22.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/62


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 275/2015,

30. oktoober 2015,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2017/1064]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (EMP leping), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 66d (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 996/2010) tekst asendatakse järgmisega:

32010 R 0996: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 996/2010, 20. oktoober 2010, tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (ELT L 295, 12.11.2010, lk 35), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 R 0376: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 18).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses.

Artikli 18 lõikesse 5 lisatakse järgmine lõik:

„Liechtensteinil ja Šveitsil on ühine riiklik andmebaas tsiviillennunduses toimunud juhtumite kohta. Liechtensteinist pärit asjaomased andmed koondatakse kesksesse andmekogusse koos Šveitsi andmetega.““

2)

Punkti 66gb (komisjoni määrus (EÜ) nr 1330/2007) järele lisatakse järgmine tekst:

„66gc.

32014 R 0376: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 18).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Liechtensteinil ja Šveitsil on ühine riiklik andmebaas tsiviillennunduses toimunud juhtumite kohta. Liechtensteinist pärit asjaomased andmed koondatakse kesksesse andmekogusse koos Šveitsi andmetega. Tehes Šveitsiga koostööd oma tsiviillennunduses toimunud juhtumite küsimustes, käsitleb Liechtenstein nimetatud määruse kohaseid sissetulevaid teabenõudeid tihedas koostöös Šveitsiga.“

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 376/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2015, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 30. oktoober 2015

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Oda SLETNES


(1)  ELT L 122, 24.4.2014, lk 18.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.