31969L0060Euroopa Liidu Teataja L 048 , 26/02/1969 Lk 0001 - 0003
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1969(I) Lk 0044
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1969(I) Lk 0049
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 4 Lk 0079
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 3 Lk 0062
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 3 Lk 0062
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 65 Lk 0003
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 65 Lk 0003


Nõukogu direktiiv,

18. veebruar 1969,

millega muudetakse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi teraviljaseemne turustamise kohta

(69/60/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades, et:

teraviljaseemne turustamist käsitleva nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi [2] teatavaid sätteid tuleks muuta;

on asjakohane laiendada ajutisi meetmeid ja lubada kasutada eliitseemnele eelnevate põlvkondade seemneid;

direktiivi tuleks lisada uued teraviljaliigid ja kehtestada nende miinimumnõuded;

kui teatavaid teraviljaliike mõne liikmesriigi territooriumil tavaliselt ei toodeta ega turustata, tuleks sätestada kõnealuse liikmesriigi vabastamine vastavalt alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee menetlusele kohustusest kohaldada kõnealuse liigi suhtes nimetatud direktiivi;

vähem rangetele nõuetele vastavate seemnete puhul tuleks vähendada teatavaid tähistamisnõudeid ja muuta etiketi värvi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi teraviljaseemne turustamise kohta muudetakse vastavalt järgmistele artiklitele.

Artikkel 2

1. Artikli 2 lõike 1 punktis A lisatakse sõnade "Oryza sativa L. Riis" järele sõnad "Phalaris canariensis L. Kanaari paelrohi".

2. Artikli 2 lõike 1 punktis C lisatakse sõnade "speltanisu, rukis" järele ja artikli 2 lõike 1 punktis E sõnade "rukis, mais" järele koma ja sõnad "kanaari paelrohi".

3. "a) mis põlvneb otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrolli käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemne jaoks kehtestatud tingimustele;."

4. "a) mis põlvneb otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemne jaoks kehtestatud tingimustele;."

5. "a) mis põlvneb otse eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemne jaoks kehtestatud tingimustele;."

6. "c) sertifitseerib üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kuni kolm aastat alates käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumisest, ning erandina lõike 1 punktidest E, F ja G, sertifitseeritud seemnena seemne, mis põlvneb otse mõnes liikmesriigis antud ajahetkel kasutusel oleva korra kohaselt ametlikult kontrollitud seemnest ja mis annab samu tagatisi kui käesoleva direktiivi põhimõtete kohaselt sertifitseeritud eliitseeme; käesolevat sätet kohaldatakse samuti lõike 1 punktis G nimetatud esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne suhtes."

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 1 punktist b jäetakse välja sõna "mais".

Artikkel 4

Artikli 8 lõikes 1 asendatakse sõna "saadetised" sõnaga "partiid".

Artikkel 5

"2. Ametlikult pitseeritud pakendeid võib pitseerida uuesti üksnes ametlikult. Kui pakend pitseeritakse uuesti, märgitakse artikli 10 lõike 1 alusel nõutavale etiketile viimase uuesti pitseerimise kuupäev ja selle eest vastutav asutus."

Artikkel 6

"b) peab sisaldama etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud sama teave kui see, mida nõutakse IV lisa punkti A alapunkti a lõigetes 3, 4 ja 5 etikettide puhul; kõnealune dokument ei ole vajalik juhul, kui kõnealune teave on trükitud kustutamatult välispakendile."

Artikkel 7

"Artikkel 15

1. Liikmesriigid näevad ette, et teraviljaseemet, mis on toodetud otse ühes liikmesriigis sertifitseeritud eliitseemnest või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest ning koristatud mõnes teises liikmesriigis või kolmandas riigis, võib sertifitseerida riigis, kus on toodetud eliitseeme või esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme, kui kõnealune seeme on läbinud I lisas sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise ja kui ametlik kontroll on näidanud, et II lisas sertifitseeritud seemne jaoks kehtestatud tingimused on täidetud.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka selliste sertifitseeritud seemnete sertifitseerimiseks, mis on toodetud otse eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrolli käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemne jaoks kehtestatud tingimustele."

Artikkel 8

Artikli 16 lõike 2 viimases lauses esitatud tähtpäev asendatakse kuupäevaga 1. juuli 1970.

Artikkel 9

Artikli 17 lõikes 2 asendatakse sõna "tumekollane" sõnaga "pruun".

Artikkel 10

"Artikkel 23a

Liikmesriigi taotluse korral, mida menetletakse artikliga 21 ettenähtud korras, võib vabastada asjaomase liikmesriigi täielikult või osaliselt kohustusest kohaldada käesolevat direktiivi teatavate liikide suhtes, kui asjaomase liikmesriigi territooriumil kõnealuste liikide seemneid tavaliselt ei toodeta ega turustata."

Artikkel 11

I lisa lõike 2 punktis A ja lõikes 4 lisatakse sõna "rukis" järele koma ja sõnad "kanaari paelrohi".

Artikkel 12

1. "Eliitseemne puhul on 500 grammi kohta lubatud üks osa Claviceps purpurea’d ja sertifitseeritud seemne puhul kolm osa Claviceps purpurea’d."

2. II lisa lõike 3 punkti A alapunkti a taanete bb ja cc ning alapunkti c taande bb seitsmendas veerus asendatakse number 5 numbriga 7.

3. II lisa lõike 3 punkti A alapunkti b seitsmendat veergu muudetakse järgmiselt:

a) taandes aa asendatakse sõnad "1 punane seeme" sõnadega "2 punast seemet";

b) taandes bb asendatakse number 2 numbriga 5;

c) taandes cc asendatakse number 3 numbriga 5.

4. II lisa lõike 3 punkti A alapunkti d taande aa kuuendas veerus lisatakse numbri 0 järele sõnad "(250 grammis)".

"e)kanaari paelrohi | aa)eliitseeme | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | liigist Avena fatua, Avena sterilis |

| bb)sertifitseeritud seeme | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana või Lolium temulentum" |

5. 6. "C. Liikide Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ja Lolium temulentum maksimaalset seemnesisaldust käsitlevad erisätted:

Ühe liigist Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ja Lolium temulentum pärit seemne esinemist 500-grammises proovis ei käsitata lisandina, kui teine proov on nimetatud sortide seemnetest vaba."

Artikkel 13

1. "1. "

EMÜ eeskirjad ja standardid

"

2. Sertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid."

2. Etikette, millel on esitatud teraviljaseemne turustamist käsitleva nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi IV lisa punkti A alapunkti a lõike 1 alusel nõutav teave, võib kasutada siiski kuni 30. juunini 1970.

Artikkel 14

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juuliks 1969. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. veebruar 1969

Nõukogu nimel

eesistuja

J. P. Buchler

[1] EÜT C 108, 19.10.1968, lk 30.

[2] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

--------------------------------------------------