22.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/33


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 27/2017

3. veebruar 2017

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1761]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. detsembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2235, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12zc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 2235: komisjoni 12. detsembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2235 (ELT L 337, 13.12.2016, lk 3).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/2235 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. veebruaril 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. veebruar 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 337, 13.12.2016, lk 3.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.