31978L0055Euroopa Liidu Teataja L 016 , 20/01/1978 Lk 0023 - 0029
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 19 Lk 0253
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 13 Lk 0185
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 13 Lk 0185
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 9 Lk 0158
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 9 Lk 0158


Nõukogu direktiiv,

19. detsember 1977,

millega muudetakse direktiive 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/458/EMÜ ja 70/457/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali, õli- ja kiudtaimede seemne ja köögiviljaseemne turustamise ning ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta

(78/55/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

allpool esitatud põhjustel tuleks muuta teatavaid seemne ja paljundusmaterjali turustamist käsitlevaid direktiive;

kõnealuste direktiivide senistes sätetes, mis käsitlevad seemnete ja paljundusmaterjali turustamist, ei võeta arvesse tehnika arengut seoses märgistusmeetoditega; seepärast tuleks neid direktiive muuta;

teatavate direktiivide puhul tuleks sätestada kiirendatud kord liikide loetelude muutmiseks seoses liikide ristamisest tulenevate kirjelduste ja hübriididega;

sertifitseeritud seemnena sertifitseerimiseks ettenähtud seeme peab põhimõtteliselt olema toodetud eliitseemnest; siiski on kõnealustes direktiivides erandina lubatud teatavate liikide seemne sertifitseerimine sertifitseeritud seemnena juhul, kui seeme on toodetud ametlikult kontrollitud supereliitseemnest; kõnealune võimalus ei ole mõnede liikide puhul piisav, eriti nende puhul, mida on lubatud sertifitseerida teise põlvkonna sertifitseeritud seemnena; seepärast tuleks kõnealust võimalust laiendada, tingimusel et on ette nähtud piisavad tagatised;

kiulinaseemne tarnimisel saadud kogemused näitavad, et kategooriat "kolmanda kategooria sertifitseeritud seeme" on vaja säilitada veel neli aastat; see ajapikendus peaks samuti võimaldama liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada lähitulevikus kategooriatesse "esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme" ja "teise põlvkonna sertifitseeritud seeme" kuuluva kiulinaseemne piisavad tarned;

nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivis 70/457/EMÜ (ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 73/438/EMÜ [4]) ja nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivis 70/458/EMÜ (köögiviljaseemne turustamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 76/307/EMÜ [6]) sätestatakse, et alates 1. juulist 1977 ei või liikmesriigid enam riiklikult kinnitada kolmandates riikides läbiviidava sortide ametliku kontrolli ja sordi säilitamise tavasid käsitleva kontrolli samaväärsust; direktiivis 70/458/EMÜ sätestatakse, et alates 1. juulist 1977 ei või liikmesriigid enam riiklikult kinnitada kolmandates riikides koristatud seemnete samaväärsust;

siiski on tõenäoline, et kõnealuse samaväärsuse ühenduse tasandil kinnitamist käsitlevaid kontrollimisi ei jõuta eespool nimetatud tähtaegade jooksul lõpetada kõikidel juhtudel, kus samaväärsus on riiklikult kinnitatud; seepärast peaks olema võimalik teha kiirendatud korras otsus kõnealuste tähtaegade pikendamise kohta teatavatel juhtudel, et vältida häireid tavapärastes kaubavoogudes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/400/EMÜ (peediseemne turustamise kohta, [7] viimati muudetud direktiiviga 76/331/EMÜ [8]) muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne ja sertifitseeritud seemne pakendid, v.a sertifitseeritud seemne EMÜ väikepakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab III lisa punktis A sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge ja sertifitseeritud seemne puhul sinine. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme ei vasta artikli 4 punktis a nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 21 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt III lisa punkti A I osa punktides 3, 4, 5, 10 ja 11 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

2. Liikmesriigid võivad eliitseemne väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1, juhul kui kõnealustel pakenditel on märge: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"."

2. Artiklis 11b asendatakse sõna "ametlikult" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all".

3. Artikli 14 lõike 1 esimeses taandes asendatakse tekst "ametlikult märgistatud ja pitseeritud" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all märgistatud ja pitseeritud".

4. III lisa punkti A I osale lisatakse järgmine punkt:

"12. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

Artikkel 2

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ (söödakultuuride seemnete turustamise kohta, [9] viimati muudetud direktiiviga 75/444/EMÜ [10]) muudetakse järgmiselt.

1. Artiklile 2 lisatakse järgmised lõiked:

"1a. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades lõike 1 punktis A osutatud liikide loetellu tehtavad muudatused, mis käsitlevad käesoleva direktiiviga hõlmatud liikide ristamisest tulenevaid kirjeldusi ja hübriide, võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.

1b. Liikmesriikidele võib artiklis 21 sätestatud korras anda õiguse lubada erandina lõike 1 punkti C alapunktist a sertifitseerida sertifitseeritud seemnena isetolmlevate või apomiktiliste liikide seemet, mis on esitatud sertifitseerimiseks eliitseemnena ja mis on toodetud otse eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, kuid mida ei ole ametlikult kontrollitud. Käesolevat sätet ei kohaldata hübriidseemne suhtes. Sertifitseeritud seemnena sertifitseerimine võib toimuda üksnes sertifitseerimist taotleva isiku vastava taotluse ja aretaja nõusoleku korral ning juhul, kui ametlikult võetud proovidel põhinev ja hiljemalt asjaomase seemne kasvuperioodil läbiviidud ametlik järelkontroll näitab, et eelmise põlvkonna seemned on sordiehtsuse ja -puhtuse osas vastanud eliitseemnele kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul teatab aretaja proovide võtmise ajal eelmise põlvkonna seemne tootmisel kasutatud kogupindala. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades võib kõnealuseid tingimusi muuta artiklis 21 sätestatud korras.

Liikmesriigid nõuavad, et esimeses lõigus osutatud loa alusel turustatava seemne ametlikule etiketile oleks märgitud: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"; lisaks sellele võivad liikmesriigid sellisel juhul nõuda, et ametlikul etiketil oleks ka märge: "ette nähtud üksnes edasiseks paljundamiseks"."

2. Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid, v.a sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne EMÜ B-väikepakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab IV lisa punktis A sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge, eliitseemnele järgneva esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul sinine, järgmiste põlvkondade sertifitseeritud seemne puhul punane ja tarbeseemne puhul pruun. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme või sertifitseeritud seeme ei vasta artikli 4 punktis a nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi II lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 21 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt IV lisa punkti A I osa punkti a alapunktides 3, 4 ja 5 ja tarbeseemne puhul punkti b alapunktides 2, 4 ja 5 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

2. Liikmesriigid võivad eliitseemne väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1, juhul kui kõnealustel pakenditel on märge: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"."

3. Artiklis 10b asendatakse sõna "ametlikult" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all".

4. Artikli 14 lõike 1 esimeses ja teises taandes asendatakse tekst "ametlikult märgistatud ja pitseeritud" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all märgistatud ja pitseeritud".

5. IV lisa punkti A I osa punkti a lisatakse järgmine alapunkt:

"12. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

6. IV lisa punkti A I osa punkti b lisatakse järgmine alapunkt:

"9. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

7. IV lisa punkti A I osa punkti c lisatakse järgmine alapunkt:

"7. Kui vähemalt segu kõikide osade idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

Artikkel 3

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ (teraviljaseemne turustamise kohta, [11] viimati muudetud direktiiviga 75/444/EMÜ) muudetakse järgmiselt.

1. Artiklile 2 lisatakse järgmised lõiked:

"1a. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades lõike 1 punktis A osutatud liikide loetellu tehtavad muudatused, mis käsitlevad käesoleva direktiiviga hõlmatud liikide ristamisest tulenevaid kirjeldusi ja hübriide, võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.

1b. Liikmesriikidele võib artiklis 21 sätestatud korras anda õiguse lubada erandina lõike 1 punkti F alapunktist a või punkti G alapunktist a sertifitseerida esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnena või teise põlvkonna sertifitseeritud seemnena isetolmlevate või apomiktiliste liikide seemet, mis on esitatud sertifitseerimiseks eliitseemnena ja mis on toodetud eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, kuid mida ei ole ametlikult kontrollitud. Käesolevat sätet ei kohaldata hübriidseemne suhtes. Sertifitseeritud seemnena sertifitseerimine võib toimuda üksnes sertifitseerimist taotleva isiku vastava taotluse ja aretaja nõusoleku korral ning juhul, kui ametlikult võetud proovidel põhinev ja hiljemalt asjaomase seemne kasvuperioodil läbiviidud ametlik järelkontroll näitab, et eelmise põlvkonna seemned on sordiehtsuse ja -puhtuse osas vastanud eliitseemnele kehtestatud nõuetele. Sel juhul teatab aretaja proovide võtmise ajal eelmise põlvkonna seemne tootmisel kasutatud kogupindala. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades võib kõnealuseid tingimusi muuta artiklis 21 sätestatud korras.

Liikmesriigid nõuavad, et esimeses lõigus osutatud loa alusel turustatava seemne ametlikule etiketile oleks märgitud: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"; lisaks sellele võivad liikmesriigid sellisel juhul nõuda, et ametlikul etiketil oleks ka märge "ette nähtud üksnes edasiseks paljundamiseks"."

2. Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne ja sertifitseeritud seemne pakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab IV lisas sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge, sertifitseeritud seemne ja esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul sinine ning teise põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul punane. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme või maisiseeme ei vasta artikli 4 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi II lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 21 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt IV lisa punkti A alapunkti a punktides 3, 4 ja 5 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

2. Liikmesriigid võivad väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1, juhul kui kõnealustel pakenditel on märge: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)".

3. Artiklis 21 sätestatud korras võib liikmesriikidel kuni 30. juunini 1980 lubada kohaldada sätteid, millega lubatakse turustada teraviljaseemet, mille pakendil on ettenähtud andmed esitatud muul viisil kui lõike 1 punkti a kuuendas lauses sätestatud."

3. Artikli 14 lõikes 1 asendatakse tekst "ametlikult märgistatud ja pitseeritud" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all märgistatud ja pitseeritud".

4. IV lisa punkti A alapunkti a lisatakse järgmine punkt:

"10. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

5. IV lisa punkti A alapunkti b lisatakse järgmine punkt:

"7. Kui vähemalt segu kõikide osade idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

Artikkel 4

Nõukogu 9. aprilli 1968. aasta direktiivi 68/193/EMÜ (viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta, [12] viimati muudetud direktiiviga 74/648/EMÜ [13]) artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:

"1a. Sellest hoolimata võivad liikmesriigid lubada, et 10 samade omadustega juurdunud pookokste pakendit või kimpu või viis samade omadustega juurdunud pistikute pakendit või kimpu märgistatakse üksnes ühe etiketiga, mis vastab IV lisas esitatud tingimustele. Sel juhul seotakse pakendid või kimbud kokku nii, et nende lahutamisel seos rikutakse ja seda ei ole võimalik uuesti kasutada. Etikett kinnitatakse kõnealuse seosega. Pakendi uuesti sulgemine on keelatud."

Artikkel 5

Nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiivi 69/208/EMÜ (õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, [14] viimati muudetud direktiiviga 75/444/EMÜ) muudetakse järgmiselt.

1. Artiklile 2 lisatakse järgmised lõiked:

"1a. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades lõike 1 punktis A osutatud liikide loetellu tehtavad muudatused, mis käsitlevad käesoleva direktiiviga hõlmatud liikide ristamisest tulenevaid kirjeldusi ja hübriide, võetakse vastu artiklis 20 sätestatud korras.

1b. Liikmesriikidele võib artiklis 20 sätestatud korras anda õiguse lubada erandina lõike 1 punkti D alapunktist a või punkti E alapunktist a sertifitseerida esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnena või teise põlvkonna sertifitseeritud seemnena isetolmlevate või apomiktiliste liikide seemet, mis on esitatud sertifitseerimiseks eliitseemnena ja mis on toodetud eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, kuid mida ei ole ametlikult kontrollitud. Käesolevat sätet ei kohaldata hübriidseemne suhtes. Sertifitseeritud seemnena sertifitseerimine võib toimuda üksnes sertifitseerimist taotleva isiku vastava taotluse ja aretaja nõusoleku korral ning juhul, kui ametlikult võetud proovidel põhinev ja hiljemalt asjaomase seemne kasvuperioodil läbiviidud ametlik järelkontroll näitab, et eelmise põlvkonna seemned on sordiehtsuse ja -puhtuse osas vastanud eliitseemnele kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul teatab aretaja proovide võtmise ajal eelmise põlvkonna seemne tootmisel kasutatud kogupindala. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades võib kõnealuseid tingimusi muuta artiklis 20 sätestatud korras.

Liikmesriigid nõuavad, et esimeses lõigus osutatud loa alusel turustatava seemne ametlikule etiketile oleks märgitud: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"; lisaks sellele võivad liikmesriigid sellisel juhul nõuda, et ametlikul etiketil oleks ka märge "ette nähtud üksnes edasiseks paljundamiseks"."

2. Artikli 2 lõike 2 punktis c asendatakse kuupäev 30. juuni 1978 kuupäevaga 30. juuni 1982.

3. Artikli 10 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab IV lisas sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge, eliitseemnele järgneva esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul sinine, järgmiste põlvkondade sertifitseeritud seemne puhul punane ja tarbeseemne puhul pruun. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme ei vasta artikli 4 punktis a nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi II lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 20 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt IV lisa punkti A alapunkti a punktides 4, 5 ja 6 ning tarbeseemne puhul alapunkti b punktides 2, 5 ja 6 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

2. Liikmesriigid võivad väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1, juhul kui kõnealustel pakenditel on märge: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"."

4. Artikli 13 lõikes 1 asendatakse tekst "ametlikult märgistatud ja pitseeritud" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all märgistatud ja pitseeritud".

5. IV lisa punkti A alapunkti a lisatakse järgmine punkt:

"11. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

6. IV lisa punkti A alapunkti b lisatakse järgmine punkt:

"10. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad "uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)" ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel."

Artikkel 6

Direktiivi 70/457/EMÜ artikli 21 lõikele 2 lisatakse järgmine lause:

"Kolmandate riikide puhul võib kõnealust ajavahemikku pikendada artiklis 23 sätestatud korras, juhul ja niikaua kui olemasolev teave ei võimalda kindlaksmääramist vastavalt lõikele 1."

Artikkel 7

Nõukogu direktiivi 70/458/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklile 2 lisatakse järgmised lõiked:

"1a. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades lõike 1 punktis A osutatud liikide loetellu tehtavad muudatused, mis käsitlevad käesoleva direktiiviga hõlmatud liikide ristamisest tulenevaid kirjeldusi ja hübriide, võetakse vastu artiklis 40 sätestatud korras.

1b. Liikmesriikidele võib artiklis 40 sätestatud korras anda õiguse lubada erandina lõike 1 punkti C alapunktist a sertifitseerida sertifitseeritud seemnena isetolmlevate või apomiktiliste liikide seemet, mis on esitatud sertifitseerimiseks eliitseemnena ja mis on toodetud otse eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, kuid mida ei ole ametlikult kontrollitud. Käesolevat sätet ei kohaldata hübriidseemne suhtes. Sertifitseeritud seemnena sertifitseerimine võib toimuda üksnes sertifitseerimist taotleva isiku vastava taotluse ja aretaja nõusoleku korral ning juhul, kui ametlikult võetud proovidel põhinev ja hiljemalt asjaomase seemne kasvuperioodil läbiviidud ametlik järelkontroll näitab, et eelmise põlvkonna seemned on sordiehtsuse ja -puhtuse osas vastanud eliitseemnele kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul teatab aretaja proovide võtmise ajal eelmise põlvkonna seemne tootmisel kasutatud kogupindala. Teaduse ja tehnika arengut silmas pidades võib kõnealuseid tingimusi muuta artiklis 40 sätestatud korras.

Liikmesriigid nõuavad, et esimeses lõigus osutatud loa alusel turustatava seemne ametlikule etiketile oleks märgitud: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"; lisaks sellele võivad liikmesriigid sellisel juhul nõuda, et ametlikul etiketil oleks ka märge: "ette nähtud üksnes edasiseks paljundamiseks"."

2. Artikli 26 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne ja sertifitseeritud seemne pakendid, v.a sertifitseeritud seemne väikepakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab IV lisa punktis A sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Etiketi võib paigutada läbipaistva pakendi sisse, tingimusel et etikett on loetav läbi pakendi. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge ja sertifitseeritud seemne puhul sinine. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme ei vasta artiklis 21 nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi II lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 40 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt IV lisa punkti A alapunkti a punktides 4, 5, 6 ja 7 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on etikett läbipaistva pakendi sees või kui on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti."

3. Artiklile 26 lisatakse järgmine lõige:

"1a. Liikmesriigid võivad eliitseemne väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1, juhul kui kõnealustel pakenditel on märge: "Lubatud turustada üksnes … (asjaomane liikmesriik)"."

4. Artikli 30 lõikes 1 asendatakse tekst "ametlikult märgistatud ja pitseeritud" järgmise tekstiga: "ametlikult või ametliku järelevalve all märgistatud ja pitseeritud".

5. Artikli 32 lõikesse 2 lisatakse järgmine lause:

"Kolmandate riikide puhul võib kõnealust ajavahemikku pikendada artiklis 40 sätestatud korras, juhul ja niikaua kui olemasolev teave ei võimalda kindlaksmääramist vastavalt lõikele 1."

Artikkel 8

Liikmesriigid jõustavad õigusnormid, mis on vajalikud:

- artikli 6 ja artikli 7 lõike 5 järgimiseks, 1. juuliks 1977,

- artikli 5 lõike 2 järgimiseks, 1. juuliks 1978,

- käesoleva direktiivi muude sätete järgimiseks, hiljemalt 1. juuliks 1979.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 1977

Nõukogu nimel

eesistuja

H. Simonet

[1] EÜT L 183, 1.8.1977, lk 64.

[2] EÜT C 180, 28.7.1977, lk 29.

[3] EÜT L 225, 12.10.1970, lk 1.

[4] EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79.

[5] EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7.

[6] EÜT L 72, 18.3.1976, lk 16.

[7] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2290/66.

[8] EÜT L 83, 30.3.1976, lk 34.

[9] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

[10] EÜT L 196, 26.7.1975, lk 6.

[11] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

[12] EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15.

[13] EÜT L 352, 28.12.1974, lk 43.

[14] EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.

--------------------------------------------------