31988R0442Euroopa Liidu Teataja L 045 , 18/02/1988 Lk 0025 - 0026
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 26 Lk 0054
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 26 Lk 0054


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 442/88,

17. veebruar 1988,

millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2315/76 ja (EMÜ) nr 2191/81 seoses või müümisega alandatud hindadega ning mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 804/68 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3904/87, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 7 ja artikli 12 lõiget 3,

ning arvestades, et:

komisjoni määruses (EMÜ) nr 2191/81, [3] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2402/86, [4] on sätestatud või ostmiseks toetuse andmine mittetulundusühingutele ja -liitudele; võituru praegust olukorda ja riiklike varude suurust silmas pidades tuleks taastada võimalus müüa riiklikult ladustatud võid mittetulundusühingutele ja -liitudele, ilma et see peataks võimalust anda määrusega (EMÜ) nr 2191/81 ettenähtud toetust; seetõttu tuleks muuta komisjoni 24. septembri 1976. aasta määrust (EMÜ) nr 2315/76 või müügi kohta riiklikest varudest [5] (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3127/87 [6]);

tuleb kindlaks määrata või müügihind, selle saamiseks vajalikud tingimused ja nende tingimuste täitmiseks esitatava tagatise summa;

määrusega (EMÜ) nr 2191/81 ettenähtud toetuse summa tuleks uuesti kindlaks määrata; ühelt poolt tuleks kohandada kõnesoleva määruse artikli 2 lõiget 3, võttes arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1269/79 [7] tühistamist ning viidet nõukogu uuele, 19. detsembri 1983. aasta määrusele (EMÜ) nr 3667/83 [8] (Uus-Meremaa või Ühendkuningriiki importimise jätkamise kohta eritingimustel), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2335/86, [9] ning teiselt poolt tuleks saadud kogemusi arvesse võttes asendada liikmesriigi poolt kehtestatav individuaalne ülemmäär ühenduse ülemmääraga;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lisatakse määrusele (EMÜ) nr 2315/76 artikkel 4a:

"Artikkel 4a

1. Erandina artiklitest 1 ja 2 müüakse võid hinnaga, mis võrdub müügilepingu sõlmimise ajal sekkumisasutuse poolt kohaldatava kokkuostuhinnaga, millest lahutatakse 30 eküüd 100 kg kohta, tingimusel et seda võid kasutavad mittetulundusühingud ja -liidud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2191/81 ning selle eest võib maksta kõnesolevas määruses nimetatud toetust.

2. Sekkumisasutus müüb võid ainult sel juhul, kui hiljemalt müügilepingu sõlmimise kuupäevaks on esitatud lõikega 1 ettenähtud hinnaalandusega võrdne tagatis, millele on liidetud 3 eküüd, et tagada põhinõuete täitmine, mis on seotud või vastuvõtmisega abisaajate poolt, ning selle kasutamine vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2191/81."

Artikkel 2

Käesolevaga muudetakse määrust (EMÜ) nr 2191/81 järgmiselt.

1. Artikli 2:

- lõikes 1 asendatakse sõnad "178 eküüd" sõnadega "165 eküüd",

- lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Lõikega 1 ettenähtud toetust ei tohi Ühendkuningriigis anda samaaegselt määruse (EMÜ) nr 3667/83 artikli 3 lõikega 1 ettenähtud erimaksu vähendamisega.

Sel eesmärgil vähendatakse lõikes 1 nimetatud toetussummat kõnesoleva erimaksu vähendamise võrra."

2. Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Lõike 3 punktis c nimetatud või maksimumkogus on 2 kilogrammi kuus abisaava asutuse tarbija kohta."

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 1988.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. veebruar 1988

Komisjoni nimel

asepresident

Frans Andriessen

[1] EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13.

[2] EÜT L 370, 30.12.1987, lk 1.

[3] EÜT L 213, 1.8.1981, lk 20.

[4] EÜT L 208, 31.7.1986, lk 22.

[5] EÜT L 261, 25.9.1976, lk 12.

[6] EÜT L 296, 21.10.1987, lk 8.

[7] EÜT L 161, 29.6.1979, lk 8.

[8] EÜT L 366, 8.12.1983, lk 16.

[9] EÜT L 203, 26.7.1986, lk 7.

--------------------------------------------------