31986L0362Euroopa Liidu Teataja L 221 , 07/08/1986 Lk 0037 - 0042
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 21 Lk 0220
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 21 Lk 0220


Nõukogu direktiiv,

24. juuli 1986,

teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta

(86/362/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

taimekasvatustoodangul on ühenduses väga oluline osa;

kõnealuse toodangu saagikust mõjutavad pidevalt kahjulikud organismid ja umbrohi;

on väga oluline kaitsta taimi ja taimseid saadusi nende organismide eest mitte üksnes selleks, et takistada saagi vähenemist või koristatud toodete kahjustamist, vaid ka põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks;

üks olulisimaid meetodeid, kuidas kaitsta taimi ja taimseid saadusi kõnealuste kahjulike organismide mõju eest, on keemiliste pestitsiidide kasutamine;

kõnealustel pestitsiididel ei ole taimede tootmisele üksnes soodne mõju, kuna tegemist on üldjuhul mürkainetega või preparaatidega, millel on kahjulikud kõrvalmõjud;

paljud kõnealustest pestitsiididest ja nende ainevahetuse saadustest või lagunemisproduktidest võivad kahjustada taimsete saaduste tarbijaid;

kõnealused pestitsiidid ja nendega kaasnevad võimalikud saasteained võivad kujutada endast ohtu keskkonnale;

nende ohtude vältimiseks on mitmed liikmesriigid juba kehtestanud teatavate teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate jääkide lubatud piirnormid;

liikmesriikidevahelised erinevused pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide osas võivad põhjustada kaubandustõkkeid ja takistada seega ühenduses kaupade vaba liikumist;

seepärast tuleks kõigepealt kehtestada teatavate teraviljas sisalduvate toimeainete piirnormid, millest tuleb kõnealuste toodete ringlusse laskmisel kinni pidada;

lisaks sellele tagab piirnormidest kinnipidamine teravilja vaba ringluse ja tarbijate tervise nõuetekohase kaitsmise;

samal ajal peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada kontrollida enda territooriumil toodetavas ja tarbitavas teraviljas sisalduvate pestitsiidide jääkide taset järelevalvesüsteemi ja muude asjakohaste meetmete abil, et näha ette sätestatud piirnormidega samaväärsed kaitsemeetmed;

erijuhtudel, eelkõige lenduvate vedelate või gaasiliste fumigantide puhul, peaks liikmesriikidel olema lubatud lubada teravilja puhul, mis ei ole nähtud ette koheseks tarbimiseks, sätestatust kõrgemaid piirnorme, tingimusel et viiakse läbi asjakohane kontroll tagamaks, et kõnealuseid tooteid ei tehta lõppkasutajale või tarbijale kättesaadavaks enne, kui kõnealustes toodetes sisalduvad jäägid ei ületa enam lubatud piirnorme;

käesolevat direktiivi ei ole vaja kohaldada toodete suhtes, mis on nähtud ette eksportimiseks kolmandatesse riikidesse ning muude toodete kui toiduainete tootmiseks või külvamiseks;

liikmesriikidel peaks olema lubatud ajutiselt vähendada sätestatud piirnorme, kui need osutuvad ootamatult inimese või looma tervisele ohtlikeks;

sel juhul on asjakohane seada alalise taimetervise komitee raames sisse liikmesriikide ja komisjoni vaheline tihe koostöö;

selleks, et tagada kõnealuste toodete ringlusse laskmisel käesoleva direktiivi järgimine, peavad liikmesriigid nägema ette asjakohased kontrollimeetmed;

tuleks kehtestada ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodid, mida oleks võimalik kasutada vähemalt standardmeetoditena;

proovivõtu- ja analüüsimeetodid on tehnilised ja teaduslikud küsimused, mis tuleks määrata kindlaks korras, mille kohaselt liikmesriigid ja komisjon teevad alalise taimetervise komitee raames tihedat koostööd;

selleks, et pestitsiidide jääkide taset käsitlevat teavet oleks võimalik koguda terves ühenduses, on asjakohane, et liikmesriigid esitavad komisjonile oma kontrollimeetmete tulemuste kohta iga-aastase aruande;

ühtse ühenduse süsteemi saavutamiseks peaks nõukogu vaatama käesoleva direktiivi läbi enne 30. juunit 1991,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Ilma, et see piiraks nõukogu 17. detsembri 1973. aasta direktiivi 74/63/EMÜ (söödas sisalduvate soovimatute ainete ja toodete lubatud piirnormide kindlaksmääramise kohta, [4] viimati muudetud direktiiviga 86/354/EMÜ [5]) rakendamist, kohaldatakse käesolevat direktiivi I lisas loetletud teravilja suhtes, juhul kui need tooted võivad sisaldada II lisas loetletud pestitsiidide jääke.

Artikkel 2

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad "pestitsiidide jäägid" II lisas loetletud pestitsiidide ja nende ainevahetuse saaduste, lagunemisproduktide või reaktsioonisaaduste jääke, mis sisalduvad artiklis 1 nimetatud toodetes või esinevad nende pinnal.

2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab "ringlusse laskmine" artiklis 1 nimetatud toodete mistahes tasuta või tasu eest üleandmist.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 1 nimetatud tooted ei ohusta alates ringlusse laskmise hetkest pestitsiidide jääkide esinemisest tulenevalt inimese tervist.

2. Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada artiklis 1 nimetatud toodete oma territooriumil ringlusse laskmist põhjendusel, et need sisaldavad pestitsiidide jääke, kui selliste jääkide kogus ei ületa II lisas kindlaks määratud piirnorme.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid näevad ette, et artiklis 1 nimetatud tooted ei tohi sisaldada alates ringlusse laskmise hetkest suuremas koguses pestitsiidide jääke, kui on määratud kindlaks II lisas.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada vähemalt pisteliste proovide võtmise teel lõike 1 kohaselt sätestatud piirnormide järgmine.

Artikkel 5

1. Artiklis 1 nimetatud toodete puhul, mis ei ole imporditud kolmandatest riikidest ega nähtud ette saatmiseks teistesse liikmesriikidesse, võivad liikmesriigid erandina artiklist 4 jätkata oma territooriumil juba kehtiva järelevalvesüsteemi kohaldamist pestitsiidide jääkide esinemise kontrollimiseks ja võtta mistahes muid meetmeid, mille abil tagatakse II lisas sätestatud pestitsiidide jääkide piirnormidega samaväärse mõju saavutamine ja hinnatakse ohtu, mida kujutavad kõnealused (mistahes allikast pärit) jäägid toidu kaudu tarbituna inimestele. Sellised meetmed hõlmavad korrapäraseid ja representatiivseid uuringuid, mis käsitlevad kõnealuste pestitsiidide jääkide taset tavalises toiduvalikus.

2. Liikmesriigid teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõikidest lõike 1 kohaldamise juhtudest.

Artikkel 6

Liikmesriigid võivad lubada II lisa B osas loetletud pestitsiidide jääkide sisaldumist artiklis 1 nimetatud toodetes ja esinemist kõnealuste toodete pinnal nimetatud lisas sätestatud kogustest suuremates kogustes, tingimusel et kõnealused tooted ei ole nähtud ette koheseks tarbimiseks ning et asjakohase kontrollisüsteemi abil on tagatud, et kõnealuseid tooteid ei saa anda lõppkasutaja või tarbija (juhul kui need tarnitakse otse neile) käsutusse enne, kui jäägid ei ületa enam B osas kindlaks määratud piirnorme. Liikmesriigid teatavad võetud meetmetest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse kõikide nendega hõlmatud toodete suhtes, sõltumata toote päritolust.

Artikkel 7

Liikmesriigid esitavad komisjonile enne iga aasta 1. augustit aruande eelmisel aastal tehtud ametlike kontrollide tulemuste, läbiviidud järelevalve ja muude artikli 4 ja vajaduse korral artikli 5 kohaselt võetud meetmete kohta.

Artikkel 8

1. Kontrollide, järelevalve ning muude artiklis 4 ja vajaduse korral artiklis 5 nimetatud meetmete jaoks vajalikud proovivõtu- ja analüüsimeetodid määratakse kindlaks artiklis 12 sätestatud korras. Vaidluste korral kasutatavate ühenduse analüüsimeetodite olemasolu ei välista muude teaduslikult usaldusväärsete ja võrreldavaid tulemusi andvate meetodite kasutamist liikmesriikide poolt.

2. Liikmesriigid teatavad lõike 1 kohaselt kasutatavatest muudest meetoditest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 9

1. Kui liikmesriik leiab, et II lisas kindlaks määratud piirnormid ohustavad inimeste tervist ning et seepärast tuleb võtta kiireid meetmeid, võib asjaomane liikmesriik kõnealuseid piirnorme oma territooriumil ajutiselt vähendada. Sel juhul teatab liikmesriik viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile võetud meetmetest ja nende põhjustest.

2. Lõikes 1 kirjeldatud olukorra tekkimise korral otsustatakse artiklis 13 sätestatud korras, kas II lisas sätestatud piirnorme tuleks muuta. Kuni ajani, mil nõukogu või komisjon teeb eespool nimetatud korras otsuse, võib liikmesriik rakendada kehtestatud meetmeid.

Artikkel 10

Ilma, et see piiraks artikli 9 kohaldamist, võtab nõukogu II lisas kehtestatud piirnormide muudatused, mis on tingitud teaduslikust ja tehnilisest arengust, vastu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega.

Artikkel 11

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul ühehäälselt vastu direktiivid, milles sätestatakse mis tahes uute toodete loetelud või artiklis 1 nimetatud toodetes sisalduvate või nende pinnal leiduvate pestitsiidide jääkide loetelud ja piirnormid.

Artikkel 12

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab alalise taimetervise komitee (edaspidi "komitee") eesistuja kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel küsimuse viivitamata nimetatud komiteele.

2. Liikmesriikide hääli komitees arvestatakse vastavalt asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatule. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt uuritava küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee kõnealuste meetmete kohta oma arvamuse. Arvamus antakse 54 poolthäälega.

4. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu ja kohaldab neid viivitamata. Kui kavandatud meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või, kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole võtnud meetmeid kolme kuu jooksul pärast seda, kui antud küsimuses tema poole pöörduti, peab kõnealused meetmed vastu võtma komisjon, välja arvatud juhul, kui nõukogu on kõnealused meetmed lihthäälteenamusega tagasi lükanud.

Artikkel 13

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab eesistuja kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel asjakohase küsimuse viivitamata komiteele.

2. Liikmesriikide hääli komitees arvestatakse vastavalt asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatule. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab kõnealuste meetmete kohta oma arvamuse kahe päeva jooksul. Arvamus antakse 54 poolthäälega.

4. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu ja kohaldab neid viivitamata. Kui kavandatud meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või, kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole võtnud meetmeid 15 päeva jooksul pärast seda, kui antud küsimuses tema poole pöörduti, peab kõnealused meetmed vastu võtma komisjon, välja arvatud juhul, kui nõukogu on kõnealused meetmed lihthäälteenamusega tagasi lükanud.

Artikkel 14

Käesolevat direktiivi ei kohaldata artiklis 1 nimetatud toodete suhtes, juhul kui asjakohaste tõendite põhjal on võimalik teha kindlaks, et need on nähtud ette:

a) eksportimiseks kolmandatesse riikidesse;

b) muude toodete kui toiduainete valmistamiseks;

c) külvamiseks.

Artikkel 15

Käesoleva direktiiviga kehtestatud ühenduse süsteemi parandamiseks vaatab nõukogu käesoleva direktiivi uuesti läbi hiljemalt 30. juunil 1991, võttes aluseks komisjoni aruande, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud.

Artikkel 16

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juunil 1988. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 17

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuli 1986

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Clark

[1] EÜT C 56, 6.3.1980, lk 14.

[2] EÜT C 28, 9.2.1981, lk 64.

[3] EÜT C 300, 18.11.1980, lk 29.

[4] EÜT L 38, 11.2.1974, lk 31.

[5] EÜT L 212, 2.8.1986, lk 27.

--------------------------------------------------

I LISA

Ühise tollitariifistiku rubriigi number | Kirjeldus |

ex 10.01 | Nisu |

10.02 | Rukis |

10.03 | Oder |

10.04 | Kaer |

ex 10.05 | Mais |

ex 10.06 | Koorimata riis |

ex 10.07 | Tatar, hirss, terasorgo, tritikale ja muu teravili |

--------------------------------------------------

II LISA

A OSA

Pestitsiidide jäägid | Piirnorm mg/kg (ppm) |

| |

1.Aldriin | eraldi või kombineeritult, väljendatud dieldriinina (HEOD) |

2.Dieldriin (HEOD) | 0,01 |

3.Kogu anorgaaniline bromiid, väljendatud Br ioonidena | 50 |

4.Karbarüül | 1: riis0,5: muu teravili |

5.Klordaan (cis- ja trans-isomeeride summa) | 0,02 |

6.DDT (DDT-, TDB- ja DDE-isomeeride summa, väljendatud DDT-na | 0,05 |

7.Diasinoon | 0,05 |

8.1,2-dibrometaan (etüleendibromiid) | 0,01 |

9.Diklorofoss | 2 |

10.Endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ja endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina) | 0,2: mais0,1: muu teravili |

11.Endriin | 0,01 |

12.Heptakloor (heptakloori ja heptakloor epoksiidi summa, väljendatud heptakloorina) | 0,01 |

13.Heksaklorobenseen (HCB) | 0,01 |

14.Heksaklorotsükloheksaan (HCH)

14.1.alfa-isomeer | summa | 0,02 |

14.2.beeta-isomeer |

14.3.gamma-isomeer (lindaan) | 0,1 |

15.Malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina) | 8 |

16.Fosfamidoon | 0,05 |

17.Püretriinid (püretriinide I ja II, tsineriinide I ja II ning jasmoliinide I ja II summa) | 3 |

18.Triklorofoon | 0,1 |

Pestitsiidide jäägid | Piirnorm mg/kg (ppm) |

1.Bromometaan (metüülbromiid) | 0,1 |

2.Süsinikdisulfiid | 0,1 |

3.Süsiniktetrakloriid | 0,1 |

4.Vesiniktsüaniid, vesiniktsüaniidina väljendatud tsüaniidid | 15 |

5.Vesinikfosfiid, vesinikfosfiidina väljendatud fosfiidid | 0,1 |

--------------------------------------------------