31984R3626Euroopa Liidu Teataja L 335 , 22/12/1984 Lk 0004 - 0004
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 7 Köide 3 Lk 0103
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 07 Köide 3 Lk 0224
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 7 Köide 3 Lk 0103
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 07 Köide 3 Lk 0224


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3626/84,

19. detsember 1984,

millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

nõukogu direktiiviga 84/647/EMÜ [3] on ette nähtud, et rendi või tasu eest vedajad ning omal kulul vedajad võivad kasutada renditud sõidukeid;

omal kulul toimuva kaupade autoveo määratlus määruse nr 11 [4] artiklis 9 välistab võimaluse kasutada renditud sõidukeid; seega tuleb kõnesolevat määrust muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

"— kauba vedamiseks kasutatud sõidukid peavad olema ettevõtja omandis või peab ettevõtja need olema järelmaksuga omandanud või rentinud, kusjuures rentimise korral peavad sõidukid vastama tingimustele, mis on ette nähtud nõukogu direktiivi 84/647/EMÜ [5] artikliga 2."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 1986.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 1984

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Bruton

[1] EÜT C 10, 16.1.1984, lk 91.

[2] EÜT C 35, 9.2.1984, lk 19.

[3] EÜT L 335, 22.12.1984, lk 72.

[4] EÜT 52, 16.8.1960, lk 1121/60.

[5] EÜT L 335, 22.12.1984, lk 72.

--------------------------------------------------