31985L0038Euroopa Liidu Teataja L 016 , 19/01/1985 Lk 0041 - 0042
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 33 Lk 0113
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 33 Lk 0113
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 18 Lk 0101
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 18 Lk 0101


Komisjoni direktiiv,

14. detsember 1984,

millega muudetakse söödakultuuride seemne turustamist käsitleva nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ I ja II lisa

(85/38/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 82/287/EMÜ, [2] eriti selle artiklit 21a,

ning arvestades, et:

teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arengut silmas pidades tuleks alltoodud põhjustel muuta direktiivi 66/401/EMÜ I ja II lisa;

on teada, et mõnede aasnurmika (Poa pratensis L.) sortide puhul on sordipuhtust lihtsam määrata kui teiste sortide puhul; seetõttu on eelmainitud direktiivi II lisas vastavate sortide puhtuse osas juba sätestatud lubatud eritasemed;

aasnurmika suhtes kohaldatavaid sordipuhtuse standardeid ning nende kontrollimise korda tuleks muuta viisil, millega välditakse erinevat tüüpi sortide võimalikku diskrimineerimist, antakse kõikidel juhtudel juhiseid põldtunnustamise läbiviimiseks ning võetakse arvesse kaasaegset sertifitseerimispraktikat;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EMÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1. Lõike 2 tabelis asendatakse sõnad "Poa spp. apomiktilised pisiliigid" sõnadega "Poa pratensis’e sordid, millele viidatakse lõike 4 kolmanda lause teises osas".

2. Lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad "või Poa spp. apomiktiliste pisiliikide" sõnadega "või Poa pratensis’e".

3. Lõike 4 teise lause järel lisatakse järgmine tekst:

"Poa pratensis’e puhul ei tohi põllukultuuriliigi nende isendite arv, mis ilmselgelt ei ole sordiehtsad, olla suurem kui:

- üks isend 20 m2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

- neli isendit 10 m2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul;

samas võib kokkulepitud korra kohaselt ametlikult "apomiktiliste pisiliikidena" klassifitseeritud sortide puhul lugeda need sertifitseeritud seemne tootmisel kohaldatavatele eelnimetatud standarditele vastavaks, kui lubatav mittesordiehtsate taimede arv ei ületa kuut isendit 10 m2 kohta. Vastavasisulise taotluse esitamisel võib artiklis 21 sätestatud korra kohaselt lubada liikmesriigil hinnata kõnealuste Poa pratensis’e sortide sordipuhtuse standarditele vastavust mitte ainult I lisa lõike 6 kohase põldtunnustamise alusel, juhul kui on tõendatud, et II lisas toodud sordipuhtuse standardite järgimine tagatakse asjakohase seemnekontrolli või muude asjakohaste meetmete abil."

4. Lõike 4 viimasest lausest jäetakse välja sõnad "ja Poa spp. apomiktiliste pisiliikide".

Artikkel 2

Direktiivi 66/401/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1. I jao lõike 1 teise lause esimeses taandes asendatakse sõnad "Poa spp. apomiktilised pisiliigid" sõnadega "Poa pratensis’e sordid, millele viidatakse I lisa lõike 4 kolmanda lause teises osas".

2. II jao lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad "ja Poa spp. apomiktiliste pisiliikide" sõnadega "ja I lisa lõike 4 kolmanda lause teises osas viidatud Poa pratensis’e sortide".

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuaril 1986. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. detsember 1984

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Poul Dalsager

[1] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

[2] EÜT L 131, 13.5.1982, lk 24.

--------------------------------------------------