31982L0894Euroopa Liidu Teataja L 378 , 31/12/1982 Lk 0058 - 0062
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 15 Lk 0215
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 26 Lk 0227
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 15 Lk 0215
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 26 Lk 0227


Nõukogu direktiiv,

21. detsember 1982,

ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta

(82/894/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

ühendus on välja andnud määrused tervishoiunõuete kohta ühendusesiseseks veiste ja sigade, värske liha, värske kodulinnuliha ja lihatoodetega kauplemiseks;

teatud nakkuslike loomahaiguste esinemine ja levik, eriti kui see toimub ühendusesisese kaubandustegevuse tõttu, seab ohtu ühenduse kariloomad, ning et ühenduse määrustega ettenähtud mitmesuguste kaitsemeetmete kohaldamiseks on vaja tagada kiire ja täpne informeerimine;

iga liikmesriik peab kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile teatama teatud loomahaiguste puhkemisest ja nende lakkamisest oma territooriumil vastavalt artiklile 9 nõukogu 26. juuni 1964. a direktiivis 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiuprobleemide kohta, [3] viimati muudetud nõukogu direktiiviga 80/1274/EMÜ; [4] artiklile 11 nõukogu 15. veebruari 1971. a direktiivis 71/118/EMÜ värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta, [5] viimati muudetud nõukogu direktiiviga 80/216/EMÜ; [6] artiklile 7 nõukogu 12. detsembri 1972. a direktiivis 72/461/EMÜ ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta, [7] viimati muudetud nõukogu direktiiviga 80/1099/EMÜ, [8] ja artiklile 7 nõukogu 22. jaanuari 1980. a direktiivis 80/215/EMÜ ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate loomatervishoiuprobleemide kohta, [9] viimati muudetud nõukogu direktiiviga 80/1100/EMÜ [10];

teatamismeetod ja teatamist nõudvad haigused peavad olema kindlaks määratud; eriti vajalik on regulaarselt kontrollida haiguse olukorda igas liikmesriigis;

eespool nimetatud teatamisest saadud kogemusi arvestades peab kohandumine tehniliste vajadustega olema kooskõlas protseduuriga, mis nõuab liikmesriikide ja komisjoni vahelist tihedat koostööd,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolev direktiiv käsitleb seda, kuidas teatada:

- I lisas loetletud mis tahes haiguse puhkemisest,

- I lisas loetletud mis tahes haiguse puhkemise tõttu kehtestatud piirangute kõrvaldamisest pärast viimase haiguskolde likvideerimist.

2. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira loomahaiguste likvideerimis- ja/või profülaktikameetmete ühtlustamisalast informatsiooni käsitlevate erisätete kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis tähendab:

a) "majand" liikmesriigi territooriumil paiknevat mis tahes asutist (põllumajanduslikku vm), kus kasvatatakse või hoitakse loomi;

b) "haigusjuht" loomal või lihakehal I lisas loetletud haiguse ametlikku konstateerimist;

c) "haiguskolle" ühenduse territooriumil paiknevat majandit või kohta, kuhu loomad on kokku kogutud ja kus on ametlikult konstateeritud üks või enam haigusjuhtu;

d) "esmane haiguskolle" haiguskollet, mis ei ole episotoloogiliselt seotud eelmise haiguskoldega liikmesriigi samas piirkonnas, nagu see on määratletud direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 2, või esmakordset haiguskollet sama liikmesriigi mõnes teises piirkonnas.

Artikkel 3

1. Iga liikmesriik teatab 24 tunni jooksul nii komisjonile kui teistele liikmesriikidele:

- tema territooriumil konstateeritud I lisas loetletud haiguse esmasest koldest,

- I lisas loetletud haiguse puhkemise tõttu kehtestatud piirangute kõrvaldamisest pärast viimase haiguskolde likvideerimist.

2. Lõikes 1 nimetatud teatis sisaldab II lisas nõutavat informatsiooni ja see edastatakse teleksi teel.

3. Klassikalise sigade katku juhtumi puhul loetakse piisavaks informatsioon, mida antakse vastavalt nõukogu 22. jaanuari 1980. a direktiivile 80/217/EMÜ [11] klassikalise sigade katku kontrollimiseks ühenduse meetmete kehtestamise kohta, viimati muudetud direktiiviga 80/1274/EMÜ [12].

Artikkel 4

1. Piiramata artikli 1 lõikes 2 osutatud sätete kohaldamist, teatab iga liikmesriik vähemalt iga nädala esimesel tööpäeval otse komisjonile oma territooriumil kindlaks tehtud I lisas loetletud haiguste teisestest kolletest.

Nimetatud teatis peab hõlmama nädalat, mis lõpeb teatamisele eelneva pühapäeva keskööl.

Komisjon teeb kogu saadud informatsioonist kokkuvõtte ja edastab selle iga liikmesriigi peaveterinaartalitusele.

2. Kui komisjon informatsiooni ei saa, tähendab see seda, et lõike 1 teises lõigus nimetatud ajavahemikus ei ole esinenud ühtegi teisest haiguskollet.

3. Lõikes 1 nimetatud teatis sisaldab II lisas nõutavat informatsiooni ja see edastatakse teleksi teel.

Artikkel 5

1. Kodeeritud vorm II lisas käsitletud informatsiooni edastamiseks kehtestatakse enne käesoleva direktiivi rakendamistähtpäeva vastavalt artiklis 6 sätestatud protseduurile.

2. Vastavalt artiklis 6 sätestatud protseduurile võib otsustada:

- teha lisades täiendusi või muudatusi,

- et artiklist 4 hoolimata võib vastavat haigust ja selle konkreetset episotoloogilist arengut silmas pidades teatamise ulatust, sisu ja sagedust ajutiselt muuta.

Artikkel 6

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud protseduuri, antakse küsimus viivitamatult arutamiseks nõukogu 15. oktoobri 1968. a otsusega asutatud alalisele veterinaarkomiteele (edaspidi "komitee") selle esimehe poolt kas omaalgatuslikult või liikmesriigi taotlusel.

2. Liikmesriikide hääli komitees kaalutakse asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 ettenähtud häälteenamusega. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjoni esindaja esitab komiteele võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab oma arvamuse eelnõu kohta tähtaja jooksul, mille esimees määrab vastavalt kõnealuse juhtumi pakilisusele. Arvamus võetakse vastu 45häälelise häälteenamusega

4. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu ja rakendab viivitamata. Kui kavandatud meetmed ei ole kooskõlas komitee arvamusega või kui arvamust ei ole esitatud, teeb komisjon viivitamata nõukogule ettepaneku võetavate meetmete kohta. Nõukogu võtab meetmed vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui kolme kuu jooksul asja arutada andmise kuupäevast alates ei ole nõukogu meetmeid vastu võtnud, võtab ettepandud meetmed vastu komisjon ja rakendab need viivitamata, välja arvatud juhul, kui nõukogu on lihthäälteenamusega hääletanud kõnesolevate meetmete vastu.

Artikkel 7

Liikmesriigid peavad jõustama käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud seadused, määrused ja haldussätted hiljemalt 1. jaanuaril 1984 ning teavitama sellest viivitamata komisjoni.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1982

Nõukogu nimel

eesistuja

O. Møller

[1] 12.–13. aprilli 1982. a arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT C 112, 3. 5. 1982, lk 4.

[3] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

[4] EÜT L 375, 31.12.1980, lk 75.

[5] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23.

[6] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 8.

[7] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24.

[8] EÜT L 325, 1.12.1980, lk 14.

[9] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 4.

[10] EÜT L 325, 1.12.1980, lk 16.

[11] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 11.

[12] EÜT L 375, 31.12.1980, lk 75.

--------------------------------------------------

I LISA

Loomahaigused, millest tuleb teatada

Suu- ja sõrataud

Veiste katk

Veiste nakkav pleuropneumoonia

Lammaste katarraalne palavik (nn sinine keel)

Sigade vesikulaarhaigus

Klassikaline sigade katk

Sigade Aafrika katk

Sigade nakkav halvatus (Tescheni haigus)

Klassikaline lindude katk (lindude gripp)

Newcastle'i haigus

--------------------------------------------------

II LISA

Teatamise käigus antav informatsioon

1. Artikli 3 järgi nõutav informatsioon I lisas loetletud haiguste esmase kolde korral:

1. Teate saatmise kuupäev

2. Teate saatmise kellaaeg

3. Liikmesriigi nimi

4. a) haiguse nimetus

b) vajaduse korral viiruse liik

5. Haiguse konstateerimise kuupäev

6. Majandi geograafiline asukoht

7. Nakkuskahtlaste loomade arv majandi territooriumil: a) veised, b) sead, c) lambad, d) kitsed, e) kodulinnud

8. Tapetud loomade arv: a) veised, b) sead, c) lambad, d) kitsed, e) kodulinnud

9. Hävitatud korjuste arv: a) veised, b) sead, c) lambad, d) kitsed, e) kodulinnud

2. Artikli 4 järgi nõutav informatsioon I lisas loetletud haiguste teisese kolde kohta:

1. Teate saatmise kuupäev

2. Teate saatmise kellaaeg

3. Liikmesriigi nimi

4. Iga haiguse puhul märkida:

a) haiguse nimetus

b) haiguskollete arv

3. Artikli 3 järgi nõutav informatsioon liikmesriigis kehtestatud piirangute kõrvaldamise kohta pärast I lisas loetletud mis tahes haiguse viimase kolde likvideerimist:

1. Teate saatmise kuupäev

2. Teate saatmise kellaaeg

3. Liikmesriigi nimi

4. Haiguse nimetus

5. Piirangute kõrvaldamise kuupäev

--------------------------------------------------