva kauba puhul selline saadetis:

- on juhutist laadi,

- sisaldab üksnes kaubasaaja või tema perekonna kasutamiseks vajalikku kaupa; saadetise laad ega kogus ei viita kaubanduslikule huvile,

- kaubasaatja saadab saadetise kaubasaajale tasuta;

b) reisija isiklikus pagasis sisalduva kauba puhul see kaup:

- on juhutist laadi,

- sisaldab üksnes reisija või tema perekonna isiklikuks kasutamiseks vajalikku või kingituseks ettenähtud kaupa; selle kauba laad ega kogus ei viita sellele, et selle importimise põhjus on kaubanduslik.

3. Ühtse määraga tollimaksu ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel imporditava kauba suhtes, kui asjaomane isik on enne kõnesoleva ühtse määra kohaldamist taotlenud, et kauba suhtes kohaldataks sellele vastavat tollimaksu. Sel juhul kohaldatakse kõikide saadetises olevate kaupade suhtes nendele vastavat imporditollimaksu, ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 918/83 artiklite 29—31 ja 45—49 alusel kohaldatavat tollimaksuvabastust.

Esimese lõigu kohaldamisel tähendavad imporditollimaksud nii tollimakse ja samaväärse toimega makse kui ka põllumajandusmakse ja muid impordimakse, mis on ette nähtud ühise põllumajanduspoliitika alusel või erikorra alusel, mida kohaldatakse põllumajandustoodete töötlemisel saadud kauba suhtes.

4. Liikmesriigid võivad 200 eküü omavääringusse konverteerimisel saadud summa ümardada.

5. Liikmesriigid võivad jätta 200 eküü omavääringus väljendatud vahetusväärtuse muutmata, kui määruse (EMÜ) nr 2779/78 (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 289/84 [10] artikli 2 lõike 2 esimeses lõigus ettenähtud iga-aastase korrigeerimise ajal muutub omavääringus väljendatud summa konverteerimise tõttu enne lõikes 4 ettenähtud ümardamist vähem kui 5 % või väheneb."

Artikkel 2

Käesolevaga muudetakse määrust (EMÜ) nr 918/83 järgmiselt.

1. Artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

"3. Kui käesolevas määruses ei ole I peatüki kohaldamiseks sätestatud teisiti, hõlmab kolmandate riikide mõiste ka liikmesriikide territooriumide neid osi, mis ei kuulu ühenduse tolliterritooriumi alla määruse (EMÜ) nr 2151/84 [11] alusel."

2. Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

"2. Kui artiklitest 12—15 ei tulene teisiti, võib tollimaksuvabalt importida ka abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavaid kingitusi, mille saab kolmandas riigis alaliselt elavalt isikult lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav isik. Ühe tollimaksuvabalt imporditava kingituse väärtus ei tohi siiski olla suurem kui 1000 eküüd."

3. VII jaotis asendatakse järgmise tekstiga:

"VII JAOTIS

Ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavad kaubasaadetised

Artikkel 29

1. Kui artiklitest 30 ja 31 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida kolmanda riigi üksikisikult ühenduse tolliterritooriumil elavale üksikisikule saadetavas kaubasaadetises sisalduvat kaupa, tingimusel et selline import ei ole kaubanduslikku laadi.

Käesolevas lõikes sätestatud maksuvabastus ei kehti Helgolandi saarelt saadetavates kaubasaadetistes sisalduva kauba suhtes.

2. Lõike 1 kohaldamisel on "mittekaubanduslikku laadi" selline imporditud kaubasaadetis:

- mis saadetakse juhuti,

- mis sisaldab üksnes kaubasaaja või tema perekonna isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaupa, mille laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile,

- mille kaubasaatja saadab kaubasaajale tasuta.

Artikkel 30

Artikli 29 lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse kuni väärtuseni 45 eküüd ühe saadetise kohta, sealhulgas artiklis 31 osutatud kauba väärtus.

Kui mitme eseme koguväärtus ühe kaubasaadetise kohta ületab esimeses lõigus osutatud summa, kohaldatakse maksuvabastust selle summa ulatuses selliste esemete suhtes, mille suhtes kohaldataks maksuvabastust eraldi importimise korral, eeldades et üksikeseme väärtust ei saa jagada.

Artikkel 31

Artikli 29 lõikes 1 osutatud juhul võib ühe saadetise kohta maksuvabalt importida üksnes järgmise koguse iga järgnevalt loetletud kaupa:

a) tubakatooted:

50 sigaretti või

25 sigarillot (sigarid maksimumkaaluga à 3 grammi) või

10 sigarit või

50 grammi suitsetamistubakat või

proportsionaalne valik nendest toodetest;

b) alkohoolsed joogid:

- destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega üle 22 %; denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 %: üks liiter, või

- destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid ning veini- või alkoholipõhised aperitiivid, taffia, sake või muud sarnased joogid alkoholisisaldusega alla 22 %; vahuveinid, liköörveinid: üks liiter, või proportsionaalne valik nendest toodetest, ja

- veinid: kaks liitrit;

c) parfüüm: 50 grammi või

tualettvesi: 0,25 liitrit."

4. Artikli 46 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

"1. Artikli 45 lõikes 1 osutatud juhul võib ühe reisija kohta maksuvabalt importida üksnes järgmise koguse iga järgnevalt loetletud kaupa:

a) tubakatooted:

200 sigaretti või

100 sigarillot (sigarid maksimumkaaluga à 3 grammi) või

50 sigarit või

250 grammi suitsetamistubakat või

proportsionaalne valik nendest toodetest;

b) alkohoolsed joogid:

- destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega üle 22 %; denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 %: üks liiter, või

- destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid ning veini- või alkoholipõhised aperitiivid, taffia, sake või muud sarnased joogid alkoholisisaldusega alla 22 %; vahuveinid, liköörveinid: kaks liitrit, või proportsionaalne valik nendest toodetest, ja

- veinid: kaks liitrit;

c) parfüüm: 50 grammi ja

tualettvesi: 0,25 liitrit;

d) ravimid: reisija

isiklike vajaduste rahuldamiseks vajalik kogus."

5. Artikli 49 lõike 2 esimesele alapunktile lisatakse järgmine tekst:

"Liikmesriigid võivad ette näha erandid sellest sättest."

6. Artikkel 60 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 60

1. Imporditollimaksuvabalt võib importida järgmist kaupa:

a) loomad, kes on ette valmistatud kasutamiseks laboratooriumis;

b) artikli 143 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras koostatud loetelus sisalduvad bioloogilised või keemilised ained, mida imporditakse üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil.

2. Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes loomade ja bioloogiliste või keemiliste ainete suhtes, mis on ette nähtud:

- kas avalikule või avalikes huvides tegutsevale asutusele, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega, või avaliku või avalikes huvides tegutseva asutuse osakonnale, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega,

- või eraasutusele, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega ning kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

3. Lõike 1 punktis b osutatud loetelu võib sisaldada ainult neid bioloogilisi või keemilisi aineid, millega samaväärseid ühenduse tolliterritooriumil ei toodeta ja mis oma eripära või puhtusastme tõttu sobivad peamiselt või ainult teadusuuringuteks."

7. Lisatakse järgmised jaotised:

"XIVa JAOTIS

Meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks ettenähtud instrumendid ja aparaadid

Artikkel 63a

1. Imporditollimaksuvabalt võib importida meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks ettenähtud instrumente ja aparaate, mille heategevusühing või üksikisik kingib tervishoiuasutusele, haigla osakonnale või meditsiinilisele uurimisasutusele, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta, või mille selline tervishoiuasutus, haigla või meditsiiniline uurimisasutus ostab täielikult heategevusühingult saadud vahendite eest või vabatahtlike annetuste eest, tingimusel et:

a) ühenduses ei toodeta samal ajal samaväärseid instrumente ja aparaate;

b) kinkijat ei ole kõnealuseid instrumente või aparaate kinkima ajendanud kaubanduslik eesmärk, ja

c) kinkija ei ole mingil viisil seotud nende instrumentide või aparaatide tootjaga, mille suhtes tollimaksuvabastuse kohaldamist taotletakse.

2. Maksuvabastust kohaldatakse samadel tingimustel ka järgmise kauba suhtes:

a) instrumentide või aparaatide varuosad, osised või manused, tingimusel et sellised varuosad, osised või manused imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid, või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks, mis on varem imporditud tollimaksuvabalt;

b) tööriistad, mida kasutatakse instrumentide või aparaatide hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks, tingimusel et need tööriistad imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid, või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks, mis on varem imporditud tollimaksuvabalt.

Artikkel 63b

Artikli 63a kohaldamisel ja eriti selles osutatud instrumentide või aparaatide ja vastuvõtva asutuse suhtes kohaldatakse artikli 54 neljandat alapunkti ning artikleid 55, 57 ja 58 mutatis mutandis.

XIVb JAOTIS

Ravimite kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained

Artikkel 63c

Imporditollimaksuvabalt võib importida kaubasaadetisi, mis sisaldavad näidiseid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni heakskiidetud võrdlusainetest, mis on ette nähtud ravimite tootmiseks kasutatavate materjalide kvaliteedi kontrolliks ja adresseeritud kaubasaajale, kellele liikmesriigi pädev asutus on andnud loa selliseid saadetisi tollimaksuvabalt vastu võtta."

8. Artiklile 86 lisatakse järgmine punkt:

"d) sümboolse laadi ja piiratud väärtusega auhinnad, trofeed ja suveniirid, mis on ette nähtud ärikonverentsidel või muudel sarnastel rahvusvahelistel üritustel tasuta jagamiseks isikutele, kelle alaline elukoht on kolmandas riigis; nende laad, üksuseväärtus ega muud omadused ei tohi viidata sellele, et need on imporditud kaubanduslikul eesmärgil."

9. Artiklile 109 lisatakse järgmine punkt:

"q) maksumärgid ja muud sarnased märgid, mis tõendavad maksude maksmist kolmandas riigis."

10. XXVII jaotise pealkiri asendatakse järgmise tekstiga:

"Maamootorsõidukis või erikonteineris olev kütus ja määrdeained".

11. Artiklid 112 ja 113 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 112

1. Kui artiklite 113—115 sätetest ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a) kütus, mis on ühenduse tolliterritooriumile saabuva:

- era- või kommertsmootorsõiduki või mootorratta või

- erikonteineri

standardses kütusepaagis;

b) eramootorsõiduki või mootorratta kaasaskantavas paagis olev kütus kõige rohkem 10 liitrit ühe sõiduki kohta, ilma et see piiraks kütuse omamist ja vedu käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

2. Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) kommertsmootorsõiduk — mis tahes maantee-mootorsõiduk (sealhulgas haagisega või haagiseta traktorid), mis oma konstruktsioonilt ja varustuselt on ette nähtud ja kasutatav selleks, et tasu eest või tasuta vedada:

- rohkem kui üheksat inimest, sealhulgas juht,

- kaupa,

- ning mis tahes eriotstarbeks, välja arvatud vedu, ettenähtud maanteesõiduk;

b) eramootorsõiduk — punktis a ettenähtud määratlusega hõlmamata mis tahes mootorsõiduk;

c) standardne kütusepaak:

- tootja poolt igale kõnealuse sõidukiga sama liiki mootorsõidukile püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult nii edasiliikumiseks kui ka vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal.

Standardse paagina käsitatakse ka mootorsõidukile paigaldatud gaasipaaki, mis on ette nähtud gaasi vahetuks kasutamiseks kütusena, ja paaki, mis on paigaldatud sõiduki varustusse kuuluva muu süsteemi jaoks,

- tootja poolt iga kõnealuse konteineriga sama liiki konteineriga püsivalt ühendatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult jahutussüsteemi või erikonteineri varustusse kuuluva muu süsteemi tööks veo ajal;

d) erikonteiner — mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus-, hapnikuga varustamise, soojusisolatsiooni- või muu süsteemi eriaparatuur.

Artikkel 113

Liikmesriigid võivad maksuvabastuse kohaldamist kommertsmootorsõiduki või erikonteineri standardses paagis oleva kütuse suhtes piirata kuni 200 liitrini ühe sõiduki, ühe erikonteineri ja ühe teekonna kohta."

12. Artikli 132 teine lõik asendatakse järgmise tekstiga:

"Liikmesriigid võivad ka jätta eküüdes väljendatud summa omavääringus muutmata, kui määruse (EMÜ) nr 2779/78 [12] (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 289/84 [13] artikli 2 lõike 2 esimeses lõigus ettenähtud iga-aastase korrigeerimise ajal muutub omavääringus väljendatud summa enne eelmises lõigus ettenähtud ümardamist konverteerimise tõttu vähem kui 5 % või väheneb."

13. Artikli 133 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"g) kohaldada maksuvabastust selliste vastastikkusel põhinevate kokkulepete alusel, mis on sõlmitud selliste kolmandate riikidega, kes on rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (Chicago, 1944) lepinguosalised, et rakendada kõnealuse konventsiooni (kaheksas väljaanne, juuli 1980) 9. lisa soovituslikke tavasid 4.42 ja 4.44."

14. Artikli 134 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

"1. Liikmesriigid teatavad komisjonile tollialastest sätetest, mis sisalduvad sellistes pärast käesoleva määruse jõustumist sõlmitud rahvusvahelistes konventsioonides ja kokkulepetes, mis on hõlmatud artikli 133 lõike 1 punktidega b, c, d, e, f ja g ning lõikega 3."

15. Artiklid 135 ja 136 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 135

Käesoleva määruse sätted ei välista, et:

a) Kreeka säilitab Athose mäele antud eristaatuse, mis on tagatud Kreeka konstitutsiooni artikliga 105;

b) Hispaania ja Prantsusmaa säilitavad kuni ühenduse ja Andorra vahelisi kaubandussuhteid reguleeriva korra jõustumiseni maksuvabastuse, mis tuleneb nende riikide ja Andorra vahel 13. juulil 1867 ning 22. ja 23. novembril 1867 sõlmitud konventsioonist;

c) liikmesriigid säilitavad 210 eküü ulatuses maksuvabastuse, mis ületab artiklis 47 osutatud maksuvabastuse, mida nad kohaldavad 1. jaanuarist 1983 rahvusvahelise reisimisega seotud kaubalaevastiku meremeeste suhtes.

Artikkel 136

1. Kuni ühenduse sätete kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas võivad liikmesriigid erijuhul kohaldada maksuvabastust rahvusvaheliste kokkulepete alusel liikmesriigi territooriumil paiknevate, kuid mitte selle lipu all teenivate relvajõudude suhtes.

2. Kuni ühenduse sätete kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas ei välista käes-olev määrus, et liikmesriigid säilitavad maksuvabastuse, mida kohaldatakse tööliste suhtes, kes tulevad tagasi kodumaale pärast seda, kui nad on oma ametiala tõttu elanud vähemalt kuus kuud väljaspool ühenduse tolliterritooriumi."

16. Artiklid 137 ja 138 tunnistatakse kehtetuks.

17. Määruse (EMÜ) nr 918/83 artiklites 1, 4, 22, 45, 52—56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 ja 120 asendatakse väljend "ühendus" väljendiga "ühenduse tolliterritoorium".

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1989.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 1988

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Bangemann

[1] EÜT C 254, 11.10.1986, lk 7.

[2] EÜT C 13, 18.1.1988, lk 173.

[3] EÜT C 105, 21.4.1987, lk 4.

[4] EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

[5] EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1.

[6] EÜT L 370, 31.12.1985, lk 22.

[7] EÜT C 324, 5.12.1984, lk 5.

[8] EÜT L 197, 27.7.1984, lk 1.

[9] EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1.

[10] EÜT L 33, 4.2.1984, lk 2.

[11] EÜT L 197, 27.7.1984, lk 1.

[12] EÜT L 333, 30.11.1978, lk 5.

[13] EÜT L 33, 4.2.1984, lk 2.

--------------------------------------------------