31974L0347Euroopa Liidu Teataja L 191 , 15/07/1974 Lk 0005 - 0010
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 4 Lk 0034
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 2 Lk 0266
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 4 Lk 0034
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 4 Lk 0007
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 4 Lk 0007


Nõukogu direktiiv,

25. juuni 1974,

põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhasteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(74/347/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

tehnilised nõuded, millele traktorid peavad siseriiklike õigusaktide kohaselt vastama, kehtivad muu hulgas ka vaatevälja ja klaasipuhastite kohta;

antud nõuded on liikmesriigiti erinevad ja seetõttu on vaja, et kõik liikmesriigid võtaksid lisaks olemasolevatele eeskirjadele või nende asemel vastu ühesugused nõuded, et eelkõige oleks võimalik iga traktoritüübi suhtes rakendada nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiivis 74/150/EMÜ (põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) [3] ettenähtud EMÜ tüübikinnitusmenetlust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Põllumajandus- või metsatraktor on rataste või roomikutega varustatud mistahes mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille tähtsaim omadus on veojõud ning mis on mõeldud teatavate põllu- või metsamajanduses kasutatavate tööriistade, masinate või haagiste tõmbamiseks, lükkamiseks, vedamiseks või käitamiseks. See võib olla kohandatud koorma või kaassõitjate veoks.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes selliste eelmises lõikes määratletud traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ning millel on kaks telge ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6–25 km/h.

Artikkel 2

Ükski liikmesriik ei tohi keelduda traktorile EMÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest vaatevälja või klaasipuhastitega seotud põhjustel, kui need vastavad lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 3

Ükski liikmesriik ei tohi keelata või takistada traktorite müümist, kasutuselevõttu või kasutamist vaatevälja või klaasipuhastitega seotud põhjustel, kui need vastavad lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Muudatused, mis on vajalikud lisa nõuete kohandamiseks tehnika arenguga, võetakse vastu direktiivi 74/150/EMÜ artiklis 13 ettenähtud korras.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 18 kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide tekst edastatakse komisjonile.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 25. juuni 1974

Nõukogu nimel

eesistuja

H. D. Genscher

[1] EÜT 28, 17.2.1967, lk 462/67.

[2] EÜT 42, 7.3.1967, lk 620/67.

[3] EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10.

--------------------------------------------------

LISA

VAATEVÄLI

MÕISTED JA NÕUDED

1. MÕISTED

1.1. Vaateväli

Vaateväli – kogu traktorijuhile nähtav ala ees ja külgsuunas

1.2. Võrdluspunkt

Võrdluspunkt – traktoristi silmade, mis mõtteliselt asuvad ühes punktis, kokkuleppeliselt määratud asukoht. Võrdluspunkt asub traktori keskpikitasandiga paralleelsel istme keset läbival tasandil, vertikaalsuunas 700 mm võrra selle tasandi ja istme pealispinna lõikejoonest ülalpool ja 270 mm võrra istme pealispinna esiserva läbivast ja traktori keskpikitasandiga ristuvast vertikaaltasandist vaagnatoe suunas (joonis 1). Niiviisi määratletud võrdluspunkt kehtib sõitjata istme korral, mis on paigaldatud traktori tootja poolt määratud keskasendisse.

1.3. Poolringikujuline nähtavusala

Poolringikujuline nähtavusala – poolring, mille moodustab horisontaalsel teetasapinnal vertikaalselt otse võrdluspunkti all asetseva punkti ümber pöörlev 12 m pikkune raadius, nii et traktori liikumise suunas vaadates jääb poolringi kaar traktori ette, kusjuures poolringi piirav diameeter on traktori pikitelje suhtes täisnurga all (joonis 2).

1.4. Peitealad

Peitealad – poolringikujulise nähtavusala sektorite kõõlud, mis pole konstruktsioonielementide, nt katusekandepostide tõttu nähtavad.

1.5. Vaatevälja sektor

Vaatevälja sektor – vaatevälja osa, mis piirneb:

1.5.1. ülal

võrdluspunkti läbiva horisontaaltasandiga;

1.5.2. teetasapinnal

poolringikujulisest nähtavast alast väljapoole jääva alaga, mis on poolringikujulise nähtava ala sellise sektori jätkuks, mille kõõl on 9,5 m pikk ning asetseb risti traktori keskpikitasandiga paralleelse tasandiga, mis läbib juhiistme keset, kusjuures antud tasand poolitab kõõlu.

1.6. Klaasipuhastite poolt puhastatav ala

Klaasipuhastite poolt puhastatav ala – esiklaasi välispinna ala, mida klaasipuhastid puhastavad.

2. NÕUDED

2.1. Üldnõuded

Traktor peab olema niiviisi konstrueeritud ja varustatud, et juhil oleks piisav vaateväli tänavaliikluse, põllumajandus- ja metsatööde tavapärastes tingimustes. Vaatevälja loetakse piisavaks, kui juht näeb, niivõrd kui see on võimalik, osa kummastki esirattast, ning kui on täidetud järgmised nõuded.

2.2. Vaatevälja kontrollimine

2.2.1. Peitealade kindlaksmääramise kord

2.2.1.1. Traktor asetatakse horisontaalsele pinnale, nagu on näidatud joonisel 2. Samal horisontaaltasandil, kus paikneb võrdluspunkt, paigaldatakse võrdluspunkti suhtes sümmeetriliselt teineteisest 65 mm kaugusele horisontaalse toe külge kaks punktvalgusallikat. Tugi peab olema selle keskpunktist pööratav võrdluspunkti läbiva vertikaaltelje ümber. Peitealade mõõtmiseks peab tugi olema joondatud nii, et kahte valgusallikat ühendav joon oleks risti nähtavust takistavat elementi ja võrdluspunkti ühendava joonega. Valgusallikad lülitatakse kordamööda sisse ja nähtavust takistava elemendi tekitatud varjude kattumisala ehk peiteala mõõdetakse vastavalt punktile 1.4 (joonis 3).

2.2.1.2. Peiteala laius ei või olla üle 600 mm.

2.2.1.3. Kõrvuti asetsevate üle 80 mm laiuste konstruktsioonielementide tekitatud peitealad peavad paiknema nii, et sirglõik, mis ühendab nähtamatuks jäävate poolringikujulise nähtavusala sektorikõõlude keskpunkte, oleks vähemalt 2,50 m pikk.

2.2.1.4. Poolringikujulises nähtavusalas ei tohi olla rohkem kui kuus peiteala ning punktis 1.5 määratletud vaatevälja sektoris ei tohi olla rohkem kui kaks peiteala.

2.2.1.5. Lubatud on siiski ka peitealade olemasolu, mille laius on suurem kui 600 mm, kuid väiksem kui 1200 mm, kui neid peitealasid tekitavate elementide konstruktsiooni ei ole võimalik muuta ega neid ümber paigutada. Selliseid peitealasid ei tohi olla rohkem kui kaks ja need peavad asuma väljaspool vaatevälja sektorit.

2.2.1.6. Tüübikinnitusega tahavaatepeeglitest põhjustatud vaatevälja takistused võib jätta arvestamata, kui peegleid ei ole nende konstruktsiooni tõttu võimalik teisiti paigaldada.

2.2.2. Binokulaarvaate peitealade matemaatiline kindlaksmääramine:

2.2.2.1. alternatiivina punktis 2.2.1 sätestatud menetlusele võib ka matemaatilisel teel kontrollida, kas peitealade suurus on lubatud piires. Peitealade suuruse, jaotuse ja arvu suhtes kohaldatakse punktide 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 ja 2.2.1.6 nõudeid;

2.2.2.2. v =

b−65

a

kus:

a on nähtavust takistava elemendi ja võrdluspunkti vaheline kaugus (mm), mõõdetuna piki visuaalset raadiust, mis ühendab võrdluspunkti, takistava elemendi keset ja poolringikujulise nähtavusala perimeetrit;

b on nähtavust takistava elemendi laius (mm), mõõdetuna horisontaalselt, risti visuaalse raadiusega.

2.3. Punktis 2.2 osutatud katsemenetlused võib asendada teistsuguste menetlustega, kui nende samaväärsus on tõestatud.

2.4. Juhul, kui peitealade suhtes kohaldatakse direktiivi 74/150/EMÜ artikli 8 lõiget 3, tuleb rakendada punktis 2.2.2 toodud menetlust.

2.5. Esiklaasi läbipaistev ala

Kui traktorile on paigaldatud esiklaas, peab selle läbipaistev ala vastama punkti 2.2 nõuetele.

2.6. Klaasipuhastid

2.6.1. Esiklaasiga traktorid peavad olema varustatud ka mootoriga käitatavate klaasipuhastitega ja nendega puhastatav ala peab tagama takistusteta ettepoole suunatud vaatevälja, mis vastab vaatevälja sektoris asuvale poolringikujulise nähtavusala kõõlule pikkusega vähemalt 8 m.

2.6.2. Klaasipuhastite töösagedus peab olema vähemalt 20 tsüklit minutis.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------