31974L0647Euroopa Liidu Teataja L 352 , 28/12/1974 Lk 0041 - 0042
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 6 Lk 0033
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 11 Lk 0129
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 6 Lk 0033
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 8 Lk 0063
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 8 Lk 0063


Nõukogu direktiiv,

9. detsember 1974,

nelgimähkuri tõrje kohta

(74/647/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

nelkide kasvatamisel on ühenduse põllumajanduses oluline osa;

kahjulikud organismid ohustavad pidevalt nelgi saagikust;

nelgikasvatuse kaitsmine selliste kahjulike organismide eest peaks lisaks tootmismahu säilitamisele suurendama põllumajanduse tootlikkust;

kahjulike organismide üksikutesse liikmesriikidesse kandumise vältimiseks võetavatel kaitsemeetmetel on ainult piiratud mõju, kui selliseid organisme ei tõrjuta samaaegselt ja metoodiliselt kogu ühenduses ega tõkestata nende levikut;

nelkidele kõige kahjulikumad organismid on Vahemere ja Lõuna-Aafrika nelgimähkurid;

kõnealused kahjulikud organismid on esinenud mitmes liikmesriigis;

ühenduse nelgikasvatus on pidevas ohus, kui ei võeta tõhusaid meetmeid kõnealuste kahjulike organismide tõrjeks ja nende leviku tõkestamiseks;

kõnealuste kahjulike organismide hävitamiseks tuleb ühenduse jaoks vastu võtta miinimumnõudeid sisaldavaid sätted; liikmesriigid peavad vajaduse korral suutma vastu võtta täiendavaid või rangemaid sätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis käsitletakse miinimummeetmeid, mis tuleb liikmesriikides võtta nelgimähkuri tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

Artikkel 2

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab "nelgimähkur" Vahemere nelgimähkurit (Cacoecimorpha pronubana Hb) ja Lõuna-Aafrika nelgimähkurit (Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.).

Artikkel 3

1. Liikmesriigid sätestavad, et nelgid (Dianthus L.) lubatakse ringlusse üksnes juhul, kui need ei ole saastunud nelgimähkuriga, ning et nelgimähkuriga saastunud nelgitaimi tuleb töödelda nii, et nendelt taimedelt saadud nelgid ei ole ringlusse suunamise ajal enam saastunud.

2. Olenemata lõikest 1, võib nelgimähkuriga kergelt saastunud lõigatud nelke lasta ringlusse 16. oktoobrist 30. aprillini.

Artikkel 4

Liikmesriigid keelavad nelgimähkurite pidamise.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid võivad lubada:

a) erandeid artiklites 3 ja 4 osutatud meetmetest teaduslikel eesmärkidel, katseteks ja selektsiooniks;

b) nelgimähkuriga kergelt saastunud lõigatud nelkide ringlusse suunamist 1. maist 15. oktoobrini, olenemata artiklist 3.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud load antakse üksnes siis, kui piisava kontrolliga tagatakse, et need ei takista nelgikahjuri tõrjet ega tekita kõnealuse kahjuliku organismi leviku ohtu.

Artikkel 6

Liikmesriigid võivad vastu võtta täiendavaid või rangemaid sätteid nelgimähkuri tõrjeks või selle leviku takistamiseks, kui sellised sätted on tõrje või takistamise seisukohalt vajalikud.

Artikkel 7

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed ühe aasta jooksul alates direktiivi teatavaks tegemisest ning teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 1974

Nõukogu nimel

eesistuja

Ch. Bonnet

[1] EÜT C 93, 7.8.1974, lk 87.

[2] EÜT C 116, 30.9.1974, lk 49.

--------------------------------------------------