31988L0599Euroopa Liidu Teataja L 325 , 29/11/1988 Lk 0055 - 0057
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 4 Lk 0135
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 4 Lk 0135


Nõukogu direktiiv,

23. november 1988,

milles käsitletakse standardseid kontrolliprotseduure teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist käsitleva määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja autovedudel kasutatavaid sõidumeerikuid käsitleva määruse (EMÜ) nr 3821/85 rakendamiseks

(88/599/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [3]

võttes arvesse 20. detsembril 1985 nõukogus kokku tulnud nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsiooni autovedusid käsitlevate sotsiaalmääruste rakendamise parandamiseks [4]

ning arvestades, et:

määrused (EMÜ) nr 3820/85 [5] ja (EMÜ) nr 3821/85 [6] on olulised sisetranspordi teenuste ühisturu loomiseks;

autovedusid käsitlevate sotsiaalmääruste kohaldamise nõuetekohasuse tagamiseks peavad liikmesriigid kohaldamist ühtselt ja tõhusalt kontrollima;

rikkumiste vähendamiseks ja ärahoidmiseks tuleb kehtestada miinimumnõuded, et kontrollida asjaomaste sätete järgimist;

Portugali Vabariik kehtestas autovedude kontrollikorra alles hiljuti ja seepärast tuleks tal lubada käesoleva direktiivi kohaldamist edasi lükata;

tõhus kontroll ühenduse kõigis osades nõuab, et liikmesriigid vahetavad määruste rakendamisel teavet ja abistavad üksteist;

teabevahetus on kohustuslik ja peab toimuma regulaarselt;

autovedusid käsitlevate sotsiaalmääruste ühtne kohaldamine on vajalik selleks, et vältida konkurentsi moonutamist transpordiettevõtjate vahel ning et soodustada liiklusohutust ja ühiskondlikku arengut,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Kontroll

Käesoleva direktiivi eesmärk on näha ette miinimumtingimused määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 nõuetekohase ja ühtse kohaldamise kontrollimiseks.

Artikkel 2

Kontrollisüsteemid

1. Liikmesriigid loovad teedel ja ettevõtete territooriumil asjakohaste ja regulaarsete kontrollide tegemiseks süsteemi, mis hõlmab igal aastal ulatusliku ja representatiivse läbilõike kõikidest määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvate transpordiliikide sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest.

2. Iga liikmesriik korraldab kontrolle nii, et:

- need hõlmaksid igal aastal vähemalt 1 % määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest,

- vähemalt 15 % kontrollitavate tööpäevade üldarvust kontrollitakse teel ja vähemalt 25 % ettevõtete territooriumil.

3. Teel kontrollitud juhtide arv, ettevõtete territooriumil tehtud kontrollide arv, kontrollitud tööpäevade arv ja tuvastatud rikkumiste arv lisatakse muu hulgas määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõike 2 kohaselt komisjonile esitatavale teabele.

Artikkel 3

Kontroll teel

1. Teel korraldatakse kontrolle eri kohtades mis tahes ajal ja need hõlmavad piisavalt suure osa teedevõrgust, et raskendada kontrollpunktidest kõrvalehoidmist.

2. Teedel korraldatavate kontrollide puhul kontrollitakse:

- igapäevast sõiduaega, vaheaegu ja igapäevast puhkeaega ning kui selgelt ilmnevad eeskirjade eiramised, eelnevate päevade salvestuslehti, mis peavad sõidukis olema kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõikega 7,

- vajaduse korral viimast iganädalast puhkeaega,

- sõidumeeriku nõuetekohast töötamist (sõidumeeriku ja/või salvestuslehtede võimaliku väärkasutuse kindlakstegemine) või vajaduse korral määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 14 lõikes 5 nimetatud dokumentide sõidukis olemist.

3. Teel korraldatavate kontrollide puhul ei diskrimineerita sõidukeid ega juhte sõltuvalt nende peamisest registreerimis- või elukohast.

4. Kontrollima volitatud ametniku ülesande hõlbustamiseks antakse neile:

- nimekiri peamistest punktidest, mida kontrollida tuleb,

- mitmekeelne sõnastik, mis sisaldab autoveoga seotud väljendeid. Sellise sõnastiku annab liikmesriikidele komisjon.

5. Kui mõnes teises liikmesriigis registreeritud sõiduki juhile teel korraldatud kontroll on andnud alust uskuda, et juht on pannud toime rikkumisi, mida kontrolli käigus ei ole võimalik vajalike andmete puudumise tõttu tuvastada, aitavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused olukorda selgitada. Juhul kui pädev liikmesriik korraldab selleks kontrolli ettevõtte territooriumil, edastatakse kontrolli tulemused teisele asjaomasele riigile.

Artikkel 4

Kontroll ettevõtete territooriumil

1. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud territooriumide kontrolle kavandades võetakse arvesse eri transpordiliikidega varem saadud kogemusi.

Kontrolle korraldatakse ettevõtete territooriumil ka juhul, kui teel on tuvastatud määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 tõsine rikkumine.

2. Ettevõtte territooriumil korraldatavate kontrollide puhul kontrollitakse lisaks teel kontrollitud punktidele:

- iganädalasi puhkeaegu ja nende puhkeaegade vahelisi sõiduaegu,

- kahenädalast sõiduaja piirangut,

- lühendatud igapäevase või iganädalase puhkeaja hüvitamist,

- salvestuslehtede kasutamist ja/või juhi tööaegade korraldust.

3. Käesolevas artiklis sätestatud eesmärkidel vastavad need pädevate asutuste territooriumil korraldatud kontrollid, mille aluseks on kõnealuste asutuste taotlusel ettevõtete antud asjaomased dokumendid, ettevõtete territooriumil korraldatud kontrollidele.

Artikkel 5

Kooskõlastatud kontroll

1. Liikmesriigid korraldavad vähemalt kaks korda aastas kooskõlastatud operatsioone, et kontrollida teel määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvaid juhte ja sõidukeid.

2. Võimaluse korral viivad selliseid operatsioone läbi korraga kahe või enama liikmesriigi täitevasutused, kellest igaüks tegutseb oma territooriumil.

Artikkel 6

Teabevahetus

1. Määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 17 lõike 3 ja määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 19 lõike 3 kohaselt kahepoolselt avaldatavat teavet vahetatakse iga 12 kuu tagant ja esimest korda kuus kuud pärast käesoleva direktiivi [7] teatavakstegemist ning üksikjuhtudel liikmesriigi eritaotluse korral.

2. Selleks kasutavad iga liikmesriigi pädevad asutused aruande tüüpvormi, mille komisjon on kokkuleppel liikmesriikidega koostanud.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid, välja arvatud Portugali Vabariik, jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 1989.

Portugali Vabariik jõustab kõnealused õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 1990.

2. Liikmesriigid edastavad käesoleva direktiivi kohaldamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide teksti komisjonile.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 1988

Nõukogu nimel

eesistuja

Th. Pangalos

[1] EÜT C 116, 3.5.1988, lk 17.

[2] Arvamus on esitatud 17. novembril 1988 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 208, 8.8.1988, lk 26.

[4] EÜT C 348, 31.12.1985, lk 1.

[5] EÜT L 370, 31.12.1985, lk 1.

[6] EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

[7] Käesolev direktiiv tehti liikmesriikidele teatavaks 24. novembril 1988.

--------------------------------------------------