31979L0117Official Journal L 033 , 08/02/1979 P. 0036 - 0040
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0168
Greek special edition: Chapter 03 Volume 24 P. 0046
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0168
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 15 P. 0126
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 15 P. 0126


NÕUKOGU DIREKTIIV,

21. detsember 1978,

millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine

(79/117/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse assamblee arvamust,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

taimekasvatus on Euroopa Majandusühenduses olulise tähtsusega;

taimekasvatuse saagikust mõjutavad jätkuvalt kahjulikud organismid ja umbrohi; saagikuse vähenemise vältimiseks ja varude kättesaadavuse tagamiseks on hädavajalik kaitsta taimi kõnealuste ohtude eest;

üheks olulisimaks taimede ja taimsete saaduste kaitse ning põllumajandusliku tootlikkuse suurendamise meetodiks on taimekaitsevahendite kasutamine;

kõnealuste taimekaitsevahendite toime ei pruugi olla taimekasvatuse seisukohast täiesti kasulik; nende vahendite kasutamine võib olla ohtlik inimesele ja keskkonnale, kuna üldjuhul on nad ohtliku toimega mürgised ained või preparaadid;

teatavate taimekaitsevahendite puhul on kõnealused ohud nii suured, et nende kasutamine tuleb täielikult või osaliselt keelata;

seepärast ei ole liikmesriigid üksnes reguleerinud taimekaitsevahendite turustamist, vaid on ka teatavate taimekaitsevahendite puhul kehtestanud nende kasutamise ja ka turustamise piirangud ja keelud;

kõnealused sätted on eri liikmesriikides erinevad ja põhjustavad seepärast kaubandustakistusi, mis mõjutavad otseselt ühisturu rajamist ja toimimist;

seepärast on soovitav kõnealused takistused kõrvaldada, ühtlustades liikmesriikides õigusnormidega sätestatud asjaomased sätted;

seepärast näib olevat õigustatud keelata põhimõtteliselt kõikide toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine, kui need isegi ettenähtud eesmärgil nõuetekohaselt kasutades mõjuvad kahjulikult inimeste ja loomade tervisele ning omavad põhjendamatult kahjulikku mõju keskkonnale;

mõnede selliste taimekaitsevahendite puhul võib siiski piiratud määral lubada siseriiklikke erandeid, kui ökoloogilistel põhjustel on selleks eriline vajadus ja kui oht on väiksem kui kõnealuste taimekaitsevahendite eelmiste lubatud kasutuste puhul;

isegi selliste erandite kohaldamine tuleb lõpetada järk-järgult niipea, kui vähem ohtlikud meetodid muutuvad kättesaadavaks;

teiselt poolt on vaja liikmesriikidele anda piiratud õigus peatada ajutiselt oma vastutusel taimekaitsevahendite kasutamise keeld, kui taimekasvatust ohustab ettenägematu oht, mida ei saa ära hoida muude vahenditega;

käesoleva direktiivi reguleerimisalast jäetakse välja teadusuuringuteks ja analüüsideks ettenähtud taimekaitsevahendid;

lisaks sellele ei ole kohane kohaldada ühenduse sätteid kolmandatesse riikidesse ekspordiks ettenähtud taimekaitsevahendite suhtes, kuna üldjuhul on kõnealustel riikidel oma normid;

käesoleva direktiivi rakendamiseks ja selle lisade kohandamiseks tehnilise ja teadusliku arenguga on vaja komisjoni ja liikmesriikide tihedat koostööd; alalise taimetervise komitee menetlus, kuigi esialgu tähtajaline, ning pestitsiidide teaduskomitee kaasamine, on kõnealuse koostöö sobivaks aluseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis käsitletakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimise ja kasutamise keeldu.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid.

1. Taimekaitsevahendid

Toimeained ja preparaadid, mis sisaldavad ühte või mitut toimeainet, mis on ette nähtud:

1.1. taimede ja taimsete saaduste jaoks kahjulike organismide hävitamiseks või taimede ja taimsete saaduste kaitseks selliste organismide eest, kui kõnealused ained või preparaadid ei ole määratletud järgmistes sätetes;

1.2. taimede eluprotsessi mõjutamiseks, välja arvatud toitainetena;

1.3. taimsete saaduste säilitamiseks, kui kõnealuseid aineid ei käsitleta nõukogu või komisjoni sätetega säilitusainete kohta;

1.4. soovimatute taimede hävitamiseks; või

1.5. taimeosade hävitamiseks või taimede soovimatu kasvu ärahoidmiseks

2. Ained

Looduses esinevad või tööstuslikult saadud keemilised elemendid või nende ühendid.

3. Preparaadid

Segud või lahused, mis koosnevad kahest või enamast ainest või taimekaitsevahenditena kasutatavatest mikroorganismidest või viirustest.

4. Toimeained

Ained, mikroorganismid või viirused, millel on üld- või eritoime:

4.1. kahjulikele organismidele või

4.2. taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele.

5. Taimed

Elustaimed ja elusad taimeosad, sealhulgas värsked puuviljad ja seemned.

6. Taimsed saadused

Töötlemata kujul või lihtsal viisil valmistatud, näiteks jahvatatud, kuivatatud või pressitud taimsed saadused, välja arvatud punktis 5 määratletud taimed.

7. Kahjulikud organismid

Taimede või taimsete saaduste kahjurid, mis kuuluvad taime- või loomariiki või mis on viirused, mükoplasmad või muud haigusetekitajad.

8. Loomad

Loomad, kes kuuluvad liikidesse, mida inimene tavaliselt peab ja toidab või kelle saadusi ta tarvitab.

9. Turuleviimine

Valduse üleandmine tasu eest või tasuta.

10. Keskkond

Inimeste suhe vee, õhu, maa ja kõikide bioloogiliste vormidega.

Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad üht või mitut lisas loetletud toimeainet, ei viida turule ega kasutata.

Esimest lõiku ei kohaldata ebaolulisi lisandeid sisaldavate taimekaitsevahendite suhtes nende tootmisprotsessi laadi tõttu, tingimusel et need ei ole kahjulikud inimestele, loomadele ega keskkonnale.

Artikkel 4

1. Erandina artiklist 3 lubatakse liikmesriikidel ajutiselt lasta turule viia ja kasutada teatavaid lisa esimeses veerus loetletud toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid teises veerus sätestatud juhtudel.

2. Liikmesriigid teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõikidest lõike 1 kohaldamise juhtudest ja esitavad komisjonile tema nõudel andmed selle kohta, mil määral kõnealuseid toimeaineid kasutatakse.

Artikkel 5

Käesolevat direktiivi ei kohaldata taimekaitsevahendite suhtes, mis on ette nähtud:

a) teadusuuringuteks või analüüsideks; või

b) ekspordiks kolmandatesse riikidesse.

Artikkel 6

1. Kui komisjon on konsulteerinud otsusega 78/436/EMÜ4 asutatud pestitsiidide teaduskomiteega, võetakse artiklis 8 sätestatud korras vastu järgmised muudatused:

a) muudatused, mis on vaja teha lisa 1. veerus esitatud ainete rühmas A (elavhõbedaühendid) ja rühmas B (püsivad orgaanilised klooriühendid);

b) muudatused, mis on vaja teha lisa 2. veerus. Erandi kohaldamise lõpetamiseks ei ole vaja teaduskomiteega eelnevalt konsulteerida, kui kõik liikmesriigid on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse või enam ei kavatse kõnealust erandit kasutada. Kõnealuse teabe võib esitada otsuse 76/894/EMÜ5 alusel loodud alalisele taimetervise komiteele.

2. Lõiget 1 kohaldatakse viis aastat alates 1. jaanuarist 1981.

Nõukogu võib komisjoni ettepanekul teha ühehäälselt otsuse pikendada lõike 1 kehtivusaega või kõrvaldada mis tahes kõnealuse lõike kohaldamise piirangud.

3. Lisas tehtavad muudatused, mis ei ole sätestatud lõikes 1, võtab vastu nõukogu komisjoni ettepanekul.

4. Komisjon vaatab vähemalt iga kahe aasta järel üle, kas ja mil määral tuleks muuta lisa teist veergu.

5. Kõik lisa muudatused tehakse teaduslikust ja tehnilisest arengust tingituna.

6. Toimeaine kantakse lisasse juhul, kui isegi selle nõuetekohane ja eesmärgipärane kasutamine põhjustab või tõenäoliselt põhjustab:

a) kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele;

b) põhjendamatut kahjulikku mõju keskkonnale.

Artikkel 7

1. Juhul kui taimekasvatust ohustava ettenägematu ohu tõttu, mida ei saa muude vahenditega ära hoida, osutub vajalikuks kasutada liikmesriigis taimekaitsevahendit, mis sisaldab ühte või mitut lisas loetletud toimeainet, võib kõnealune liikmesriik lubada sellise toote turuleviimist ja kasutamist maksimaalselt 120 päeva jooksul. Kõnealune liikmesriik teatab võetavast meetmest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Artiklis 8 sätestatud korras määratakse viivitamata kindlaks, kas ja millistel tingimustel võib liikmesriik lõike 1 kohase meetme kohaldamist jätkata või korrata.

Artikkel 8

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab eesistuja asjakohased küsimused kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel viivitamata alalisele taimetervise komiteele (edaspidi "komitee").

2. Liikmesriikide hääli komitees arvestatakse vastavalt asutamislepingu artikli 148 lõikele 2. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab kõnealuste meetmete kohta oma arvamuse tähtaja jooksul, mille vastavalt küsimuse kiireloomulisusele määrab eesistuja. Arvamused võetakse vastu 41häälelise häälteenamusega.

4. Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu ja rakendab viivitamata. Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, teeb komisjon viivitamata nõukogule ettepaneku meetmed vastu võtta. Nõukogu võtab meetmed vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole meetmeid vastu võtnud kolme kuu jooksul alates ettepaneku esitamisest, võtab komisjon kavandatud meetmed vastu ja rakendab viivitamata.

Artikkel 9

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuaril 1981. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1978

nõukogu nimel

eesistuja

Otto Graf LAMBSDORFF

1 EÜT C 200, 26.8.1976, lk 10.

2 EÜT C 30, 7.2.1977, lk 38.

3 EÜT C 114, 11.5.1977, lk 16.

4 EÜT L 124, 12.5.1978, lk 16.

5 EÜT L 340, 9.12.1976, lk 25.

LISA

Artiklis 3 osutatud toimeainete või toimeainete rühmade nimed Juhud, mil turuleviimine ja kasutamine on lubatud vastavalt artiklile 4

A. Elavhõbedaühendid

1. Elavhõbe(II)oksiid Värvainena õunviljapuude töötlemiseks Nectria galligena (tüvevähk) vastu pärast koristust ja enne silmastamist

2. Elavhõbe(I)kloriid (kalomel) a) ristõieliste Plasmodiophora vastu b) sibulaseemnete ja -taimede töötlemine Sclerotium'i vastu c) dekoratiivtaimede turba ja spordiväljakute jaoks ettenähtud turba töötlemine Sclerotinia ja Fusarium'i vastu

3. Muud anorgaanilised elavhõbedaühendid

4. Alküülelavhõbedaühendid a) lillesibulate ja seemnekartuli kastmine b) teravilja eliit- ja supereliitseemne töötlemine, v.a maisi seeme, ja suhkrupeedi seemne töötlemine

5. Alkoksüalküül ja arüülelavhõbedaühendid a) värvainena õunviljapuude töötlemiseks Nectria galligena (tüvevähk) vastu pärast koristust ja enne silmastamist b) vajaduse korral Nectria galligena ärahoidmiseks Bramley õunapuudel Põhja-Iirimaal, sügisel pärast erakordselt niisket suve a) lillesibulate ja seemnekartuli kastmine d) teravilja-, peedi-, lina- ja rapsiseemne töötlemine

B. Püsivad orgaanilised klooriühendid

1. Aldriin a) pinnase töötlemine Otiorrhynchus'e vastu puukoolides, maasikapeenardel enne istutamist, dekoratiivtaimede peenardel ja viinamarjaistandustes b) Iirimaa ja Ühendkuningriigi endistel karjamaadel kasvatatava kartuli töötlemine Agriotes'e vastu c) kaheks või kolmeks aastaks mulda jäetavate nartsisside töötlemine Merodon equestris'e, Eumerus strigatus'e ja Eumerus tuberculatus'e vastu

2. Klordaan

3. Dieldriin

4. DDT a) okaspuuseemikute kastmine Hylobius'e vastu b) üksikute puude töötlemine Scolytidae vastu Ceratocystis ulmi hävitamiseks c) suhkrupeedi, kartuli ning dekoratiivtaimede turba või spordiväljakute jaoks ettenähtud turba töötlemine Melolontha, Amphimallon'i, Phyllopertha, Cetonia ja Serica vastu d) suhkrupeedi, kartuli, maasikate, porgandite ja dekoratiivtaimede töötlemine Agrotis'e ja Euxoa vastu e) teravilja töötlemine Tipula vastu

5. Endriin a) akaritsiidina alpikannide ja maasikate paljundusmaterjali puhul b) subkultuurideta puuviljaaedade töötlemine Arvicola terrestris L. vastu

6. Alla 99,0 % gamma-isomeeri sisaldav lindaan

7. Heptakloor Peediseemne töötlemine ettevalmistusetapis Atomaria linearis'e, Agriotes spec.'i, Myriapoda ja Collembola vastu

8. Heksaklorobenseen