10.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/3


Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline

LEPING,

mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK

teiselt poolt,

edaspidi koos „lepinguosalised“,

SOOVIDES tugevdada politsei- ja õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel, ilma et see piiraks isikuvabadust kaitsvate õigusnormide kohaldamist,

ARVESTADES, et praegused suhted lepinguosaliste vahel, eelkõige Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline protokoll (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (1), kinnitavad tihedat koostööd võitluses kuritegevuse vastu,

MÄRKIDES lepinguosaliste ühist huvi tagada Euroopa Liidu liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise politseikoostöö toimumine kiirel ja tõhusal viisil, mis on kooskõlas nende siseriiklike õigussüsteemide aluspõhimõtetega ning 4. novembril 1950. aastal Roomas allkirjastatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud üksikisiku õiguste ja põhimõtetega,

TUNNISTADES, et nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsuses 2006/960/JSK (Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta) (2) on juba sätestatud normid, mille alusel Euroopa Liidu liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi õiguskaitseasutused saavad kiiresti ja tõhusalt vahetada olemasolevat teavet ja jälitusteavet, et viia läbi uurimist kriminaalasjades või jälitusmenetlust,

TUNNISTADES, et rahvusvahelise koostöö soodustamiseks õiguskaitse valdkonnas on väga oluline võimaldada täpse teabe kiiret ja tõhusat vahetamist,

TUNNISTADES, et eesmärk on kehtestada kord kiirete, tõhusate ja odavate andmevahetuse vahendite ning andmete ühise kasutamise edendamiseks, tuleks kõnealuse korra suhtes kohaldada vastutuse põhimõtet ja see kord peaks nõuetekohaselt tagama andmete õigsuse ning turbe nende edastamisel ja säilitamisel ning samuti sisaldama korda andmevahetuse salvestamiseks ja vahetatavate andmete kasutamise suhtes kohaldatavaid piiranguid,

MÄRKIDES, et käesolev leping sisaldab seetõttu sätteid, mis põhinevad nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), (3) nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) (4) ja selle lisa ning nõukogu 30. novembri 2009. aasta raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) (5) peamistel sätetel ning mille eesmärk on parandada teabevahetust selliselt, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Liechtensteini Vürstiriik annavad üksteisele õiguse juurdepääsuks automatiseeritud DNA-registritele, sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemidele ning sõidukite registreerimisandmetele,

MÄRKIDES, et riiklikes DNA-registrites ja sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemides sisalduvate andmete puhul peaks kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem võimaldama päringut tegeval riigil teise sammuna taotleda registrit haldavalt riigilt konkreetseid asjaomaseid isikuandmeid ning vajaduse korral täiendavat teavet vastastikuse abi andmise menetluste kaudu, kaasa arvatud nõukogu raamotsuse 2006/960/JSK kohaselt vastu võetud menetluste kaudu,

ARVESTADES, et kõnealused sätted tõhustaks märkimisväärselt praegu rakendatavat korda, võimaldades Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Liechtensteini Vürstiriigil teada saada, kas mõni teine riik omab talle vajaminevat teavet ning kui omab, siis milline riik,

ARVESTADES, et piiriülene andmete võrdlemine annab kuritegevusega võitlemisele uue mõõtme ning et andmete võrdlemisel saadud teave võimaldab rakendada uusi uurimisalaseid lähenemisviise ning etendab seega riikide õiguskaitse- ja õigusasutuste abistamisel väga olulist osa,

ARVESTADES, et normid põhinevad riikide andmebaaside võrguks ühendamisel,

ARVESTADES, et teatavaid tingimusi kohaldades peaksid riigid saama edastada isikuandmeid ja isikustamata andmeid, et parandada teabevahetust, mille eesmärk on tõkestada kuritegusid ning tagada avalik kord ja julgeolek piiriülese mõõtmega suursündmuste puhul,

TUNNISTADES, et lisaks teabevahetuse parandamisele on vaja reguleerida politseiasutuste vahelise tiheda koostöö muid vorme, eelkõige ühiste julgeolekuoperatsioonide (nt ühispatrullid) korral toimuvat koostööd,

ARVESTADES, et kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem näeb ette anonüümsete profiilide võrdlemise süsteemi, kus isikuandmeid vahetatakse ainult kokkulangevuse tuvastamisel ning mille edastamised ja kättesaamised on hõlmatud siseriikliku õigusega, sealhulgas õigusabi normidega, ning et selline süsteem tagab piisava andmekaitse, kusjuures eeldatakse, et isikuandmete edastamisel teise riiki on nõutav piisav andmekaitse tase andmeid saavas riigis,

ARVESTADES, et Liechtensteini Vürstiriik kannab oma asutuste kulud, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamisega,

TUNNISTADES, et laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimine on oluline samm turvalisema ja tulemuslikuma kohtuekspertiisi teabe vahetamise suunas ning et Liechtensteini Vürstiriik peaks täitma teatavaid nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK sätteid,

ARVESTADES, et kui Liechtensteini Vürstiriigi ametiasutused töötlevad käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid terrorismi või piiriüleste kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärkidel, peaksid nad kohaldama selliseid Liechtensteini Vürstiriigi õiguses sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK) (6),

VÕTTES ALUSEKS Euroopa Liidu liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi vastastikuse usalduse üksteise õigussüsteemide struktuuri ja toimimise suhtes,

VÕTTES ARVESSE, et vastavalt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb koostööd Šveitsi DNA-profiilide ja sõrmejälgede andmete infosüsteemide raames, (7) kasutavad mõlemad riigid DNA ja sõrmejälgede andmete vahetamisel sama andmebaasi ja samu teabevahetussüsteeme,

TUNNISTADES, et kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute sätted on jätkuvalt kohaldatavad kõikides küsimustes, mida käesolev leping ei hõlma,

ON OTSUSTANUD SÕLMIDA KÄESOLEVA LEPINGU:

Artikkel 1

Lepingu ese ja eesmärk

1.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–24, artikli 25 lõige 1, artiklid 26–32 ja artikkel 34 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Liechtensteini Vürstiriigi ja iga liikmesriigi vahel.

2.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–19 ja 21 ning selle lisa, välja arvatud selle 4. peatüki punkt 1, kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Liechtensteini Vürstiriigi ja iga liikmesriigi vahel.

3.   Liikmesriikide poolt nõukogu otsustega 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK seoses tehtud deklaratsioonid on samuti kohaldatavad nende kahepoolsetes suhetes Liechtensteini Vürstiriigiga.

4.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) artiklid 1–5 ja artikli 6 lõige 1 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Liechtensteini Vürstiriigi ja iga liikmesriigi vahel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „lepinguosalised“– Euroopa Liit ja Liechtensteini Vürstiriik;

2)   „liikmesriik“– Euroopa Liidu liikmesriik;

3)   „riik“– liikmesriik või Liechtensteini Vürstiriik.

Artikkel 3

Ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine

1.   Et tagada artiklis 1 osutatud sätete võimalikult ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine, jälgivad lepinguosalised pidevalt nimetatud sätetega seotud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika ja Liechtensteini Vürstiriigi pädevate kohtute kohtupraktika arengut. Sel eesmärgil luuakse mehhanism, et tagada sellist kohtupraktikat käsitleva teabe korrapärane vastastikune vahetamine.

2.   Liechtensteini Vürstiriigil on õigus esitada Euroopa Liidu Kohtule seisukohti või kirjalikke märkusi küsimustes, mille kohta on mõne liikmesriigi kohus taotlenud Euroopa Liidu Kohtult eelotsust seoses mis tahes artiklis 1 osutatud sätte tõlgendamisega.

Artikkel 4

Vaidluste lahendamine

Kõik vaidlused Liechtensteini Vürstiriigi ja liikmesriigi vahel seoses käesoleva lepingu või artiklis 1 osutatud mis tahes sätete või nende muudatuste tõlgendamise või kohaldamisega võib vaidluses osalev pool edastada liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi valitsuste esindajate koosolekule eesmärgiga saavutada kiire lahendus.

Artikkel 5

Muutmine

1.   Kui on vaja muuta artiklis 1 osutatud sätteid, teavitab Euroopa Liit sellest esimesel võimalusel Liechtensteini Vürstiriiki ning palub temalt võimalikke kommentaare.

2.   Euroopa Liit teavitab Liechtensteini Vürstiriiki kõigi artiklis 1 osutatud sätete muutmisest niipea, kui asjaomane muudatus on vastu võetud.

Liechtensteini Vürstiriik teeb sõltumatult otsuse, kas nõustuda muudatuse sisuga ja rakendada seda oma siseriiklikus õiguskorras. Kõnealusest otsusest teatatakse Euroopa Liidule kolme kuu jooksul alates esimeses lõigus osutatud teavitamise kuupäevast.

3.   Kui muudatuse sisu saab muutuda Liechtensteini Vürstiriigi jaoks siduvaks alles pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, teatab Liechtensteini Vürstiriik sellest Euroopa Liidule oma teate edastamise ajal. Liechtensteini Vürstiriik teavitab Euroopa Liitu viivitamatult kirjalikult kõigi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest. Kui referendumi korraldamine ei ole nõutav, toimub teavitamine kohe pärast referendumi tähtaja möödumist. Kui referendumi korraldamine on nõutav, on Liechtensteini Vürstiriigil teavitamiseks aega kuni kaheksateist kuud alates Euroopa Liidu teate kuupäevast. Alates muudatuse Liechtensteini Vürstiriigi suhtes jõustumiseks ettenähtud kuupäevast kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest teatamiseni kohaldab Liechtensteini Vürstiriik võimaluse korral muudatuse sisu ajutiselt.

4.   Kui Liechtensteini Vürstiriik ei nõustu asjaomase muudatuse sisuga, peatatakse käesoleva lepingu kohaldamine. Kutsutakse kokku lepinguosaliste koosolek, et käsitleda kõiki muid käesoleva lepingu nõuetekohase toimimise jätkamise võimalusi, sealhulgas võimalust tunnustada õigusnormide samaväärsust. Peatamine lõpetatakse niipea, kui Liechtensteini Vürstiriik teatab nõustumisest asjaomase muudatuse sisuga või kui lepinguosalised lepivad kokku asuda käesolevat lepingut uuesti kohaldama.

5.   Kui lepinguosalised ei ole kuuekuulise peatamisperioodi järel lepingu uuesti kohaldamises kokku leppinud, kaotab käesolev leping kehtivuse.

6.   Käesoleva artikli lõikeid 4 ja 5 ei kohaldata nõukogu otsuse 2008/615/JSK 3., 4. või 5. peatükiga ning nõukogu otsuse 2008/616/JSK artikliga 17 seotud muudatuste puhul, mille suhtes Liechtensteini Vürstiriik on teavitanud Euroopa Liitu, et ta ei nõustu muudatusega, esitades selle põhjused. Sellistel juhtudel ning ilma, et see piiraks käesoleva lepingu artikli 10 kohaldamist, kohaldatakse Liechtensteini Vürstiriigi ja iga liikmesriigi vahelistes kahepoolsetes suhetes jätkuvalt asjaomaste sätete muutmiseelset versiooni.

Artikkel 6

Läbivaatamine

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesolev leping vaadatakse ühiselt läbi hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest. Läbivaatamisel käsitletakse eelkõige lepingu praktilist rakendamist, tõlgendamist ja edasiarendamist; samuti hõlmab see selliseid küsimusi nagu Euroopa Liidu arengu tagajärjed käesoleva lepingu esemele.

Artikkel 7

Seos muude lepingute ja kokkulepetega

1.   Liechtensteini Vürstiriik võib jätkata käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivate piiriülest koostööd liikmesriikidega käsitlevate kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui sellised lepingud või kokkulepped ei ole vastuolus käesoleva lepingu eesmärkidega. Liechtensteini Vürstiriik teatab Euroopa Liidule igast sellisest lepingust või kokkuleppest, mida jätkuvalt kohaldatakse.

2.   Liechtensteini Vürstiriik võib pärast käesoleva lepingu jõustumist sõlmida või jõustada täiendavaid liikmesriikidega piiriülest koostööd käsitlevaid kahe- või mitmepoolseid lepinguid või kokkuleppeid, kui nimetatud lepingud või kokkulepped näevad ette käesoleva lepingu eesmärkide laiendamise või suurendamise. Liechtensteini Vürstiriik teavitab Euroopa Liitu sellistest uutest lepingutest või kokkulepetest kolme kuu jooksul alates nende allkirjastamisest või kui tegemist on enne käesoleva lepingu jõustumist allkirjastatud lepingute või kokkulepetega, siis kolme kuu jooksul alates nende jõustumisest.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud lepingud ja kokkulepped ei mõjuta suhteid selliste liikmesriikidega, kes ei ole nende osalised.

4.   Käesolev leping ei mõjuta olemasolevaid õigusabi või kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise alaseid lepinguid.

Artikkel 8

Teated, deklaratsioonid ja jõustumine

1.   Lepinguosalised teatavad üksteisele nende menetluste lõpuleviimisest, mis on vajalikud selleks, et väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda.

2.   Euroopa Liit võib väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda, isegi kui otsuseid seoses nõukogu otsuse 2008/615/JSK kohaselt esitatavate või esitatud isikuandmete töötlemisega ei ole veel tehtud kõigi liikmesriikide puhul.

3.   Artikli 5 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ajutiselt alates käesoleva lepingu allkirjastamisest.

4.   Artiklis 1 osutatud sätete muudatuste puhul, mis on vastu võetud pärast käesoleva lepingu allkirjastamist, kuid enne selle jõustumist, hakatakse artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud kolmekuist tähtaega arvestama alates käesoleva lepingu jõustumise päevast.

5.   Teate esitamisel lõike 1 kohaselt või mis tahes ajal pärast seda, kui see on ette nähtud, esitab Liechtensteini Vürstiriik artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioonid.

6.   Käesolev leping jõustub viimase lõike 1 kohaselt esitatud teate kuupäevale järgneva kolmanda kuu esimesel päeval.

7.   Liikmesriigid ja Liechtensteini Vürstiriik ei või edastada käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid enne, kui nõukogu otsuse 2008/615/JSK 6. peatüki sätted on rakendatud sellises edastamises osalevate riikide siseriiklikus õiguses.

Kontrollimaks, kas Liechtensteini Vürstiriigi puhul on seda tehtud, toimub Liechtensteini Vürstiriigile vastuvõetavatel tingimustel ja korras tema suhtes hindamiskülastus ja süsteemi katseline kasutamine, sarnaselt nõukogu otsuse 2008/616/JSK 4. peatüki kohaselt liikmesriikidega seoses toimuvale hindamiskülastusele ja katselisele kasutamisele.

Üldise hindamisaruande alusel ja samade protseduuride kohaselt, mida järgitakse automatiseeritud andmevahetuse alustamisel liikmesriikides, määrab nõukogu kindlaks kuupäeva või kuupäevad, millest alates liikmesriigid võivad edastada käesoleva lepingu kohaselt Liechtensteini Vürstiriigile isikuandmeid.

8.   Liechtensteini Vürstiriik rakendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 sätted ja kohaldab neid. Liechtensteini Vürstiriik edastab Euroopa Komisjonile kõnealuse direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

9.   Liechtensteini Vürstiriik rakendab nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK artikleid 1–24, artikli 25 lõiget 1, artikleid 26–32 ja artiklit 34 ning kohaldab neid. Liechtensteini Vürstiriik edastab Euroopa Komisjonile nõukogu raamotsusega reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

10.   Liechtensteini Vürstiriigi pädevad asutused ei tohi kohaldada nõukogu otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki sätteid enne, kui Liechtensteini Vürstiriik rakendab ja kohaldab käesoleva artikli lõigetes 8 ja 9 osutatud sätteid.

Artikkel 9

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga loob käesoleva lepingu alusel õigusi ja kohustusi kõnealuste uute liikmesriikide ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel.

Artikkel 10

Lepingu lõpetamine

1.   Lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, andes teisele lepinguosalisele hoiule lepingu lõpetamise teate.

2.   Käesoleva lepingu lõpetamine vastavalt lõikele 1 jõustub kuus kuud pärast lepingu lõpetamise teate hoiuleandmist.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 3.

(2)  ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

(3)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(4)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 12.

(5)  ELT L 322, 9.12.2009, lk 14.

(6)  ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.

(7)  Liechtensteini õigusaktide ametlik kogumik LGBl nr 2006.075; Liechtensteini õiguse süstemaatiline kogumik LR 0.369.101.2.


Lepingu osaliste deklaratsioon seoses lepingu allkirjastamisega

Euroopa Liit ja Liechtensteini Vürstiriik, kes on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) osalised, esitavad järgmise deklaratsiooni:

 

DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete vahetamise rakendamiseks vastavalt lepingule on vaja, et Liechtensteini Vürstiriik looks iga asjaomase andmekategooria jaoks iga liikmesriigiga kahepoolsed sidemed.

 

Selle töö võimaldamiseks ja lihtsustamiseks antakse Liechtensteini Vürstiriigi käsutusse kõik olemasolevad dokumendid, tarkvaratooted ja kontaktisikute nimekirjad.

 

Liechtensteini Vürstiriigil on võimalus luua mitteametlik partnerlus liikmesriikidega, kes on sellist andmevahetust juba rakendanud, et vahetada kogemusi ning saada tehnilist ja praktilist tuge. Partnerluse üksikasjad lepitakse kokku otsekontaktis asjaomaste liikmesriikidega.

 

Liechtensteini eksperdid võivad võtta igal ajal ühendust nõukogu eesistujariigi, Euroopa Komisjoni või nendes küsimustes juhtivate ekspertidega, et saada teavet, selgitusi või muud abi. Samuti võib komisjon, kui ta võtab ettepanekute või teatiste ettevalmistamisel ühendust liikmesriikide esindajatega, kasutada võimalust võtta ühtlasi ühendust Liechtensteini Vürstiriigi esindajatega.

 

Liechtensteini eksperdid võib kutsuda osalema kohtumistel, kus liikmesriikide eksperdid arutavad nõukogus tehnilisi aspekte, mis on otseselt seotud eespool nimetatud nõukogu otsuste sisu nõuetekohase kohaldamise ja edasiarendamisega.