6.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/4


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev

KAHEPOOLNE LEPING

Käesoleva lepingu pooled Euroopa Liit (edaspidi „EL“) ja Ameerika Ühendriigid (edaspidi „Ühendriigid“),

jagades eesmärki kaitsta kindlustus- ja edasikindlustusvõtjaid ning teisi tarbijaid, austades kummagi lepingupoole kindlustuse ja edasikindlustuse järelevalve- ja õigussüsteemi,

kinnitades, et Ameerika Ühendriikide jaoks tagavad Euroopa Liidus kohaldatavad usaldatavusnõuded koos käesolevas lepingus sätestatud nõuete ja kohustustega retrotsessioonide ja kindlustusgrupi järelevalve valdkonnas kindlustusvõtjate ja teiste tarbijate kaitse taseme, mis on kooskõlas 2010. aasta föderaalse kindlustusameti seadusega (Federal Insurance Office Act),

kinnitades üha suuremat vajadust ELi ja Ühendriikide järelevalveasutuste vahelise koostöö, sealhulgas konfidentsiaalse teabe vahetamise järele, võttes arvesse kindlustus- ja edasikindlustusturgude üha suuremat globaliseerumist,

võttes arvesse, et piiriülese koostööga seotud praktiline kord on ülioluline kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate järelevalve tagamiseks nii stabiilsetel kui ka kriisiaegadel,

võttes arvesse kummagi lepingupoole õigusraamistiku kohta vahetatud teavet ning olles hoolikalt kaalunud kõnealuseid raamistikke,

võttes teadmiseks kindlustuse ja edasikindluse õigusraamistike kohaldamisel õiguskindluse suurendamisest saadavad hüved kummagi lepingupoole territooriumil tegutsevate kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate jaoks,

kinnitades edasikindlustuslepingute riskimaandamise mõju piiriüleses kontekstis, kui täidetud on kohaldatavad usaldatavusnõuded, ja võttes arvese kindlustusvõtjate ja teiste tarbijate kaitset,

kinnitades, et kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate kindlustusgrupi järelevalve võimaldab järelevalveasutustel teha mõistlikke otsuseid kõnealuste kindlustusgruppide finantsseisundi kohta,

kinnitades vajadust mõlema lepingupoole territooriumil tegutsevasse kindlustusgruppi kuuluvate kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate hindamise või kindlustusgrupi kapitalinõude järele ning et kindlustusgrupi kapitalinõue või hindamine ülemaailmse emaettevõtja tasandil saab põhineda päritoluriigist lepingupoole lähenemisviisil,

kinnitades spetsifikatsioonide olulisust kindlustusgrupi kapitalinõude jaoks või kindlustusgrupi järelevalve hindamise jaoks ning olenevalt olukorrast selle olulisust, et järelevalveasutus võtab kõnealuse nõude või hindamise alusel parandus- või ennetusmeetmed või muud vastumeetmed, ning

julgustades järelevalveasutusi vahetama teavet, et teha kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate järelevalvet kindlustusvõtjate ja teiste tarbijate huvides,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärgid

Käesolevas lepingus käsitletakse järgmist:

a)

eritingimuste alusel ülevõtvale edasikindlustusandjale, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on teise lepingupoole territooriumil, lepingupoole või tema järelevalveasutuste kehtestatud selle kohapeal viibimise nõude kaotamine, mis on edasikindlustusvõtjaga, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on selle lepingupoole territooriumil, edasikindlustuslepingu sõlmimise või edasikindlustusvõtjal kõnealuse edasikindlustuslepingu riski maandamise krediidi või edasikindlustuse krediidi arvesse võtmise lubamise eeltingimus;

b)

eritingimuste alusel ülevõtvale edasikindlustusandjale, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on teise lepingupoole territooriumil, lepingupoole või tema järelevalveasutuste kehtestatud nende tagatisnõuete kaotamine, mis on edasikindlustusvõtjaga, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on selle lepingupoole territooriumil, edasikindlustuslepingu sõlmimise või edasikindlustusvõtjal kõnealuse edasikindlustuslepingu riski maandamise krediidi või edasikindlustuse krediidi arvesse võtmise lubamise eeltingimus;

c)

vastuvõtva ja lähtekohast lepingupoole järelevalveasutuste roll seoses sellise kindlustus- või edasikindlustusgrupi usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega, mille ülemaailmne emaettevõtja asub lähtekohast lepingupoole territooriumil, sealhulgas eritingimuste alusel i) vastuvõtva lepingupoole ülemaailmse emaettevõtja tasandil kindlustuse solventsuse ning kapitali, juhtimise ja aruandluse usaldatavusnõuete kaotamine ning ii) otsus, mille kohaselt lähtekohast lepingupoole järelevalveasutus ja mitte vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus teeb kindlustusgrupi ülemaailmset usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, piiramata kindlustus- või edasikindlustusgrupi vastuvõtva lepingupoole poolt oma territooriumil tehtavat kindlustusgrupi järelevalvet emaettevõtja tasandil, ning

d)

lepingupoolte vastastikune toetus kummagi lepingupoole järelevalveasutuste vahel teabe vahetamisele ja kõnealuse teabevahetuse jaoks soovitatavad tavad.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „edasikindlustusvõtja“– kindlustusandja või edasikindlustusandja, kes on edasikindlustuslepingu alusel teenust osutava ülevõtva edasikindlustusandja vastaspool;

b)   „tagatis“– varad, näiteks raha ja akreditiivid, mille edasikindlustusandja on pantinud edasikindlustusvõtjale või teisele edasikindlustusandjale, et garanteerida või tagada edasikindlustuslepingu alusel ülevõtvale edasikindlustusandjale tekkivad kohustused edasikindlustusvõtja ees;

c)   „edasikindlustuslepingute riski maandamise krediit või edasikindlustuse krediit“– edasikindlustusvõtja õigus tunnustada usaldatavusnõuete õigusraamistiku alusel ülevõtvate edasikindlustusandjate tasumisele kuuluvaid summasid, mis on seotud edasikindlustatud riskide tasutud ja tasumata kahjudega, vastavalt varadena või kohustuste vähendamisena;

d)   „kindlustusgrupp“– kaks või enam ettevõtjat, kellest vähemalt üks on kindlustusandja või edasikindlustusandja, kusjuures ühel neist on kontroll ühe või enama kindlustusandja või edasikindlustusandja või muu reguleerimata ettevõtja üle;

e)   „kindlustusgrupi järelevalve“– järelevalveasutuse poolt kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi regulatiivse ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegemine, et kaitsta kindlustusvõtjaid ja teisi tarbijaid ning edendada finantsstabiilsust ja ülemaailmset koostööd;

f)   „lähtekohast lepingupool“– lepingupool, mille territooriumil asub kindlustusgrupi, edasikindlustusgrupi, kindlustusandja või edasikindlustusandja ülemaailmse emaettevõtja peakontor või tegutseb kõnealune emaettevõtja;

g)   „lähtekohast lepingupoole järelevalveasutus“– lähtekohaks oleva lepingupoole territooriumilt pärit järelevalveasutus;

h)   „vastuvõttev lepingupool“– lepingupool, mille territooriumil kindlustusgrupp, edasikindlustusgrupp, kindlustusandja või edasikindlustusandja tegutseb, aga mille territooriumil ei asu kindlustusgrupi, edasikindlustusgrupi, kindlustusandja või edasikindlustusandja ülemaailmse emaettevõtja peakontor ega tegutse kõnealune emaettevõtja;

i)   „vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus“– vastuvõtjaks oleva lepingupoole territooriumilt pärit järelevalveasutus;

j)   „kindlustusandja“– ettevõtja, kellel on luba või litsents alustada otsekindlustustegevust või sellega tegeleda;

k)   „emaettevõtja“– reguleeritud või reguleerimata ettevõtja, kes otseselt või kaudselt omab või kontrollib teist ettevõtjat;

l)   „isikuandmed“– kõik andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

m)   „edasikindlustusandja“– ettevõtja, kellel on luba või litsents alustada edasikindlustustegevust või sellega tegeleda;

n)   „edasikindlustustegevus“– tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja edasi antud riskide ülevõtmises;

o)   „edasikindlustusleping“– leping, mille alusel on ülevõttev edasikindlustusandja võtnud üle kindlustusandja või edasikindlustusandja riski;

p)   „järelevalveasutus“– kindlustus- ja edasikindlustustegevuse järelevalveasutus Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides;

q)   „ettevõtja“– üksus, mis tegeleb majandustegevusega;

r)   „Ühendriikide osariik“– Ameerika Ühendriikide osariik, ühendus, territoorium või valdus, Columbia ringkond, Puerto Rico Ühendus, Põhja-Mariaani Ühendus, Ameerika Samoa, Guam või Ühendriikide Neitsisaared;

s)   „ülemaailmne“– kindlustusgrupi kõik toimingud ja tegevused, olenemata nende toimumiskohast, ning

t)   „ülemaailmne emaettevõtja“– kindlustusgrupi põhiemaettevõtja.

Artikkel 3

Edasikindlustus

1.   Kui lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti, ei tee lepingupool ülevõtvale edasikindlustusandjale, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on teise lepingupoole territooriumil (artiklis 3 edaspidi „lähtekohast lepingupoole ülevõttev edasikindlustusandja“), edasikindlustusvõtjaga, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on asjaomase lepingupoole territooriumil (artiklis 3 edaspidi „vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtja“), edasikindlustuslepingu sõlmimise lubamise eeltingimusena järgmist ja tagab, et tema järelevalveasutused või mis tahes teised pädevad asutused ei tee seda samuti:

a)

mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb anda tagatis seoses vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtja riskide ülekandmisega lähtekohast lepingupoole ülevõtvale edasikindlustusandjale, ning mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb kõnealuse kaotatud tagatise kohta esitada aruandeid, või

b)

mis tahes uue nõude säilitamine või kehtestamine, millel on lähtekohast lepingupoole ülevõtvale edasikindlustusandjale sisuliselt sama regulatiivne mõju kui käesoleva lepingu alusel kaotatud tagatisnõuetel, ning mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb kõnealuse kaotatud tagatise kohta esitada aruandeid,

mille tulemusena koheldakse punktis a või b kirjeldatud juhul lähtekohast lepingupoole ülevõtvaid edasikindlustusandjaid vähem soodsalt kui ülevõtvaid edasikindlustusandjaid, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaga sama järelevalveasutuse territooriumil. Käesoleva lõikega ei keelata lepingupoolel, kelle territooriumil asub edasikindlustusvõtja peakontor või kus edasikindlustusvõtja tegutseb (artiklis 3 edaspidi „vastuvõttev lepingupool“), või tema järelevalveasutustel kohaldada nõudeid, mille alusel lubatakse lähtekohast lepingupoole ülevõtvatel edasikindlustusandjatel sõlmida edasikindlustuslepinguid vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaga, kui sellise edasikindlustusvõtja ja sellise ülevõtva edasikindlustusandja vaheliste lepingute suhtes, mille peakontor asub või mis tegutsevad sama järelevalveasutuse territooriumil, kohaldatakse samu nõudeid.

2.   Kui lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti, ei tee vastuvõttev lepingupool vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjale lähtekohast lepingupoole ülevõtva edasikindlustusandjaga sõlmitud edasikindlustuslepingute riski maandamise krediidi või edasikindlustuse krediidi võtmise lubamise eeltingimusena järgmist ja tagab, et tema järelevalveasutused või mis tahes teised pädevad asutused ei tee seda samuti:

a)

mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb anda tagatis seoses vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtja riskide ülekandmisega lähtekohast lepingupoole ülevõtvale edasikindlustusandjale, ning mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb kõnealuse kaotatud tagatise kohta esitada aruandeid, või

b)

mis tahes uue nõude säilitamine või kehtestamine, millel on lähtekohast lepingupoole ülevõtvale edasikindlustusandjale sisuliselt sama regulatiivne mõju kui käesoleva lepingu alusel kaotatud tagatisnõuetel, ning mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt tuleb kõnealuse kõrvaldatud tagatise kohta esitada aruandeid,

mille tulemusena koheldakse punktis a või b kirjeldatud juhul lähtekohast lepingupoole ülevõtvaid edasikindlustusandjaid vähem soodsalt kui ülevõtvaid edasikindlustusandjaid, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaga sama järelevalveasutuse territooriumil. Käesoleva lõikega ei keelata vastuvõtval lepingupoolel ega selle järelevalveasutustel kohaldada nõudeid, mille alusel lubatakse vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjal võtta lähtekohast lepingupoole ülevõtva edasikindlustusandjaga sõlmitud edasikindlustuslepingute riski maandamise või edasikindlustuse krediiti, kui sellise edasikindlustusvõtja ja sellise ülevõtva edasikindlustusandja vaheliste lepingute suhtes, mille peakontor asub või mis tegutsevad sama järelevalveasutuse territooriumil, kohaldatakse samu nõudeid.

3.   Kui lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti, ei tee vastuvõttev lepingupool vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaga edasikindlustuslepingu sõlmimise eeltingimusena või vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjal kõnealuse edasikindlustuslepingu riski maandamise krediidi või edasikindlustuse krediidi arvesse võtmise lubamise eeltingimusena järgmist ja tagab, et tema järelevalveasutused või mis tahes teised pädevad asutused ei tee seda samuti:

a)

mis tahes nõude säilitamine või kehtestamine, mille kohaselt peab lähtekohast lepingupoole ülevõttev edasikindlustusandja viibima kohapeal, või

b)

mis tahes uue nõude säilitamine või kehtestamine, millel on lähtekohast lepingupoole ülevõtvale edasikindlustusandjale sama regulatiivne mõju kui kohapeal viibimisel,

mille tulemusena koheldakse punktis a või b kirjeldatud juhul lähtekohast lepingupoole ülevõtvat edasikindlustusandjat vähem soodsalt kui ülevõtvat edasikindlustusandjat, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaga sama järelevalveasutuse territooriumil või mille peakontor asub või mille tegevuskoht on vastuvõtva lepingupoole territooriumil ning mis on saanud litsentsi või loa tegutseda vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtja järelevalveasutuse territooriumil. Ühendriikide osariigi puhul tähendab käesoleva sätte otstarbel „luba tegutseda“ tegutsemise lubamist kõnealuses osariigis.

4.   Lõikeid 1–3 kohaldatakse järgmistel tingimustel:

a)

ülevõtval edasikindlustusandjal on järgmine ja ta säilitab seda pidevalt:

i)

kui edasikindlustusvõtja peakontor asub ELis, siis vähemalt 226 miljonit eurot, ja kui edasikindlustusvõtja tegevuskoht on Ameerika Ühendriikides, siis vähemalt 250 miljonit Ühendriikide dollarit omavahendeid või kapitali ja ülejääki, mis on arvutatud selle lähtekoha jurisdiktsiooni metoodika kohaselt, või

ii)

kui ülevõttev edasikindlustusandja kuulub ühendusse, kuhu kuuluvad ka inkorporeeritud ja üksikud inkorporeerimata liikmed:

A)

minimaalsed kapitali ja ülejäägi ekvivalendid (ilma kohustusteta) või omavahendid vähemalt 226 miljonit eurot, kui edasikindlustusvõtja peakontor asub ELis, või 250 miljonit Ühendriikide dollarit, kui edasikindlustusvõtja tegevuskoht on Ameerika Ühendriikides, mis on arvutatud kooskõlas selle lähtekoha jurisdiktsioonis kohaldatava metoodikaga, ning

B)

keskfond, mille bilanss on vähemalt 226 miljonit eurot, kui edasikindlustusvõtja peakontor asub ELis, või 250 miljonit Ühendriikide dollarit, kui edasikindlustusvõtja tegevuskoht on Ameerika Ühendriikides;

b)

ülevõtval edasikindlustusandjal on järgmine ja ta säilitab seda pidevalt:

i)

solventsuse suhtarv 100 % solventsuskapitalinõudest Solventsus II alusel või 300 % autoriseeritud kontrolli tasandi riskipõhist kapitali, nagu on kohaldatav sellel territooriumil, kus asub ülevõtva edasikindlustusandja peakontor või kus ta tegutseb, või

ii)

kui ülevõttev edasikindlustusandja on ühendus, kuhu kuuluvad inkorporeeritud ja inkorporeerimata individuaalsed liikmed, siis solventsuse suhtarv 100 % solventsuskapitalinõudest Solventsus II alusel või 300 % autoriseeritud kontrolli tasandi riskipõhist kapitali, nagu on kohaldatav sellel territooriumil, kus asub ülevõtva edasikindlustusandja peakontor või kus ta tegutseb;

c)

ülevõttev edasikindlustusandja nõustub andma edasikindlustusvõtja territooriumil asuvale järelevalveasutusele võimalikult kiiresti kirjalikult teada järgmisest ja seda selgitama:

i)

tema kapital ja ülejääk või omavahendid langevad alla punktis a märgitud kohaldatava miinimumi või tema solventsuse või kapitali suhtarv langevad alla punktis b märgitud kohaldatava miinimumi või

ii)

tema vastu võetakse kohaldatava õiguse tõsise rikkumise tõttu regulatiivmeetmeid;

d)

ülevõttev edasikindlustusandja esitab vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutusele kirjaliku kinnituse, et ta nõustub selle territooriumi kohtute jurisdiktsiooniga, kus asub edasikindlustusvõtja peakontor või kus ta tegutseb, kooskõlas kõnealuse nõusoleku andmise suhtes kohaldatavate selle territooriumi nõuetega. Miski käesolevas lepingus ei piira ega muuda ühelgi viisil edasikindlustuslepingu poolte õigust leppida kokku alternatiivses vaidluste lahendamise mehhanismis;

e)

kui seda kohaldatakse menetlusdokumentide kättetoimetamise suhtes, siis kinnitab ülevõttev edasikindlustusandja kirjalikult vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutusele, et ta nõustub sellega, et kõnealune järelevalveasutus nimetatakse menetlusdokumentide otstarbel esindajaks. Vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus võib nõuda, et talle antakse kõnealune nõusolek ja see lisatakse tema jurisdiktsiooni alla kuuluvasse igasse edasikindlustuslepingusse;

f)

ülevõttev edasikindlustusandja esitab kirjaliku kinnituse, et ta nõustub tasuma kõigile edasikindlustusvõtja kasuks tehtud lõplikele otsustele vastavad summad, mis kuuluvad täitmisele otsuse tegemise territooriumil, kui nõutakse nende täitmist;

g)

ülevõttev edasikindlustusandja nõustub iga edasikindlustuslepingu puhul, mille suhtes kohaldatakse käesolevat lepingut, et ta annab tagatise 100 % ulatuses ülevõtva edasikindlustusandja kohustustest, mis tulenevad vastavalt kõnealusele lepingule üle antud edasikindlustusest, kui ülevõttev edasikindlustusandja hoidub lõpliku otsuse täitmisest, mis on täidetav selle tegemise territooriumi õigusaktide alusel, või vahekohtuotsuse nõuetekohasest täitmisest, olenemata sellest, kas see tehti edasikindlustusvõtja või selle kriisilahendusasutuse kasuks, kui see on kohaldatav;

h)

ülevõttev edasikindlustusandja või selle õiguseellane või -järglane esitab vajaduse korral vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutusele tema taotluse korral järgmised dokumendid:

i)

edasikindlustuslepingu sõlmimisele eelneva kahe aasta kohta ja seejärel igal aastal oma auditeeritud raamatupidamise aastaaruanded kooskõlas oma peakontori asukoha territooriumil kohaldatava õigusega, sealhulgas välisauditi aruanne;

ii)

edasikindlustuslepingu sõlmimisele eelneva kahe aasta kohta solventsuse ja finantsseisundi aruanne või aktuaari arvamus, kui see esitatakse ülevõtva edasikindlustusandja järelevalveasutusele;

iii)

enne edasikindlustuslepingu jõustumist ja seejärel maksimaalselt kaks korda aastas ajakohastatud loetelu kõigist 90 päeva või kauem tasumata ja vaidlustatud edasikindlustusnõuetest seoses edasikindlustusvõtjalt üle võetud edasikindlustusega edasikindlustusvõtja jurisdiktsioonis ning

iv)

enne edasikindlustuslepingu jõustumist ja seejärel maksimaalselt kaks korda aastas teave ülevõtva edasikindlustusandja edasikindlustuse kohta edasikindlustusvõtjate alusel, ülevõetud edasikindlustuse kohta ülevõtvate edasikindlustusandjate alusel ning tasutud ja tasumata kahjule vastava sissenõutava edasikindlustuse kohta ülevõtvate edasikindlustusandjate alusel, et oleks võimalik hinnata lõike 4 punktis i kehtestatud kriteeriume;

i)

ülevõttev edasikindlustusandja tasub edasikindlustuslepingute alusel tekkivad nõuded alati võimalikult kiiresti. Nõue ei ole tasutud võimalikult kiiresti, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest:

i)

järelevalveasutusele teatatud andmete kohaselt on vaidlustatud ja ollakse võlgu rohkem kui 15 % edasikindlustuse sissenõutavatest summadest;

ii)

rohkem kui 15 % edasikindlustusandja edasikindlustusvõtjatest või edasikindlustusandjatest on 90 päeva või kauem võlgu edasikindlustuse sissenõutavaid summasid, mis ei ole vaidlustatud ja mis ületavad iga edasikindlustusvõtja puhul 90 400 eurot, kui ülevõtva edasikindlustusandja peakontor asub ELis, või 100 000 Ühendriikide dollarit, kui ülevõtva edasikindlustusandja tegevuskoht on Ameerika Ühendriigid, või

iii)

vaidlustamata tasutud kahju edasikindlustuse sissenõutavate summade koondsumma, mis ollakse võlgu 90 päeva või kauem, ületab 45 200 000 eurot, kui ülevõtva edasikindlustusandja peakontor asub ELis, või 50 000 000 Ühendriikide dollarit, kui ülevõtva edasikindlustusandja tegevuskoht on Ameerika Ühendriikides;

j)

ülevõttev edasikindlustusandja kinnitab, et ta ei osale parajasti üheski maksejõuetuseelses restruktureerimismenetluses (solvent scheme of arrangement), mis hõlmab vastuvõtva lepingupoole edasikindlustusvõtjaid, ning nõustub teavitama edasikindlustusvõtjat ja selle järelevalveasutust ning andma edasikindlustusvõtjale 100 % tagatise kooskõlas menetluse tingimustega, kui ülevõttev edasikindlustusandja peaks sellesse menetlusse sattuma;

k)

kui tema suhtes on algatatud kriisilahendus-, pankrotivara haldamise või likvideerimismenetlus, siis võib edasikindlustusvõtja või tema esindaja nõuda ning kui asjaomane kohus, kus käib kriisilahendus-, pankrotivara haldamise või likvideerimismenetlus, peab seda asjakohaseks, siis saada kohtult määruse, millega nõutakse, et ülevõttev edasikindlustusandja annaks tagatise kõigile tasumata üleantud kohustustele, ning

l)

ülevõtva edasikindlustusandja lähtekohast lepingupoole järelevalveasutus kinnitab vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutusele igal aastal, et ülevõttev edasikindlustusandja täidab punkti b nõudeid.

5.   Miski käesolevas lepingus ei välista seda, et ülevõttev edasikindlustusandja annab järelevalveasutusele vabatahtlikult teavet.

6.   Kui ta on vastuvõttev lepingupool, siis tagab kumbki lepingupool seoses oma järelevalveasutustega, et kui vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus teeb kindlaks, et lähtekohast lepingupoole ülevõttev edasikindlustusandja ei vasta enam ühele lõikes 4 loetletud tingimusele, siis kehtestab vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus mõne lõigetes 1–3 sätestatud nõude ainult juhul, kui vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus järgib allpool punktides a–c sätestatud menetlust:

a)

enne mis tahes sellise nõude kehtestamist võtab vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus ühendust ülevõtva edasikindlustusandjaga ja kui ei ole tegemist eriolukorraga, mille puhul on kindlustusvõtja jaoks ja teistel tarbijakaitse kaalutlustel vajalik lühem tähtaeg, annab ta ülevõtvale edasikindlustusandjale 30 päeva alates puudujäägi kõrvaldamise kava esitamise esialgse teate saatmisest ning 90 päeva alates puudujäägi kõrvaldamise esialgsest teatest ning teavitab lähtekohast lepingupoole järelevalveasutust;

b)

vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus võib kehtestada mõne lõigetes 1–3 sätestatud nõuetest ainult juhul, kui kõnealuse 90 päeva või punktis a sätestatu kohaselt eriolukorras lühema tähtaja möödumisel on vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus seisukohal, et ülevõttev edasikindlustusandja ei ole võtnud asjakohaseid või piisavaid meetmeid, ning

c)

lõigetes 1–3 sätestatud nõude kehtestamist on selgitatud kirjalikult ja sellest on antud teada asjaomasele ülevõtvale edasikindlustusandjale.

7.   Kohaldatava õiguse ja käesoleva lepingu tingimuste kohaselt ei piira ega muuda miski käesolevas artiklis ühelgi viisil edasikindlustuslepingu osaliste õigust leppida kokku tagatise nõudes või edasikindlustuslepingu teistes tingimustes.

8.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ainult nende edasikindlustuslepingute suhtes, mis on sõlmitud, mida on muudetud või uuendatud vastavalt käesolevale artiklile tagatist vähendava meetme jõustumise kuupäeval või pärast seda ja ainult seoses kantud kahjuga ja teatatud eraldistega enne ja pärast i) meetme võtmise kuupäeva või ii) kõnealuse uue edasikindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu muudatuse või uuenduse jõustumiskuupäeva (nimetatud kuupäevadest hilisem). Miski käesolevas lepingus ei piira ega muuda ühelgi viisil edasikindlustuslepingu osaliste õigust pidada kõnealuse edasikindlustuslepingu asjus uusi läbirääkimisi.

9.   Käesoleva lepingu lõpetamise korral suurema selguse tagamiseks ei takista miski käesolevas lepingus järelevalveasutustel või teistel pädevatel asutustel nõudmast vastuvõtva lepingupoole ülevõtvate edasikindlustusandjate kohapeal viibimist või nõudmast, et antaks tagatis ja kehtestataks sellega seotud nõuded või täidetaks kohaldatava õiguse muid sätteid, mis on seotud käesolevas lepingus kirjeldatud edasikindlustuslepingutega kehtestatud mis tahes kohustustega.

Artikkel 4

Kindlustusgrupi järelevalve

Artiklite 9 ja 10 kohaldamiseks kehtestavad lepingupooled kindlustusgrupi järelevalve järgmised tavad.

a)

Piiramata punktide c–h kohaldamist ja osalemist järelevalvekolleegiumites, kohaldavad lähtekohast lepingupoole järelevalveasutused lähtekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi suhtes ainult ülemaailmse kindlustusgrupi usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, mis hõlmab ülemaailmse kindlustusgrupi juhtimist, solventsust, kapitali ja vastavat aruandlust, ning ükski vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus ei kohalda kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil kindlustusgrupi järelevalvet.

b)

Piiramata punkti a kohaldamist võib vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus kasutada lähtekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi järelevalvet, nagu on sätestatud punktides c–h. Vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutused võivad teha vajaduse korral kindlustusgrupi järelevalvet seoses lähtekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupiga järelevalveasutuste territooriumil asuva emaettevõtja tasandil. Vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutused ei tee muul viisil ülemaailmse kindlustusgrupi järelevalvet seoses lähekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupiga, piiramata kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi järelevalvet vastuvõtva lepingupoole territooriumil oleva emaettevõtja tasandil.

c)

Kui kohaldatava õiguse alusel kohaldatakse lähtekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi suhtes ülemaailmset riskijuhtimissüsteemi, mida tõendab ülemaailmse kindlustusgrupi oma riskide ja maksevõime hinnangu (edaspidi „ORSA“) esitamine, siis esitab ORSAt vajav lähtekohast lepingupoole järelevalveasutus ülemaailmse kindlustusgrupi ORSA kokkuvõtte

i)

viivitamatult vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutustele, kui nad on kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi järelevalvekolleegiumi liikmed, ning

ii)

kõnealuse kindlustusgrupi oluliste tütarettevõtjate või filiaalide vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutustele kõnealuste järelevalveasutuste taotluse korral.

Kui kohaldatava õiguse alusel ei kohaldata lähtekohast lepingupoole kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi suhtes ülemaailmset kindlustusgrupi ORSAt, siis esitab Ühendriikide osariigi või ELi liikmesriigi asjaomane järelevalveasutus võrdväärsed dokumendid, mis on koostatud kooskõlas lähtekohast lepingupoole järelevalveasutusele kohaldatava õigusega, nagu on osutatud eespool alapunktides i ja ii.

d)

Ülemaailmse kindlustusgrupi ORSA kokkuvõte või võrdväärsed dokumendid, nagu on sätestatud punktis c, sisaldavad järgimisi elemente:

i)

kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi riskijuhtimise raamistiku kirjeldus,

ii)

kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi riskipositsiooni hinnang ning

iii)

kindlustusgrupi riskikapitali hinnang ja ettevaatav solventsuse hinnang.

e)

Piiramata punkti a kohaldamist, kui ülemaailmse kindlustusgrupi ORSA kokkuvõte või kui see on kohaldatav, siis võrdväärsed dokumendid, nagu on sätestatud punktis c, näitavad tõsist ohtu kindlustusvõtja kaitsele või finantsstabiilsusele vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutuse territooriumil, siis võib kõnealune vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus võtta ennetus-, parandus- või muid vastumeetmeid seoses vastuvõtva lepingupoole territooriumil asuvate kindlustusandjate või edasikindlustusandjatega.

Enne kõnealuste meetmete võtmist konsulteerib vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi asjaomase lähtekohast lepingupoole järelevalveasutusega. Lepingupooled julgustavad järelevalveasutusi jätkama kindlustusgrupi usaldatavusnõuete täitmise järelevalve küsimustega tegelemist järelevalvekolleegiumides.

f)

Kindlustusgrupi usaldatavusnõuete täitmise järelevalve aruandlusnõuded, mis on kehtestatud vastuvõtva lepingupoole territooriumil kohaldatava õigusega, ei kehti kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud riskiga, et tõsiselt kahjustatakse kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ettevõtjate võimet maksta kahjunõudeid vastuvõtva lepingupoole territooriumil.

g)

Vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutusele jääb võimalus küsida ja saada kindlustusgrupi usaldatavusnõuete täitmise järelevalve otstarbel teavet tema territooriumil tegutsevalt kindlustusandjalt või edasikindlustusandjalt, mille ülemaailmse emaettevõtja peakontor asub lähtekohast lepingupoole territooriumil, kui vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus peab kõnealust teavet vajalikuks, et kaitsta kindlustusvõtjaid tõsise kahju või finantsstabiilsusele avalduva tõsise ohu eest või märkimisväärse mõju eest kindlustusandja või edasikindlustusandja võimele tasuda kahjunõudeid vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutuse territooriumil. Vastuvõtjaks olev järelevalveasutus tugineb kõnealuse teabe küsimisel usaldatavusnõuete täitmise järelevalve kriteeriumidele ning väldib võimaluse korral liiaste ja kattuvate taotluste esitamist. Taotlust esitav järelevalveasutus annab kõnealusest taotlusest teada järelevalvekolleegiumile.

Piiramata punkti a kohaldamist, kui kindlustusandja või edasikindlustusandja ei täida kõnealust teabenõuet, siis võidakse vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutuse territooriumil võtta ennetus-, parandus- või muid vastumeetmeid.

h)

Seoses lähtekohast lepingupoole kindlustus- või edasikindlustusgrupi tegevusega vastuvõtva lepingupoole territooriumil, mille suhtes kohaldatakse kindlustusgrupi sellist kapitalihindamist lähtekohast lepingupoole territooriumil, mis vastab järgmistele tingimustele:

i)

kindlustusgrupi kapitalihinnang hõlmab ülemaailmset kindlustusgrupi kapitaliarvutust, mis väljendab riski kogu kindlustusgrupi tasandil, sealhulgas kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil, mis võib mõjutada kindlustus- või edasikindlustustegevust ja teise lepingupoole territooriumil toimuvat tegevust, ning

ii)

selle lepingupoole territooriumil asuv järelevalveasutus, kus koostatakse kindlustusgrupi kapitalihinnang, nagu on märgitud eespool alapunktis i, võib võtta hinnangu alusel ennetus-, parandus- või muid vastumeetmeid, sealhulgas nõuda vajaduse korral kapitalimeetmete võtmist,

ei nõua vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus kindlustusgrupi kapitalihinnangut ega -nõuet kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil, kooskõlas selle territooriumil kohaldatava õigusega.

Kui lähtekohast lepingupoole kindlustusandja või edasikindlustusandja suhtes kohaldatakse kindlustusgrupi kapitalinõuet lähtekohast lepingupoole territooriumil, siis ei kehtesta vastuvõtva lepingupoole järelevalveasutus kindlustusgrupi kapitalinõuet või -hinnangut kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil.

i)

Piiramata käesoleva lepingu sätete kohaldamist ei piira käesolev leping ega ole mõeldud piirama ELi järelevalveasutuste õigust kasutada oma järelevalve ja regulatiivseid volitusi selliste üksuste või kindlustusgruppide suhtes, mis omavad või kontrollivad ELis krediidiasutusi, mis tegelevad ELis pangandusega või mille tõsised finantsraskused või tegevuse olemus, ulatus, suurus, mastaap, kontsentratsioon, omavaheline seotus või tegevuste komplekt võivad tõendatult ohustada ELi finantsstabiilsust, muu hulgas rakendades järgmisi õigusakte: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse

määrust (EL) nr 1093/2010, ning nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, või muud asjakohased õigus- ja haldusnormid.

Piiramata käesoleva lepingu sätete kohaldamist ei piira käesolev leping ega ole mõeldud piirama Ühendriikide asjaomase järelevalveasutuse õigust kasutada oma järelevalve ja regulatiivseid volitusi selliste üksuste või kindlustusgruppide suhtes, mis omavad või kontrollivad Ameerika Ühendriikides depositooriume, mis tegutsevad Ameerika Ühendriikides pangandusega või mille tõsised finantsraskused või tegevuse olemus, ulatus, suurus, mastaap, kontsentratsioon, omavaheline seotus või tegevuste komplekt võivad tõendatult ohustada Ameerika Ühendriikide finantsstabiilsust, muu hulgas rakendades volitusi vastavalt Ameerika Ühendriikide panga valdusettevõtja seadusele (Bank Holding Company Act – 12 U.S.C., § 1841 jj), koduomanike laenu seadusele (Home Owners' Loan Act – 12 U.S.C., § 1461 jj), rahvusvahelise panganduse seadusele (International Banking Act – 12 U.S.C., § 3101 jj), Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seadusele (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act – 12 U.S.C., § 5301 jj) või muudele asjakohastele õigusaktidele ja määrustele.

Artikkel 5

Teabevahetus

1.   Lepingupooled julgustavad järelevalveasutusi oma vastavates jurisdiktsioonides tegema koostööd, kui nad vahetavad teavet vastavalt lisaga kehtestatud tavadele. Lepingupooled mõistavad, et kõnealuste tavade kasutamine tõhustab koostööd ja teabe jagamist, tagades konfidentsiaalsuse kaitse kõrge taseme.

2.   Miski käesolevas lepingus ei käsitle nõudeid, mis võivad kehtida järelevalveasutuste poolsele isikuandmete vahetamisele.

Artikkel 6

Lisa

Käesoleva lepingu lisa on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 7

Ühiskomitee

1.   Lepingupooled moodustavad ühiskomitee, mis koosneb Ameerika Ühendriikide esindajatest ja Euroopa Liidu esindajatest ning millest saab lepingupoolte jaoks lepingu haldamise ja nõuetekohase rakendamise asjus konsulteerimise ja teabe vahetamise foorum.

2.   Lepingupooled konsulteerivad ühiskomitees käesoleva lepingu asjus järgmiselt:

a)

lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel, kui üks lepingupooltest teeb konsulteerimise ettepaneku;

b)

vähemalt korra 180 päeva jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäeva (olenevalt sellest, kumb on varasem) ning seejärel kord aastas, kui lepingupooled ei otsusta teisiti;

c)

kui üks lepingupooltest esitab kohustusliku konsulteerimise kirjaliku taotluse ning

d)

kui üks lepingupooltest esitab kirjaliku teate lepingu lõpetamise kavatsuse kohta.

3.   Ühiskomitee võib käsitleda

a)

lepingu täitmisega seotud küsimusi;

b)

lepingu mõju lepingupoolte jurisdiktsioonidele, kindlustuse ja edasikindlustuse tarbijatele ning kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate äritegevusele;

c)

käesoleva lepingu muudatusi, mille kohta on teinud ettepaneku üks lepingupooltest;

d)

mis tahes küsimusi, mille puhul on konsulteerimine kohustuslik;

e)

teadet käesoleva lepingu lõpetamise kavatsuse kohta ning

f)

lepingupoolte otsustatud muid küsimusi.

4.   Ühiskomitee võib vastu võtta oma kodukorra.

5.   Ühiskomitee eesistuja on aasta kaupa kumbki lepingupool, kui ei otsustata teisiti. Ühiskomitee eesistuja võib ühiskomitee kokku kutsuda lepingupoolte otsustatud ajal ja viisil.

6.   Ühiskomitee võib oma töö lihtsustamiseks kokku kutsuda töörühmi.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev leping jõustub seitsmendal päeval pärast kuupäeva, mil lepingupooled teavitavad üksteist kirjalikult oma vastavate kohaldatavate sisenõuete täitmisest ja sisemenetluste lõpuleviimisest, või mõnel muul kuupäeval, milles lepingupooled kokku lepivad.

Artikkel 9

Lepingu täitmine

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on varasem) kutsuvad lepingupooled asjaomaseid asutusi üles mitte võtma mingeid meetmeid, mis ei ole kooskõlas lepingu mõne tingimuse või kohustusega, sealhulgas tagatise ja kohapeal viibimise nõude kaotamisega vastavalt artiklile 3. See võib vajaduse korral hõlmata asjaomaste asutuste kirjavahetust käesolevat lepingut käsitlevatel teemadel.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on varasem) võtavad lepingupooled kõik vajalikud meetmed, et täita ja kohaldada käesolevat lepingut võimalikult kiiresti kooskõlas artikliga 10.

3.   Alates käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on varasem) julgustavad Ameerika Ühendriigid iga Ühendriikide osariiki võtma võimalikult kiiresti järgmisi meetmeid:

a)

käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäevale järgneval igal aastal edasikindlustuse täieliku krediidi võimaldamiseks iga Ühendriikide osariigi nõutud tagatissumma vähendamine 20 % võrra sellest tagatisest, mida Ühendriikide osariik nõudis enne käesoleva lepingu allkirjastamist 1. jaanuari seisuga, ning

b)

artikliga 3 kooskõlas olevate asjaomase Ühendriikide osariigi edasikindlustuse krediidi õigus- ja haldusnormide rakendamine kõnealuse artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt meetmete võtmise meetodina.

4.   Kui käesolev leping on jõustunud, siis alustavad Ameerika Ühendriigid hiljemalt käesoleva lepingu allkirjastamisele järgneva 42. kuu esimesel päeval oma õigus- ja haldusnormide alusel võimaliku ülimuslikkuse kindlaks määramise hindamist seoses mis tahes Ühendriikide osariigi kindlustusmeetmega, mis ei ole Ameerika Ühendriikide hinnangul kooskõlas käesoleva lepinguga ja mis põhjustab ELi kindlustusandjate või edasikindlustusandjate vähem soodsa kohtlemise võrreldes Ühendriikide kindlustusandjate või edasikindlustusandjatega, mis tegutsevad kõnealuses Ühendriikide osariigis, mis on saanud seal tegevusloa või millel on muul moel luba seal tegutseda. Kui käesolev leping on jõustunud, siis viivad Ameerika Ühendriigid hiljemalt käesoleva lepingu allkirjastamisele järgneva 60. kuu esimeseks päevaks oma õigus- ja haldusnormide alusel ellu vajaliku ülimuslikkuse kindlaks määramise seoses kõnealusele hindamisele kuuluva Ühendriikide osariigi kindlustusmeetmega. Käesoleva lõike kohaldamiseks seavad Ameerika Ühendriigid võimaliku ülimuslikkuse kindlaks määramise otstarbel prioriteediks need osariigid, millel on brutoarvestuses kõige rohkem üle antud edasikindlustust.

Artikkel 10

Lepingu kohaldamine

1.   Kui ei ole märgitud teisiti, hakatakse käesolevat lepingut kohaldama selle jõustumise kuupäeval või 60 kuu möödumisel käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on hilisem).

2.   Piiramata artikli 8 ja käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, kehtib järgmine:

a)

Euroopa Liit kohaldab käesoleva lepingu artiklit 4 ajutiselt kuni käesoleva lepingu jõustumise kuupäevani ning kohaldab seejärel artiklit 4, tagades, et järelevalveasutused ja teised pädevad asutused järgivad sellega kehtestatud tavasid alates selle kuu seitsmendast päevast, mis järgneb kuupäevale, kui lepingupooled on üksteist teavitanud, et käesoleva lepingu ajutiseks kohaldamiseks vajalikud sisenõuded ja -menetlused on täidetud.

Ameerika Ühendriigid kohaldavad käesoleva lepingu artiklit 4 ajutiselt kuni käesoleva lepingu jõustumise kuupäevani ning kohaldavad seejärel artiklit 4, tehes selleks kõik jõupingutused ja julgustades järelevalveasutusi ja teisi pädevaid asutusi järgima sellega kehtestatud tavasid alates selle kuu seitsmendast päevast, mis järgneb kuupäevale, kui lepingupooled on üksteist teavitanud, et käesoleva lepingu ajutiseks kohaldamiseks vajalikud sisenõuded ja -menetlused on täidetud;

b)

käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval või 60 kuu möödumisel lepingu allkirjastamisest (olenevalt sellest, kumb on hilisem):

i)

kohaldatakse artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 9 sätestatud lepingupoole kohustusi ainult juhul, kui teise lepingupoole järelevalveasutused teevad artiklis 4 sätestatu kohaselt järelevalvet ja täidavad artikli 3 lõikes 3 sätestatud kohustusi, ning seega ainult kõnealuse järelevalve tegemise ja kõnealuste kohustuste täitmise ajal;

ii)

kohaldatakse artiklis 4 sätestatud lepingupoole tavasid ning artikli 3 lõikes 3 sätestatud kohustusi ainult juhul, kui teise lepingupoole järelevalveasutused täidavad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustusi, ning seega ainult kõnealuste kohustuste täitmise ajal ning

iii)

kohaldatakse artikli 3 lõikes 3 sätestatud lepingupoole kohustusi ainult juhul, kui teise lepingupoole järelevalveasutused teevad artiklis 4 sätestatu kohaselt järelevalvet ja täidavad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustusi, ning seega ainult kõnealuse järelevalve tegemise ja kõnealuste kohustuste täitmise ajal;

c)

kui asjaomased Ühendriikide järelevalveasutused võtavad artikli 4 punkti i alusel väljaspool Ameerika Ühendriikide territooriumi meetmeid seoses ELi kindlustus- või edasikindlustusgrupiga, mille tegevus või raskused võivad Ühendriikide finantsstabiilsuse järelevalve nõukogu (Financial Stability Oversight Council) hinnangul ohustada Ameerika Ühendriikide finantsstabiilsust, kohaldades Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seadust (12 U.S.C., § 5301 jj), siis võib kumbki lepingupool lõpetada käesoleva lepingu kiirendatud kohustusliku konsulteerimise ja lõpetamise menetluse alusel. Kui ELi järelevalveasutus võtab artikli 4 punkti i alusel väljaspool Euroopa Liidu territooriumi meetmeid seoses Ühendriikide kindlustus- või edasikindlustusgrupiga ELi finantsstabiilsuse ohustamise tõttu, siis võib kumbki lepingupool lõpetada käesoleva lepingu kiirendatud kohustusliku konsulteerimise ja lõpetamise menetluse alusel;

d)

kuni punktis b sätestatud kuupäevani ja piiramata sellega kehtestatud mehhanisme kohaldatakse artikli 3 lõigetega 1 ja 2 kehtestatud edasikindlustuse nõudeid Ühendriikide osariigis tegutsevate ELi edasikindlustusandjate suhtes järgmistest kuupäevadest kõige varasemal kuupäeval:

i)

kõnealuse Ühendriikide osariigi poolt artikli 3 lõigetega 1 ja 2 kooskõlas oleva meetme vastuvõtmise kuupäev või

ii)

Ameerika Ühendriikide poolt selle õigus- ja haldusnormide alusel antud sellise hinnangu jõustumise kuupäev, mille kohaselt ei ole Ühendriikide osariigi kindlustusmeede kohaldatav, kuna see ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga ja põhjustab ELi kindlustusandja või edasikindlustusandja ebasoodsa kohtlemise võrreldes Ühendriikide kindlustusandja või edasikindlustusandjaga, kelle tegevuskoht on kõnealuses Ühendriikide osariigis, kes on saanud seal tegevusloa või muul viisil tegutsemise loa;

e)

alates punktis a sätestatud ajutise kohaldamise kuupäevast ja artikli 4 punkti h kohaldades sellele järgneva 60 kuu jooksul ei kehtesta Euroopa Liidu järelevalveasutused kindlustusgrupi kapitalinõuet kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil seoses Euroopa Liidus tegutseva Ühendriikide kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupiga;

f)

kui lepingupool ei täida alates käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevast punktis b osutatud 60 kuulise ajavahemiku vältel kohapeal viibimise nõuetega seoses artikliga 3 kehtestatud kohustusi, siis võivad teise lepingupoole järelevalveasutused pärast kohustuslikku konsulteerimist kehtestada kindlustusgrupi kapitalihinnangu või kapitalinõude sellise kindlustusgrupi või edasikindlustusgrupi ülemaailmse emaettevõtja tasandil, mille peakontor asub või mille tegevuskoht on teise lepingupoole territooriumil;

g)

artikli 3 lõiget 3 rakendatakse ja kohaldatakse ELi territooriumil hiljemalt 24 kuu möödumisel käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevast, kui lepingut on ajutiselt kohaldatud või see on jõustunud;

h)

punktidega b ja d kehtestatud tingimustel rakendatakse ja kohaldatakse täismahus artikli 3 lõikeid 1 ja 2 mõlema lepingupoole kogu territooriumil hiljemalt 60 kuu möödumisel sellest, kui mõlemad lepingupooled on allkirjastanud käesoleva lepingu, tingimusel et leping on jõustunud, ning

i)

mõlemad lepingupooled kohaldavad artikleid 7, 11 ja 12 alates käesoleva lepingu jõustumise või ajutise kohaldamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on varasem).

3.   Kui lepingupool ei täida lõikega 2 kehtestatud nõudeid selles sätestatud tähtpäevadeks, siis võib teine lepingupool nõuda ühiskomitees kohustuslikku konsulteerimist.

Artikkel 11

Lõpetamine ja kohustuslik konsulteerimine

1.   Pärast kohustuslikku konsulteerimist võib kumbki lepingupool lõpetada käesoleva lepingu igal ajal, teatades sellest kirjalikult teisele lepingupoolele, järgides käesolevas artiklis kirjeldatud menetlusi. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, siis jõustub kõnealune lõpetamine 180 päeva või artikli 10 lõike 2 punktis c kirjeldatud lõpetamine 90 päeva möödumisel kõnealuse teate esitamisest. Lepingupooled võivad eelkõige lõpetada käesoleva lepingu, kui üks lepingupooltest ei ole täitnud talle käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi või on võtnud meetmeid, mis ei ole kooskõlas käesoleva lepingu eesmärkidega.

2.   Enne käesoleva lepingu lõpetamise otsusest teatamist, sealhulgas seoses artikli 10 sätetega, teavitab lepingupool ühiskomitee eesistujat.

3.   Lepingupooled võtavad vajalikke meetmeid, et teavitada huvitatud isikuid lepingu lõpetamise mõjust kindlustusandjatele ja edasikindlustusandjatele oma vastavates jurisdiktsioonides.

4.   Kohustuslikku konsulteerimist ühiskomitee kaudu nõutakse juhul, kui üks lepingupooltest esitab vastava taotluse ühiskomitee esimehele, ja see algab hiljemalt 30 päeva või, kui esitatakse artikli 10 lõike 2 punktis c kirjeldatud taotlus, siis 7 päeva möödumisel kõnealuse taotluse esitamisest, kui lepingupooled ei ole leppinud kokku teisiti. Kohustusliku konsulteerimise taotluse esitanud lepingupool esitab kirjaliku teate kohustusliku konsulteerimise põhjuste kohta. Kohustuslik konsulteerimine võidakse korraldada lepingupoolte kindlaks määratud kohas ja kui lepingupooled ei suuda asukohas kokku leppida, siis pakub kohustusliku konsulteerimise taotluse esitanud lepingupool välja kolm neutraalset kohta väljaspool kummagi lepingupoole territooriumi ja teine lepingupool valib ühe välja pakutud kolmest neutraalsest kohast.

5.   Kohustuslikku konsulteerimist nõutakse enne käesoleva lepingu lõpetamist, sealhulgas seoses artikli 10 sätetega.

6.   Kui lepingupool keeldub osalemast kohustuslikul konsulteerimisel, nagu on sätestatud käesolevas artiklis, siis võib lepingut lõpetada sooviv lepingupool jätkata lepingu lõpetamist, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõikes 1.

Artikkel 12

Muudatused

1.   Lepingupooled võivad kirjalikult kokku leppida käesoleva lepingu muutmises.

2.   Kui lepingupool soovib käesolevat lepingut muuta, siis esitab ta teisele lepingupoolele kirjaliku taotluse lepingu muutmise läbirääkimiste alustamiseks.

3.   Lepingu muutmise läbirääkimiste alustamise taotlusest teatatakse ühiskomiteele.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


LISA

Järelevalveasutuste vahelise teabevahetuse nõuete vastastikuse mõistmise näidismemorandum

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastanud (Ühendriikide osariigi) järelevalveasutus ja (ELi liikmesriigi) riiklik järelevalveasutus (edaspidi „asutused“), kinnitavad vajadust teha teabevahetuse valdkonnas koostööd.

2.   Asutused kinnitavad, et piiriülese koostöö ja teabevahetusega seotud praktiline kord on hädavajalik nii kriisiolukordades kui ka igapäevase järelevalve jaoks.

3.   Käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärk on edendada kohaldatava õigusega lubatud piirides ning kooskõlas järelevalve ja regulatiivsete eesmärkidega asutustevahelist koostööd teabevahetuse valdkonnas.

4.   Asutused kinnitavad, et miski käesolevas vastastikuse mõistmise memorandumis ei käsitle nõudeid, mis võivad kehtida järelevalveasutuste poolsele isikuandmete vahetamisele.

5.   Asutuste territooriumil kehib konfidentsiaalse teabe vahetamist ja kaitset käsitlev kohaldatav õigus, et kaitsta käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi alusel asutuste vahetatud teabe konfidentsiaalset olemust. Muu hulgas on kõnealuse kohaldatava õiguse eesmärk tagada järgmist:

a)

konfidentsiaalset teavet vahetatakse ainult asutuste järelevalvefunktsiooni täitmisega otseselt seotud otstarbel ning

b)

kõik isikud, kes saavad oma ülesannete täitmise raames juurdepääsu kõnealusele konfidentsiaalsele teabele, säilitavad kõnealuse teabe konfidentsiaalsuse, välja arvatud artiklis 7 sätestatud teatavatel kindlaks määratud asjaoludel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas vastastikuse mõistmise memorandumis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kohaldatav õigus“– õigusakt, määrus, haldusnorm või muu õiguslik tava, mida kohaldatakse asutuse jurisdiktsioonis ja mis on seotud kindlustuse ja edasikindlustuse järelevalve, järelevalvealase teabe vahetamise, konfidentsiaalsuse kaitse ning teabe töötlemise ja avalikustamisega;

b)   „konfidentsiaalne teave“– esitatud teave, mida käsitatakse taotluse saanud asutuse jurisdiktsioonis konfidentsiaalsena;

c)   „kindlustusandja“– ettevõtja, kellel on luba või litsents alustada otsekindlustustegevust või sellega tegeleda;

d)   „isik“– füüsiline isik, juriidiline isik, partnerlus või juriidilise isiku õigusteta ühendus;

e)   „isikuandmed“– kõik andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

f)   „esitatud teave“– teave, mille taotluse saanud asutus esitab taotlevale asutusele teabenõude alusel;

g)   „reguleeritud ettevõtja“– kindlustusandja või edasikindlustusandja, kes on saanud tegevusloa Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide järelevalveasutuselt või kelle järelevalvet teeb kõnealune asutus;

h)   „edasikindlustusandja“– ettevõtja, kellel on luba või litsents alustada edasikindlustustegevust või sellega tegeleda;

i)   „taotluse saanud asutus“– asutus, millele esitatakse teabenõue;

j)   „taotlev asutus“– asutus, mis esitab teabenõude;

k)   „järelevalveasutus“– kindlustus- ja edasikindlustustegevuse järelevalveasutus Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides ning

l)   „ettevõtja“– üksus, mis tegeleb majandustegevusega.

Artikkel 3

Koostöö

1.   Taotluse saanud asutus peaks kohaldatava õiguse alusel kaaluma tõsiselt taotleva asutuse esitatud taotlusi ning ta peaks vastama neile õigel ajal. Taotluse saanud asutus peaks andma taotleva asutuse teabenõudele võimalikult tervikliku vastuse kooskõlas oma regulatiivsete ülesannetega.

2.   Kohaldatava õiguse kohaselt peaksid nii taotluse saanud kui ka taotlevad asutused käsitama teabenõude olemasolu ja sisu konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui mõlemad asutused otsustavad ühiselt teisiti.

Artikkel 4

Esitatud teabe kasutamine

1.   Taotlev asutus peaks esitama teabenõude ainult juhul, kui taesitab selle õiguspärasel regulatiivsel või järelevalvealasel otstarbel, mis on otseselt seotud seadusliku järelevalvega, mida taotlev asutus teeb reguleeritud ettevõtja üle. Üldjuhul ei peeta õiguspäraseks regulatiivseks või järelevalvealaseks otstarbeks seda, kui taotlev asutus küsib teavet üksikisikute kohta, välja arvatud juhul, kui taotlus on otseselt seotud järelevalvefunktsiooni täitmisega.

2.   Taotlev asutus peaks kasutama esitatud teavet ainult seaduslikul otstarbel, mis on seotud ameti regulatiivsete, järelevalve-, finantsstabiilsuse või usaldatavusfunktsioonidega.

3.   Kohaldatava õiguse alusel kuulub vahetatud teave taotluse saanud asutusele ja jääb selle omandisse.

Artikkel 5

Teabenõue

1.   Taotleva asutuse teabenõuded peaksid olema kirjalikud või kui need on kiireloomulised, siis vastama lõike 2 nõuetele, ning sisaldama järgmisi elemente:

a)

asjakohases järelevalve valdkonnas osalevad asutused ja teabe küsimise eesmärk;

b)

asjaomase isiku või reguleeritud ettevõtja nimi;

c)

taotluse üksikasjad, mis võivad hõlmata taotluse aluseks olevate faktide kirjeldust, uurimisaluseid konkreetseid küsimusi ja teavet taotluse tundlikkuse kohta;

d)

soovitud teave;

e)

teabenõude esitamise kuupäev ja asjakohased õiguslikud tähtajad ning

f)

kui see on asjakohane, siis kas, kuidas ja kellele võib kooskõlas artikliga 7 teavet edastada.

2.   Kiireloomuliste taotluste puhul võib taotluse esitada suuliselt ja sellele peaks põhjendamatute viivitusteta järgnema kirjalik kinnitus.

3.   Taotluse saanud asutus peaks menetlema taotlust järgmiselt.

a)

Taotluse saanud asutus peaks kinnitama taotluse laekumise.

b)

Taotluse saanud asutus peaks hindama iga taotlust juhtumipõhiselt, et määrata suurimas võimalikus ulatuses kindlaks teabe, mida saab esitada käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi tingimuste ja taotluse saanud asutuse jurisdiktsioonis kohaldatavate menetluste alusel. Taotluse rahuldamise kohta ja selle ulatuse kohta otsuse tegemisel võib taotluse saanud asutus võtta arvesse järgmist:

i)

kas taotlus vastab vastastikuse mõistmise memorandumile;

ii)

kas taotluse rahuldamine oleks sedavõrd koormav, et see häiriks taotluse saanud asutuse ülesannete nõuetekohast täitmist;

iii)

kas soovitud teabe esitamine oleks muul viisil vastuolus taotluse saanud asutuse jurisdiktsioonis kehtivate oluliste huvidega;

iv)

muud küsimused, mis on kindlaks määratud taotluse saanud asutuse jurisdiktsioonis kohaldatava õiguse alusel (eelkõige seoses konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse, andmekaitse ja eraelu puutumatuse ning õiglase menetlusega), ning

v)

kas taotluse rahuldamine võib muul viisil kahjustada taotluse saanud asutust või selle ülesannete täitmist.

c)

Kui taotluse saanud asutus keeldub kogu või osa soovitud teabe esitamisest või ei ole suuteline seda tegema, siis peaks taotluse saanud asutus kohaldatava õiguse alusel praktilises ja asjakohases ulatuses selgitama teabe esitamata jätmise põhjuseid ja kaaluma võimalikke alternatiivsid viise taotleva asutuse järelevalvealase eesmärgi saavutamiseks. Taotluse saanud asutus võib eelkõige keelduda teabenõude rahuldamisest, kui taotluse saanud asutus peaks selle rahuldamiseks käituma viisil, millega rikutakse selle suhtes kohaldatavat õigust.

Artikkel 6

Konfidentsiaalse teabe töötlemine

1.   Üldreeglina tuleks käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi alusel laekunud teavet käsitada konfidentsiaalse teabena, kui ei ole märgitud teisiti.

2.   Taotlev asutus peaks võtma kõik seaduslikud ja mõistlikult rakendatavad meetmed konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse säilitamiseks.

3.   Kooskõlas artikliga 7 ja kohaldatava õigusega peaks taotlev asutus andma juurdepääsu taotluse saanud asutuselt saadud konfidentsiaalsele teabele ainult taotleva asutuse töötajatele või tema nimel tegutsevatele isikutele,

a)

kelle suhtes kehtib tema jurisdiktsioonis taotlevale asutusele kehtestatud kohustus takistada konfidentsiaalse teabe lubamatut avaldamist;

b)

kes on taotleva asutuse järelevalve ja kontrolli all;

c)

kes vajavad kõnealust teavet, mis on kooskõlas ja otseselt seotud seadusliku regulatiivse või järelevalvealase eesmärgiga, ning

d)

kellele kehtivad pärast taotlevas asutuses ametist lahkumist jätkuvalt konfidentsiaalsusnõuded.

Artikkel 7

Esitatud teabe edasine jagamine

1.   Taotlev asutus ei tohiks edastada kolmandale isikule taotluse saanud asutuse esitatud teavet, välja arvatud artikli 7 lõike 2 sätestatud juhtudel ja järgmistel juhtudel:

a)

taotlev asutus on saanud taotluse saanud asutuselt eelneva kirjaliku nõusoleku kõnealuse teabe jagamiseks, välja arvatud juhul, kui taotlus on kiireloomuline, mille korral võib selle esitada suuliselt, millele järgneb viivitamatu kirjalik kinnitus, ning

b)

kolmas isik võtab endale kohustuse järgida piiranguid, mille puhul säilitatakse sisuliselt sarnane konfidentsiaalsuse tase, mis kehtib taotlevale asutusele käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt.

2.   Kui kohaldatava õiguse alusel esitatakse taotlevale asutusele seaduse alusel nõue või tal tekib seaduslik kohustus esitatud teabe avaldamiseks, siis peaks taotlev asutus taotluse saanud asutusele mõistlikkuse piires kõnealusest nõudest ja sellega seotud menetlustest võimalikult pikalt ette teatama, et taotluse saanud asutus saaks sekkuda ja kasutada oma eelisõigust. Kui taotluse saanud asutus ei nõustu esitatud teabe edastamisega, siis peaks taotlev asutus võtma kõik mõistlikud meetmed, kui see on asjakohane, et vältida avaldamist, sealhulgas kasutama õiguslikke vahendeid kõnealuse avaldamise takistamiseks ning kinnitama võimalikule avaldamisele kuuluva konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsust ja seda kaitsma.


TÕLGE

 

 

Brüssel, 18. september 2017

Suursaadik Robert E. Lighthizer

USA kaubandusesindaja

USA kaubandusesindaja kantselei

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

USA

Lugupeetud suursaadik Robert E. Lighthizer

Mul on hea meel allkirjastada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (edaspidi „leping“), mis on kirjale lisatud. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu esindajad leppisid ingliskeelses lõplikus õigustekstis kokku 12. jaanuaril 2017.

Pooled on lõpule viinud kõik lepingu allkirjastamiseks vajalikud sisemised menetlused. Pooled aktsepteerivad Euroopa Liidu keelerežiimi. Euroopa Komisjon on võtnud teadmiseks 15. septembril 2017 vastu võetud nõukogu otsuses sisalduva avalduse, milles märgitakse seoses lepinguga järgmist:

Allkirjastatakse lepingu ingliskeelne versioon. Vastavalt liidu õigusele koostab liit lepingu ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. Nimetatud täiendavad keeleversioonid tuleks autentida diplomaatiliste nootide vahetamise teel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kõik autenditud versioonid on samaväärsed.

Ameerika Ühendriigid kinnitavad, et kohustuvad tegema Euroopa Liiduga koostööd, võttes arvesse kõnealust nõukogu otsust, et vastata taotlustele lepingu täiendavate keeleversioonide autentimiseks.

Mul on hea meel kinnitada, et lepingu ingliskeelse versiooni allkirjastamine on aluseks poolte kirjavahetusele, millest lähtuvalt hakatakse lepingut ajutiselt kohaldama. Lepingu jõustumise menetlused, nagu ka allkirjastamisele järgnevad ajutise kohaldamise menetlused, ei sõltu teiste keeleversioonide autentimisest.

Euroopa Liit avaldab käesoleva kirjavahetuse koos lepingu tekstiga.

Sama kiri on saadetud rahandusminister Steven T. Mnuchinile.

Lugupidamisega

Euroopa Komisjoni asepresident

Valdis DOMBROVSKIS

 

Brüssel, 18. september 2017

Steven T. Mnuchin

USA rahandusminister

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Lugupeetud rahandusminister Steven T. Mnuchin

Mul on hea meel allkirjastada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (edaspidi „leping“), mis on kirjale lisatud. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu esindajad leppisid ingliskeelses lõplikus õigustekstis kokku 12. jaanuaril 2017.

Pooled on lõpule viinud kõik lepingu allkirjastamiseks vajalikud sisemised menetlused. Pooled aktsepteerivad Euroopa Liidu keelerežiimi. Euroopa Komisjon on võtnud teadmiseks 15. septembril 2017 vastu võetud nõukogu otsuses sisalduva avalduse, milles märgitakse seoses lepinguga järgmist:

Allkirjastatakse lepingu ingliskeelne versioon. Vastavalt liidu õigusele koostab liit lepingu ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. Nimetatud täiendavad keeleversioonid tuleks autentida diplomaatiliste nootide vahetamise teel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kõik autenditud versioonid on samaväärsed.

Ameerika Ühendriigid kinnitavad, et kohustuvad tegema Euroopa Liiduga koostööd, võttes arvesse kõnealust nõukogu otsust, et vastata taotlustele lepingu täiendavate keeleversioonide autentimiseks.

Mul on hea meel kinnitada, et lepingu ingliskeelse versiooni allkirjastamine on aluseks poolte kirjavahetusele, millest lähtuvalt hakatakse lepingut ajutiselt kohaldama. Lepingu jõustumise menetlused, nagu ka allkirjastamisele järgnevad ajutise kohaldamise menetlused, ei sõltu teiste keeleversioonide autentimisest.

Euroopa Liit avaldab käesoleva kirjavahetuse koos lepingu tekstiga.

Sama kiri on saadetud suursaadik Robert E. Lighthizerile.

Lugupidamisega

Euroopa Komisjoni asepresident

Valdis DOMBROVSKIS

 

22. september 2017

Valdis Dombrovskis

asepresident

Euroopa Komisjon

Brüssel, Belgia

Lugupeetud asepresident Valdis Dombrovskis

Meil on hea meel allkirjastada Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (edaspidi „leping“), mis on kirjale lisatud. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu esindajad leppisid ingliskeelses lõplikus õigustekstis kokku 12. jaanuaril 2017.

Pooled on lõpule viinud kõik lepingu allkirjastamiseks vajalikud sisemised menetlused. Pooled aktsepteerivad Euroopa Liidu keelerežiimi. Euroopa Komisjon on võtnud teadmiseks 15. septembril 2017 vastu võetud nõukogu otsuses sisalduva avalduse, milles märgitakse seoses lepinguga järgmist:

Allkirjastatakse lepingu ingliskeelne versioon. Vastavalt liidu õigusele koostab liit lepingu ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. Nimetatud täiendavad keeleversioonid tuleks autentida diplomaatiliste nootide vahetamise teel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kõik autenditud versioonid on samaväärsed.

Ameerika Ühendriigid kinnitavad, et kohustuvad tegema Euroopa Liiduga koostööd, võttes arvesse kõnealust nõukogu otsust, et vastata taotlustele lepingu täiendavate keeleversioonide autentimiseks.

Meil on hea meel kinnitada, et lepingu ingliskeelse versiooni allkirjastamine on aluseks poolte kirjavahetusele, millest lähtuvalt hakatakse lepingut ajutiselt kohaldama. Lepingu jõustumise menetlused, nagu ka allkirjastamisele järgnevad ajutise kohaldamise menetlused, ei sõltu teiste keeleversioonide autentimisest.

Euroopa Liit avaldab käesoleva kirjavahetuse koos lepingu tekstiga.

Lugupidamisega

USA rahandusminister

Steven T. MNUCHIN

USA kaubandusesindaja

Suursaadik Robert E. LIGHTHIZER