31977L0095Euroopa Liidu Teataja L 026 , 31/01/1977 Lk 0059 - 0066
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 7 Lk 0003
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 6 Lk 0003
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 7 Lk 0003
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 7 Lk 0007
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 7 Lk 0007


Nõukogu direktiiv,

21. detsember 1976,

taksomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(77/95/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

liikmesriikides kehtivad taksomeetrite ehituse ja kontrollimeetodite suhtes kohustuslikud sätted, mis erinevad liikmesriigiti ja takistavad seetõttu selliste seadmetega kauplemist; seetõttu on tarvis kõnealused sätted ühtlustada;

nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivis 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta [3] (muudetud ühinemisaktiga) [4] on sätestatud EMÜ tüübikinnituse ja EMÜ esmataatluse kord; selle direktiivi kohaselt on vaja kehtestada taksomeetrite konstruktsioonile ja tööle esitatavad tehnilised nõuded, selleks et pärast vajalikke kontrollimisi ning nõuetekohaste märkide ja tähiste pealekandmist võiks neid vabalt importida, turustada ja kasutada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse aja- ja sõidutariifi mõõturite suhtes, mida nimetatakse taksomeetriteks.

Need mõõturid on määratletud käesoleva direktiivi lisa punktis 1.1.

Artikkel 2

Taksomeetreid, mis võivad kanda EMÜ tähiseid ja märke, kirjeldatakse käesoleva direktiivi lisas.

Nende suhtes kohaldatakse EMÜ tüübikinnitust ja EMÜ esmataatlust tingimustel, mis on sätestatud direktiivi 71/316/EMÜ II lisa punktis 1.2.2 ja käesoleva direktiivi lisas.

Artikkel 3

Ükski liikmesriik ei või keelata või piirata direktiivi 71/316/EMÜ II lisa punktis 3.1.1.2 sätestatud EMÜ tüübikinnitusmärki ja EMÜ esmataatlusmärgist kandvate taksomeetrite turuleviimist ega sellest keelduda.

Liikmesriikide pädevate asutuste ülesanne on tagada enne EMÜ esmataatlust käesoleva lisa punktis 7.3 sätestatud lisatoimingute läbiviimine enne seadmete kasutuselevõttu, kui need toimingud on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega ja neid ei ole varem tehtud.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud või vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1976

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. L. M. M. van der Stee

[1] EÜT C 7, 12.1.1976, lk 38.

[2] EÜT C 35, 16.2.1976, lk 12.

[3] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.

[4] EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14.

--------------------------------------------------

LISA

1. MÕISTED

1.1. Aja- ja sõidutariifi mõõturid, mida nimetatakse taksomeetriteks

Aja- ja sõidutariifi mõõturid, edaspidi "taksomeetrid", on seadmed, mis vastavalt sõiduki omadustele, kuhu need paigaldatakse, ja tariifidele, mis on neisse sisestatud, arvestavad automaatselt ja näitavad kasutamise ajal pidevalt, kui palju tuleb selle ühistranspordisõiduki kasutajal, mida nimetatakse taksoks, maksta läbitud teepikkuse alusel ja, juhul kui kiirus on teatavast väärtusest väiksem, sõiduki kasutamisaja alusel, välja arvatud erinevad lisamaksud, mida võib nõuda liikmesriikides kehtivate kohalike õigusaktide alusel.

Käesolevat lisa kohandatakse kooskõlas direktiivi 71/316/EMÜ artikli 17 sätetega, et selle rakendusala hõlmaks taksomeetreid, mille mõõteseadis sisaldab elektroonilist seadet. Enne kohandamist ei saa elektroonilised taksomeetrid EMÜ tüübikinnitust.

1.2. Erimõisted

Tariifipositsioonist olenemata sõltub taksomeetri näit seadme konstandist "k" ja sõidukit, millele seade on paigaldatud, iseloomustavast koefitsiendist "w". Koefitsient "w" on sõiduki tegeliku rattapöördeümbermõõdu "u" ja rattapöörete arvu ning sõidukil oleva osa, millega taksomeeter ühendatakse sõiduki külge, pöörete arvu ülekandesuhte funktsioon.

1.2.1. Taksomeetri konstant"k"

Taksomeetri konstant "k" on iseloomustav suurus, mis näitab, mis tüüpi ja kui palju signaale peab seade saama läbitud vahemaale vastava korrektse näidu esitamiseks.

Konstanti "k" väljendatakse:

a) pööretes näidatud kilomeetri kohta (pööre/km) või

b) impulssides näidatud kilomeetri kohta (impulss/km),

sõltuvalt sellest, kas sõiduki läbitud vahemaaga seotud teave sisestatakse taksomeetrisse selle peavõlli (veovõlli seadmesse sisenemise kohas) pöörete arvuna või elektriliste signaalidena.

1.2.2. Sõidukit iseloomustav koefitsient"w"

Sõidukit iseloomustav koefitsient "w" on suurus, mis näitab, mis tüüpi ja kui palju signaale on vaja antud läbitud vahemaale vastavaks taksomeetri edasivedamiseks, koefitsient on kuvatud selleks ettenähtud kohasel kohal sõidukis.

Koefitsienti "w" väljendatakse:

a) pööretes läbitud kilomeetri kohta (pööre/km) või

b) impulssides läbitud kilomeetri kohta (impulss/km),

sõltuvalt sellest, kas sõiduki läbitud vahemaaga seotud teave esitatakse taksomeetri ülekandeosa pöörete arvuna või elektriliste signaalidena.

Koefitsient varieerub mitme teguri toimel, need on eelkõige rehvide kulumine ja rehvirõhk, sõiduki veetav koorem ja tingimused, milles reis tehakse. Koefitsient tuleb kindlaks määrata sõiduki standardkatsetingimustel (1.2.7).

1.2.3. Tegelik rattapöördeümbermõõt"u"

Sõiduki ratta, mis veab edasi taksomeetrit otse või kaudselt, tegelik rattapöördeümbermõõt "u" on selle ratta ühe täispöörde ajal sõiduki läbitud vahemaa. Kui taksomeetrit veavad edasi ühiselt kaks ratast, on tegelik rattapöördeümbermõõt mõlema kahe ratta tegeliku rattapöördeümbermõõdu keskmine, seda väljendatakse millimeetrites.

Tegelik rattapöördeümbermõõt "u" on seotud sõidukit iseloomustava koefitsiendiga "w" (1.2.2) ning järelikult tuleb rattapöördeümbermõõt kindlaks määrata, kui selleks on vajadus, punktis 1.2.7 kirjeldatud tingimustel.

1.2.4. Adapter

Adapteri eesmärk on kohandada sõidukit iseloomustavat koefitsienti "w" taksomeetri konstandiga "k".

1.2.5. Lubatud veapiir

5. jaotises nimetatud lubatud veapiir sõltub ainult seadmest (seadme vead). Vigade kindlaksmääramisel kasutatavad tegelikud väärtused (5. jaotis) arvutatakse, kasutades taksomeetri konstanti "k" ja tariife, mille suhtes on mõõtur reguleeritud.

Lubatud veapiir määrab kindlaks suurima kõrvalekalde suurima ja väikseima näidu vahel.

1.2.6. Ümberlülituskiirus

Ümberlülituskiirus on kiirus, mille juures taksomeetri näiduseadme ülekanne lülitub ajalt ümber läbitud vahemaale või vastupidi.

See saadakse, jagades ootetunni tariifi sõidukilomeetri tariifiga.

1.2.7. Sõiduki standardkatsetingimused (iseloomustava koefitsiendi kindlaksmääramiseks)

Sõiduki standardkatsetingimused on järgmised:

a) taksomeetrit edasi vedava ratta või edasi vedavate rataste rehvid on seda tüüpi, millel on iseloomustava koefitsiendi "w" kindlaksmääramisel kasutatud ratastega ühesugune tegelik rattapöördeümbermõõt "u".

Need peavad olema heas seisukorras ning täidetud õige rõhuni;

b) sõidukil olev koorem on umbes 150 kg. (See on tavapärane kahe täiskasvanu kaal, sealhulgas juht.);

c) sõiduk liigub oma mootori jõul siledal ja tasasel pinnal otse kiirusega 40 ± 5 km/h.

Kui katsed viiakse läbi erinevatel tingimustel, näiteks erineva kaalu, kiiruse või jalutuskiiruse juures, kasutades katsestende jne, korrigeeritakse tulemusi teisenduskoefitsientide abil, mis on vajalikud nende väärtuse teisendamiseks väärtusteks, mis oleksid saadud eespool määratletud standardkatsetingimustel.

2. MÕÕTÜHIKUD

Taksomeetrite võimalike või kuvatavate näitude puhul on lubatud kasutada vaid järgmisi mõõtühikuid:

- vahemaa puhul meeter või kilomeeter. Siiski võib Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kui need riigid seda soovivad, väljendada vahemaad jardides või miilides üleminekuperioodi lõpuni, mille jooksul on lubatud kasutada ühenduses mõõtühikuid käsitleva nõukogu 18. oktoobri 1971. aasta direktiivi 71/354/EMÜ, [1] viimati muudetud direktiiviga 76/770/EMÜ, [2] lisa C ja D peatükkides sisalduvaid inglise süsteemi mõõtühikud,

- aja puhul sekund, minut või tund.

Hind peab olema väljendatud sõiduki registreerinud riigi legaalsetes rahaühikutes.

3. TEHNILISED KARAKTERISTIKUD

3.1. Mõõteseadis ja arvutamisseadis

3.1.1. Taksomeeter peab olema ehitatud nii, et see arvutab ja näitab hinda ainult:

a) läbitud vahemaa alusel (vahemaapõhine ülekanne), kui sõiduk liigub ümberlülituskiirusest kiiremini;

b) aja alusel (ajapõhine ülekanne), kui sõiduk liigub ümberlülituskiirusest aeglasemalt või on paigal.

3.1.2. Vahemaapõhine ülekanne peab toimuma rataste abil, kuid sõiduki tagurdamise tulemusel ei tohi kuvatud hind ega vahemaa väheneda.

Ajapõhine ülekanne peab toimuma kellamehhanismi abil, mida saab aktiveerida vaid taksomeetri juhtpaneeli käsitsedes.

Kui mehaaniline kellamehhanism on käsitsi üleskeeratav, peab see ühe üleskeeramisega käima vähemalt kaheksa tundi või kaks tundi, kui üleskeeramissüsteem on ühendatud iga manuaalse tegevusega, mis eelneb taksomeetri käivitamisele.

Kui mehaanilist kellamehhanismi keeratakse üles elektriliselt, peab see protsess olema automaatne.

Elektriline kellamehhanism peab olema alati toimimisvalmis.

3.1.3. Vahemaapõhise ülekande iga tariifi puhul peab esimene näidumuutus toimuma pärast esialgse vahemaa läbimist, mis on kindlaks määratud vastavalt iga liikmesriigi tariifimäärustele. Järgmised näidumuutused peavad vastama võrdsetele vahemaapikkustele.

Ajapõhise ülekande iga tariifi puhul peab esimene näidumuutus toimuma pärast esialgse aja möödumist, mis on kindlaks määratud vastavalt iga liikmesriigi tariifimäärustele. Järgmised näidumuutused peavad vastama võrdsetele ajapikkustele.

Ülekandealuse igasuguste muutusteta peab esialgse vahemaa ja järgmiste vahemaapikkuste suhe olema sama kui esialgse aja ja järgmiste ajapikkuste suhe, olenemata kasutatud tariifist.

3.1.4. Adapter peab olema ehitatud nii, et korpuse avamisel on juurdepääs teistele taksomeetri osadele võimatu.

3.1.5. Taksomeeter peab olema konstrueeritud nii, et saaks kergesti sisestada mis tahes muutusi arvestusseadmesse, mis on vajalikud igas liikmesriigis tariifimäärustega sätestatud tariifimuudatuste täitmiseks.

Kui seade võimaldab kasutada rohkem tariife, kui on hetkel jõus, peavad taksomeetrid kõigis ülemäärastes positsioonides arvutama ja näitama hinda, mis põhineb iga liikmesriigi tariifimäärustega lubatud ühel tariifil.

3.2. Kontrollseadis

3.2.1. Taksomeetri mehhanismi ei tohi olla võimalik panna liikuma, kui seda ei ole aktiveerinud kontrollseadis, mis asub ühes järgmises lubatud positsioonis:

3.2.2. Positsioon"VABA"

Positsioonis "VABA":

a) ei tohi olla makstava hinna näitu või see näit peab olema null. Näit võib siiski võrduda alustustasuga nendes liikmesriikides, kus kasutatakse sellist näitu käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal;

b) vahemaapõhine ülekanne ja ajapõhine ülekanne ei tohi aktiveerida seadet, mis näitab makstavat hinda;

c) võimalikke lisatasusid (3.3.7) kuvav seade peab olema tühi või näiduga "null".

3.2.3. Muud positsioonid

Kontrollseadis peab olema konstrueeritud nii, et alustades asendist "VABA" saab taksomeetrit panna järjestikuselt järgmistesse tööpositsioonidesse:

a) erinevad tööpositsioonid mis tahes olemasoleva tariifi juures kasvavas järjestuses või mis tahes järjestuses, mis on lubatud iga liikmesriigi tariifimäärustega; nendes positsioonides peavad töötama vahemaapõhine ülekanne, ajapõhine ülekanne ja lisaindikaator, kui see on olemas;

b) positsioon "TASUDA", mis näitab makstavat lõpphinda, välja arvatud mis tahes lisatasud. Selles positsioonis peab ajapõhine ülekanne olema välja lülitatud ja vahemaapõhine ülekanne töötama tariifi juures, mis on lubatud iga liikmesriigi asjaomaste õigusaktidega.

3.2.4. Kontrollseadise toimimine

Kontrollseadise toimimisel järgitakse järgmisi piiranguid:

a) mis tahes tariifi tööpositsioonist alates ei tohi olla võimalik pöörata taksomeetrit tagasi positsiooni "VABA", läbimata positsiooni "TASUDA". Ühelt tariifilt teisele peab siiski olema võimalik ümber lülitada;

b) alates positsioonist "TASUDA" ei tohi olla võimalik pöörata taksomeetrit tagasi mis tahes tariifi tööpositsiooni, läbimata positsiooni "VABA";

c) taksomeeter peab olema konstrueeritud nii, et lülitamine ühelt tariifilt teisele, läbides positsiooni "VABA", on võimalik ainult siis, kui selle positsiooni tarvis määratletud kontrollseadise tingimused (3.2.2) on selle positsiooni läbimisel täielikult täidetud;

d) kontrollseadist peab olema võimatu käsitseda nii, et taksomeeter võiks minna eespool määratletud positsioonide asemel muudesse positsioonidesse.

3.2.5. Erisätted

Sõltumatult eespool sätestatud nõuetest võib vastavalt iga liikmesriigi tariifimäärustele olla üleminek ühelt tariifilt teisele automaatne antud läbitud vahemaa või aja funktsioonina, mille jooksul sõiduk oli hõivatud.

3.3. Näidik

3.3.1. Taksomeetri näidik peab olema ehitatud nii, et reisijale huvipakkuvad näidud on kergesti loetavad nii päeval kui öösel.

3.3.2. Makstav hind, välja arvatud võimalikud lisatasud, peab saama selgeks vähemalt 10 mm kõrgustest joondatud numbritest koosneva näidu pelga lugemise teel.

Kui seade on pandud tööle, käsitsedes kontrollseadist positsioonis "VABA", peab näiduseadmel olema näidatud kindel summa, mis vastab alustustasule.

Seejärel peab hinnanäit muutuma tsükliliselt, rahalise väärtuse pideva järjestikuse kasvamisena.

3.3.3. Taksomeetril peab olema seade, mis näitab pidevalt näidikul kasutatavat tööpositsiooni vastavalt siseriiklikele nõuetele.

3.3.4. Taksomeeter peab olema konstrueeritud nii, et järgurkontrollseadis saaks näidata tööpositsiooni või kasutatavat tariifi väljaspool sõidukit.

Järgurseadis ei tohi mingil juhul segada seadme korrektset toimimist ega võimaldada juurdepääsu mehhanismile või taksomeetri ülekandele.

3.3.5. Kui kohustuslikke näite ei esitata valgustatud numbrite või tähtedena, peab taksomeetris olema seade nende näitude selliseks valgustamiseks, mis ei pimesta, kuid on piisav raskusteta lugemise tagamiseks.

Selle seadme valgusallikat peab olema võimalik asendada seadme plommitud osi avamata.

3.3.6. Taksomeetrit peab saama varustada siseriiklikes määrustes määratletud või nendega lubatud loenduritega, näiteks meerikutega, mis näitavad:

a) sõiduki läbitud koguteepikkust;

b) läbitud koguteepikkust koos sõitjatega;

c) sõitjate pealevõtmiste koguarvu;

d) sõidu eest kasseeritud ja registreeritud summade arvu.

Meerikud peavad korrektselt täitma oma kavandatud funktsiooni. Need peavad näitama teavet joondatud numbritega, mille näiv kõrgus on vähemalt 4 mm.

3.3.7. Taksomeetrit peab saama varustada lisaindikaatoriga, mis vastab siseriiklikele õigusaktidele ja mis on hinnaindikaatorist sõltumatu ning läheb positsioonis "VABA" automaatselt nulli.

Need lisad tuleb kuvada joondatud numbritega, mille näiv kõrgus on vähemalt 8 mm ja mis ei ületa hinda näitavate numbrite kõrgust.

3.4. Valikulised lisaseadmed

Taksomeetrile võib lisaks paigaldada järgmised lisaseadmed:

a) sõiduki omanikule huvi pakkuvad meerikud;

b) kaardile või lindile trükkimise seadmed, mis näitavad makstavat hinda.

Nende seadmete olemasolu ja toimimine ei tohi mõjutada taksomeetri korrektset toimimist.

3.5. Ehitus

3.5.1. Taksomeetrite ehitus peab olema tugev ja vastupidav.

Põhiosad peavad olema tehtud materjalidest, mis tagavad piisava tugevuse ja stabiilsuse.

3.5.2. Taksomeetri korpus ja väljaspool seda asuvate kõigi adapterite korpused ning ülekandeosade muhvid peavad olema ehitatud nii, et puudub juurdepääs mehhanismi peamistele osadele väljastpoolt ning need on kaitstud tolmu ja niiskuse eest.

Juurdepääs osadele, mille abil saab taksomeetrit kohandada garantiiplomme lõhkumata, peab olema võimatu (6. jaotis).

4. MÄRGISTAMINE

4.1. Üldmärgised ja identifikatsioon

Igal taksomeetril peavad olema näidikul või plommitud plaadil järgmised märgised, mis on raskusteta nähtavad ja loetavad tavalistes paigaldustingimustes:

a) tootja nimi ja aadress või märgistus;

b) seadme tüübimärgistus, number ja valmistamisaasta;

c) EMÜ tüübikinnitusmärk;

d) konstant "k"; (esitatud suhtelise täpsusega vähemalt 0,2 %).

Igal taksomeetril tuleb jätta ruumi:

a) lisateabele, kui see on kohane, mis on seotud seadme või sõidukiga kooskõlas siseriiklike õigusaktide nõuetega;

b) lisaks EMÜ esmataatlusmärgisele muudele siseriiklikes õigusaktides sätestatud märgistele.

4.2. Erimärgised

4.2.1. Näidatud väärtuste tähendus peab olema kuvatud selgelt, loetavalt ja üheselt mõistetavana kõigi näiduseadmete akende juures.

4.2.2. Rahaüksuse nimetus või sümbol peab olema kuvatud sõiduhinna ja makstavate lisatasude näitude kõrval.

5. LUBATUD VEAPIIR

Paigaldusvalmi ja lisaseadmetega varustatud aja- ja sõidutariifi mõõturi kontrollimiseks katsestendil on mõõdetud koguste (tavapärane) tegelik väärtus see, mis tuleneb seadmel kuvatud "k" väärtusest ja tariifidest, mille suhtes seade on reguleeritud.

Suuruste tegelik väärtus peab jääma suurima ja väikseima lubatud näidu vahele.

5.1. Vahemaapõhise ülekande korral ei tohi antud vahemaa lubatud veapiir ületada:

a) esialgse vahemaa puhul (3.1.3): 2 % tegelikust väärtusest; alla 1000meetrise esialgse vahemaa puhul on siiski lubatud ± 20 meetrit;

b) järgmiste vahemaade puhul: 2 % tegelikust väärtusest.

5.2. Ajapõhise ülekande korral ei tohi antud aja lubatud veapiir ületada:

a) esialgse aja puhul (3.1.3): 3 % tegelikust väärtusest; alla 10minutilise esialgse aja puhul on siiski lubatud ± 18 sekundit.

b) järgmiste aegade puhul: 3 % tegelikust väärtusest.

5.3. Siseriiklikes õigusaktides määratletakse, kas kogu mõõtesüsteemi (taksomeeter + sõiduk) tuleb kohandada nii, et lubatud veapiirid on sümmeetrilised või ebasümmeetrilised nullvea suhtes; vahemaapõhise ülekande puhul on viga seotud sõiduki läbitud tegeliku vahemaaga.

6. PLOMMID

6.1. Järgmised taksomeetri osad peavad olema ehitatud nii, et neid saaks plommida:

a) korpus, mille sees asub taksomeetri sisemehhanism;

b) adapteri korpus;

c) mehaaniliste või elektriliste seadmete kaitsekatted, mis ühendavad taksomeetri sisendkohta sõiduki selle osaga, mis ühendatakse seadmega, sealhulgas adapteri lahtivõetavad osad;

d) kui kellamehhanismi keeratakse üles elektriliselt ja taksomeetri kontrollseadist juhitakse elektriliselt: elektrijuhtmete ühendused;

e) kohustuslike märgiste või taatlusmärgiste kõik plaadid;

f) punktis 3.3.4 osutatud järguri, kui see on paigaldatud, elektrikaabli ühendused.

6.2. Mis tahes plomm peab olema kinnitatud nii, et plommi lõhkumata on igasugune juurdepääs kaitstud osadele ja ühendustele võimatu.

6.3. EMÜ tüübikinnitustunnistuses määratletakse, kuhu plommid tuleb panna ja plommimisseadmete olemus ja kuju, kui see on vajalik.

7. EMÜ ESMATAATLUS

7.1. Kui nõutakse täielikku EMÜ taatlust, viiakse taksomeetri esmataatlus läbi mitmes etapis.

7.2. Esimene etapp: taksomeeter saab EMÜ osalise taatluse märgise siis, kui:

a) selle tüübile on antud EMÜ tüübikinnitus;

b) seade vastab kinnitatud tüübile ja kannab punktis 4.1 nõutud märgiseid;

c) veapiir vastab puntide 5.1 ja 5.2 nõuetele.

7.3. Järgmised etapid: nende eest vastutavad selle riigi pädevad asutused, kus taksomeetrit hakatakse kasutama.

Nende hulka kuuluvad:

- enne sõidukile paigaldamist:

a) seadme reguleerimise kontroll vastavalt punktile 5.3;

b) tariifikohanduse kontroll vastavalt siseriiklikele määrustele.

- pärast sõidukile paigaldamist:

selliselt ehitatud mõõtesüsteemi kontroll.

[1] EÜT L 243, 29.10.1971, lk 29.

[2] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 204.

--------------------------------------------------