29.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 305/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 55/2017

17. märts 2017

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1819]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/950, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2,4-DB, beeta-tsüflutriini, karfentrasoon-etüüli, Coniothyrium minitans’i tüve CON/M/91-08 (DSM 9660), tsüatsofamiidi, deltametriini, dimeteenamiid-p, etofumesaadi, fenamidooni, flufenatseedi, flurtamooni, foraamsulfurooni, fostiasaadi, imasamoksi, jodosulfurooni, iprodiooni, isoksaflutooli, linurooni, maleiinhappe hüdrasiidi, mesotriooni, oksasulfurooni, pendimetaliini, pikoksüstrobiini, siltiofaami ja trifloksüstrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/952, millega kiidetakse heaks madala riskitasemega toimeaine Saccharomyces cerevisiae tüvi LAS02 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1424, millega pikendatakse toimeaine metüültifensulfurooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1429, millega kiidetakse heaks toimeaine Bacillus amyloliquefaciens’e tüvi MBI 600 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (4).

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded:

„—

32016 R 0950: komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/950 (ELT L 159, 16.6.2016, lk 3),

32016 R 0952: komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/952 (ELT L 159, 16.6.2016, lk 10),

32016 R 1424: komisjoni 25. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1424 (ELT L 231, 26.8.2016, lk 25),

32016 R 1429: komisjoni 26. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1429 (ELT L 232, 27.8.2016, lk 1).“

2)

Punkti 13zzzzzzn (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1426) järele lisatakse järgmised punktid:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/952, millega kiidetakse heaks madala riskitasemega toimeaine Saccharomyces cerevisiae tüvi LAS02 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 159, 16.6.2016, lk 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: komisjoni 25. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1424, millega pikendatakse toimeaine metüültifensulfurooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 231, 26.8.2016, lk 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: komisjoni 26. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1429, millega kiidetakse heaks toimeaine Bacillus amyloliquefaciens’e tüvi MBI 600 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 232, 27.8.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/950, (EL) 2016/952, (EL) 2016/1424 ja (EL) 2016/1429 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 18. märtsil 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 17. märts 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 159, 16.6.2016, lk 3.

(2)  ELT L 159, 16.6.2016, lk 10.

(3)  ELT L 231, 26.8.2016, lk 25.

(4)  ELT L 232, 27.8.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.