31974L0556Euroopa Liidu Teataja L 307 , 18/11/1974 Lk 0001 - 0004
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 6 Köide 1 Lk 0163
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 06 Köide 1 Lk 0180
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 6 Köide 1 Lk 0163
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 06 Köide 1 Lk 0174
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 06 Köide 1 Lk 0174


Nõukogu direktiiv,

4. juuni 1974,

millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad üleminekumeetmete kohta, mis käsitlevad tegelemist ja kauplemist toksiliste toodetega ja nende vahendamist ning tegevusi, mis eeldavad selliste toodete erialast kasutamist, kaasa arvatud vahendajate tegevus

(74/556/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 49, artikli 54 lõiget 2, artiklit 57, artikli 63 lõiget 2, artiklit 66 ja artiklit 235,

võttes arvesse asutamispiirangute kaotamise üldprogrammi [1] ja eriti selle V jaotise teist ja kolmandat lõiku,

võttes arvesse teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamise üldprogrammi, [2] eriti selle VI jaotise teist ja kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [3]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [4]

ning arvestades, et:

lisaks kitsenduste tühistamise sätestamisele näevad need üldprogrammid ette, et tuleks uurida, kas tühistamisele peaks eelnema, sellega kaasnema või sellele järgnema diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine ning kõnealuste tegevuste alustamist ja jätkamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine ning kas vajaduse korral tuleks kuni sellise tunnustamise või kooskõlastamiseni vastu võtta üleminekumeetmeid; lisaks näevad teatavad asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamist käsitlevad nõukogu direktiivid ette direktiivide vastuvõtmise, mis käsitlevad vastastikust tunnustamist toksiliste toodetega kauplemise ja nende vahendamisega seotud ning selliste toodete erialast kasutamist eeldavate tegevuste osas;

eelkõige nõukogu 7. juuli 1964. aasta direktiiv 64/427/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad üleminekumeetmete kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate tegutsemisega ISICi põhigruppide 23–40 alla kuuluva tootmise ja töötlemise valdkonnas (tööstus ja käsitööndus), [5] ja 15. oktoobri 1968. aasta direktiiv 68/336/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad üleminekumeetmete kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate tegutsemisega toiduaine- ja joogitööstuses (ISICi põhigrupid 20 ja 21), [6] ei välista toksiliste toodete kasutamist seoses tegevuste jätkamisega, mille suhtes neid kohaldatakse; nendes direktiivides ettenähtud üleminekumeetmeid kohaldatakse vastavalt ka selliste toodete kasutamise suhtes, kui nende tegevuste jätkamine seda nõuab;

toksiliste toodetega kauplemise ja nende vahendamisega seonduvate ning selliste toodete erialast kasutamist eeldavate tegevuste, kaasa arvatud vahendajate tegevuse puhul nõuavad teatavad liikmesriigid mõnikord, et kõigil nende tegevustega seotud isikutel oleksid teatavad kvalifikatsioonitunnistuste või diplomitega tõendatud oskused, samal ajal kui teised liikmesriigid ei kehtesta konkreetseid nõudeid, vaid kehtestavad toksiliste toodete käitlemise või ladustamise kohta üksnes teatavad eritingimused; seetõttu pole võimalik saavutada ettenähtud kooskõlastamist samal ajal kui diskrimineerimise kaotamist; selline kooskõlastamine tuleb saavutada hiljem;

otsese kooskõlastamise puududes tundub siiski soovitavana lihtsustada kõnealuste tegevuste jaoks asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamist, võttes vastu üldprogrammides kavandatud laadi üleminekumeetmed eeskätt selleks, et vältida erandlike raskuste põhjustamist liikmesriikide kodanikele, kus selliste tegevuste alustamine ei sõltu mingitest tingimustest;

selliste raskuste vältimiseks peaksid üleminekumeetmed lubama peamiselt, et kõnealuste tegevuste alustamiseks vastuvõtvates liikmesriikides, kellel on selliste tegevuste alustamist reguleerivad eeskirjad, on piisavaks kvalifikatsiooni tõestuseks asjaolu, et samaga on mõistliku ja piisavalt hiljutise ajavahemiku jooksul tegeldud ühenduse liikmesriigis, mis pole vastuvõttev liikmesriik, mis tagab, et kõnealusel isikul on vastuvõtva liikmesriigi oma kodanikelt nõutavatega võrdväärsed erialased teadmised, pidades silmas ohtlikku mõju, mida toksilised tooted võivad keskkonna kaudu kas otseselt või kaudselt avaldada inimeste, loomade ja taimede tervisele;

pidades silmas toksiliste toodete mitmesuguseid omadusi ja nende toksilisuse erinevat määra inimeste, loomade ja taimede tervisele, ei saa põhjendatult lugeda teadmisi ühe sellise toote mõjust või kogemusi selle käsitsemisel tõenduseks, nagu oleks olemas samaväärne pädevus muude selliste toodete või kõigi selliste toodete turustamiseks või erialaseks kasutamiseks; seetõttu peab vastuvõtval liikmesriigil olema õigus piirata üleminekumeetmete reguleerimisala toodetega, mis koosnevad ühesugustest toimeainetest või millel on keskkonna kaudu otseselt või kaudselt inimeste, loomade ja taimede tervisele sarnane mõju;

niivõrd kui palgatöötajatel peavad liikmesriikides kõnealuse tegevuse alustamiseks või jätkamiseks olema üld-, majandus- või erialased teadmised või oskused, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ka kõnealuste isikute kategooria suhtes, et kõrvaldada tööjõu vaba liikumise takistus ja täiendada seega meetmeid, mis on vastu võetud nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määrusega (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires [7];

samal põhjusel tuleks palgatöötajate suhtes kohaldada sätteid, mis reguleerivad hea maine ja varasema pankroti puudumise tõendamist;

käesoleva direktiiviga sätestatud meetmete peamine eesmärk kaob, kui saavutatakse kõnealuste tegevuste alustamise ja jätkamise tingimuste kooskõlastamine ning diplomite, tõendite ja muude kvalifikatsioonitunnistuste vastastikune tunnustamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid võtavad käesolevas direktiivis määratletud üleminekumeetmed nende territooriumil käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud tegevusi jätkata soovivate üldprogrammide I jaotisega hõlmatud füüsiliste isikute ja äriühingute (edaspidi "kasusaajad") asutamise või teenuste osutamise suhtes.

2. Nimetatud tegevused on need, mida hõlmab nõukogu 4. juuni 1974. aasta direktiiv 74/557/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamise kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate ja vahendajate tegutsemisega toksiliste toodetega kauplemise ja nende vahendamise valdkonnas. [8]

Samuti käsitleb käesolev direktiiv toksiliste ainete erialast kasutamist hõlmavaid tegevusi, niivõrd kui sellised tegevused on liberaliseeritud või liberaliseeritakse järgmiste direktiividega:

- nõukogu 14. detsembri 1964. aasta direktiiv 65/1/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad teenuste osutamise vabaduse saavutamiseks põllumajanduse ja aianduse valdkonnas, [9]

- nõukogu 24. oktoobri 1967. aasta direktiiv 67/654/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamiseks seoses füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega metsamajanduse ja metsavarumise valdkonnas, [10]

- nõukogu 16. detsembri 1970. aasta direktiiv 71/18/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad asutamisvabaduse saavutamiseks põllumajandus- ja aiandusteenuseid pakkuvate füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, [11]

- nõukogu … direktiiv 74/…/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamise kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate tegutsemisega mitmesugustes valdkondades (ex ISIC põhigrupp 01 kuni põhigrupp 85), mis käsitleb selle direktiiviga hõlmatud tegevusi, mis kuuluvad ISIC gruppi 859 ja eeldavad toksiliste toodete kasutamist.

3. Üleminekumeetmeid, nii nagu ka nõukogu direktiivi 74/557/EMÜ artikli 7 lõikeid 1–4, kohaldatakse samuti isikute suhtes, kes palgatöötajatena jätkavad lõikes 2 nimetatud tegevusi.

Artikkel 2

Kui artikli 1 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud kutsealal tegutsema asumiseks või tegutsemiseks peavad liikmesriigis olema üld-, majandus- või kutsealased teadmised ja -oskused, aktsepteerib kõnealune liikmesriik selliste teadmiste ja oskuste piisava tõendusena asjaolu, et kõnealusel kutsealal on tegutsetud teises liikmesriigis ühel järgmistest ajavahemikest:

a) viis järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui see tegevus ei lõppenud varem kui kaks aastat enne artikli 4 lõikes 2 nimetatud taotluse tegemist;

b) kaks järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui kasusaajal on kõnealuse tegevuse kohta sertifikaat, mis tõendab tema oskusi ja pädevust ja mis lubab tal jätkata toksiliste toodetega kauplemist või toksiliste toodete vahendamist päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust ta tuleb;

c) kolm järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui soodustatud isik tõendab, et ta on enne seda saanud kõnealusel kutsealal väljaõppe, mille kohta tal on riiklikult tunnustatud või pädeva kutse- või majandusorganisatsiooni poolt oma nõuetele täielikult vastavaks tunnistatud tunnistus;

d) kolm järjestikust aastat palgatöötajana, kui kasusaajal on kõnealuse tegevuse kohta sertifikaat, mis tõendab tema oskusi ja pädevust ja mis lubab tal jätkata toksiliste toodetega kauplemist või toksiliste toodete vahendamist päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust ta tuleb;

e) neli järjestikust aastat palgatöötajana, kui kasusaaja tõendab, et ta on enne seda saanud kõnealusel kutsealal väljaõppe, mille kohta tal on riiklikult tunnustatud või pädeva kutse- või majandusorganisatsiooni poolt oma nõuetele täielikult vastavaks tunnistatud tunnistus.

Käesolev artikkel käsitleb ainult lõpptarbijale originaalpakendis tarnimiseks mõeldud pakendatud toksiliste toodetega kauplemist või nende turustamist.

Artikkel 3

Kui artikli 1 lõike 2 teises lõigus nimetatud kutsealal tegutsema asumiseks või tegutsemiseks peavad liikmesriigis olema üld-, majandus- või kutsealased teadmised ja -oskused, aktsepteerib kõnealune liikmesriik selliste teadmiste ja oskuste piisava tõendusena asjaolu, et kõnealusel kutsealal on tegutsetud teises liikmesriigis ühel järgmistest ajavahemikest:

a) kuus järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui see tegevus ei lõppenud varem kui kaks aastat enne artikli 4 lõikes 2 nimetatud taotluse tegemist;

b) kolm järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui kasusaajal on kõnealuse tegevuse kohta sertifikaat, mis tõendab tema oskusi ja pädevust ja lubab tal jätkata toksiliste toodete erialast kasutamist nõudvaid tegevusi päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust ta tuleb;

c) neli järjestikust aastat sõltumatult või ettevõtte juhina, kui kasusaaja tõendab, et ta on enne seda saanud kõnealusel kutsealal väljaõppe, mille kohta tal on riiklikult tunnustatud või pädeva kutse- või majandusorganisatsiooni poolt oma nõuetele täielikult vastavaks tunnistatud tunnistus;

d) neli järjestikust aastat palgatöötajana, kui kasusaajal on kõnealuse tegevuse kohta sertifikaat, mis tõendab tema oskusi ja pädevust ja lubab tal jätkata toksiliste toodete erialast kasutamist nõudvaid tegevusi päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust ta tuleb;

e) viis järjestikust aastat palgatöötajana, kui kasusaaja tõendab, et ta on enne seda saanud kõnealusel kutsealal väljaõppe, mille kohta tal on riiklikult tunnustatud või pädeva kutse- või majandusorganisatsiooni poolt oma nõuetele täielikult vastavaks tunnistatud tunnistus.

Punktide a, c ja e sätteid ei kohaldata tegevuste suhtes, mis eeldavad teatavate järgnevate, eriti toksiliste toodete erialast kasutamist:

- vesiniktsüaniidhape ja selle lahustuvad soolad,

- vesinikfluoriidhape ja selle lahustuvad soolad,

- akrüülnitriil,

- vedel suruammoonium,

- metüülbromiid,

- kloorpikriin,

- vesinikfosfiid ja seda vabastada võivad tooted,

- etüleenoksiid,

- süsinikdisulfiid,

- süsiniktetrakloriid,

- trikloroatsetonitriil.

Punktide b ja d sätete kohaldamisel nende väga toksiliste toodete suhtes peavad oskuste või pädevuse kohta antud sertifikaadis olema nimetatud toode või tooted, mida kasusaajal on õigus kasutada päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust ta tuleb.

Sel juhul ei tohi kasusaaja tegevus olla lõppenud varem kui kaks aastat enne artikli 4 lõikes 2 nimetatud taotluse tegemist.

Artikkel 4

1. Isikut käsitletakse ettevõtte juhina tegutsenud isikuna artiklite 2 ja 3 tähenduses, kui ta on asjakohasel kutsealal tegutsenud tööstus- või äriettevõttes:

a) ettevõtte juhina või ettevõtte filiaali juhina; või

b) ettevõtte juhina või ettevõtte juhi asetäitjana, kui selline ametikoht eeldab esindatava omaniku või juhiga samaväärset vastutust; või

c) juhtival ametikohal, mille kohustused seostuvad toksiliste toodetega kauplemise või toksiliste toodete vahendamisega ja vastutust vähemalt ühe ettevõtte osakonna eest, või juhtival ametikohal koos vastutusega nimetatud toodete kasutamise eest.

2. Tõestuse, et artiklites 2 ja 3 ettenähtud tingimused on täidetud, annab tõend, mille väljastab pädev asutus või organ päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust kõnealune isik tuleb, ja mille isik esitab oma taotluse tõenduseks, et jätkata kõnealust tegevust või tegevusi vastuvõtvates liikmesriikides. Selles tõendis on vajaduse korral nimetatud, kas luba on päritoluliikmesriigis või riigis, kust kõnealune isik tuleb, piiratud toksiliste toodete vahendamisega seotud tegevuste või selliste toodete erialast kasutamist eeldavate tegevuste alustamisega, või kas nendest tegevustest on välja arvatud teatavad toksilised tooted.

3. Liikmesriigid määravad artiklis 7 sätestatud tähtaja jooksul asutused ja organid, kellel on õigus lõikes 2 nimetatud tõendeid välja anda, ning teatavad sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 5

Kui päritoluliikmesriigis või liikmesriigis, kust kõnealune isik tuleb, lubavad artiklites 2 ja 3 sätestatud kvalifikatsioonitõendid või artikli 4 lõikes 2 ettenähtud tunnistused ainult toksiliste toodete vahendamisega seotud tegevuste või selliste toodete erialast kasutamist eeldavate tegevuste alustamist või arvavad nende tegevuste hulgast välja teatavad toksilised tooted, võib vastuvõttev liikmesriik oma territooriumil kohaldada samu piiranguid ning samuti arvata toksiliste toodete erialast kasutamist eeldavate tegevuste hulgast välja tooted, mis sisaldavad sama toimeainet kui väljaarvatud tooted või ohustavad samamoodi keskkonna kaudu kas otseselt või kaudselt inimeste, loomade ja taimede tervist.

Artikkel 6

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kuni kõnealuste tegevuste alustamist ja jätkamist käsitlevate siseriiklike eeskirjade kooskõlastamist käsitlevate sätete jõustumiseni.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud meetmed kuue kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti ja komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 4. juuni 1974

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Ertl

[1] EÜT 2, 15.1.1962, lk 36/62.

[2] EÜT 2, 15.1.1962, lk 32/62.

[3] EÜT C 63, 28.5.1969, lk 21.

[4] EÜT C 10, 27.1.1970, lk 23.

[5] EÜT 117, 23.7.1964, lk 1863/64.

[6] EÜT L 260, 22.10.1968, lk 12.

[7] EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2.

[8] EÜT L 307, 18.11.1974, lk 5.

[9] EÜT 1, 8.1.1965, lk 1/65.

[10] EÜT 263, 30.10.1967, lk 6.

[11] EÜT L 8, 11.1.1971, lk 24.

--------------------------------------------------