31988L0410Euroopa Liidu Teataja L 200 , 26/07/1988 Lk 0027 - 0029
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 17 Lk 0101
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 17 Lk 0101


Komisjoni direktiiv,

21. juuni 1988,

millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 74/151/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osi või omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(88/410/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiivi 74/150/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 88/297/EMÜ, [2] eriti selle artiklit 11,

ning arvestades, et:

silmas pidades omandatud kogemusi, on nüüd võimalik muuta nõukogu direktiivi 74/151/EMÜ, [3] muudetud direktiiviga 82/890/EMÜ, [4] teatud sätted täpsemaks ja täielikumaks;

käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandus- ja metsatraktorite kaubanduselt tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 74/151/EMÜ III, IV ja VI lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1. Alates 1. oktoobrist 1988 ei tohi ükski liikmesriik:

- keelduda traktoritüübile EMÜ tüübikinnituse andmisest, direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud dokumendi väljastamisest ega siseriikliku tüübikinnituse andmisest, ega

- keelata traktorite kasutuselevõtmist,

kui selle/nende traktoritüübi/-tüüpide vedelkütusepaagid, lisaraskused ja lubatud müratasemed vastavad käesoleva direktiivi sätetele.

2. Alates 1. oktoobrist 1989 liikmesriigid:

- ei tohi enam väljastada direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud dokumenti traktoritüübile, mille vedelkütusepaagid, lisaraskused ja lubatud müratasemed ei vasta käesoleva direktiivi sätetele,

- võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest traktoritüübile, mille vedelkütusepaagid, lisaraskused ja lubatud müratasemed ei vasta käesoleva direktiivi sätetele.

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. septembril 1988 ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. juuni 1988

Komisjoni nimel

asepresident

Cockfield

[1] EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10.

[2] EÜT L 126, 20.5.1988, lk 52.

[3] EÜT L 84, 28.3.1974, lk 25.

[4] EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45.

--------------------------------------------------

LISA

Direktiivi 74/151/EMÜ III lisa muudetakse järgmiselt:

Punktis 1 asendatakse "1,3 bar" väljendiga "0,3 bar".

Direktiivi 74/151/EMÜ IV lisa muudetakse järgmiselt:

Kolmandas reas kustutada sõna "metallist" ning selle sõna juurde kuuluv koma.

Direktiivi 74/151/EMÜ VI lisa muudetakse järgmiselt:

— Joonised 1 ja 2 asendatakse järgmiste joonistega 1 ja 2:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Joonis 1Joonis 2

— Punkti 1.4.2 muudetakse järgmiselt:

"1.4.2 Seisva traktori mürataseme mõõtmine (mitte tüübikinnituseks, kuid tuleb registreerida)."

--------------------------------------------------