13.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/14


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 173/2022,

10. juuni 2022,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2022/1873]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/665, millega muudetakse otsust 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XVII peatüki punktile 7e (komisjoni otsus 2005/270/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„–

32019 D 0665: komisjoni 17. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/665 (ELT L 112, 26.4.2019, lk 26).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

artikli 6c ja II lisa kohaldamisel kasutab Liechtenstein ringlusse võetud olmejäätmete koguse määramiseks samaväärset meetodit.“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2019/665 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 11. juunil 2022, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 10. juuni 2022

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Nicolas VON LINGEN


(1)  ELT L 112, 26.4.2019, lk 26.

(*)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.