31981D0675Euroopa Liidu Teataja L 246 , 29/08/1981 Lk 0026 - 0027
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 13 Lk 0223
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 23 Lk 0055
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 13 Lk 0223
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 23 Lk 0055


Komisjoni otsus,

28. juuli 1981,

millega sätestatakse, et teatud sulgemissüsteemid loetakse nõukogu direktiivide 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ ja 70/458/EMÜ tähenduses "ühekordselt kasutatavateks"

(81/675/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/400/EMÜ peediseemne turustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 78/692/EMÜ, [2] eriti selle artikli 10 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 81/126/EMÜ, [4] eriti selle artikli 9 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 81/126/EMÜ, eriti selle artikli 9 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiivi 69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, [6] viimati muudetud direktiiviga 81/126/EMÜ, eriti selle artikli 9 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivi 70/458/EMÜ köögiviljakultuuride seemne turustamise kohta, [7] viimati muudetud direktiiviga 80/1141/EMÜ, [8] eriti selle artikli 25 lõiget 1,

ning arvestades, et:

kooskõlas eespool nimetatud sätetega tuleb seemnepakendid üldjuhul sulgeda viisil, mis tagaks, et sulgemissüsteem sisaldaks kas ettenähtud ametlikku etiketti või ametlikku pitsatit;

need meetmed ei ole ühekordselt kasutatavate sulgemissüsteemide puhul vajalikud;

asjakohaste ühenduse sätete ühetaolise kohaldamise huvides peaks kehtestama, et teatud kasutatavad sulgemissüsteemid on "ühekordselt kasutatavad";

eeldatakse, et ühe eranditult teraviljaseemne jaoks mõeldud süsteemi kasutamine väheneb ajapikku uute suuremaid efektiivsusgarantiisid pakkuvate süsteemide kasutuselevõtmise tõttu ning vajab viie aasta pärast uuesti ülevaatamist;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevaga sätestatakse, et järgmiste pakendite sulgemissüsteemid on "ühekordselt kasutatavad sulgemissüsteemid" direktiivi 66/400/EMÜ artikli 10 lõikes 1, direktiivi 66/401/EMÜ artikli 9 lõikes 1, direktiivi 66/402/EMÜ artikli 9 lõikes 1, direktiivi 69/208/EMÜ artikli 9 lõikes 1 ja direktiivi 70/458/EMÜ artikli 25 lõikes 1 määratletud tähenduses:

a) paber- või plastikkotid, tingimusel, et nende ainus avaus on täiteseadis ning et täiteseadis on varustatud isesulguva või kuumasulguva süsteemiga, mis sulgeb täiteseadise pärast täitmist viisil, mis ei võimalda avamist ilma seda rikkumata;

b) õmblemise teel suletavad lausmaterjalist kotid, tingimusel, et vähemalt ühe avause poole ülemisel äärel on kustutamatu sissepressitud märgistus numbriskaalal, mis algab numbriga 1, või sarnane sissepressitud märgistus (tähed, joonised), mis näitab, et kotid on säilitanud oma algsed mõõtmed.

2. Käesolevaga sätestatakse samuti, et lisaks lõikes 1 nimetatud pakenditele käsitletakse järgmiste pakendite sulgemissüsteeme hetkel endiselt "ühekordselt kasutatavate sulgemissüsteemidena" direktiivi 66/402/EMÜ artikli 9 lõikes 1 määratletud tähenduses:

paber- või plastikkotid, tingimusel, et nende ainus avaus on täiteseadis ning et nad sulguvad tänu pakendatava seemne raskuse survele täiteseadisele ning et täiteseadis ei ole lühem kui 22 % koti laiusest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuli 1981

Komisjoni nimel

president

Gaston Thorn

[1] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2290/66.

[2] EÜT L 236, 26.8.1978, lk 13.

[3] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

[4] EÜT L 67, 12.3.1981, lk 36.

[5] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2305/66.

[6] EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.

[7] EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7.

[8] EÜT L 341, 16.12.1980, lk 27.

--------------------------------------------------