23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 228/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1166]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1933, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega kakaokiudude, banaanikrõpsude, toidulisandite, kuivatatud ürtide ja kuivatatud vürtside puhul (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1940, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega (2).

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32015 R 1933: komisjoni 27. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1933 (ELT L 282, 28.10.2015, lk 11),

32015 R 1940: komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1940 (ELT L 283, 29.10.2015, lk 3).“

Artikkel 2

Määruste (EL) 2015/1933 ja (EL) 2015/1940 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 282, 28.10.2015, lk 11.

(2)  ELT L 283, 29.10.2015, lk 3.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.