16.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 39/45


EL-i JA MOLDOVA VABARIIGI TOLLI ALLKOMITEE OTSUS nr 1/2016,

6. oktoober 2016,

millega asendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu II protokoll, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise [2017/266]

EL-I JA MOLDOVA VABARIIGI TOLLI ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelist assotsieerimislepingut, (1) eriti kõnealuse lepingu II protokolli (mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise) artiklit 38,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping“) artikli 144 lõikes 2 on osutatud lepingu II protokollile (edaspidi „II protokoll“), milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud päritolu kumulatsioon liidu ja Moldova Vabariigi vahel.

(2)

Enamikku lepingu kaubandus- ja kaubandusküsimusi käsitlevaid sätteid kohaldatakse ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(3)

II protokolli artiklis 38 on sätestatud, et lepingu artikliga 200 asutatud tolli allkomitee võib otsustada muuta kõnealuse protokolli sätteid.

(4)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (2) (edaspidi „konventsioon“) eesmärk on asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikides praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe õigusaktiga.

(5)

Liit kirjutas konventsioonile alla 15. juunil 2011. Konventsiooni ühiskomitee 21. mai 2014. aasta otsusega nr 2 (3) otsustati, et Moldova Vabariiki tuleks kutsuda ühinema Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooniga.

(6)

Liit ja Moldova Vabariik andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012 ja 31. juulil 2015. Konventsiooni artikli 10 lõike 3 kohaselt jõustus seega konventsioon liidu ja Moldova Vabariigi suhtes vastavalt 1. mail 2012 ja 1. septembril 2015.

(7)

II protokoll tuleks seega asendada uue protokolliga, mis viitab konventsioonile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu II protokoll, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2016.

Brüssel, 6. oktoober 2016

Tolli allkomitee nimel

esimees

P. KOVACS

sekretärid

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  ELT L 260, 30.8.2014, lk 4.

(2)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.

(3)  ELT L 217, 23.7.2014, lk 88.


LISA

„II PROTOKOLL,

MIS KÄSITLEB MÕISTE „PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED“ MÄÄRATLUST JA HALDUSKOOSTÖÖ VIISE

Artikkel 1

Kohaldatavad päritolureeglid

1.   Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon“) I liidet ja II liite asjakohaseid sätteid.

2.   Konventsiooni I liites ja II liite asjakohastes sätetes esitatud viiteid asjaomasele lepingule käsitatakse viidetena käesolevale lepingule.

Artikkel 2

Vaidluste lahendamine

1.   Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrolli eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks tolli allkomiteele. Käesoleva lepingu V jaotise „Kaubandus ja kaubandusküsimused“ 14. peatüki „Vaidluste lahendamine“ sätteid vaidluste lahendamise mehhanismi kohta ei kohaldata.

2.   Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 3

Protokolli muudatused

Tolli allkomitee võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.

Artikkel 4

Konventsioonist välja astumine

1.   Kui Euroopa Liit või Moldova Vabariik teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist selle artikli 9 kohaselt välja astuda, alustavad Euroopa Liit ja Moldova Vabariik kohe läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatavate päritolureeglite üle.

2.   Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva lepingu suhtes konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelist kahepoolset kumulatsiooni.

Artikkel 5

Üleminekusätted – kumulatsioon

Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes EFTA liikmesriike, Fääri saari, Euroopa Liitu, Türgit, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid ning Moldova Vabariiki, olla päritolutõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või päritoludeklaratsioon.“


(1)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.