23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 242/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“ [2018/1180]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/687 sagedusala 694–790 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada traadita elektroonilise lairibaside teenuseid, ja selle sagedusala riigisiseseks paindlikuks kasutamiseks Euroopa Liidus (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XI lisa punkti 5czl (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/339) järele lisatakse järgmine punkt:

„5czm.

32016 D 0687: Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/687 sagedusala 694–790 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada traadita elektroonilise lairibaside teenuseid, ja selle sagedusala riigisiseseks paindlikuks kasutamiseks Euroopa Liidus (ELT L 118, 4.5.2016, lk 4).“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/687 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 118, 4.5.2016, lk 4.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.