26.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/227


ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUSE NING TEISELT POOLT SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI VAHELISE KAUBANDUS- JA KOOSTÖÖLEPINGUGA LOODUD PARTNERLUSNÕUKOGU OTSUS nr 1/2021,

23. veebruar 2021,

mis käsitleb kuupäeva, mil lõpeb kaubandus- ja koostöölepingu kohaselt ajutine kohaldamine [2021/356]

PARTNERLUSNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelist kaubandus- ja koostöölepingut, eriti selle artikli FINPROV.11 [Jõustumine ja ajutine kohaldamine] lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (1) (edaspidi „kaubandus- ja koostööleping“) artikli FINPROV.11 [Jõustumine ja ajutine kohaldamine] lõikele 2 on pooled kokku leppinud, et nad kohaldavad kaubandus- ja koostöölepingut ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021, tingimusel et nad on enne seda kuupäeva teineteisele teatanud, et nende vastavad ajutiseks kohaldamiseks vajalikud õigusruumisisesed nõuded on täidetud ja menetlused lõpule viidud. Ajutine kohaldamine lõpeb ühel järgmistest kuupäevadest, olenevalt sellest, milline neist saabub kõige varem: 28. veebruar 2021 või mõni muu partnerlusnõukogu valitud kuupäev või selle kuu esimene päev, mis järgneb kuule, mil pooled on teineteisele teatanud, et nad on täitnud oma õigusruumisisesed nõuded ja viinud lõpule menetlused, et kinnitada oma nõusoleku siduvust.

(2)

Kuna Euroopa Liit ei saa sisemiste menetlusnõuete tõttu sõlmida kaubandus- ja koostöölepingut 28. veebruariks 2021, peaks partnerlusnõukogu määrama kuupäevaks, mil vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu artikli FINPROV.11 [Jõustumine ja ajutine kohaldamine] lõike 2 punktile a lõpeb ajutine kohaldamine, 30. aprilli 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kuupäev, mil ajutine kohaldamine kaubandus- ja koostöölepingu artikli FINPROV.11 [Jõustumine ja ajutine kohaldamine] lõike 2 punkti a kohaselt lõpeb, on 30. aprill 2021.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel ja London, 23. veebruar 2021

Partnerlusnõukogu nimel

kaaseesistujad

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  ELT L 444, 31.12.2020, lk 14.