25.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/1


Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu ajutise kohaldamise kohta (1)

Euroopa Liit ja Jaapan teatasid üksteisele 21. detsembril 2018 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu ajutiseks kohaldamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Sellest tulenevalt võivad Jaapan ja Euroopa Liit vastavalt lepingu artikli 47 lõikele 2 alates 1. veebruarist 2019 ajutiselt kohaldada käesoleva lepingu ühiselt kindlaks määratud sätteid.

Vastavalt nõukogu 26. juuni 2018. aasta otsuse (EL) 2018/1197, mis käsitleb strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist, artiklile 4 kohaldatakse liidu ja Jaapani vahel lepingu järgmisi osi ajutiselt:

a)

artiklid 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 ja 41;

b)

artiklid 13, 15 (välja arvatud lõike 2 punkt b), artiklid 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 ja 37, artikli 38 lõige 1 ja artikkel 39 ulatuses, milles need puudutavad küsimusi, mille puhul liit on juba kasutanud oma pädevust liidusiseselt;

c)

artiklid 1, 2, 3, 4, artikli 5 lõige 1 ulatuses, milles need puudutavad küsimusi, mis kuuluvad liidu pädevusse kujundada ja viia ellu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat;

d)

artikkel 42 (välja arvatud lõike 2 punkt c), artiklid 43–47, artikli 48 lõige 3 ning artiklid 49, 50 ja 51 ulatuses, mil nende sätete eesmärk piirdub lepingu ajutise kohaldamise tagamisega.


(1)  ELT L 216, 24.8.2018, lk 4.