31971L0317Euroopa Liidu Teataja L 202 , 06/09/1971 Lk 0014 - 0020
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 2 Lk 0015
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1971(II) Lk 0644
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 2 Lk 0015
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1971(II) Lk 0721
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 1 Lk 0152
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 2 Lk 0030
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 2 Lk 0030


Nõukogu direktiiv,

26. juuli 1971,

keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrilisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(71/317/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

liikmesriikides kehtivad keskmise täpsusega risttahukakujuliste vihtide ja silindriliste vihtide ehituse ja kontrollimeetodite suhtes kohustuslikud sätted, mis on liikmesriigiti erinevad ning seetõttu takistavad kaaluvihtidega kauplemist; seetõttu on tarvis kõnealused sätted ühtlustada;

nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodite ühissätteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [3] sätestas EMÜ tüübikinnituse ja EMÜ esmataatluse menetlused; vastavalt kõnealusele direktiivile tuleb kehtestada tehnilised nõuded, millele keskmise täpsusega risttahukakujuliste vihtide ja silindriliste vihtide konstruktsioon peab vastama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse keskmise täpsusega kaaluvihtide suhtes, mille nimiväärtused on järgmised:

- vihid nimiväärtusega 5, 10, 20 ja 50 kg;

- vihid nimiväärtusega 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 g ning 1, 2, 5 ja 10 kg.

Artikkel 2

EMÜ märgiseid ja märke kanda võivate kaaluvihtide kirjeldus ja illustratsioonid on esitatud I–IV lisas. Nende puhul ei nõuta EMÜ tüübikinnitust; need peavad läbima EMÜ esmataatluse.

Artikkel 3

Liikmesriigid ei tohi takistada, keelata ega piirata EMÜ esmataatlusmärgist kandvate keskmise täpsusega risttahukakujuliste vihtide või silindriliste vihtide turuleviimist või kasutuselevõttu.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest ja teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide tekst edastatakse komisjonile.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. juuli 1971

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Moro

[1] EÜT 63, 3.4.1967, lk 928/67.

[2] EÜT 30, 22.2.1967, lk 480/67.

[3] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

RISTTAHUKAKUJULISED VIHID

1. Kuju, koostis ja valmistusmeetod

1.1. Rööptahukakujulised vihid jäiga mitteesileküündiva käepidemega.

1.2. Kasutatud koostisaine:

1.2.1. Kaaluvihi korpus: hallmalm

1.2.2. Mudel 1 : käepide püsiva läbimõõduga õmbluseta terastorust

Mudel 2 : käepide valumalmist, valatud koos vihi korpusega.

2. Justeerimisõõnsus

Mudel 1

2.1. Sisemine õõnsus, mille moodustab torukäepideme sisemus.

2.2. Õõnsus on suletud messingist keermestatud korgiga või sileda kettakujulise messingkorgiga. Messingist keermestatud korgil on pilu kruvikeeraja jaoks ning tõsteauk sileda ketta keskel.

2.3. Kork plommitakse sisemisse ringkanalisse või toru keermesse surutava tinakuuliga.

Mudel 2

2.4. Ühte kaaluvihi püsttugedest valatud sisemine õõnsus, mis avaneb selle püsttoe ülemisele pinnale.

2.5. Õõnsus suletakse väikese pehme terasplaadiga.

2.6. Plaat plommitakse tinakuuliga, mis surutakse II lisas esitatud joonisel näidatud tühimikku.

3. Justeerimine

3.1. Pärast uue kaaluvihi tinahaavliga justeerimist jääb kaks kolmandikku õõnsuse kogumahust tühjaks.

4. EMÜ esmataatlusmärgise kinnitamine

4.1. EMÜ täieliku taatluse märgis lüüakse templiga justeerimisõõnsuse tinaplommile.

5. Märgised ja eristustähised

5.1 Kaaluvihi nimiväärtus ning valmistaja tunnus süvistatakse või tehakse reljeefselt vihi keskosa ülemisele pinnale.

5.2. Kaaluvihi nimiväärtus märgitakse järgmiselt: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Mõõtmed ja tolerantsid/lubatud hälbed

6.1. Eri kaaluvihtide mõõtmed (millimeetrites) on esitatud II lisas.

6.2. Eri mõõtmete puhul võetakse aluseks tavalised valmistamistolerantsid.

7. Lubatud piirviga

Nimiväärtus | Esmataatlusel lubatud piirviga milligrammides |

| |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

20 kg | + | 3200 |

— | 0 |

50 kg | + | 8000 |

— | 0 |

8. Pinnatöötlus

8.1. Vajaduse korral kaitstakse kaaluvihte korrosiooni eest sobiva, kulumise ja löökide suhtes vastupidava pindkattega.

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III LISA

SILINDRILISED VIHID

1. Kuju, koostis ja valmistusmeetod

1.1. Silindrilised vihid lameda nupu kujulise käepidemega.

1.2. Kasutatud koostisaine: mis tahes aine tihedusega 7–9,5 g/cm³, mille tugevus on vähemalt võrdne valumessingi tugevusega, korrosioonikindlus vähemalt sama ja rabedus ei ole suurem kui hallmalmil ning pind on võrreldav hoolikalt peenest liivast valuvormi valatud hallmalmi pinnaga.

Hallmalmi ei või kasutada vihtide valmistamiseks, mille nimiväärtus on alla 100 g.

1.3. Valmistamismeetod vastab valitud koostisainele.

2. Justeerimisõõnsus

2.1. Sisemine silindriline õõnsus, mille ülaosa on laiem.

2.2. Õõnsus on suletud messingist keermestatud korgiga või sileda kettakujulise messingkorgiga. Messingist keermestatud korgil on pilu kruvikeeraja jaoks ning tõsteava sileketta keskel.

2.3. Kork plommitakse tinaplommiga, mis surutakse õõnsuse laiemasse ossa lõigatud ringkanalisse.

2.4. Kaaluvihtidel nimiväärtusega 1, 2, 5 ja 10 g ei ole justeerimisõõnsust.

2.5. Kaaluvihtidel nimiväärtusega 20 g ja 50 g võib olla justeerimisõõnsus.

3. Justeerimine

3.1. Pärast uue kaaluvihi tinahaavliga justeerimist jääb kaks kolmandikku õõnsuse kogumahust tühjaks.

4. EMÜ esmataatlusmärgise kinnitamine

4.1. EMÜ täieliku taatluse märgis lüüakse templiga justeerimisõõnsuse tinaplommile.

4.2. Justeerimisõõnsuseta kaaluvihtide puhul lüüakse tempel vihi põhja.

5. Märgised ja eristustähised

5.1. Kaaluvihi nimiväärtus ning valmistaja tunnus süvistatakse või tehakse reljeefselt kaaluvihi pea ülemisele pinnale.

5.2. Vihtide puhul nimiväärtusega 500 g–10 kg võib nimiväärtuse märkida vihi korpusele.

5.3. Kaaluvihi nimiväärtus märgitakse järgmiselt: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6. Mõõtmed ja tolerants

6.1. Eri kaaluvihtide mõõtmed (millimeetrites) on esitatud IV lisas.

6.2 Eri mõõtmete puhul võetakse aluseks tavaline valmistamistolerants.

7. Lubatud piirviga

Nimiväärtus | Esmataatlusel lubatud piirviga milligrammides |

| |

1 g | + | 5 |

— | 0 |

2 g | + | 5 |

— | 0 |

5 g | + | 10 |

— | 0 |

10 g | + | 20 |

— | 0 |

20 g | + | 20 |

— | 0 |

50 g | + | 30 |

— | 0 |

100 g | + | 30 |

— | 0 |

200 g | + | 50 |

— | 0 |

500 g | + | 100 |

— | 0 |

1 kg | + | 200 |

— | 0 |

2 kg | + | 400 |

— | 0 |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

8. Pinnatöötlus

8.1. Vajaduse korral kaitstakse kaaluvihte korrosiooni eest sobiva, kulumise ja löökide suhtes vastupidava pindkattega; vihid võivad olla poleeritud.

--------------------------------------------------

IV LISA

SILINDRILISED VIHID

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------