31987L0101Euroopa Liidu Teataja L 042 , 12/02/1987 Lk 0043 - 0047
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0197
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0197


Nõukogu direktiiv,

22. detsember 1986,

millega muudetakse direktiivi 75/439/EMÜ õlijäätmete kõrvaldamise kohta

(87/101/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 100 ja 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

nõukogu direktiivis 75/439/EMÜ [4] on sätestatud, et liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tagada õlijäätmete ohutu kogumine ja kõrvaldamine ning samuti see, et võimaluse korral toimuks õlijäätmete kõrvaldamine ringlussevõtu kaudu (regenereerimine ja/või põletamine muul eesmärgil kui hävitamine);

õlijäätmete ringlussevõtu kõige ratsionaalsemaks viisiks on üldjuhul regenereerimine, kui arvestada selle abil saavutatavat energiasäästu; seepärast tuleks õlijäätmete töötlemisel eelistada regenereerimist, kui tehnilised, majanduslikud või organisatsioonilised piirangud seda lubavad;

kehtiva ühenduse õiguse alusel võivad liikmesriigid teatavatel tingimustel keelata õlijäätmete põletamise oma territooriumil; käesoleva direktiivi eesmärk ei ole seda olukorda muuta;

õlijäätmete põletamine tekitab heitgaase, mis sisaldavad keskkonnale kahjulikke aineid, kui nende kogused ületavad teatava kontsentratsiooni; seepärast tuleks võtta meetmed, millega kehtestatakse õlijäätmete põletamise tingimused;

soovitav on parandada õlijäätmete kogumise tõhusust ja tugevdada järelevalvet selles valdkonnas;

PCBde/PCTde ülimat ohtlikkust silmas pidades on vaja tugevdada ühenduse õigust seoses neid aineid sisaldavate õlijäätmete põletamise või regenereerimisega;

liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta asutamislepingu tingimusi respekteerides keskkonnakaitse eesmärgil rangemaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 75/439/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklid 1–6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- õlijäätmed:

mineraalõlipõhine või tööstuslik õli, mis ei sobi enam esialgu ettenähtud kasutuseks, ning eelkõige sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli ja samuti mineraalõlipõhine määrdeõli, turbiiniõli ja hüdraulikaõli;

- kõrvaldamine:

õlijäätmete töötlemine või hävitamine ning nende ladustamine ja ladestamine maapinnale või selle alla;

- töötlemine:

toimingud, mille eesmärgiks on õlijäätmete ringlussevõtt ehk regenereerimine ja põletamine;

- regenereerimine:

mis tahes toiming, mille tulemusel saadakse õlijäätmete rafineerimisel baasõlid, eelkõige eraldades sellistes õlides sisalduvad saasteained, oksüdatsiooniproduktid ja lisandid;

- põletamine:

õlijäätmete kasutamine kütusena, mille tulemusel saadud soojusenergiat taaskasutatakse asjakohaselt;

- kogumine:

kõik toimingud, mille tulemusel õlijäätmed viiakse omanikelt ettevõtetesse, mis tegelevad selliste õlide kõrvaldamisega.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks direktiivi 78/319/EMÜ [5] sätete kohaldamist, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, tagamaks et õlijäätmed kogutakse ja kõrvaldatakse, tekitamata inimesele ja keskkonnale kahju, mida on võimalik vältida.

Artikkel 3

1. Kui tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised piirangud seda lubavad, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et eelistada õlijäätmete töötlemisel regenereerimist.

2. Kui lõikes 1 osutatud piirangute tõttu õlijäätmeid ei regenereerita, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, tagamaks et õlijäätmete põletamine toimuks keskkonnaohutult vastavalt käesoleva direktiivi sätetele, tingimusel et põletamine on tehniliselt, majanduslikult ja organisatsiooniliselt teostatav.

3. Kui õlijäätmeid ei regenereerita ega põletata lõigetes 1 ja 2 osutatud piirangute tõttu, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et tagada nende ohutu hävitamine või kontrollitud ladustamine või ladestamine.

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, tagamaks et keelatakse:

a) õlijäätmete juhtimine maismaa pinnavette, põhjavette, territoriaalvette ja äravoolusüsteemi;

b) pinnasele ohtlike õlijäätmete ladustamine ja/või ladestamine ning õlijäätmete töötlemise jääkide kontrollimatu heide;

c) õlijäätmete töötlemine, kui sellega kaasneb õhusaaste, mis ületab olemasolevates sätetes ettenähtud taseme.

Artikkel 5

1. Kui see on vajalik käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks ja ilma et see piiraks artikli 2 sätete kohaldamist, viivad liikmesriigid läbi avalikkuse informeerimise ja teavitamise kampaaniaid, et tagada õlijäätmete nõuetekohane ladustamine ja kogumine võimalikult laias ulatuses.

2. Kui artiklites 2, 3 ja 4 määratletud eesmärke ei ole võimalik saavutada teisiti, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, tagamaks et üks või mitu ettevõtet tegelevad omanike poolt neile pakutud õlijäätmete kogumise ja/või kõrvaldamisega piirkondades, mille pädevad asutused on neile määranud.

3. Artiklites 2 ja 4 määratletud eesmärkide saavutamiseks võivad liikmesriigid otsustada jagada õlijäätmed vastavalt artiklis 3 sätestatud töötlemisviisidele rühmadesse. Sel eesmärgil võivad nad algatada asjakohaseid kontrollimisi.

4. Selleks et tagada artikli 4 kohaselt võetud meetmete järgimine, peavad pädevad siseriiklikud asutused registreerima iga õlijäätmeid koguva ettevõte ja teostama nende üle järelevalvet, kasutades vajaduse korral lubade süsteemi.

Artikkel 6

1. Artikli 4 kohaselt võetud meetmete järgimiseks peab iga õlijäätmeid koguv ettevõtte hankima selleks loa. Vajaduse korral antakse see luba pärast seadeldiste kontrollimist.

2. Ilma et see piiraks muul kui käesoleva direktiivi eesmärgil kehtestatud siseriiklikes ja ühenduse õigusnormides sätestatud nõuete kohaldamist, võivad loa saada õlijäätmeid regenereerivad või seda kütusena kasutavad ettevõtted üksnes juhul, kui pädev asutus on veendunud, et selleks on võetud kõik asjakohased keskkonna- ja tervisekaitsemeetmed ning et kasutatakse parimat võimalikku tehnikat, kui see ei tekita liigseid kulusid.

Artikkel 7

Kui õlijäätmeid regenereeritakse, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, tagamaks et:

a) regenereerimisettevõtte tegevus ei tekita vältimatut kahju keskkonnale.

Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et regenereerimisjääkide koguse ning selliste jääkide mürgiste ja ohtlike omadustega seotud riskid oleksid minimaalsed ja et jäägid kõrvaldatakse vastavalt direktiivi 78/319/EMÜ artiklile 9;

b) regenereerimisel saadud baasõlid ei moodusta direktiivi 78/319/EMÜ artikli 1 punktis b määratletud mürgiseid ja ohtlikke jäätmeid ning ei sisalda polüklooritud bifenüüle (PCB) ega polüklooritud terfenüüle (PCT) kontsentratsioonis, mis ületab artiklis 10 sätestatud piirmäärasid.

Liikmesriigid teatavad nendest meetmetest komisjonile. Komisjon esitab selle teabe alusel viie aasta jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest nõukogule aruande, vajaduse korral koos asjakohaste ettepanekutega.

Artikkel 8

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/360/EMÜ [6] sätete ja käesoleva direktiivi artikli 3 lõike 1 kohaldamist, kui õlijäätmeid kasutatakse kütusena, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, tagamaks et ettevõtte tegevus ei põhjustaks suurt õhusaastet, eelkõige lisas loetletud ainete heitena. Sel eesmärgil:

a) peavad liikmesriigid veenduma, et õlijäätmete põletamisel seadmetega, mille soojusvõimsus on 3 MW või rohkem madalama kütteväärtuse (LHV) alusel, järgitakse lisas sätestatud heite piirväärtusi.

Liikmesriigid võivad igal ajal kehtestada rangemaid piirväärtusi, kui on esitatud lisas. Samuti võivad nad kehtestada piirväärtusi muude ainete ja näitajate suhtes, kui on loetletud lisas;

b) liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, tagamaks et õlijäätmete põletamisel seadmetega, mille soojusvõimsus on alla 3 MW madalama kütteväärtuse (LHV) alusel, toimub asjakohane kontroll.

Liikmesriigid teatavad nendest meetmetest komisjonile. Komisjon esitab selle teabe alusel viie aasta jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest nõukogule aruande, vajaduse korral koos asjakohaste ettepanekutega.

2. Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et:

a) õlijäätmete põletamisel tekkivad jäägid kõrvaldatakse vastavalt direktiivi 78/319/EMÜ artiklile 9;

b) kütusena kasutatavad õlijäätmed ei moodusta direktiivi 78/319/EMÜ artikli 1 punktis b määratletud mürgiseid ja ohtlikke jäätmeid ning ei sisalda polüklooritud bifenüüle (PCB) ega polüklooritud terfenüüle (PCT) kontsentratsioonis üle 50 ppm.

3. Lisas sätestatud piirväärtuste järgimise võib teise võimalusena tagada ka asjakohase kontrollsüsteemiga, mille abil jälgitakse saasteainete kontsentratsiooni õlijäätmetes või õlijäätmete ja muude kütuste segudes, mis on ette nähtud põletamiseks, võttes arvesse seadmestiku tehnilisi omadusi.

Seadmestike puhul, milles lisas loetletud ainete heited võivad suureneda ka toodete kuumutamise tõttu, tagavad liikmesriigid kehtestatud kontrollsüsteemi abil, et õlijäätmete põletamisest tekkivate ainete osa ei ületa lisas sätestatud piirväärtusi."

2. Artikkel 7 muudetakse artikliks 9.

3. Artiklid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

4. Lisatakse uus artikkel 10:

"Artikkel 10

1. Ladustamise ja kogumise ajal ei tohi omanikud ja kogujad segada õlijäätmeid PCBde ja PCTdega direktiivi 76/403/EMÜ [7] tähenduses ega mürgiste ja ohtlike jäätmetega direktiivi 78/319/EMÜ tähenduses.

2. Välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhud, kohaldatakse üle 50 ppm PCBsid/PCTsid sisaldavate õlijäätmete suhtes direktiivi 76/403/EMÜ sätteid.

Liikmesriigid võtavad lisaks sellele konkreetseid tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud selleks, et tagada PCBsid ja PCTsid sisaldavate õlijäätmete kõrvaldamine ilma inimesele ja keskkonnale vältimatut kahju tekitamata.

3. PCBsid või PCTsid sisaldavate õlijäätmete regenereerimine on lubatud juhul, kui regenereerimise käigus PCBd ja PCTd hävitatakse või neid vähendatakse, nii et regenereeritud õli ei sisalda PCBsid/PCTsid üle piirväärtuse, mis ei tohi mingil juhul olla üle 50 ppm.

4. Komisjon määrab kindlaks õlijäätmete PCB/PCT-sisalduse mõõtmise standardmeetodi pärast konsulteerimist direktiivi 78/319/EMÜ artikli 18 alusel moodustatud teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komiteega.

5. Õlijäätmed, mis on saastatud ainetega, mis on direktiivi 78/319/EMÜ artikli 1 punktis b määratletud kui mürgised ja ohtlikud jäätmed, kõrvaldatakse vastavalt selle direktiivi sätetele."

5. Artikkel 10 muudetakse artikliks 11.

6. Artikkel 11 muudetakse artikliks 12 ja seda muudetakse järgmiselt:

"Artikkel 12

Ettevõte, mis kogub, hoiab ja/või kõrvaldab õlijäätmeid, peab andma pädevatele asutustele nende taotluse korral kogu õlijäätmete ja nende jääkide kogumist ja/või kõrvaldamist käsitleva teabe."

7. Artikkel 12 muudetakse artikliks 13 ja seda muudetakse järgmiselt:

"Artikkel 13

1. Liikmesriigid kontrollivad korrapäraselt artiklis 6 osutatud ettevõtteid, eelkõige aga seda, et nad täidavad lubades sätestatud tingimusi.

2. Pädevad asutused jälgivad tehnilise arengu ja/või keskkonnaga seotud suundumusi, muutes vajaduse korral käesoleva direktiivi alusel ettevõtetele antud lubasid."

8. Artiklid 13 ja 14 muudetakse vastavalt artikliteks 14 ja 15.

9. Lisatakse uus artikkel 16:

"Artikkel 16

Liikmesriigid võivad asutamislepingu sätteid respekteerides võtta keskkonnakaitse eesmärgil rangemaid meetmeid, kui on sätestatud käesolevas direktiivis.

Sellised meetmed võivad samade sätete alusel sisaldada muu hulgas õlijäätmete põletamise keelamist."

10. Artiklid 15 ja 16 muudetakse vastavalt artikliteks 17 ja 18.

11. Lisatakse käesoleva direktiivi lisa.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1990 ja teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Liikmesriikide poolt vastavalt käesolevale direktiivile võetud meetmeid võib kohaldada direktiivi 75/439/EMÜ artiklis 6 osutatud ettevõtete suhtes, mis on olemas käesoleva direktiivi teatavakstegemise ajal, järk-järgult seitsme aasta jooksul alates nimetatud teatavakstegemisest. [8]

Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 1986

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Shaw

[1] EÜT C 58, 6.3.1985, lk 3.

[2] EÜT C 255, 13.10.1986, lk 269.

[3] EÜT C 330, 20.12.1985, lk 32.

[4] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 23.

[5] EÜT L 84, 31.3.1973, lk 43.

[6] EÜT L 188, 16.7.1984, lk 10.

[7] EÜT L 108, 26.4.1976, lk 41.

[8] Käesolev direktiiv tehti liikmesriikidele teatavaks 13. jaanuaril 1987.

--------------------------------------------------

LISA

Heite piirväärtused [1] teatavate ainete puhul, mis tekivad õlijäätmete põletamisel seadmetega, mille soojusvõimsus on 3 MW (LHV) või rohkem

Saasteaine | Piirväärtus: mg/Nm3 |

| | |

Cd | 0,5 |

Ni | 1 |

| kas | või | |

Cr | 1,5 | Cr | 5 |

Cu | Cu |

V | V |

Pb | 5 | Pb |

Cl | 100 |

F | 5 |

SO2 | — |

Tolm (kokku) | — |

--------------------------------------------------