31985L0591

Nõukogu direktiiv, 20. detsember 1985, toiduainete kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta

Euroopa Liidu Teataja L 372 , 31/12/1985 Lk 0050 - 0052
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 15 Lk 0015
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 19 Lk 0054
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 15 Lk 0015
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 19 Lk 0054
CS.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
ET.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
HU.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
LT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
LV.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
MT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
PL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
SK.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85
SL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 83 - 85


Nõukogu direktiiv,

20. detsember 1985,

toiduainete kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta

(85/591/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

toiduainete tootmisel, valmistamisel, turustamisel ja kasutamisel on Euroopa Majandusühenduses suur tähtsus;

seejuures kasutatavatel proovivõtu- ja analüüsimeetoditel võib olla otsene mõju ühisturu kujunemisele ja toimimisele; seetõttu tuleks need meetodid ühtlustada;

nende proovivõtu- ja analüüsimeetodite sätestamine on puhtalt teaduslikku ja tehnilist laadi meede; on vaja kiiret menetlust selliste meetodite edasiarendamiseks, parandamiseks ja täiendamiseks; nimetatud meetmete vastuvõtmise lihtsustamiseks tuleks kehtestada kord, mis alalise toiduainekomitee raames tagaks tiheda koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Kui on vaja kehtestada ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodid toiduaine koostise, tootmistingimuste, pakendamise või märgistamise kindlaksmääramiseks, võtab need meetodid vastavalt vajadusele vastu kas komisjon või nõukogu artiklis 4 ettenähtud korras.

2. Lõige 1 ei piira ühtki praegu kehtivat või hiljem ühenduse erieeskirjadega vastuvõetavat sätet.

3. Lõikes 1 sätestatud meetmete kehtestamisvajaduse kindlaksmääramisel arvestatakse eelkõige järgmisi kriteeriume:

a) vajadus tagada ühenduse õiguse ühetaoline kohaldamine;

b) ühendusesiseste kaubandustõkete olemasolu;

c) kas punktides a või b nimetatud kriteeriumid on püsivad või korduvad.

Artikkel 2

1. Artiklis 1 ettenähtud direktiivid võtavad arvesse teaduslike ja tehniliste teadmiste taset, eelkõige tõestatud proovivõtu- ja analüüsimeetodeid.

2. Need direktiivid näevad liikmesriikide jaoks ette kindlad rakendamistähtajad.

3. Artikli 1 lõikes 1 ettenähtud meetmete kehtestamine ei välista teiste testitud ja teaduslikult usaldusväärsete meetodite kasutamist liikmesriikides, kui see ei takista ühenduse meetodite alusel eeskirjadele vastavateks tunnistatud toodete vaba liikumist. Tulemuste erineva tõlgendamise korral loetakse siiski määravaks ühenduse meetodite kasutamisel saadud tulemused.

4. Kehtestatud analüüsimeetodid peavad vastama lisas sätestatud kriteeriumidele.

5. Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, võidakse liikmesriigi taotlusel artiklis 4 ettenähtud korras vastu võtta olemasolevate direktiivide muudatused, kui need on vajalikud teaduse ja tehnoloogia edusamme silmas pidades.

Artikkel 3

1. Kui liikmesriigil on üksikasjalikke tõendeid, et vastavalt artiklile 1 vastuvõetud meede ei ole konkreetsel juhtumil tehnilistel põhjustel kohane või mingi olulise tervishoiuküsimuse uurimisel piisavalt veenev, võib see liikmesriik ajutiselt, kuid ainult nimetatud erijuhtumi puhuks, peatada kõnesoleva meetme kohaldamise oma territooriumil. Ta teatab sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning põhjendab oma otsust.

2. Komisjon uurib liikmesriigi antud tõendeid nii kiiresti kui võimalik, peab siis nõu liikmesriikidega artiklis 4 nimetatud alalises toiduainekomitees, esitab seejärel viivitamata oma arvamuse ja võtab asjakohased meetmed.

3. Kui komisjon leiab, et vastavalt artiklile 1 vastuvõetud meedet on lõikes 1 nimetatud raskuste lahendamiseks vaja muuta, algatab ta artiklis 4 ettenähtud menetluse. Ühenduse meetme kohaldamise peatanud liikmesriik võib sel juhul samal viisil jätkata kuni muudatuste jõustumiseni.

Artikkel 4

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab otsusega 69/414/EMÜ [4] asutatud alalise toiduainekomitee (edaspidi "komitee") eesistuja kas oma algatusel või liikmesriigi esindaja taotluse korral küsimuse nimetatud komiteele.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse 45 hääle enamusega, kusjuures liikmesriikide hääli arvestatakse asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. a) Kui kavandatud meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

b) Kui kavandatud meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

c) Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates ettepaneku tegemisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 5

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid kahe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest. [5] Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 1985

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Steichen

[1] EÜT C 53, 24.2.1984, lk 9.

[2] EÜT C 46, 18.2.1985, lk 95.

[3] EÜT C 44, 15.2.1985, lk 1.

[4] EÜT L 291, 19.11.1969, lk 9.

[5] Käesolev direktiiv tehti liikmesriikidele teatavaks 23. detsembril 1985.

--------------------------------------------------

LISA

1. Käesoleva direktiivi sätete alusel vastuvõetavaid analüüsimeetodeid tuleb uurida järgmiste kriteeriumide suhtes:

i) spetsiifilisus,

ii) täpsus,

iii) täpsusaste; korratavus- ja reprodutseeritavusväärtused laboratooriumides ja laboratooriumide vahel,

iv) tuvastamise piirmäär,

v) tundlikkus,

vi) otstarbekus ja kohaldatavus,

vii) muud vajaduse korral valitavad kriteeriumid.

2. Punkti 1 alapunktis iii nimetatud täpsusastmed saadakse ühiskatses, mida on tehtud vastavalt rahvusvaheliselt heakskiidetud ühiskatsete protokollile (näiteks Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, "Katsemeetodite täpsusaste" (ISO 5725/1981)). Korratavus- ja reprodutseeritavusväärtusi väljendatakse rahvusvaheliselt heakskiidetud kujul (näiteks 95 %lised usaldusvahemikud, nagu määratleb ISO 5725/1981). Ühiskatse tulemused avaldatakse või need on vabalt kättesaadavad.

3. Ainult üksikute toodete suhtes kohaldatavatele meetoditele tuleks eelistada ühtselt mitmesuguste tooterühmade suhtes kohaldatavaid analüüsimeetodeid.

4. Käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud analüüsimeetodid tuleks sõnastada Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni soovitatud analüüsimeetodite standardkujul.

--------------------------------------------------