7.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/29


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 84/2017,

5. mai 2017,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2019/196]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/662 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2017, 2018 ja 2019, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (1).

(2)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/662 tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/595 (2), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu käesolevat otsust Liechtensteini suhtes ei kohaldata.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 120 (komisjoni määrus (EL) 2016/1412) järele lisatakse järgmine tekst:

„121.

32016 R 0662: komisjoni 1. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/662 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2017, 2018 ja 2019, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 115, 29.4.2016, lk 2).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

II lisa punktis 5 esitatud tabelisse lisatakse:

IS

12

NO

12“

2)

Punkti 102 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/595) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/662 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. mail 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. mai 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 115, 29.4.2016, lk 2.

(2)  ELT L 99, 16.4.2015, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.