31976L0766Euroopa Liidu Teataja L 262 , 27/09/1976 Lk 0149 - 0152
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 5 Lk 0178
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 4 Lk 0123
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 5 Lk 0178
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 5 Lk 0188
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 5 Lk 0188


Nõukogu direktiiv,

27. juuli 1976,

alkoholisisaldustabeleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(76/766/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

mitmes liikmesriigis on olemas õigusaktid etanooli vesilahuse alkoholisisalduse määramise kohta; kõnealused õigusaktid on liikmesriigiti erinevad ning tekitavad seetõttu kaubandustakistusi; ühenduse õigusaktide ühtlustamine selles valdkonnas ning ühise määratluse loomine on seetõttu vajalik;

17. detsembri 1973. aasta tööstuspoliitikat käsitlevas resolutsioonis [3] palus nõukogu, et komisjoni saadaks talle enne 1. detsembrit 1974 ettepaneku alkoholomeetriat ja alkoholomeetreid käsitleva direktiivi kohta;

mõõtmiste tulemustel põhinevat alkoholisisalduse määramise meetodit käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamine on hädavajalik, et täiendada alkoholomeetrite ja alkoholiareomeetrite ühtlustamist käsitlevat direktiivi ja kõrvaldada ebaselguse ja vaidluste tekkimise oht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga määratletakse meetod alkoholisisalduse väljendamiseks kas mahuprotsentides või massiprotsentides, nagu on määratletud lisas, ning esitatakse valem, mis võimaldab koostada tabelid alkoholisisalduse väljaarvutamiseks tehtud mõõtmiste põhjal.

Artikkel 2

Alates 1. jaanuarist 1980 ei tohi liikmesriigid kasutatud tabelite või mõõtevahenditega seotud põhjendustel pidada vaieldavaks alkoholisisalduse näitusid, mis on võetud lisas esitatud valemi põhjal koostatud alkoholisisaldustabelitest või tulenevad EMÜ märgiste ja märkidega varustatud alkoholomeetrite või alkoholiareomeetritega või vähemalt sama suurt täpsusastet tagavate mõõtevahenditega tehtud mõõtmistest.

Artikkel 3

Artiklis 2 nimetatud ja lisas määratletud alkoholisisalduse väljendamiseks kasutatakse järgmisi tähiseid:

"mahuprotsent" – alkoholisisaldus mahuprotsentides,

"massiprotsent" – alkoholisisaldus massiprotsentides.

Artikkel 4

Alates 1. jaanuarist 1980 keelavad liikmesriigid selliste alkoholisisalduste kasutamise, mis ei vasta käesolevas direktiivis esitatud nõuetele.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 24 kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ja teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid hiljemalt alates 1. jaanuarist 1980.

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusaktide teksti.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuli 1976

Nõukogu nimel

eesistuja

M. van der Stoel

[1] EÜT C 76, 7.4.1975, lk 39.

[2] EÜT C 248, 29.10.1975, lk 22.

[3] EÜT C 117, 31.12.1973, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

ALKOHOLISISALDUS

1. MÄÄRATLUS

Etanooli vesilahuse "alkoholisisaldus mahuprotsentides" on lahuses temperatuuriga 20 °C sisalduva puhta alkoholi mahu ja sama temperatuuriga kogu lahuse mahu suhe.

Etanooli vesilahuse "alkoholisisaldus massiprotsentides" on lahuses sisalduva puhta alkoholi massi ja kogu lahuse massi suhe.

2. ALKOHOLISISALDUSE VÄLJENDAMINE

Alkoholisisaldust väljendatakse alkoholi mahu- või massiühikutena lahuse saja vastava ühiku kohta.

Nende tähised on:

"% vol" (mahu%) alkoholisisalduse mahuprotsendi puhul,

"% mas" (massi%) alkoholisisalduse massiprotsendi puhul.

3. ALKOHOLISISALDUSE MÄÄRAMINE

Alkoholisisalduse määramiseks nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivis alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [1] sätestatud mõõtevahendite abil kasutatakse järgmisi menetlusi:

- alkoholomeetri või alkoholiareomeetri lugemine lahuse temperatuuril,

- lahuse temperatuuri mõõtmine.

Tulemused saadakse rahvusvahelistest alkoholisisaldustabelitest.

4. VALEM ETANOOLI VESILAHUSE RAHVUSVAHELISTE ALKOHOLISISALDUSTABELITE ARVUTAMISEKS

Etanooli vesilahuse tihedust "ρ", mis on väljendatud kilogrammides kuupmeetri kohta (kg/m3), temperatuuril (t), mis on väljendatud Celsiuse kraadides, saadakse järgmise valemi abil, mis on:

- massi suhtarvu "p" funktsioon, kus p on kümnendarv [2],

- Celsiuse kraadides (IPTS-68) väljendatud temperatuuri "t" funktsioon,

- ja mille numbrilised kordajad on esitatud allpool.

See valem kehtib temperatuurivahemikus –20 kuni + 40 °C.

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

VALEMI NUMBRILISED KORDAJAD

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | —2,061 851 3 · 10–1 kg/(m3 · °C) |

2 | —1,929 769 495 · 102 | —5,268 254 2 · 10–3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10–5 kg/(m3 · °C3) |

4 | —1,668 103 923 · 103 | —3,895 770 2 · 10–7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10–9 kg/(m3 · °C5) |

6 | —8,829 278 388 · 104 | —9,973 923 1 · 10–11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | —6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | —5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | —3,903 285 426 · 104 | |

| C1,k kg/(m3 · °C) | C2,k kg/(m3 · °C2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10–1 | —1,193 013 005 057 010 · 10–2 |

2 | —1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10–1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | —2,170 575 700 536 993 |

4 | —7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | —5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | —1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | —1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | —2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | —4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | —7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3,k kg/(m3 · °C3) | C4,k kg/(m3 · °C4) | C5,k kg/(m3 · °C5) |

1 | —6,802 995 733 503 803 · 10–4 | 4,075 376 675 622 027 · 10–6 | —2,788 074 354 782 409 · 10–8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10–2 | —8,763 058 573 471 110 · 10–6 | 1,345 612 883 493 354 · 10–8 |

3 | —2,002 561 813 734 156 · 10–1 | 6,515 031 360 099 368 · 10–6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | —1,515 784 836 987 210 · 10–6 | |

5 | —2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | —4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | —5,411 227 621 436 812 · 10–1 | | |

[1] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 143.

[2] Näide: alkoholisisalduse 12 massiprotsendi puhul on p = 0,12.

--------------------------------------------------