7.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 70/2017,

5. mai 2017,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2019/182]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1840, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2009/156/EÜ IV lisa hobuste Aafrika katku diagnostikameetodite osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 4. jaanuari 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/9, millega antakse Marokos ja Taiwanis asuvatele teatavatele laboritele luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes.

(4)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Osas 4.1 lisatakse punktile 3 (nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ):

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 D 1840: komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1840 (ELT L 280, 18.10.2016, lk 33).“

2)

Osas 8.1 lisatakse punktile 2 (nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ) järgmine taane:

„—

32016 D 1840: komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1840 (ELT L 280, 18.10.2016, lk 33).“

3)

Osas 4.2 lisatakse punkti 102 (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1235) järele järgmine punkt:

„103.

32017 D 0009: komisjoni 4. jaanuari 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/9, millega antakse Marokos ja Taiwanis asuvatele teatavatele laboritele luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (ELT L 3,6.1.2017, lk 32).

Käesolevat õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes.“

Artikkel 2

Rakendusotsuste (EL) 2016/1840 ja (EL) 2017/9 norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. mail 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. mai 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 280, 18.10.2016, lk 33.

(2)  ELT L 3, 6.1.2017, lk 32.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.