7.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 72/2017,

5. mai 2017,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2019/184]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1396, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) teatavaid lisasid (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt:

1)

osas 7.1 lisatakse punktile 12 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001) järgmine taane:

„—

32016 R 1396: komisjoni 18. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1396 (ELT L 225, 19.8.2016, lk 76).“;

2)

osa 7.1 punkti 12 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001) kohanduse H tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/1396 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. mail 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. mai 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 225, 19.8.2016, lk 76.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.